Llei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributàries i economicoadministratives

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributàries i economicoadministratives EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent.

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS I Aquesta llei s'emmarca dins les conegudes com a `lleis d'acompanyament dels pressuposts generals'. La justificació d'aquestes lleis rau en les limitacions establertes pel Tribunal Constitucional amb relació a l'abast de les lleis de pressuposts, atesa la singularitat d'aquestes darreres. En aquest sentit, les anomenades `lleis d'acompanyament' pretenen complementar la Llei de pressuposts i constituir, amb aquesta, una unitat d'acció racional per a complir els objectius de política econòmica, raó que justifica que es tramitin simultàniament amb les lleis de pressuposts generals.

Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en aquest sentit, recull bàsicament aspectes de caràcter tributari i d'acció economicoadministrativa que s'estructuren, respectivament, en dos títols diferenciats.

II El títol I (`Normes tributàries') s'estructura, al seu torn, en tres capítols que contenen diverses normes relatives als tributs cedits, als tributs propis i a determinats aspectes del procediment de gestió tributària, respectivament.

Pel que fa al capítol I (articles 1 a 19), es dedica una secció a cadascun dels tributs cedits per tal d'aconseguir una major claredat, en termes semblants als continguts a la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública. Així, la secció 1a (article 1) conté una disposició de caràcter general a l'efecte d'assenyalar, de forma expressa, que la regulació de les mesures que es contenen en la resta del capítol es fa a l'empara de la capacitat normativa que reconeix la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

En aquest mateix article 1 s'estableix, amb un caràcter general, la forma de determinació i acreditació del grau de minusvalidesa dels subjectes passius, tot tenint en compte la multiplicitat de mesures tributàries que atenen la discapacitat dels contribuents. En la secció 2a (articles 2 a 8), es recullen totes les mesures tributàries vigents en matèria de l'impost sobre la renda de les persones físiques i s'adapten a la nova delimitació terminològica i de contingut derivada de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, particularment pel que fa al nou concepte de renda subjecta a gravamen que es regula en l'article 15 de la llei esmentada. Així mateix, en la deducció vinculada amb terrenys integrats en determinades àrees protegides, s'hi inclouen els espais amb rellevància ambiental regulats en la Llei autonòmica 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais amb rellevància ambiental, en substitució de les àrees previstes en la Llei estatal 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre, d'una manera semblant a l'establerta en la recent Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.

La secció 3a (articles 9 a 10) introdueix dues noves mesures que afecten l'impost sobre el patrimoni, a l'efecte, d'una banda, d'actualitzar l'import nominal del mínim exempt establert a la normativa estatal i d'augmentar-lo substancialment pel que fa als contribuents discapacitats, i, d'una altra, de deflactar l'escala de gravamen en el mateix percentatge, el 2%, que, en relació amb l'escala de gravamen de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es preveu en el Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2008. Per acabar amb la regulació dels imposts directes, la secció 4a dedica l'article 11 a la modificació d'alguns preceptes de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, amb la finalitat de solucionar algunes deficiències puntuals advertides en el text vigent i d'aclarir l'abast de determinats pactes successoris, com també d'augmentar l'import de la reducció prevista per a les donacions dineràries de pares a fills i altres descendents per a l'adquisició del seu primer habitatge habitual.

La secció 5a (articles 12 a 14), relativa a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es limita a recollir les mesures tributàries vigents en aquest impost, tant pel que fa a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, com pel que fa a la modalitat d'actes jurídics documentats, a banda d'augmentar, en la primera d'aquestes modalitats, els límits de renda per a tenir dret a l'aplicació del tipus de gravamen reduït en l'adquisició de l'habitatge habitual, particularment pel que fa a les famílies nombroses. El mateix s'ha de dir quant al contingut de les seccions 6a (articles 15 i 16) i 7a (articles 17 a 19), que recullen totes les mesures tributàries autonòmiques relatives a la tributació del joc, sense perjudici de la deflactació de l'escala de gravamen corresponent al joc a casinos amb la finalitat, simplement, de compensar els subjectes passius dels augments merament nominals de la base imposable derivats de la inflació.

En el capítol II (articles 20 a 26), relatiu als tributs propis, es revisen alguns aspectes de diverses taxes regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i dels seus productes, a l'efecte de delimitar més bé determinats fets imposables, d'una banda; introduir-ne de nous, d'una altra, i modificar puntualment la quantia d'algunes taxes ja existents.

El capítol III (`Normes de gestió tributària') conté tres preceptes (articles 27 a 29) relatius a la gestió dels imposts sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i a la gestió censal del joc pel que fa a les màquines tipus B i tipus C, amb la finalitat, el primer dels preceptes, de fixar els requisits perquè, en tots els casos en què el rendiment d'aquests imposts correspongui a la hisenda autonòmica, es pugui considerar pagat l'impost a l'efecte, particularment, del tancament registral que preveu la normativa estatal, el qual es reforça amb aquesta nova regulació. El segon precepte pretén, al seu torn, aprofitar la intervenció dels notaris en la perfecció i formalització dels actes i contractes subjectes en aquests imposts, de manera que la informació que obligatòriament han de trametre a la hisenda autonòmica no es limiti a una mera remissió de documentació sinó que coadjuvi encara més en la correcta liquidació de tots els fets imposables derivats dels negocis que hi intervenen. Per acabar, s'estableix l'obligatorietat de fer constar en les guies de circulació de les màquines dels tipus B i C el nombre de jugadors, tenint en compte la incidència fiscal d'aquest paràmetre.

III El títol II (`Normes de gestió economicofinancera i administrativa') es divideix en tres capítols, referents a la gestió economicoadministrativa en matèria de subvencions (article 30), a l'acció economicoadministrativa en matèria d'activitats subaquàtiques (article 31), i a l'acció administrativa i economicofinancera en matèria de règim local (articles 32 a 34). En aquest sentit, en el capítol I es modifiquen determinats preceptes del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que fa al registre i a la publicitat de les subvencions i altres ajudes, amb la finalitat de facilitar l'aplicació de la llei autonòmica en aquest punt. Així, el contingut del títol III del text refós esmentat s'adapta a la regulació de la base nacional de dades que es conté en la normativa bàsica estatal de subvencions, de manera que l'actual registre autonòmic se substitueix per una base de dades amb les mateixes característiques que l'estatal. El capítol II, al seu torn, tipifica determinades infraccions en matèria d'activitats subaquàtiques i fixa les sancions corresponents, que constitueixen ingressos de dret públic de la hisenda pública autonòmica, tot allò de conformitat amb els principis constitucionals de tipicitat i legalitat inherents al règim sancionador, fins i tot administratiu. D'altra banda, en el capítol III es modifiquen puntualment diversos preceptes legals que afecten les entitats locals quant al procediment d'aprovació de les ordenances fiscals, com també al règim jurídic del patrimoni públic local del sòl i als fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals, dins els quals s'integra l'actual Fons de cooperació local, amb una finalitat estrictament sistemàtica o d'articulació amb l'actual legislació estatal relativa a les hisendes locals i al sòl, segons els casos.

La part final es completa amb quinze disposicions addicionals, a l'efecte de recollir altres determinacions normatives que, per raons de tècnica legislativa, no tenen cabuda al llarg de l'articulat de la llei; tres disposicions transitòries, que recullen, d'una banda, diverses previsions o adaptacions de la normativa de funció pública i de subvencions, així com, d'una altra, un determinat règim transitori pel que fa a l'organització, al funcionament i al règim jurídic del Consell Insular de Formentera; una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

TÍTOL I NORMES TRIBUTÀRIES Capítol I Tributs cedits Secció 1a Disposició general Article 1

Objecte 1. Les disposicions contingudes en aquest capítol tenen per objecte exercir les competències normatives que atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la Llei 29/2002, d'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i condicions d'aquesta cessió, en els casos i les condicions prevists en la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

 1. Quan es tracti de beneficis fiscals que tinguin en compte la discapacitat d'una persona física, el grau de minusvalidesa s'ha de determinar d'acord amb el barem a què es refereix l'article 148 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

  Així mateix, aquest grau de minusvalidesa i la seva naturalesa (física, psíquica o sensorial) s'ha d'acreditar per mitjà del corresponent certificat expedit pels òrgans competents en matèria de serveis socials de les Illes Balears, o pels òrgans competents de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.

  No obstant això, en el supòsit de pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa i en el supòsit dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió per jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es considerarà que ja tenen acreditat un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Així mateix, es considerarà acreditat un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% quan es tracti de persones la incapacitat de les quals hagi estat declarada judicialment encara que no arribin a aquest grau.

  Secció 2a Impost sobre la renda de les persones físiques Article 2

  Deducció autonòmica per despeses d'adquisició de llibres de text 1. Pel concepte de despeses en llibres de text editats per al desenvolupament i l'aplicació dels currículums corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica, es deduirà de la quota íntegra autonòmica de l'impost el cent per cent dels imports destinats a aqueixes despeses per cada fill que cursi aquests estudis, amb els límits següents:

  1. En declaracions conjuntes, els contribuents per als quals la quantitat que resulti de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, sigui:

   a.1) De fins a 9.000,00 euros: 100,00 euros per fill.

   a.2) Entre 9.000,01 i 18.000,00 euros: 50,00 euros per fill.

   a.3) Entre 18.000,01 i 24.000,00 euros: 25,00 euros per fill.

  2. En declaracions individuals, els contribuents per als quals la quantitat que resulti de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, sigui:

   b.1) De fins a 4.500,00 euros: 50,00 euros per fill.

   b.2) Entre 4.500,01 i 9.000,00 euros: 25,00 euros per fill.

   b.3) Entre 9.000,01 i 12.000,00 euros: 18,00 euros per fill.

 2. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, només es podran tenir en compte aquells fills que, al seu torn, donin dret a la reducció prevista, en concepte de mínim per descendents, en l'article 58 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

 3. En tot cas, l'aplicació d'aquesta deducció exigirà que la quantitat que resulti de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no superi l'import de 24.000,00 euros en tributació conjunta i de 12.000,00 euros en tributació individual, i també la justificació documental adequada en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

Article 3

Deducció autonòmica per als contribuents residents a les Illes Balears d'edat igual o superior als 65 anys 1. Per cada contribuent resident en el territori de les Illes Balears d'edat igual o superior als 65 anys s'estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de 36,00 euros.

 1. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents per als quals la quantitat que resulti de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no superi l'import de 12.000,00 euros, en el cas de tributació individual, i de 24.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.

Article 4

Deducció autonòmica per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears feta per joves amb residència a les Illes Balears 1. Els joves amb residència habitual a les Illes Balears per als quals la quantitat que resulti de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no excedeixi els 18.000,00 euros en tributació individual o els 30.000,00 euros en tributació conjunta podran deduir de la quota íntegra autonòmica el 6,5% de les quantitats satisfetes per a l'adquisició o la rehabilitació de la que constitueixi o hagi de constituir la seva residència habitual. A aquest efecte, la rehabilitació ha de complir les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

 1. La base màxima d'aquesta deducció estarà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat de 9.000,00 euros en aquella quantitat que constitueixi per al contribuent la base de la deducció per inversió en habitatge habitual en la normativa estatal de l'impost. Aquesta base estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses d'adquisició que hagin anat a càrrec del contribuent i, en cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos i les altres despeses que se'n derivin.

 2. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, tindrà la consideració de jove aquell contribuent que no hagi complert els 36 anys d'edat el dia que fineixi el període impositiu. En cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes en els paràgrafs anteriors i per l'import de les quantitats que hagin satisfet efectivament.

 3. S'entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal defineix l'article 68.1.3r de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

Article 5

Deducció autonòmica per l'arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears fet per joves amb residència a les Illes Balears 1. Els contribuents menors de 36 anys podran deduir de la quota íntegra autonòmica el 10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de 200,00 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits següents:

 1. Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per aquest, que la data del contracte sigui posterior al 23 d'abril del 1998 i que la durada sigui igual o superior a un any.

 2. Que s'hagi constituït la fiança a la qual es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

 3. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la unitat familiar siguin titulars, en ple domini o en virtut d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge que estigui a menys de 70 quilòmetres de l'habitatge arrendat, llevat dels casos en què l'altre habitatge estigui ubicat en una altra illa.

 4. Que el contribuent no tingui dret dins el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual, amb excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes habitatge.

 5. Que la quantitat resultant de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no superi l'import de 18.000,00 euros, en el cas de tributació individual, i de 30.000,00 euros en el cas de tributació conjunta. En cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes en els paràgrafs anteriors i per l'import de les quantitats que hagin satisfet efectivament.

 1. S'entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal defineix l'article 68.1.3r de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

Article 6

Deducció autonòmica per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició 1. Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar resident a les Illes Balears que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, s'estableixen les deduccions següents en la quota íntegra autonòmica segons la naturalesa i el grau de la minusvalidesa:

 1. Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 33% i inferior al 65%: 80,00 euros.

 2. Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 65%:

  150,00 euros.

 3. Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al 33%: 150,00 euros.

  1. En el cas que els cònjuges hagin optat per la tributació individual i tinguin dret a la reducció prevista, en concepte de mínim per descendents, en l'article 58 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, cadascun tindrà dret a aplicar-se íntegrament la deducció.

  2. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents per als quals la quantitat resultant de la suma de la seva base imposable general i de la seva base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no superi l'import de 12.000,00 euros, en el cas de tributació individual, i de 24.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.

Article 7

Deducció autonòmica per l'adopció de fills 1. Per l'adopció nacional o internacional de fills que tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents, feta conforme a les lleis i als convenis internacionals vigents, els contribuents residents en el territori de les Illes Balears poden deduir-se 400,00 euros per cada fill adoptat durant el període impositiu, sempre que hagin conviscut amb el contribuent ininterrompudament d'ençà de l'adopció fins al final del període impositiu. La deducció s'aplicarà al període impositiu corresponent al moment que es produeixi la inscripció de l'adopció al Registre Civil.

 1. Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual, la deducció s'ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de cadascun.

Article 8

Deducció autonòmica per als declarants que siguin titulars de finques o terrenys inclosos en àrees de sòl rústic protegit 1. Els titulars de finques o terrenys inclosos dins les àrees de sòl rústic protegit a les quals es refereixen les lletres a), b) i c) de l'article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, o dins un àrea d'interès agrari a què es refereix l'article 20.1 de la llei esmentada, o dins un espai de rellevància ambiental a què es refereix la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais amb rellevància ambiental, podran deduir de la quota íntegra autonòmica el 50% de les despeses de conservació i millora dutes a terme, sempre que això no suposi la minoració del gravamen d'alguna o algunes categories de rendes perquè els terrenys esmentats generin rendiments o augments de patrimoni subjectes durant l'exercici d'aplicació de la deducció.

 1. No serà aplicable la deducció a aquells contribuents que hagin considerat aquestes despeses com a deduïbles dels ingressos bruts als efectes de determinar la base imposable.

 2. Per a tenir dret a aquesta deducció, com a mínim un 33% de l'extensió de la finca ha de quedar inclosa en una de les àrees o dels espais a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

 3. L'import d'aquesta deducció no pot superar la major d'aquestes dues quantitats:

  1. La satisfeta en concepte d'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, llevat del cas de les finques ubicades dins espais de rellevància ambiental, per a les quals serà del triple de la satisfeta en concepte d'aquest impost.

  2. La quantitat de 25,00 euros per hectàrea d'extensió de la finca, en els casos en què s'ubiqui dins espais de rellevància ambiental, i la quantitat de 12,00 euros per hectàrea d'extensió de la finca per a la resta de supòsits.

  Aquestes quanties s'entendran sempre referides a la part dels terrenys afectats per les figures de protecció a les quals es refereix aquest article.

 4. L'import d'aquesta deducció, juntament amb les restants aplicables al contribuent, pot arribar fins al cent per cent de la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què s'hagin produït les despeses de conservació i millora.

  Secció 3a Impost sobre el patrimoni Article 9

  Mínim exempt La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de contribuir que resideixin habitualment a les Illes Balears es reduirà, en concepte de mínim exempt, en els imports següents:

  1. Amb caràcter general: 120.000,00 euros.

  2. Per als contribuents discapacitats que tinguin un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33% i inferior al 65%: 150.000,00 euros.

  3. Per als contribuents discapacitats que tinguin un grau de minusvalidesa física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%: 300.000,00 euros.

Article 10

Tipus de gravamen La base liquidable de l'impost serà gravada d'acord amb l'escala següent:

Base liquidable Quota Resta de base Tipus aplicable liquidable Fins euros Euros Fins euros Percentatge 0 0 170.472,04 0,2

170.472,04 340,95 170.465,90 0,3

340.937,94 852,34 340.931,81 0,5

681.869,75 2.557,00 681.869,76 0,9

1.363.739,51 8.693,83 1.363.739,49 1,3

2.727.479,00 26.422,44 2.727.479,00 1,7

5.454.958,00 72.789,58 5.454.957,99 2,1

10.909.915,99 187.343,70 en endavant 2,5

Secció 4a Impost sobre successions i donacions Article 11

Modificació de determinats preceptes de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions 1. Es modifica l'article 21, que passa a tenir la redacció següent:

'2. Les reduccions regulades en aquest capítol constitueixen millores de les reduccions establertes per l'Estat a la Llei 29/1987, de 18 de desembre, per la qual es regula l'impost sobre successions i donacions, llevat de les reduccions previstes en els articles 27 a 30 d'aquesta llei, que constitueixen reduccions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears.' 2. Es modifica la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 29, que passa a tenir la redacció següent:

'e) L'import màxim de la donació susceptible d'integrar la base de la reducció és de 60.000,00 euros. No obstant això, en el cas de contribuents discapacitats amb un grau de minusvalidesa física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%, aquest import és de 90.000,00 euros.' 3. Es modifica l'article 56, que passa a tenir la redacció següent:

'Article 56

La donació universal i la definició La donació universal i la definició a què es refereixen els articles 8 a 13, 50, 51 i 73 de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, aprovada pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, tindran el caràcter de títol successori als efectes de l'article 11.b) del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, i, en conseqüència, gaudiran de tots els beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que els siguin aplicables.' 4. Es modifica l'article 58, que passa a tenir la redacció següent:

'Article 58

Altres pactes successoris Els pactes successoris regulats en els articles 72 a 77 de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears tindran el caràcter de títol successori als efectes de l'article 11.b) de Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, i, en conseqüència, gaudiran dels beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que els siguin aplicables.' Secció 5a Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Subsecció 1a Impost sobre transmissions patrimonials oneroses Article 12

Tipus de gravamen reduït en l'adquisició de l'habitatge habitual per part de determinats col·lectius En la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s'aplicarà un tipus de gravamen reduït del 3% en les operacions següents:

 1. Transmissió d'immobles que hagin de constituir l'habitatge habitual del contribuent quan aquest sigui menor de 36 anys o discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% en la data de meritació de l'operació i es compleixin simultàniament les condicions següents:

  1. El contribuent ha d'haver obtingut necessàriament rendiments nets del treball i/o rendiments nets d'activitats econòmiques subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques en l'exercici més pròxim al de l'adquisició el període de declaració de la qual hagi ja conclòs, sense que puguin excedir dels 18.000,00 euros, en el cas de tributació individual, o dels 30.000,00 euros, en el cas de tributació conjunta.

  2. L'habitatge adquirit ha de ser el primer habitual en territori espanyol i no en pot haver gaudit abans de cap altre en plena propietat ni en usdefruit ni en qualsevol altre dret real d'ús de caràcter vitalici.

  3. El valor de l'habitatge adquirit a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni no ha de superar els 180.000,00 euros.

  4. El màxim de la superfície construïda de l'habitatge adquirit no ha de superar els 120 metres quadrats.

   A l'efecte de determinar la superfície construïda, les balconades, les terrasses, els porxos i altres elements anàlegs que siguin coberts, es computaran al 50% de la seva superfície, llevat que estiguin tancats per tres de les quatre orientacions, cas en el qual es computaran al cent per cent.

  5. El contribuent ha de residir efectivament a l'habitatge un mínim de tres anys a partir de la data de l'adquisició.

 2. Transmissions d'immobles que hagin de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa sempre que es compleixin, alhora, els requisits següents:

  1. Que l'adquisició es dugui a terme dins el termini dels dos anys següents a la data en què la família del subjecte passiu hagi assolit la consideració legal de nombrosa o, si ja ho era amb anterioritat, en el termini dels dos anys següents al naixement o adopció de cada fill.

  2. Que en el termini dels dos anys següents a la data en què la família del subjecte passiu hagi assolit la consideració legal de nombrosa o, si ja ho era amb anterioritat, en el termini dels dos anys següents al naixement o adopció de cada fill, es dugui a terme la transmissió onerosa de l'anterior habitatge habitual, si n'hi ha.

  3. Que el valor de l'habitatge adquirit a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni no superi la quantia de 240.000,00 euros.

  4. Que la superfície construïda de l'habitatge adquirit sigui superior en més d'un 10% a la superfície construïda de l'habitatge anterior. En el cas que es tractàs del primer habitatge habitual, la superfície construïda no pot superar els 150 metres quadrats.

  5. El contribuent ha d'haver obtingut necessàriament rendiments nets del treball i/o rendiments nets d'activitats econòmiques subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques en l'exercici més proper al de l'adquisició el període de declaració de la qual hagi ja conclòs, sense que puguin excedir dels 24.000,00 euros, en el cas de tributació individual, o dels 36.000,00 euros, en el cas de tributació conjunta.

  6. L'adquirent o els adquirents han de ser un o tots dos pares amb qui convisquin els fills sotmesos a la pàtria potestat.

  7. El contribuent ha de residir efectivament en l'habitatge amb tots els membres de la unitat familiar un mínim de tres anys, llevat que es produeixi un augment dels membres que integrin la família per naixement o adopció i es produeixi l'adquisició d'un nou habitatge.

 3. L'aplicació d'aquest tipus de gravamen reduït serà automàtica sempre que l'obligat tributari, juntament amb l'autoliquidació de l'impost que reculli l'operació subjecta a la transmissió patrimonial onerosa, acrediti el compliment de les condicions exigides en els apartats anteriors, per mitjà de l'aportació de la documentació que reglamentàriament s'hi exigeixi.

Article 13

Tipus de gravamen en operacions immobiliàries A les transmissions oneroses de béns immobles i a la constitució i cessió de drets reals a les quals es refereix l'article 11.1.a) del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, s'han d'aplicar els tipus de gravamen següents:

 1. El 7%, com a regla general.

 2. L'1% a la transmissió particular d'habitatges qualificats de protecció oficial per l'Administració.

 3. El 0,5% en cas d'immobles que estiguin situats en l'àmbit territorial del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.

 4. El 3% quan concorrin els requisits següents:

  1r. Que sigui aplicable a l'operació alguna de les exempcions contingudes en l'article 20.1, apartats 20, 21 i 22, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

  2n. Que l'adquirent sigui subjecte passiu de l'impost sobre el valor afegit, actuï en l'exercici d'una activitat empresarial o professional i tingui dret a la deducció de l'impost sobre el valor afegit suportat per aquestes adquisicions d'acord amb el que disposa l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

  3r. Que, amb caràcter previ o simultani al lliurament, es faci constar expressament per part del transmetent que, malgrat poder acollir-se a la renúncia de l'exempció que preveu l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, opta per no renunciar-hi.

  Subsecció 2a Actes jurídics documentats Article 14

  Tipus de gravamen en la modalitat d'actes jurídics documentats 1. Dins l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les primeres còpies d'escriptures i actes notarials, quan tinguin per objecte una quantitat o cosa valorable i continguin actes o contractes inscriptibles en els registres de la propietat, de béns mobles, mercantil o de la propietat industrial no subjectes a l'impost sobre successions i donacions o als conceptes compresos en els números 1r i 2n de l'apartat 1 de l'article 1 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, han de tributar, a més de per la quota fixa prevista en l'article 31.1 d'aquesta norma, als tipus de gravamen següents:

 5. L'1%, com a regla general.

 6. El 0,5% en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documentin l'adquisició d'habitatges que hagin de constituir l'habitual de joves menors de 36 anys, discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% i famílies nombroses, sempre que compleixin els mateixos requisits que estableix l'article 12 d'aquesta llei per a l'aplicació del tipus de gravamen reduït en l'adquisició de l'habitatge habitual per part de determinats col·lectius.

 7. El 0,1% en el cas de documents que formalitzin la constitució i la cancel·lació de drets reals de garantia a favor d'una societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de les Illes Balears.

 8. L'1,5% en el cas de documents en què s'hagi renunciat a l'exempció a què es refereix l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

 9. El 0,5% en els actes o contractes següents relacionats amb habitatges qualificats per l'Administració com a protegits que no gaudeixin d'exempció:

  e.1) Transmissió de solars i cessió del dret de superfície per a construir-hi.

  e.2) Declaracions d'obra nova i constitució d'edificis en règim de propietat horitzontal.

  e.3) Primera transmissió entre vius del domini d'habitatges.

  1. Per al reconeixement del benefici en relació amb la transmissió dels solars i la cessió del dret de superfície basta que es consigni en el document que el contracte s'atorga amb la finalitat de construir-hi habitatges protegits. Aquest benefici restarà sense efecte si han transcorregut tres anys a partir del reconeixement i no se n'ha obtingut la qualificació provisional. El benefici s'entén concedit amb caràcter provisional i condicionat al compliment dels requisits que en cada cas exigeixin les disposicions vigents per a aquesta mena d'habitatges.

  Secció 6a Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar Article 15

  Tipus de tributació i quotes fixes Els tipus de gravamen de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, són els següents:

 10. El tipus tributari general serà del 21%.

 11. El tipus tributari aplicable al joc del bingo, en el qual s'entendrà inclòs el cost del cartró, serà del 31% i s'haurà d'aplicar de la manera següent:

  b.1) Un 27,50% sobre el valor facial del cartró.

  b.2) Un 3,50% sobre la part del valor facial del cartró que, d'acord amb la normativa aplicable, s'hagi de destinar a premis.

 12. Als casinos de joc s'aplicarà la tarifa següent:

  c.1) Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.891.664,01 euros. Tipus aplicable: 22%.

  c.2) Porció de base imposable entre 1.891.664,02 euros i 3.129.807,44 euros. Tipus aplicable: 40%.

  c.3) Porció de base imposable entre 3.129.807,45 euros i 6.242.493,19 euros. Tipus aplicable: 50%.

  c.4) Porció de base imposable superior a 6.242.493,20 euros. Tipus aplicable: 61%.

 13. Màquines del tipus B o recreatives amb premi.

  d.1) Quota anual: 3.467,00 euros.

  d.2) Quan es tracti de màquines on puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cada un sigui independent del fet per la resta de jugadors, s'hi han d'aplicar les quotes següents:

  d.2.1) Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es preveu en el punt d.1 anterior.

  d.2.2) Màquines de tres jugadors o més: 6.934,00 euros, més el resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

 14. Màquines del tipus C o d'atzar.

  e.1) Quota anual: 4.946,00 euros.

  e.2) Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània, i sempre que el joc de cada un sigui independent del fet per la resta de jugadors, s'hi han d'aplicar les quotes següents:

  e.2.1) Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es preveu en el punt e.1 anterior.

  e.2.2) Màquines de tres jugadors o més: 9.892,00 euros, més el resultat de multiplicar la quantitat de 4.946,00 euros pel nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

 15. Màquines del tipus D o màquines grua. Quota anual: 150,00 euros.

Article 16

Tributació de determinats jocs de promoció del trot Els jocs de promoció del trot a què es refereix l'article 4.2 del Decret 108/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i els altres jocs de promoció del trot, que constitueixin el fet imposable de la taxa dels jocs de sort, envit o atzar, regulada pel Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes, han de tributar al tipus del 18% de l'import dels ingressos bruts obtinguts, que s'ha de determinar per la diferència entre l'import total dels ingressos obtinguts del joc i les quantitats satisfetes als jugadors en concepte de premi. En el supòsit de premis en espècie, s'han de valorar d'acord amb el que s'estableix en la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Secció 7a Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries Article 17

Tributació en les apostes de curses de cavalls i llebrers Les apostes que es facin amb motiu de curses de llebrers a canòdroms o de curses de cavalls o de trot que tinguin lloc a hipòdroms que constitueixin el fet imposable de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, regulada en el Decret 3059/1966, d'1 de desembre, que aprova el text refós de les taxes fiscals, han de tributar al tipus del 3% de l'import total dels bitllets venuts.

Article 18

Tributació de determinats jocs de promoció del trot Les apostes hípiques a què es refereix l'article 4.1 del Decret 108/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i els altres jocs de promoció del trot, que constitueixin el fet imposable de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, regulada pel Decret 3059/1966, d'1 de desembre, han de tributar al tipus del 18% de l'import dels ingressos bruts obtinguts, que s'ha de determinar per la diferència entre l'import total dels ingressos obtinguts del joc i les quantitats satisfetes als jugadors en concepte de premi. En el supòsit de premis en espècie, s'han de valorar d'acord amb el que s'estableix en la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Article 19

Exempció autonòmica de jocs de caràcter social 1. Són exemptes del pagament de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries regulada en el Decret 3059/1966, d'1 de desembre, les associacions que duguin a terme tómboles i rifes, sempre que compleixin els requisits següents:

 1. Que desenvolupin les seves funcions sobretot a les Illes Balears.

 2. Que estiguin inscrites en el registre d'associacions competent de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

 3. Que no tinguin finalitat de lucre i que els càrrecs de patrons o representants socials no estiguin retribuïts. Així mateix, tampoc no poden percebre cap retribució les persones que intervinguin en l'organització del joc.

 4. Que el premi del joc organitzat no superi el valor d'1.500,00 euros.

 5. Que l'import total dels bitllets oferts no superi els 12.000,00 euros i es justifiqui la destinació dels fons a finalitats de caràcter social.

  1. Les associacions esmentades només poden gaudir de l'exempció per un màxim de quatre rifes o tómboles l'any, sense que la duració excedeixi els tres mesos.

  2. Aquesta exempció s'ha d'atorgar una vegada sol·licitada al conseller competent en matèria d'hisenda en els termes que es determinin reglamentàriament.

  Capítol II Tributs propis Article 20

  Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de carreteres 1. Es modifica la denominació del capítol IV del títol II, que passa a tenir la redacció següent:

  'Capítol IV Taxa per a autoritzacions de transport per carretera, activitats auxiliars i complementàries, expedició de targetes per a la utilització del mecanisme de control en el sector del transport per carretera, i per a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera' 2. Es modifica l'article 22, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 22

  Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

 6. L'atorgament, la rehabilitació, l'aixecament de suspensió, el visat, la pròrroga, la modificació, la suspensió i la renúncia de les autoritzacions habilitants per a la realització del transport per carretera de viatgers i de mercaderies, de servei públic i privat complementari, així com per a l'exercici de les activitats auxiliars i complementàries del transport, definides en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i en la normativa que la desplega.

 7. La primera i les posteriors sol·licituds de la targeta per a la utilització del mecanisme de control del transport per carretera a què es refereix el Reglament CEE 1360/2002, de 24 de setembre, de modificació del Reglament 3821/1985.

 8. L'homologació de centres i cursos, el visat dels centres, la celebració dels exàmens, l'expedició del certificat d'aptitud professional i l'expedició, la renovació i el duplicat de la targeta de qualificació professional a què es refereix el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.' 3. S'afegeix una nova lletra en l'article 24, amb la redacció següent:

  'D. Qualificació inicial i formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera a què es refereix el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol D1. Homologació de centre: 300,00 euros.

  D2. Visat de centre: 200,00 euros.

  D3. Homologació de curs: 100,00 euros.

  D4. Proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial: 21,00 euros.

  D5. Expedició del certificat d'aptitud professional: 6,50 euros.

  D6. Expedició, renovació i duplicat de la targeta de qualificació del conductor: 25,00 euros.' Article 21

  Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de medi ambient i d'activitats subaquàtiques 1. Es modifica la denominació del capítol IV del títol VI i els articles 118, 120 i 121, que passen a tenir la redacció següent:

  'Capítol IV Taxes d'anàlisis del Laboratori de l'Atmosfera, de certificats d'emissions i subministrament de dades de l'atmosfera' 'Article 118

  Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes l'anàlisi i el mesurament dels nivells d'emissions i d'immissions de contaminants atmosfèrics, la revisió dels certificats d'emissions i el subministrament de dades de contaminants atmosfèrics de les bases de dades informatitzades.' 'Article 120

  Quantia 1. Emissions Euros 1.1 Mostratge isocinètic de partícules (1 focus isolat): per un focus només 1.500,00

  1.2 Mostratge isocinètic de partícules (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus 600,00

  1.3 Determinació de l'opacitat (1 focus isolat): per un focus només 160,00

  1.4 Determinació de l'opacitat (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus 60,00

  Determinació de l'opacitat (en el mateix focus on es dugui a terme un mostratge isocinètic i/o una determinació de pol·luents per mitjà de cèl·lula electroquímica): per focus 24,00

  1.6 Determinació de pol·luents gasosos per mitjà de cèl·lula electroquímica (1 focus isolat): per un focus només 600,00

  1.7 Determinació de contaminants gasosos mitjançant cèl·lula electroquímica (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus200,00

  1.8 Determinació de pol·luents gasosos per mitjà de cèl·lula electroquímica (en el mateix focus on es dugui a terme un mostratge isocinètic): per focus 300,00

  1.9 Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (1 focus isolat): per un focus només 300,00

  1.10 Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (en el mateix focus on es dugui a terme un mostratge isocinètic i/o una determinació de pol·luents per mitjà de cèl·lula electroquímica): per focus 150,00

  1.11 Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus 150,00

  1.12 Inspecció de les mesures correctores de prevenció de la pol·lució atmosfèrica a la instal·lació 160,00

  1. Immissions 2.1 Determinació de concentració de PM10 amb captador de baix volum: primera mostra 240,00

   2.2 Determinació de concentració de PM10 amb captador de baix volum: a partir de la segona mostra, per mostra 40,00

  2. Determinacions al laboratori 3.1 Determinació de metalls per absorció atòmica (per mostra i element). A banda de les taxes del mostratge previ necessari 3.1.1 Atomització per flama 24,00

   3.1.2 Cambra de grafit 56,00

  3. Certificats d'emissions 4.1 Revisió d'un certificat d'emissions fet per un organisme de control autoritzat 4,00

  4. Subministrament de dades de pol·luents atmosfèrics de les bases de dades informatitzades 5.1 Subministrament de dades informàtiques sobre emissions i immissions o qualitat de l'aire 5.1.1 Tarifa unitària per entrada a la Conselleria de Medi Ambient de sol·licitud de dades 4,00

   5.1.2 Tarifa per dada 0,01' 'Article 121

   Meritació La taxa es meritarà en el moment de la prestació del servei a què es refereix el fet imposable. No obstant això, podrà exigir-se'n l'ingrés abans que el servei sigui prestat.' 2. S'introdueix un nou article, l'article 392 sexies, amb la redacció següent:

   'Article 392 sexies Taxa per l'expedició, la renovació o la convalidació del títol de bus esportiu o recreatiu 1. Fet imposable: l'expedició, la renovació o la convalidació per l'Administració autonòmica dels títols de bus esportiu i recreatiu segons la normativa vigent.

  5. Subjecte passiu: les persones que sol·licitin el lliurament del títol, el renovin o el vulguin convalidar.

  6. La quantia per cada expedició, renovació o convalidació del títol serà de 38,00 euros.

  7. Meritació: la taxa es merita en el moment de la sol·licitud de l'expedició, la renovació o la convalidació del títol de bus esportiu o recreatiu.' Article 22

   Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de ports 1. S'afegeix un nou article, l'article 206 bis, amb la redacció següent:

   'Article 206 bis Exempcions Estan exempts del pagament de la taxa definida en l'article 206.1 els pescadors professionals, les confraries de pescadors i les seves federacions, les organitzacions de productors de pesca i les associacions pesqueres professionals.' 2. Es modifica l'article 208, que passa a tenir la redacció següent:

   'Article 208

   Quantia La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents, en euros:

  8. Per formació d'expedient, obertura i tramitació: 74,39 per unitat.

  9. Per recerca de dades o antecedents arxivats: 3,752941 per unitat.

  10. Per certificació simple:

   3.1. Expedició: 15,36 per unitat.

   3.2. Tramesa de correu: 1,43 per unitat.

  11. Per compulsa de documents:

   4.1. Per compulsa de full (A4): 3,031532 per unitat.

   4.2. Per validació de poders: 18,58 per unitat.

  12. Per certificació de documents:

   5.1. Per certificació de full (A4): 6,152227 per unitat.

   5.2. Per plànol (A1): 12,304458 per unitat.

  13. Per informe facultatiu:

   6.1. Sense eixida: 32,53 per unitat.

   6.2. Amb dades de camp: 116,21 per unitat.

   6.3. Per cada dia: 88,303523 per unitat.

  14. Per registre de concessions o autoritzacions: 2,3% del cànon establert amb un mínim de 18,58.

  15. Per còpies i fotocòpies:

   8.1. Còpies mecanografiades de texts originals: 2,318231 per unitat.

   8.2. Fotocòpies:

   8.2.1. Fotocòpies en paper A4, fins a 50 unitats: 0,129690 per unitat.

   8.2.2. Fotocòpia en paper A4, a partir de 50 unitats: 0,081058 per unitat.

   8.2.3. Fotocòpies en paper A3, fins a 50 unitats: 0,170221 per unitat.

   8.2.4. Fotocòpies en paper A3, a partir de 50 unitats: 0,129690 per unitat.

   8.3. Còpies de plànols:

   8.3.1. D'original vegetal A1: 1,434709 per unitat.

   8.3.2. D'original vegetal informal:1,856207 per unitat.' 3. Es modifiquen el punt A) i el paràgraf primer del punt B), de l'article 229, que passen a tenir la redacció següent, deixant la resta de l'article invariable:

   '

   1. ESTADES CURTES: quantia bàsica de 0,015785 euros (GT/3h).

   2. ESTADES PROLONGADES: Als vaixells i artefactes flotants que estiguin inactius o es dediquin al tràfic interior, remolc de qualsevol tipus, a l'aqüicultura, a constituir vivers flotants o vivers de musclos, se'ls aplicarà una taxa que serà com a mínim de 0,012628 euros/GT i com a màxim de 0,075769 euros/GT i dia d'estada o fracció en el port. Els vaixells a escars o en dics secs o flotants estan exempts del pagament d'aquesta taxa mentre no ocupin làmina d'aigua, sense perjudici del pagament de la taxa corresponent durant el temps en què durin les operacions de posada en sec o a l'aigua del vaixell.' 4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 250, que passa a tenir la redacció següent:

    '1. La quantia bàsica de la taxa de passatgers, com també la de vehicles en règim de passatge que cada un dels passatgers té dret a embarcar o desembarcar, es determina segons el bloc I o II en què viatgi i el tipus de vehicle de què es tracti, segons el quadre següent:

    Per passatger o vehicle:

    Concepte Navegació interior de les Balears () Navegació interior de la UE i creuers ()

   3. Passatgers 1. Bloc I 3,520101

  16. Bloc II 1,041824

   2.1 De port a port o a una altra illa, o viceversa, interinsular Temporada alta (*) 0,785313

   2.2 De port a port o a una altra illa, o viceversa, interinsular Temporada baixa (*) 0,394631

   De port a costa de la mateixa illa, o viceversa, insular 0,065507

   1. Vehicles 1. Motocicletes i vehicles o remolcs 1,385152 1,846869

  17. Cotxes turisme i altres vehicles automòbils 2,730841 5,461680

  18. Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu 18,891733 25,193187 (*) Temporada alta: de l'1de maig al 31 d'octubre. Temporada baixa: la resta de l'any.' 5. Es modifique l'apartat A), número 1, i el primer paràgraf del número 2, així com la lletra c) d'aquest mateix número 2, de l'article 252, relatiu a la quantia bàsica de la taxa per mercaderies, que passen a tenir la redacció següent:

   '1. Als envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres recipients o elements que, tinguin o no el caràcter d'efímers, s'utilitzin per a contenir les mercaderies en transportar-les, com també als autobusos, cotxes, camions i altres vehicles automòbils en règim de càrrega, fins i tot els remolcs i semiremolcs, que, com a mitjans de transport terrestre s'embarquin o es desembarquin, buits o no de mercaderies, se'ls aplicarà una quantia bàsica de 2,012613 euros/tona, sense que els sigui aplicable cap altra bonificació o recàrrec.' '2. A la resta de les càrregues se'ls aplicarà la quantia bàsica de 2,012613 euros/tona, amb les reduccions i els increments aplicables, si escau, successivament i multiplicativament, que es detallen a continuació. No obstant això, a les mercaderies que tinguin origen o destinació en ports de la Unió Europea i a les mercaderies corresponents al tràfic interinsular se'ls podrà aplicar el règim simplificat a què es refereixen, respectivament, les modalitats B) i C) d'aquest article.' 'c) Finalment, a la quantia bàsica s'hi aplicarà una bonificació depenent del grup a què pertanyi la mercaderia segons el repertori de classificació que s'estableixi per resolució del conseller o la consellera competent en matèria de ports, en la qual, juntament amb la designació de les mercaderies, aquestes s'hauran d'identificar mitjançant el codi de quatre dígits utilitzat pel sistema harmonitzat de designació i de codificació de les mercaderies (SA) convingut internacionalment, d'acord amb les taules següents:

   Grup de bonificació Bonificació sobre quantia bàsica Percentatge Primer 85

   Segon 75

   Tercer 60

   Quart 30

   Cinquè -

   Grup de Navegació Navegació interior mercaderies Cabotatge UE de les Balears Embarc. Desemb. Embarc. Desemb Euros/t Euros/t Euros/t .Euros/t Primer 0,232832 0,370952 0,181530 0,292025

   Segon 0,386738 0,619571 0,303867 0,489341

   Tercer 0,619571 0,990521 0,489341 0,781369

   Quart 1,085233 1,732427 0,856348 1,365420

   Tara de l'element portador 2,012613 2,012613 1,511434 1,511434

   Cinquè 1,550897 2,474331 1,219407 1,949473' 6. Es modifica la taula de l'apartat B) relatiu al Règim Simplificat General, de l'article 252, i es deixa invariable la resta de l'apartat:

   'Tipus d'unitat de càrrega euros/unitat de càrrega Amb càrrega Buit Embarc. Desemb.

   Contenidor de

   Contenidor de

   Plataforma amb contenidor de

   Plataforma amb contenidor de

   Semiremolc 31,238919 46,053334 12,880728

   Plataforma o camió de fins a 6 m 19,526299 28,784318 8,050454

   Plataforma o camió de fins a 12 m 32,849011 47,663424 16,100909' 7. Es modifica la taula de l'apartat C) relatiu al Règim simplificat per al Tràfic Interinsular, de l'article 252, i es deixa invariable la resta de l'apartat:

   'Tipus d'unitat de càrrega euros/unitat de càrrega Amb càrrega Buit Contenidor de

   Contenidor de

   Plataforma amb contenidor de

   Plataforma amb contenidor de

   Semiremolc 27,892457 2,793981

   Plataforma o camió amb caixa fins a 6 m 19,526299 2,067862

   Plataforma o camió amb caixa fins a 12 m 29,707755 2,967619

   Furgó 9,052814 0,907650

   Automòbil nou o usat 2,612452 2,612452' 8. Es modifica el primer paràgraf de l'article 265, que passa a tenir la redacció següent:

   'Article 265

   Quantia La quantia de la taxa serà del 2,3% del valor de la pesca, que quedarà establerta de la manera següent:' 9. Es modifica l'apartat 1 de l'article 278, que passa a tenir la redacció següent:

   '1. Les tarifes aplicables a aquesta taxa per metre quadrat i per dia natural o fracció per a cada un dels serveis independents que es presti, serà la següent, en euros:

   1. En instal·lacions de l'administració portuària de la comunitat autònoma:

   En base

 9. Atracades a.1) De punta 0,097268 a.2) De costat 0,502555

  En trànsit

 10. Temporada alta (del 15 de juny al 15 de setembre) b.1) De punta 0,421496 b.2) De costat 2,148010

 11. Temporada baixa (del 16 de setembre al 14 de juny) c.1) De punta 0,081058 c.2) De costat 0,421496

 12. Ancorades 0,097268

 13. Mort d'amarratge 0,016213

 14. Presa d'aigua 0,016213

 15. Recollida de fems 0,016213

 16. Vigilància nocturna 0,032423

  1. En instal·lacions de concessionaris:

 17. Atracada 0,040527'

  1. Es modifica l'article 294, que passa a tenir la redacció següent:

   'Article 294

   La quantia de la taxa per ocupació amb mercaderies serà fixada per ordre del conseller o la consellera competent en matèria de ports, respectant els mínims següents:

   1. ZONA DE TRÀNSIT:

    La quantia mínima serà de 0,032174 euros per metre quadrat i dia. Els coeficients de progressivitat que s'han d'aplicar seran els següents: del primer al desè dia, 1; de l'onzè al trentè dia, 4; del trenta-unè al seixantè dia, 8; i a partir del seixanta-unè, 16.

   2. ZONA D'EMMAGATZEMATGE:

    La quantia serà fixada tenint en compte el preu de mercat i serà sempre superior a 0,024033 euros per metre quadrat i dia.

    En ambdues zones la quantia establerta en els paràgrafs anteriors apujarà, com a mínim, segons els casos, 0,040184 euros per metre quadrat i dia, quan la superfície sigui coberta i oberta, i en 0,056337 euros per metre quadrat i dia, quan la superfície sigui coberta i tancada.

    En l'ocupació de superfícies, casetes o locals amb efectes i ormeigs de pesca, embarcacions i mitjans auxiliars s'aplicaran les quanties següents:

    Superfície Euros/m² i dia Superfície descoberta 0,047355

    Superfície coberta i porxos sense tancar 0,078926

    Magatzems, casetes i locals tancats 0,126280' 11. Es modifica l'article 307, que passa a tenir la redacció següent:

    'Article 307

    Quantia La quantia d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les tarifes següents:

   3. Taxa per servei de subministrament d'aigua. Tarifa E-3/15.4.08A 1. A les embarcacions d'esbarjo, pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tinguin base als ports gestionats per l'administració portuària de la comunitat autònoma:

    Euros/m² i dia Embarcacions fins a 7 m d'eslora 0,002698 Ídem >710 m d'eslora 0,010452

  2. A les embarcacions d'esbarjo i pesca en trànsit:

   Euros/dia Embarcacions fins a 7 m d'eslora 2,148010 Ídem >710 m d'eslora 4,296023

  3. A les embarcacions a varadors que sol·licitin aquest servei se'ls aplicarà la mateixa taxa que a les embarcacions en trànsit.

   Aquesta taxa s'ha d'entendre per a subministraments normals, els quals no poden superar un m³ diari per a embarcacions de més de 7 metres lineals d'eslora i 1/3 d'un m³ diari per a embarcacions de menys de 7 metres lineals d'eslora.

  4. Als vaixells o a les embarcacions no definits en els apartats anteriors se'ls aplicarà una taxa de 3,54 euros per servei més el valor dels metres cúbics subministrats, que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al que s'hagi facturat el m³ per la companyia subministradora. S'entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.

  5. Als locals i edificis se'ls liquida la taxa de la mateixa manera que en l'apartat anterior, sense que sigui d'aplicació l'import de 3,54 euros per servei. En aquest darrer cas, si no fos possible la disposició d'equips de mesurament per a cada usuari, l'administració portuària de la comunitat autònoma podrà prorratejar els consums efectuats entre tots els que estiguin en una mateixa presa.

   1. Taxa per subministrament d'electricitat. Tarifa E-3/15.4.08B 1.-A les embarcacions d'esbarjo, pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tinguin base als ports gestionats per l'administració portuària de la comunitat autònoma:

   Euros/m² i dia Embarcacions fins a 7 m d'eslora 0,002698 Ídem >710 m d'eslora 0,010452

  6. A les embarcacions d'esbarjo i pesca en trànsit:

   Euros/dia Embarcacions fins a 7 m d'eslora 2,148010 Ídem >710 m d'eslora 4,296023

  7. A les embarcacions a varadors que sol·licitin aquest servei se'ls aplicarà la mateixa taxa que a les embarcacions en trànsit.

   Aquesta taxa s'ha d'entendre per a subministraments normals, els quals no poden superar els 12 kW/h diaris per a embarcacions de més de 7 metres lineals d'eslora i els 5 kW/h diaris per a embarcacions de menys de 7 metres lineals d'eslora.

  8. Als vaixells o a les embarcacions no definits en els apartats anteriors se'ls aplicarà una taxa de 4,38 euros per servei més el valor dels kW/h subministrats, que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al que s'hagi facturat el kW/h per la companyia subministradora. S'entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.

  9. Als locals i edificis se'ls liquida la taxa de la mateixa manera que en l'apartat anterior, sense que sigui d'aplicació l'import de 4,38 euros. En aquest darrer cas, si no fos possible la disposició d'equips de mesurament per a cada usuari, l'administració portuària de la comunitat autònoma podrà prorratejar els consums efectuats entre tots els que estiguin en una mateixa presa.' 12. Es modifica l'article 309, que passa a tenir la redacció següent:

   'Article 309

   Sol·licitud de serveis fora de la jornada de treball En cas de sol·licitar el subministrament fora de la jornada ordinària de treball establerta per l'administració portuària de la comunitat autònoma de les Illes Balears o en dies festius, i sempre que es disposi de personal per a això, les taxes anteriors s'han d'incrementar en 10,53 euros per servei.' 13. Es modifica l'article 323, que passa a tenir la redacció següent:

   'Article 323

   Quantia La quantia d'aquesta taxa per servei serà l'assenyalada en el quadre següent:

   Embarcacions (*)Avarada (pujada o baixada). Estada.Els tres primers dies. Estada.A partir del 4t dia Euros Per metre lineal d'eslora . Per metre lineal i dia. Euros d'eslora i dia. Euros Sense carro i sense argue 1,01 0,170221 0,170221

   Sense carro i amb argue:

   Eslora

   Eslora >5m 2,39 0,170221 0,251277

   Amb carro:

   Eslora

   Eslora >10m 4,47 1,134797 2,277703

   Amb remolc a vehicle:

   Eslora 5m 3,23

   Eslora > 5 m. 5,39

   Amb grua:

   Eslora

   Eslora > 5m 17,25 1,035 1,265

   Amb carretó elevador:

   Eslora

   Eslora >5m 14,95 1,035 1,265 (*) Llevat que es facin les dues operacions el mateix dia, cas en el qual s'ha d'abonar per l'estada corresponent a un dia.' Article 23

   Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de sanitat Es modifica l'apartat de 3 de l'article 375, que passa a tenir la redacció següent:

   '3. Comunicació del canvi de titular o de la denominació social de l'entitat.' Article 24

   Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria d'indústria 1. S'afegeix un nou concepte a l'apartat 2 de l'article 407, amb la redacció següent:

   '2.4. Certificat telemàtic d'inspeccions o revisions d'organismes de control o altres empreses: 2,93 euros.' 2. Es modifica l'apartat 3.1.1 de l'article 407, que passa a tenir la redacció següent:

   '3.1.1. INSTAL·LACIONS LIBERALITZADES:

   Baixa tensió, aparells elevadors, aparells de pressió, tèrmics (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), frigorífics, productes petrolífers, emmagatzematge de gasos combustibles, productes químics, receptors de gas, instal·lacions contra incendis i altres.

   3.1.1.1. Instal·lacions l'única documentació tècnica de les quals sigui el certificat d'instal·lador:

   3.1.1.1.1. Tramitació UDIT: 19,10 euros 3.1.1.1.2. Tramitació telemàtica: 12,91euros 3.1.1.2. Instal·lacions per a usos domèstics:

   3.1.1.2.1. Tramitació UDIT: 55,11 euros 3.1.1.2.2. Tramitació telemàtica: 28,50 euros 3.1.1.3. Instal·lacions per a altres usos:

   3.1.1.3.1. Tramitació UDIT: 66,77 euros 3.1.1.3.2. Tramitació telemàtica: 34,53 euros' 3. Es modifica l'apartat 3.5.2 de l'article 407, que passa a tenir la redacció següent:

   '3.5.2. Renovacions o modificacions: 20,44 euros.' 4. S'afegeix un nou apartat a l'article 407, amb la redacció següent:

   '7. Rectificació d'errades: el 50% de la quantia corresponent al concepte que es rectifiqui.' Article 25

   Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de família S'afegeix un nou títol, el títol XI, amb la redacció següent:

   'Títol XI Taxes en matèria d'afers social, immigració i cooperació Capítol I Taxes en matèria de mediació familiar Article 434

   Taxa per la inscripció de les persones mediadores en el Registre de Mediadors adscrit al Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears 1. Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa fer, per part dels òrgans competents, les inscripcions d'altes i baixes en el Registre de Mediadors de les persones mediadores.

  10. Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa les persones físiques mediadores.

  11. Exempcions Està exempt del pagament de la taxa el personal mediador dependent d'una administració pública que desenvolupi l'activitat mediadora d'acord amb la Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar.

  12. Quantia La quantia d'aquesta taxa és de 20,00 euros per inscripció.

  13. Meritació La taxa es meritarà en el moment en què el subjecte passiu presenti la sol·licitud que determini l'inici de les actuacions administratives descrites en el fet imposable.

  14. Autoliquidació i pagament Els subjectes passius de la taxa estan obligats a practicar les operacions d'autoliquidació tributària necessàries per a ingressar el seu import.

   El pagament de la taxa s'ha de fer en efectiu i abans de presentar la sol·licitud corresponent, en la forma establerta a l'Ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts de 15 de desembre del 2000, per la qual s'aproven els models i s'estableix el contingut dels impresos 046 i 048, d'ingrés de taxes, preus públics, multes, sancions i altres ingressos.

  15. Gestió, comprovació i inspecció La gestió, la comprovació i la inspecció de les obligacions derivades de la meritació de la taxa corresponen als òrgans competents de la conselleria competent en matèria de família.

Article 435

Taxa per la inscripció dels centres de mediació en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades adscrit al Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears 1. Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa fer, per part dels òrgans competents, les inscripcions d'altes i baixes en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades.

 1. Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa les persones jurídiques públiques o privades que tinguin la condició de centre de mediació d'acord amb la Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar.

 2. Exempcions Estan exempts del pagament de la taxa els centres de mediació creats per entitats públiques d'acord amb la Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar.

 3. Quantia La quantia d'aquesta taxa és de 50,00 euros per inscripció.

 4. Meritació La taxa es meritarà en el moment en què el subjecte passiu presenti la sol·licitud que determini l'inici de les actuacions administratives descrites en el fet imposable.

 5. Autoliquidació i pagament Els subjectes passius de la taxa estan obligats a practicar les operacions d'autoliquidació tributària que calguin per a ingressar el seu import.

  El pagament de la taxa s'ha de fer en efectiu i abans de presentar la sol·licitud corresponent, en la forma establerta a l'Ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts de 15 de desembre del 2000, per la qual s'aproven els models i s'estableix el contingut dels impresos 046 i 048, d'ingrés de taxes, preus públics, multes, sancions i altres ingressos.

 6. Gestió, comprovació i inspecció La gestió, la comprovació i la inspecció de les obligacions derivades de la meritació de la taxa corresponen als òrgans competents de la conselleria competent en matèria de família.' Article 26

  Modificació de determinats aspectes de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i dels seus productes 1. Es modifica el darrer paràgraf de l'article 1, que passa a tenir la redacció següent:

  'Aquests controls i inspeccions seran els fets pels tècnics facultatius en les operacions següents:

  1. Sacrifici d'animals.

  2. Especejament de les canals.

  3. Operacions d'emmagatzematge de carns fresques per al consum humà.

  4. Control de determinades substàncies i residus en animals i els seus productes.

  5. Inspecció sanitària d'escorxadors.

  6. Controls de sales d'especejament.

  7. Instal·lacions de transformació de la caça.

  8. Control de la producció làctia.

  9. Control de la producció i comercialització de productes de la pesca i de la aqüicultura.' 2. S'afegeixen cinc noves lletres en l'article 2, amb la redacció següent:

   'g) Inspecció sanitària d'escorxadors.

  10. Controls de sales d'especejament.

  11. Instal·lacions de transformació de la caça.

  12. Control de la producció làctia.

  13. Control de la producció i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura.'

 7. S'afegeixen cinc noves lletres en l'article 3, amb la redacció següent:

  'e) En les taxes per inspecció sanitària d'escorxadors, les persones o entitats titulars d'aquests establiments.

  1. En les taxes per control de sales d'especejament, les persones o entitats titulars d'aquests establiments.

  2. En les taxes per control de les instal·lacions de transformació de la caça, les persones o entitats titulars de les instal·lacions.

  3. En les taxes per control de la producció làctia, les persones o entitats titulars de les instal·lacions destinades a la producció.

  4. En les taxes per control de la producció i la comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, les persones o entitats titulars dels establiments destinats a la producció i a la comercialització.' 4. S'afegeixen cinc nous articles, amb la redacció següent:

  'Article 9 bis Quota tributària de la taxa aplicable a la inspecció sanitària d'escorxadors Unitats Quotes per unitat (euros) De bovins pesats 5,00

  De bovins joves 2,00

  Solípedes i èquids 3,00

  Porcins de menys de 25 kg 0,50

  Porcins de pes igual o superior a 25 kg 1,00

  Oví i caprí, pes en canal de menys de 12 kg 0,15

  Oví i caprí, pes en canal igual o superior a 12 kg 0,25

  Aviram del gènere Gallus i pintades 0,005 Ànecs i oques 0,01

  Indiots 0,025

  Carn de conill de granja 0,005

Article 9 ter

Quota tributària de la taxa aplicable als controls de les sales d'especejament Per tona de carn Quotes (en euros) De boví, porcí, solípedes/èquids, oví i caprí 2,00.

D'aviram i conills de granja 1,50

De caça, silvestre i de cria: de caça menor de ploma i de pèl 1,50

De caça, silvestre i de cria: d'ocells corredors Ratites (estruç, emú, nyandú) 3,00

De caça, silvestre i de cria:

de verros i remugants 2,00

Article 9 quater

Quota tributària de la taxa aplicable a les instal·lacions de transformació de la caça Caça menor de ploma 0,005 euros per animal Caça menor de pèl 0,01 euros per animal Ocells corredors (Ratites) 0,50 euros per animal Mamífers terrestres verros 1,50 euros per animal Mamífers terrestres remugants 0,50 euros per animal Article 9 quinquies Quota tributària de la taxa aplicable a la producció làctia 1 euro per 30 tones i, posteriorment, 0,50 euros per tona.

Article 9 sexies

Quota tributària de la taxa aplicable a la producció i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura Primera comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura 1 euro per tona, per les primeres 50 tones de cada mes, i 0,50 euros per tona addicional Primera venda en la llotja 0,50 euros per tona, per les primeres 50 tones de cada mes, i 0,25 euros per tona addicional Primera venda en cas de manca o de gradació insuficient de frescor o mida de conformitat amb els Reglaments (CEE) núm. 103/76 i (CEE) núm. 104/76.

1 euro per tona, per les primeres 50 tones de cada mes, i 0,50 euros per tona addicional Les taxes percebudes per les espècies a què es refereix l'annex II del Reglament (CEE) núm. 3703/85 no hauran d'excedir de 50 euros per remesa.

S'han de percebre 0,50 euros/tona de productes de la pesca i de l'aqüicultura transformats.' Capítol III Normes de gestió tributària Article 27

Requisits per a la presentació i el pagament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions 1. El pagament dels deutes tributaris i la presentació de les declaracions tributàries i dels documents que continguin actes o contractes subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o a l'impost sobre successions i donacions, els rendiments dels quals corresponguin a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'ajustaran als requisits següents:

 1. El pagament dels deutes corresponents als tributs cedits esmentats es considerarà vàlid i tindrà efectes alliberadors únicament en els casos en què aquests pagaments s'efectuïn a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en comptes autoritzats o restringits titularitat de l'administració tributària autonòmica i fent servir els models de declaració aprovats per ordre del conseller competent en matèria d'hisenda.

 2. El pagament dels imposts esmentats s'entendrà acreditat quan el document presentat dugui incorporada la nota justificativa del pagament i es presenti acompanyat de la carta de pagament o del corresponent exemplar de la declaració tributària degudament diligenciada per l'ens, l'òrgan o l'oficina competent de l'administració tributària autonòmica, amb els requisits assenyalats en la lletra a) anterior, i consti en la diligència el pagament del tribut o la declaració de no subjecció o del benefici fiscal aplicable. Aquesta nota justificativa únicament podrà ser expedida per l'ens, l'òrgan o l'oficina competent de l'administració tribut ària autonòmica.

  En el supòsit de declaracions tributàries la presentació i/o el pagament de les quals s'hagi efectuat per mitjans telemàtics habilitats per la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'acreditació de la presentació i del pagament es considerarà efectuada amb la simple presentació del corresponent model de pagament telemàtic aprovat per ordre del conseller competent en matèria d'hisenda, en el qual constarà el justificant de la presentació de la declaració.

 3. Els pagaments dels imposts esmentats que es facin a òrgans de recaptació aliens a l'organització de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense que existeixi cap conveni a aquest efecte ni cap altre instrument jurídic o títol habilitant que justifiqui la seva competència, o a persones no autoritzades per a la recaptació de tributs, no alliberaran al deutor de la seva obligació de pagament davant l'administració tributària autonòmica.

  1. L'admissió per part d'autoritats o funcionaris de documents presentats davant ells per a finalitats distintes a la liquidació dels imposts esmentats sense que s'acrediti el pagament del deute tributari o la presentació de la declaració tributària davant els òrgans competents de l'administració tributària autonòmica, en els termes indicats en l'apartat 1 d'aquest article, podrà donar lloc a l'aplicació de les responsabilitats i/o de les sancions que, si n'és el cas, procedeixin d'acord amb l'establert a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en els articles 9.2 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i 8.2 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions.

  En tot cas, l'incompliment dels requisits de pagament i presentació prevists en l'apartat 1 d'aquest article donarà lloc al tancament registral a què es refereix l'article 122 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i l'article 100 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions.

Article 28

Obligacions dels notaris en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l'impost sobre successions i donacions

 1. Els notaris que exerceixin les seves funcions dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents i l'accés telemàtic als registres públics dels documents autoritzats per ells, han de trametre a l'ens, l'òrgan o l'oficina competent de l'administració tributària autonòmica una declaració informativa notarial en la qual s'han de fer constar totes les dades que calguin per a la correcta liquidació dels actes i contractes que es continguin en els documents públics autoritzats per ells i que estiguin subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o a l'impost sobre successions i donacions, i assumeixen, a més, la responsabilitat de la veracitat i el correcte emplenament de les dades reflectides en aquesta declaració informativa. Per ordre del conseller competent en matèria d'hisenda s'aprovarà el model d'aquesta declaració informativa, com també els terminis i el procediment per a la seva remissió a l'administració tributària autonòmica.

  El compliment d'aquesta obligació formal per part dels notaris els eximirà de l'obligació de trametre a l'administració tributària autonòmica, per via telemàtica i a l'efecte de la liquidació que correspongui, les còpies autoritzades de les matrius a què es refereix l'article 12.5 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

 2. Així mateix, quan els documents autoritzats pels notaris continguin préstecs hipotecaris o de qualsevol altre tipus subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la declaració informativa que han de trametre a l'administració tributària autonòmica en virtut de l'article 12.4 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, s'ha de fer constar el valor de taxació de l'immoble objecte d'adquisició i de finançament per mitjà de l'operació de crèdit documentada. No obstant això, no caldrà la remissió d'aquesta informació en els casos en què el valor de taxació figuri expressament en el mateix document públic autoritzat.

Article 29

Informació addicional a incloure en les guies de circulació de les màquines tipus B i C 1. Als efectes de millorar la gestió censal de la taxa fiscal sobre el joc a què es refereix l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, en les guies de circulació de les màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d'atzar s'ha de fer constar el nombre de jugadors autoritzats per cada màquina.

 1. D'acord amb això, els models de guies de circulació que s'estableixin per la conselleria competent en matèria d'interior han tenir en compte el que disposa l'apartat anterior d'aquest article.

  TÍTOL II NORMES DE GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA I ADMINISTRATIVA Capítol I Normes de gestió economicoadministrativa en matèria de subvencions Article 30

  Modificació de determinats preceptes del text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre 1. Es modifica la denominació del títol III, que passa a tenir la redacció següent:

  'Títol III Base de dades de subvencions, publicitat i registre de sol·licitants' 2. Es modifica l'article 29, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 29

  Base de dades de subvencions 1. En compliment del que preveu l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es crea una base de dades de subvencions i ajudes públiques, que ha de permetre el subministrament a l'Administració de l'Estat de la informació sobre les subvencions i les ajudes atorgades en l'àmbit de la comunitat autònoma.

 2. La informació inclosa en la base de dades té caràcter reservat, sense que pugui ser cedida o comunicada a terceres persones, llevat que la cessió tingui per objecte algun dels supòsits prevists en l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei general de subvencions. Amb caràcter general, aquesta informació podrà ser utilitzada per a l'exercici de les funcions de control intern que correspon fer a la Intervenció General de la comunitat autònoma. Així mateix, correspon a aquest òrgan facilitar a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat la informació continguda en la base de dades, en compliment de l'obligació legal a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article.

 3. En tot cas, la Intervenció General de la comunitat autònoma constitueix l'òrgan responsable del manteniment, la custòdia i la gestió de la informació continguda en la base de dades de subvencions de la comunitat autònoma.

 4. L'organització, el funcionament i, en general, el desplegament del règim jurídic de la base de dades s'han d'establir per reglament.' 3. Es modifica l'article 30, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 30

  Funcions de la base de dades de subvencions 1. La base de dades de subvencions ha de permetre el compliment dels objectius següents:

  1. Facilitar les actuacions que ha de dur a terme la Intervenció General de la comunitat autònoma, en l'exercici de la seva funció de control intern.

  2. La tramesa d'informació i la coordinació amb les bases de dades establertes per la Unió Europea, l'Administració de l'Estat i altres ens públics. En tot cas, ha de permetre la tramesa d'informació a la base de dades estatal de subvencions en els termes que estableix l'article 20 de la Llei general de subvencions i la normativa reglamentària de desplegament.

  3. La col·laboració amb els òrgans i les institucions de control de l'activitat de subvenció.

  4. La planificació i el seguiment de les subvencions i ajudes per part dels òrgans i ens concedents.

  5. El control de la concurrència de subvencions i ajudes.

  6. L'elaboració d'estudis, anàlisis i estadístiques sobre l'activitat de subvenció.

 5. Així mateix, la publicitat de les subvencions a què es refereix l'article 34 d'aquesta llei s'ha de fer a partir de les dades que constin en la base de dades de subvencions.' 4. Es modifica l'article 31, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 31 Àmbit subjectiu 1. Estan obligats a facilitar informació sobre les subvencions que concedeixin a la base de dades de subvencions:

  1. Els òrgans i les entitats enumerats en les lletres a) i b) de l'article 3.1 d'aquesta llei.

  2. La resta d'entitats de dret públic a què es refereix la lletra c) de l'article 3.1 d'aquesta llei i els consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic pel que fa a les subvencions que concedeixin aquestes entitats com a conseqüència de l'exercici de potestats administratives.

 6. Altrament, estan obligats a facilitar informació a la base de dades de subvencions, pel que fa als lliuraments dineraris sense contraprestació que puguin fer en règim de dret privat:

  1. Les entitats de dret públic i els consorcis a què es refereix la lletra b) de l'apartat 1 anterior d'aquest article.

  2. Les fundacions del sector públic autonòmic.

 7. Així mateix, els òrgans i les entitats a què es refereixen els apartats anteriors d'aquest article estan obligats a subministrar la informació que calgui pel que fa a qualsevol altra ajuda que no constitueixi una subvenció ni un lliurament dinerari sense contraprestació en els termes que preveu la disposició addicional cinquena del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.' 5. Es modifica l'article 32, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 32

  Cessió de dades a la Intervenció General 1. El òrgans i les entitats als quals es fa referència en l'article anterior esdevenen obligats a trametre a la Intervenció General de la comunitat autònoma la informació sobre les subvencions, els lliuraments dineraris sense contraprestació i la resta d'ajudes que, si n'és el cas, gestionin, per tal que es pugui mantenir permanentment actualitzada la base de dades de subvencions.

 8. La cessió de les dades de caràcter personal que, en aplicació del que preveu l'apartat anterior d'aquest article, s'hagi de fer a la Intervenció General de la comunitat autònoma no requereix el consentiment de l'afectat.' 6. Es modifica l'article 33, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 33

  Informació que ha de constar en la base de dades de subvencions 1. La base de dades de subvencions ha de contenir, com a mínim, informació sobre:

  1. Les bases reguladores o l'instrument jurídic que, en substitució d'aquestes bases, constitueixi la normativa reguladora de la subvenció.

  2. Les resolucions per les quals s'aproven les convocatòries.

  3. Les resolucions de concessió de subvencions i els acords convencionals, així com els pagaments realitzats i la seva justificació.

  4. Les dades que permetin la identificació dels beneficiaris de les subvencions.

  5. Els acords formalitzats amb les entitats col·laboradores.

  6. Les resolucions d'anul·lació, de modificació o de reintegrament i, si n'és el cas, la recaptació que se'n derivi.

  7. Les resolucions fermes dels procediments sancionadors.

  8. Les dades identificatives de les persones que estiguin incloses dins alguna de les prohibicions per poder ser beneficiari de subvencions o entitat col·laboradora, així com el període durant el qual no es pot obtenir la condició de beneficiari i/o d'entitat col·laboradora.

 9. Així mateix, la base de dades de subvencions ha de recollir la informació sobre els lliuraments dineraris sense contraprestació i sobre la resta d'ajudes que, si s'escau, facin els subjectes esmentats en l'article 31 d'aquesta llei, amb l'abast que es preveu, respectivament, en l'article 37.2 i en la disposició addicional cinquena del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.' 7. Es modifica l'article 35, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 35

  Registre de sol·licitants 1. Reglamentàriament, es pot crear un registre en el qual es poden inscriure voluntàriament els sol·licitants de subvencions, mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa de la seva personalitat i capacitat d'obrar, com també, si escau, la que acrediti la representació dels qui actuïn en el seu nom.

 10. Els certificats expedits per aquest registre eximiran de presentar, en cada concreta convocatòria, els documents acreditatius dels requisits assenyalats en l'apartat anterior, sempre que no s'hagin produït modificacions o alteracions que afectin les dades inscrites.

 11. L'organització, el funcionament i, en general, el desplegament del règim jurídic d'aquest registre s'ha d'establir per mitjà del reglament a què es refereix l'apartat 1 anterior.' 8. Es modifica l'article 63, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 63

  Publicitat de les sancions Les resolucions sancionadores imposades per infraccions greus o molt greus que hagin guanyat fermesa en via judicial s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, s'han de comunicar a la Intervenció General de la comunitat autònoma per a la seva inclusió en la base de dades de subvencions i al registre de contractistes de l'Administració de la comunitat autònoma.' Capítol II Normes d'acció economicoadministrativa en matèria d'activitats subaquàtiques Article 31

  Règim d'infraccions i sancions en matèria d'activitats subaquàtiques (busseig esportiu i recreatiu) 1. Les infraccions en matèria de busseig esportiu i recreatiu poden ser qualificades com a lleus, greus i molt greus.

 12. Són infraccions lleus les següents:

  1. L'incompliment, tant dins un centre autoritzat com fora d'aquest, pels usuaris dels requisits establerts a la reglamentació vigent per a la pràctica del busseig esportiu i recreatiu.

  2. L'incompliment per les escoles esportives nàutiques, els centres d'immersió o les acadèmies nauticoesportives dels requisits establerts en la reglamentació vigent respecte de les seves instal·lacions, la comunicació de la identitat del seu personal i de la seva titulació, i també la no exigència de la documentació que l'esmentada reglamentació exigeix als usuaris.

  3. L'incompliment dels requisits, les obligacions o les prohibicions establerts en la reglamentació vigent sobre busseig esportiu i recreatiu, sempre que no sigui constitutiu d'infracció greu o molt greu.

 13. Són infraccions greus les següents:

  1. L'exercici d'aquestes activitats per centres d'immersió, escoles esportives nàutiques i acadèmies nauticoesportives i qualsevol altra persona física o jurídica, sense l'autorització preceptiva de la direcció general competent en matèria de busseig.

  2. Practicar el busseig esportiu o recreatiu sense la titulació corresponent.

  3. La manca de comunicació a la direcció general competent en matèria de busseig de les variacions en les dades que figuren en el Registre de centres d'immersió de les Illes Balears.

  4. L'exercici de l'activitat pels centres de busseig sense la cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la reglamentació vigent.

  5. L'exercici de l'activitat pels centres de busseig sense el responsable tècnic o l'incompliment del requisit de la seva titulació, d'acord amb la normativa vigent.

  6. L'incompliment pels centres de busseig dels requeriments de supervisió de les immersions o de la presència de personal qualificat.

  7. L'incompliment pels centres de busseig esportiu i recreatiu de qualsevol dels requisits generals establerts en la reglamentació vigent a les Illes Balears.

  8. Practicar activitats subaquàtiques, esportives o d'esbarjo a menys de 250 metres de qualsevol art o aparell de pesca professional degudament senyalitzat.

  9. Practicar el busseig d'esplai en zones de reserva sense l'autorització corresponent.

  10. Cometre més de dues infraccions lleus en el termini de dos anys. En aquest cas, la tercera i les següents seran considerades greus.

 14. Són infraccions molt greus les següents:

  1. Impartir coneixements de busseig en centres no autoritzats.

  2. La prestació de cursos de busseig a menors d'edat sense autorització.

  3. L'incompliment de la normativa de seguretat per a la pràctica del busseig esportiu i recreatiu.

  4. Cometre més de dues infraccions greus en el termini de dos anys. En aquest cas, la tercera i les següents seran considerades molt greus.

 15. Són responsables de les infraccions tipificades en els apartats anteriors d'aquest article, les persones físiques o jurídiques que les fan, per acció o omissió, encara que estiguin integrades dins associacions temporals d'empreses, agrupacions o comunitats de béns sense personalitat.

  Si la infracció és imputable a diferents persones, i no és possible determinar el grau de participació de cadascuna, responen solidàriament totes elles. En tot cas, els responsables o directius de les activitats de les escoles esportives nàutiques, els centres d'immersió i les acadèmies nauticoesportives responen solidàriament entre si i amb la persona jurídica que, si n'és el cas, constitueixi l'escola, el centre o l'acadèmia, per les infraccions que siguin imputables a l'escola, el centre o l'acadèmia.

 16. Abans de la iniciació del procediment sancionador, l'òrgan competent en matèria de busseig esportiu i recreatiu, en tenir coneixement de la presumpta comissió d'infraccions qualificades com a greus o molt greus, pot adoptar mesures provisionals en els casos d'urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats, que hauran de ser confirmades, modificades o aixecades en l'acord d'iniciació en els termes que estableix l'article 72 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Les mesures provisionals que es poden adoptar són les següents:

  1. La retirada provisional de l'autorització atorgada per la direcció general competent en matèria de busseig.

  2. El comís dels aparells de busseig.

 17. Les sancions corresponents a les infraccions establertes en aquest article són les següents:

  1. Infraccions lleus: advertiment o multa de 60,00 a 150,00 euros.

  2. Infraccions greus: multa de 150,01 a 6.000,00 euros.

  3. Infraccions molt greus: multa de 6.000,01 a 60.000,00 euros.

   En funció de les circumstàncies que concorren en cada cas, es pot imposar, a més a més, una o més de les sancions accessòries següents:

  4. Suspensió de l'autorització per un període màxim de tres mesos.

  5. Tancament de l'escola esportiva nàutica, el centre d'immersió o l'acadèmia nauticoesportiva per un període màxim de cinc anys.

  6. Retirada de l'autorització corresponent per un període màxim de cinc anys.

   Capítol III Normes d'acció administrativa i economicofinancera en matèria de règim local Article 32

   Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears 1. El contingut de l'article 102 es converteix en l'apartat 1 d'aquest article i s'afegeix un nou apartat, l'apartat 2, amb la redacció següent:

   '2. L'aprovació de les ordenances fiscals s'ha d'ajustar al procediment que s'estableix en la legislació estatal reguladora de les hisendes locals.' 2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 74, que passa a tenir la redacció següent:

   '1. Els batles o els presidents de les entitats locals o, si s'escau, un membre electe del govern d'aquestes entitats que compleixin els requisits establerts reglamentàriament, entre els quals s'han d'incloure els de població i pressupost, poden ser retribuïts per mitjà de les ajudes finalistes que s'atorguin a càrrec del Fons de col·laboració econòmica a què es refereix la lletra a) de l'article 205.3 d'aquesta llei, en la forma i la quantia que disposi el reglament o, si pertoca, la resolució del Govern que ho reguli, i sempre que exerceixin el seu càrrec amb la dedicació i en els termes fixats en la mateixa disposició. La percepció d'aquesta retribució a càrrec dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears és voluntària i renunciable.' 3. Es modifica l'article 205, que passa a tenir la redacció següent:

   'Article 205

   Fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals 1. Els fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals tenen com a objectiu contribuir a l'equilibri econòmic de les entitats locals de les Illes Balears, així com col·laborar en la consecució dels principis d'autonomia i suficiència financera interna i en la realització del principi de solidaritat.

 18. Aquests fons es dotaran anualment i estaran constituïts per les aportacions pressupostàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears destinades als municipis i a les entitats locals menors. L'import total dels fons ha de ser com a mínim del 0,7% del total dels ingressos propis de la comunitat autònoma, assignació a la qual s'arribarà gradualment de la forma següent: el 87,5% l'any 2008 i el cent per cent l'any 2009 i següents.

 19. Els fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals són els següents:

  1. Fons d'ajudes de caràcter finalista destinat al pagament de les retribucions dels batles o dels presidents de les entitats locals o, si s'escau, d'un membre electe del govern d'aquestes entitats a què es refereix l'article 74.1 d'aquesta llei.

  2. Fons de cooperació local, el qual s'ha de repartir anualment entre els municipis i els altres ens locals d'acord amb les regles següents:

  1a. La quantia d'aquest fons serà la quantitat resultant de restar de l'import total a què fa referència l'apartat 2 d'aquest article les ajudes a què es refereix la lletra a) anterior.

  2a. Les aportacions econòmiques als municipis i als altres ens locals que es facin a càrrec d'aquest fons no tenen caràcter finalista i, per tant, correspon a cada ens local determinar la finalitat concreta a què s'aplica.

  3a. El repartiment d'aquest fons es durà a terme de conformitat amb el règim jurídic i els criteris de distribució i funcionament que s'estableixin reglamentàriament, prèvia consulta amb la representació de les entitats locals de les Illes Balears.

  4a. Cap municipi no rebrà una participació anual que sigui inferior a la rebuda pel mateix municipi l'any anterior.

  5a. A càrrec d'aquest fons es poden formalitzar convenis de col·laboració amb municipis i altres ens locals per a objectius determinats, que no estaran sotmesos als criteris de distribució abans esmentats. Aquests convenis de col·laboració podran ser de caràcter pluriennal sempre que quedi degudament justificat a l'expedient d'aprovació del conveni, en atenció a l'objectiu determinat a què es destina l'ajuda i el cost econòmic de la seva execució. Als ens locals que hagin subscrit els convenis esmentats se'ls sostraurà l'import anual que prevegi el conveni de les aportacions que els pertoquin.

  6a. Els municipis que estiguin dotats d'un dels règims especials prevists en el capítol V del títol II d'aquesta llei participaran del Fons de cooperació local en la forma que estableixi la seva llei específica. La quantia del Fons de cooperació local que correspongui a aquests municipis de règim especial formarà part de la quantitat total establerta per al seu finançament especial.

 20. La gestió dels fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals correspon a la conselleria competent en matèria de règim local.

 21. No es d'aplicació a aquests fons la legislació en matèria de subvencions de les administracions públiques.' 4. Es modifica la disposició transitòria segona, que passa a tenir la redacció següent:

  'Disposició transitòria segona 1. La regulació dels fons a què es refereix l'article 205 d'aquesta llei tindrà efectes a partir de dia primer de gener del 2008.

 22. Fins que no s'aprovi el reglament que ha de desenvolupar el Fons de cooperació local a què es refereix la lletra b) de l'article 205.3 d'aquesta llei és d'aplicació el Decret 22/2005, de 4 de març, pel qual es regulen el règim jurídic, els criteris de distribució i el funcionament del Fons de cooperació municipal.' Article 33

  Modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma Es modifica la disposició transitòria segona, que passa a tenir la redacció següent:

  'Disposició transitòria segona 1. El Fons de cooperació local a què es refereix la lletra a) de l'article 141 d'aquesta llei es correspon amb el fons regulat a la lletra b) de l'article 205.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 23. El percentatge màxim de participació del municipi de Palma en el Fons de cooperació local no podrà superar el 20% de la quantitat que es destini cada any a aquest fons.' Article 34

  Modificació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública Es modifica el punt 3 de l'article 37, que passa a tenir la redacció següent:

  '3. Destinació Els béns i drets de contingut econòmic que integren el patrimoni local del sòl de conformitat amb el previst als instruments d'ordenació territorial, s'hauran de destinar a algun dels usos d'interès social següents:

  1. Preferentment, a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública per a la seva posada en el mercat, ja sigui en venda, en lloguer, en dret de superfície o concessió administrativa, o altres formes d'accés a l'habitatge, que permeti establir preus màxims.

  2. Operacions d'iniciativa pública de rehabilitació d'habitatge protegit.

  3. Conservació, gestió o ampliació dels propis patrimonis públics de sòl.

  4. Execució de dotacions urbanístiques públiques, inclosos els sistemes generals.

  5. Compensació a propietaris als quals correspongui un aprofitament superior al permès pel planejament, en la unitat d'actuació en què estiguin inclosos els terrenys, així com als propietaris els terrenys dels quals hagin estat objecte d'ocupació directa o expropiació.

  6. Adquisició i rehabilitació de béns immobles declarats d'interès cultural, i catalogats, conforme a la legislació vigent en matèria de patrimoni històric, així com dels béns catalogats segons el planejament municipal.

  7. Adquisició i millora d'àrees naturals, i l'adopció de mesures de millora i conservació del medi ambient.' DISPOSICIONS ADDICIONALS Disposició addicional primera Creació, modificació i supressió de categories de personal estatutari Dins l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, la creació, la modificació i la supressió de categories de personal estatutari s'han de fer per decret del Consell de Govern, d'acord amb les previsions del capítol XIV i, si n'és el cas, de l'article 13 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

  Disposició addicional segona Modificació de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives Es modifica la disposició addicional dotzena, que passa a tenir la redacció següent:

  '1. D'acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el Govern de les Illes Balears pot establir, per reglament, procediments per a la integració directa i voluntària, en la condició de personal estatutari fix i en la categoria i titulació equivalent, del personal funcionari de carrera o laboral fix que està adscrit o presta els seus serveis en els centres, serveis i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears o de les empreses públiques o fundacions del sector públic autonòmic adscrites al Servei de Salut, que es relacionin en el corresponent decret.

 24. Així mateix, el Govern de les Illes Balears pot establir, per reglament, procediments per a la integració directa, en la condició de personal estatutari temporal, en la categoria, la titulació i la modalitat que corresponguin, del personal laboral temporal i funcionari interí que presta els seus serveis en els centres, serveis i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears o de les empreses públiques o fundacions del sector públic autonòmic adscrites al Servei de Salut, que es relacionin en el corresponent decret.' Disposició addicional tercera Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears Es modifica la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 70, que passa a tenir la redacció següent:

  'b) Contra els actes del director general o de l'òrgan de direcció del Servei de Salut es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell General, llevat dels actes dictats en matèria de responsabilitat patrimonial i de personal estatutari, els quals exhaureixen la via administrativa.' Disposició addicional quarta Modificació de determinats preceptes de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears 1. Es modifica la lletra d) de l'article 21, que passa a tenir la redacció següent:

  'd) En el cas que per a autoritzar una nova oficina de farmàcia es computin places turístiques i/o habitatges de segona residència en la forma establerta en les lletres b) i c) anteriors, la persona titular de la direcció general competent en matèria de farmàcia, una vegada ateses les necessitats d'atenció farmacèutica de la zona de farmàcia corresponent, pot delimitar el lloc on s'ha d'ubicar la nova oficina de farmàcia, la qual, si n'és el cas, s'ha d'establir dins aquesta zona delimitada, i ha de respectar, en tot cas, les distàncies mínimes a què es refereix l'article 19 d'aquesta llei.' 2. Es modifica la denominació del capítol V, que passa a tenir la redacció següent:

  'Capítol V De l'atenció farmacèutica en els centres hospitalaris, penitenciaris i sociosanitaris i en els centres de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs' 3. Es modifica la denominació de la secció 3 bis, en el capítol V, que passa a tenir la redacció següent:

  'Secció 3 bis Dels serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en els centres de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs' 4. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 52 bis, que passen a tenir la redacció següent:

  '1. En els centres de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs als quals es refereix el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, es pot autoritzar l'existència d'un servei de farmàcia o d'un dipòsit de medicaments.

 25. Els serveis de farmàcia dels centres esmentats en el punt anterior tenen per objecte l'adquisició, la custòdia, la conservació i la dispensació de medicaments i productes sanitaris únicament per a la seva aplicació en el corresponent centre o en els centres pertanyents a una mateixa institució, i han d'estar sota la responsabilitat d'un farmacèutic.' 5. Es modifica l'article 57, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 57

  L'organització i el règim de funcionament dels serveis de farmàcia i serveis farmacèutics dels centres hospitalaris, penitenciaris i sociosanitaris i dels centres de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs als quals es refereix el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, ha d'assegurar la disponibilitat dels medicaments, per la qual cosa s'ha de disposar de la presència, com a mínim, d'un farmacèutic durant tot el temps de funcionament dels serveis, a més del personal sanitari, tècnic i administratiu que calgui per al seu bon funcionament.'

  Disposició addicional cinquena Modificació de l'annex 1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública S'afegeixen dos nous apartats dins el punt 2 (Conselleria de Salut i Consum) de l'annex 1 (efectes del silenci en els procediments que es relacionen), amb la redacció següent:

  Procediment administratiu Normativa reguladora Efectes del silenci '2.6 Autoritzacions en matèria de menjars preparats Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats Desestimatori 2.7 Autoritzacions en matèria de carns fresques i els seus derivats Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s'estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en els establiments de comerç al detall Desestimatori' Disposició addicional sisena Modificació de la Llei 2/2002, de 3 d'abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars Es modifica l'apartat 1 de l'article 8, que passa a tenir la redacció següent:

  '1. Per assegurar l'adequada coordinació entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars i articular el desenvolupament i la revisió del sistema de finançament regulat en aquesta llei, es crea el Consell Financer Interinsular, que estarà constituït per quatre representants del Govern de les Illes Balears i un representant per cadascun dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.' Disposició addicional setena Modificació de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears S'afegeix un segon paràgraf en l'apartat 1 de la disposició transitòria novena, amb la redacció següent:

  'No obstant això, les activitats per a les quals l'apartat 3 de l'article 3 d'aquesta llei preveu un desplegament reglamentari, hauran de regularitzar la seva situació abans del dia 31 de desembre del 2008.' Disposició addicional vuitena Modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears 1. Es modifica l'article 23, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 23

  Dret aplicable 1. Ports de les Illes Balears s'ha de sotmetre, quant a la seva activitat, a l'ordenament jurídic privat. Això no obstant, s'ha de sotmetre a les normes administratives en els aspectes següents:

  1. Les relacions amb l'Administració de la comunitat autònoma i altres ens públics.

  2. El règim de funcionament dels òrgans col·legiats.

  3. Les relacions jurídiques que impliquin l'exercici de potestats públiques i, en especial, les de caràcter demanial, la de policia, la sancionadora i la tributària.

  4. Les actuacions de caràcter pressupostari.

  5. Qualsevol altra funció que estigui prevista en normes legals o reglamentàries.

 26. L'activitat contractual de Ports de les Illes Balears es regirà, segons els casos, per la legislació de contractes de les administracions públiques o del sector públic, per la Llei de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i les telecomunicacions, o pel dret privat. En aquest darrer cas, s'han d'aplicar els principis de publicitat, lliure concurrència i salvaguarda de l'interès públic.

 27. El règim patrimonial de Ports de les Illes Balears serà el previst a la legislació de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les especialitats previstes en aquesta llei.' 2. Es modifica l'apartat 2 de la disposició final primera, que passa a tenir la redacció següent:

  '2. A partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'acta esmentada en l'apartat anterior, quedaran adscrits a Ports de les Illes Balears els béns i els drets de titularitat de l'Administració de la comunitat autònoma que estiguessin adscrits a la Direcció General de Ports de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.' Disposició addicional novena Atorgament d'un nou termini per a la inclusió dels aprofitaments d'aigua en el catàleg d'aigües privades S'atorga als titulars d'aprofitaments d'aigua afectats per les disposicions transitòries de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, que estiguin en possessió de les autoritzacions corresponents atorgades per l'organisme competent en matèria minera o hidràulica amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei d'aigües, o que, si no en tenen, puguin acreditar que els aprofitaments són anteriors a l'entrada en vigor del Decret Llei 11/1968, de 16 d'agost, del Decret 632/1972, de 23 de març, o del Decret 3382/1973, de 21 de desembre, pel que fa a l'àmbit territorial de cada una de les illes de Mallorca, d'Eivissa, de Menorca i de Formentera, respectivament, un termini de dos anys comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei per sol·licitar la seva inclusió en el catàleg d'aigües privades.

  Disposició addicional desena Modificació de determinats preceptes de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears

 28. Es modifiquen les lletres o), p) i q) de l'article 3, que passen a tenir la redacció següent:

  'o) Mesures correctores: conjunt d'actuacions que tenen per objecte la reducció, l'eliminació o la modificació dels efectes ambientals negatius significatius d'un projecte o d'una activitat, d'un pla o d'un programa, tant pel que fa al disseny i a la ubicació, com als procediments d'antipol·lució, depuració i dispositius genèrics de protecció del medi ambient.

  1. Mesures protectores: conjunt d'actuacions que tenen per objecte evitar els efectes ambientals negatius significatius d'un projecte o d'una activitat, d'un pla o d'un programa, modificant alguns dels elements o processos del projecte, pla o programa.

  2. Mesures compensatòries: conjunt d'actuacions que, en relació amb els efectes ambientals negatius inevitables d'un projecte o d'una activitat, d'un pla o d'un programa, no admet correcció, consistent a compensar aquests efectes negatius per mitjà d'altres de signe positiu, si és possible amb accions de la restauració o de la mateixa naturalesa i efecte contrari al de l'acció o l'empresa.' 2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 22, que passa a tenir la redacció següent:

   '1. Abans de la iniciació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, serà obligatòria una fase prèvia de consultes, mitjançant la presentació per part del promotor d'una memòria-resum del projecte, cursada a través de l'òrgan substantiu a l'òrgan ambiental.

   Aquesta memòria-resum contindrà com a mínim:

  3. La definició, les característiques i la ubicació del projecte.

  4. Les alternatives principals que es considerin i l'anàlisi dels impactes potencials de cadascuna.

  5. Un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte.' 3. Es modifica la lletra c) de l'article 61, que passa a tenir la redacció següent:

   'c) Cometre més de dues infraccions greus en el termini de dos anys. En aquest cas, la tercera i les següents seran considerades molt greus.' 4. Es modifica la lletra j) de l'article 62, que passa a tenir la redacció següent:

   'j) Cometre més de dues infraccions lleus en el termini de dos anys. En aquest cas, la tercera i les següents seran considerades greus.' 5. Es modifica l'apartat 2 de l'article 92, que passa a tenir la redacció següent:

   '2. En cas de discrepància entre l'òrgan promotor i l'òrgan ambiental, abans de l'aprovació o remissió a l'administració pública competent per a l'aprovació definitiva o al Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació pel procediment corresponent, o entre l'administració pública competent per a la seva aprovació definitiva i l'òrgan ambiental, s'aplicarà el procediment de resolució de discrepàncies previst a l'article 36 d'aquesta llei.' 6. S'afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional setena, amb la redacció següent:

   'Disposició addicional setena Avaluació ambiental de normes de caràcter transitori o provisional 1. En la tramitació de normes territorials cautelars prèvies a la formulació, la revisió o la modificació d'un instrument d'ordenació territorial, és preceptiu que, després dels terminis d'informació pública i de consulta a les administracions públiques posteriors a la seva aprovació inicial i abans de la seva aprovació definitiva, se sotmeti el document a dictamen de l'òrgan ambiental.

   A tal fi, el document incorporarà una memòria-anàlisi quant als possibles efectes significatius sobre el medi ambient de les referides normes territorials cautelars.

   La decisió de l'òrgan ambiental s'haurà de formular en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'entrada de la sol·licitud i de la totalitat de documentació en el registre de l'òrgan competent per emetre-la.

 29. En la tramitació de normes de planejament dictades a conseqüència de la suspensió, en tot el seu àmbit o en una part d'aquest, d'un pla d'ordenació urbanística municipal, que el supleixin fins que no s'aprovi la seva modificació o revisió, és preceptiu que, després dels terminis d'informació pública posterior a la seva aprovació inicial i abans de la seva aprovació definitiva, se sotmeti el document a dictamen de l'òrgan ambiental.

  A tal fi, el document incorporarà una memòria-anàlisi quant als possibles efectes significatius sobre el medi ambient de les referides normes de planejament.

  La decisió de l'òrgan ambiental s'haurà de formular en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'entrada de la sol·licitud i de la totalitat de la documentació en el registre de l'òrgan competent per emetre-la.' 7. S'afegeix un nou apartat, l'apartat 4, a la disposició transitòria tercera, amb la redacció següent:

  '4. En el cas que l'òrgan ambiental decideixi la inviabilitat de la subjecció a avaluació ambiental estratègica, el pla o el programa serà sotmès a avaluació ambiental d'acord amb el Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental.' 8. Es modifica la disposició derogatòria única, que passa a tenir la redacció següent:

  'Disposició derogatòria única Queden derogades totes les disposicions de mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei i, expressament, el Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental, sense perjudici del que estableixen les disposicions transitòries segona i tercera d'aquesta llei.' 9. Es modifica la lletra g) del grup 8 de l'annex I, que passa a tenir la redacció següent:

  'g) Instal·lacions de conducció d'aigua en sol rústic quan la longitud sigui superior a 2 quilòmetres i, en tot cas, les situades dins ANEI d'alt nivell de protecció.' 10. Es modifica la lletra b) del grup 4 de l'annex II, que passa a tenir la redacció següent:

  'b) Projectes d'urbanització, inclosa la construcció de centres comercials i aparcaments de vehicles.' Disposició addicional onzena Modificació de determinats preceptes de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial 1. Es modifica l'apartat 6 de l'article 6, que passa a tenir la redacció següent:

  '6. L'exercici de la caça amb armes de foc per part de menors d'edat requereix que aquests, a més d'estar en possessió de l'autorització especial per a l'ús d'armes, vagin acompanyats d'un altre caçador major d'edat que estigui en possessió de la llicència d'armes i de la resta de documentació preceptiva per a la pràctica de la caça, que els controli i se'n responsabilitzi sense allunyarse'n; aquesta persona, fins a l'edat de 16 anys del menor, ha de ser son pare, sa mare, el seu tutor o tutora.' 2. Es modifica l'apartat 8 de l'article 12, que passa a tenir la redacció següent:

  '8. Les superfícies indicades en aquesta llei en relació amb els vedats han de ser contínues, excepció feta del que disposa l'article 13.8, tot i que els cursos d'aigua i les vies de comunicació no suposen, a tal efecte, discontinuïtat. No es poden comptabilitzar, com a superfície del vedat, els terrenys urbans o esportius.' 3. S'afegeix un nou apartat, l'apartat 8, a l'article 13, amb la redacció següent:

  '8. Els vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa matrícula, diferents terrenys no continus sotmesos a l'aprofitament de la societat de caçadors local, amb una superfície mínima de 20 hectàrees.' 4. Es modifiquen els apartats 5 i 7 de l'article 14, que passen a tenir la redacció següent:

  '5. L'arrendament dels drets d'aprofitament d'un vedat particular de caça pot ser inscrit pels seus titulars al registre habilitat a l'efecte a la conselleria competent en matèria de caça. En aquest registre han de figurar: número del vedat, titular en qualitat d'arrendador, període d'arrendament, dades personals dels caçadors arrendataris i del que quedi designat com a responsable del vedat pel període d'arrendament. ' '7. La transmissió de titularitat d'un vedat particular, en cas que aquest coincideixi amb el titular dels terrenys, s'efectua a petició del nou amb la presentació dels documents acreditatius de la transmissió. Si el vedat està integrat per finques de distinta titularitat, el canvi de titularitat s'haurà d'acreditar amb la voluntat de la majoria o, en el seu defecte, la titularitat es transferirà a favor de que acrediti major representació.' 5. Es modifica l'apartat 17 de l'article 74, que passa a tenir la redacció següent:

  '17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de caça vives, inclosos els ous d'ocells, sense autorització, si el seu valor comercial és inferior a 500,00 euros i superior a 100,00 euros, o comercialitzar o fer publicitat d'ofertes de caça no ajustades a la normativa vigent.' 6. Es modifica la lletra e) de l'apartat 2 de l'article 90, que passa a tenir la redacció següent:

  'e) Els peixos vius com a esca, així com grumejar abans o durant la pesca, excepte per a la pesca de ciprínids, per a la qual cosa es requerirà autorització de la direcció general competent en matèria de pesca fluvial.' 7. S'afegeix un nou apartat, l'apartat 26, en l'article 110, amb la redacció següent:

  '26. No restituir a l'aigua les peces la captura de les quals no es derivi de la simple mossegada de l'esca, sinó de l'enganxada de l'ham a qualsevol altra part del cos del peix.' Disposició addicional dotzena Modificació de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries 1. S'afegeix un apartat 5 a l'article 58, amb la següent redacció:

  '5. Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears' 2. S'afegeix un nou capítol al títol II, amb la següent redacció:

  'Capítol V bis El Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears Article 74 bis 1. Per a l'ordenació de les instal·lacions de sanejaments i depuracions d'aigües residuals de les Illes Balears es redactarà un pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears, l'elaboració i l'aprovació del qual corresponen al Govern de les Illes Balears.

 30. Per a la redacció del Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears s'hauran de tenir en compte els criteris següents:

  1. La realització d'un diagnòstic de la situació actual i de les necessitats.

  2. La recollida de la totalitat d'instal·lacions públiques existents que conforma els sistemes de sanejament i depuració en alta.

  3. L'establiment de les noves infraestructures necessàries en matèria de sanejament i depuració en alta.

  4. La previsió d'ampliació, remodelació i/o millora de les infrastructures existents, per tal d'optimitzar i adaptar el seu funcionament a les condicions reals.

  5. La previsió de l'adaptació de les instal·lacions existents i les de nova creació a la normativa vigent, i molt especialment a les Directrius Marc de l'Aigua, d'aigües residuals i d'aigües de bany, al Pla Hidrològic de les Illes Balears, a la legislació autonòmica de zones sensibles i, si n'és el cas, a la normativa bàsica estatal que determini les condicions bàsiques per a la reutilització de les aigües depurades.

  6. El foment de les actuacions de recerca, desenvolupament i innovació (I+D+i) com a instrument previ per assolir els objectius fixats i definir noves perspectives.

  7. El foment de les mesures d'eficiència i estalvi energètic i la utilització de fons energètiques renovables.

  8. L'establiment de mesures correctores a fi de minimitzar els impactes mediambientals de les instal·lacions, la contaminació lumínica, la contaminació del sòl i, si s'escau, la contaminació per renou.

  9. L'impuls de la realització dels estudis de viabilitat tècnica i econòmica necessaris per a fomentar els projectes de reutilització d'aigües regenerades.' Disposició addicional tretzena Modificació de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears Es modifica la disposició addicional primera, que passa a tenir la redacció següent:

   'El Consell de Govern, en el termini de sis mesos des del moment que comenci a vigir la llei per la qual s'adapti a la normativa bàsica estatal la Llei de cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ha de regular mitjançant decret les especialitats que corresponen a cadascuna de les escales i a cadascun dels cossos especials.' Disposició addicional catorzena Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les comunitat autònoma de les Illes Balears S'afegeix un nou apartat, l'apartat 3, en l'article 18, amb la redacció següent:

   '3. No obstant el que disposa el punt anterior, es pot contractar personal de durada determinada, amb independència de les funcions del lloc de feina per cobrir, en els supòsits següents:

  10. Per substituir personal laboral en cas de jubilació anticipada o de jubilació parcial.

  11. Per substituir personal laboral quan, com a conseqüència d'excedències, permisos o unes altres circumstàncies, tinguin dret a la reserva del seu lloc de feina.

  12. Per substituir reduccions de jornada del personal laboral, quan les necessitats del servei així ho requereixin. En aquest cas, la contractació es pot fer a temps parcial.

  13. Per contractar persones amb discapacitat per mitjà de contractes temporals de foment de l'ocupació d'acord amb la legislació laboral aplicable.

  14. Per contractar dones que tenguin acreditada la condició de víctimes de la violència de gènere, en els termes de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, d'acord amb la legislació laboral aplicable.' Disposició addicional quinzena Exempció del pagament de taxes per part de les entitats locals Les entitats locals de les Illes Balears són exemptes del pagament de les taxes establertes per la comunitat autònoma, sempre que el fet imposable sigui la prestació de serveis, l'exercici de funcions o la realització d'activitats en règim de dret públic per l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les seves entitats autònomes o les entitats de dret públic que en depenen, així com també en la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic.

   DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Disposició transitòria primera Permisos i altres mesures en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral i violència de gènere Mentre no es revisi l'acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ratificat per acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre del 2005, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 145, de 23 de setembre del 2005, són aplicables tots els permisos i les mesures prevists en l'article 49 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que millorin el que estableix l'acord esmentat.

   Disposició transitòria segona Conceptes retributius Mentre es mantenguin les condicions que varen donar lloc al reconeixement, continuen en vigor les retribucions complementàries corresponents a la productivitat compensada i als complements personals transitoris.

   Disposició transitòria tercera Mesures urgents de govern, administració i règim jurídic del municipi i de l'illa de Formentera 1. Fins que entri en vigor la normativa específica que reguli el règim singular del Consell Insular de Formentera a què es refereixen els articles 63.2 i 68 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Consell Insular de Formentera, integrat pels regidors de l'Ajuntament de Formentera, actua com un ens amb personalitat jurídica única, pròpia i plena, i assumeix íntegrament les competències i les potestats administratives que corresponen a l'Ajuntament de Formentera, sense minva de l'autonomia reconeguda constitucionalment als municipis.

 31. Als efectes establerts en l'apartat anterior, són d'aplicació les regles següents:

  1. Els òrgans de l'Ajuntament de Formentera queden integrats en l'estructura administrativa del Consell Insular de Formentera, que actua també, i simultàniament, com a institució de govern, administració i representació del municipi de Formentera. A aquest efecte, corresponen al president o a la presidenta, al vicepresident o als vicepresidents, al Ple i a la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera l'exercici de les atribucions que, respecte dels òrgans esmentats, estableix la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, com també les competències i funcions que la legislació reguladora del règim local atribueix, respectivament, al batle o a la batlessa, al tinent o als tinents de batle, al Ple i a la Junta de govern local de l'Ajuntament de Formentera.

  2. Els recursos econòmics de l'Ajuntament de Formentera queden integrats en la hisenda del Consell Insular de Formentera. A aquest efecte, el Ple del consell insular ha d'aprovar un pressupost únic que s'ha de regir per l'establert en la normativa reguladora de les hisendes locals i en el qual s'assumeixen les previsions d'ingressos i de despeses propis del municipi. En conseqüència, les transferències, les assignacions econòmiques i qualsevol altre dret de cobrament que, per qualsevol títol, hagi de rebre el municipi de Formentera s'entenen integrats en la hisenda del consell insular. El mateix s'ha de dir pel que fa a les obligacions de pagament a càrrec de l'Ajuntament de Formentera.

  3. Els béns i els altres drets reals titularitat de l'Ajuntament de Formentera s'integren en el patrimoni del Consell Insular de Formentera. Així mateix, el Consell Insular de Formentera se subroga en la posició jurídica de l'Ajuntament de Formentera en tots els arrendaments vigents i en qualsevol altre acte o negoci jurídic dels quals es derivin drets i/o obligacions per a l'ajuntament, fins i tot quan es tracti de relacions jurídiques encara no consumades.

  4. El personal de l'Ajuntament de Formentera i el personal provinent del Consell Insular d'Eivissa i Formentera que presta serveis per a l'illa de Formentera, queda integrat en el Consell Insular de Formentera com a personal propi.

   En tot cas, s'han de respectar tots els drets que els corresponguin en el moment de la integració, inclòs, pel que fa al personal que prové del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, el de participar en les convocatòries de provisió de llocs de feina o en les de promoció interna del Consell Insular d'Eivissa.

  5. El Consell Insular de Formentera sotmet la seva actuació al règim jurídic i de funcionament que estableixen l'Estatut d'Autonomia, la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. En les matèries atribuïdes a la competència del municipi de Formentera, el consell insular es regeix també, quan escaigui, per la legislació de règim local que sigui d'aplicació.

 32. El Consell Insular de Formentera, mitjançant el seu reglament orgànic, i d'acord amb la legislació reguladora dels consells insulars, ha de concretar les singularitats del règim jurídic que es deriven dels apartats anteriors d'aquesta disposició.

 33. El Govern de les Illes Balears ha de prestar la cooperació que el Consell Insular de Formentera requereixi per a l'aplicació d'aquesta disposició transitòria. A aquest efecte, ambdues institucions poden acordar la creació de comissions tècniques i jurídiques de composició mixta.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Disposició derogatòria única Normes que es deroguen 1. Es deroguen expressament les normes següents:

  1. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 i 25 i la disposició addicional dotzena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

  2. L'article 41 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

  3. L'article 6 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

  4. La disposició transitòria quarta de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears.

 34. Així mateix, es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que s'estableix en aquesta llei.

  DISPOSICIONS FINALS Disposició final primera Vigència de normes reglamentàries 1. Es declara expressament en vigor el Decret 131/2005, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits a complir per a l'aplicació d'algunes de les mesures tributàries contingudes en la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i la resta de disposicions concordants, en tot allò que no s'oposi a l'establert en el capítol I del títol I de la present llei i en la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.

 35. Així mateix, i pel que fa al reglament a què es refereix l'article 74.1, en relació amb la lletra a) de l'article 205.3, de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en la redacció d'aquests preceptes que resulta dels punts 2 i 3 de l'article 32 de la present llei, es declara expressament en vigor el Decret 63/2007, de 25 de maig, regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes Balears que abonin als seus membres electes retribucions per l'exercici dels seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva al servei de la gestió pública local.

  Disposició final segona Entrada en vigor de la llei Aquesta llei entra en vigor, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener del 2008.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, vint-i-set de desembre de dos mil set EL PRESIDENT,

  Francesc Antich i Oliver