Decret llei 5/2009 de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística.

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret llei 5/2009 de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I L'article 49.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears preveu la possibilitat que el Consell de Govern aprovi normes amb rang de llei, mitjançant decrets llei. Concretament, aquest article estableix que 'en cas de necessitat extraordinària i urgent, el Consell de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei, que no poden afectar els drets establerts en aquest Estatut, les matèries objecte de lleis de desplegament bàsic de l'Estatut d'autonomia, els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, la reforma de l'Estatut, el règim electoral ni l'ordenament de les institucions bàsiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears'.

La redacció d'aquest apartat adopta una configuració similar a la definida en l'article 86.1 de la Constitució. Per una banda, s'exigeix un pressupòsit de fet que l'habiliti, en concret una 'necessitat extraordinària i urgent', i, per l'altra, es limita l'aplicació del decret llei, en el sentit que estan vetats d'aquesta via normativa determinats àmbits materials, com els drets que preveu l'Estatut, el règim electoral, el pressupost o les institucions de la Comunitat Autònoma.

Aquesta configuració similar determina que hi sigui aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional, expressada en múltiples sentències, tant pel que fa al pressupòsit de fet que l'habilita com pel que fa referència a la definició dels límits materials del decret llei.

La necessitat extraordinària i urgent, pressupòsit que habilita el decret llei, ha estat objecte de successives sentències del Tribunal Constitucional --com per exemple les sentències 29/1982, 6/1983, 29/1986 i 23/1993--, que han moderat els termes literals d'aquesta exigència, de forma que són constitucionalment admissibles els decret llei dictats per circumstàncies difícils de preveure o en virtut de conjuntures econòmiques que requereixen una resposta ràpida.

II L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix, en l'article 30.5, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva --potestat legislativa i reglamentària i funció executiva-- del transport per carretera.

El marc normatiu d'aplicació en matèria de transport en la Comunitat Autònoma està constituït per la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable; per la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre; per la Llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transports terrestres; pel Pla Director Sectorial del Transport de les Illes Balears (PDSTIB), aprovat pel Decret 41/2006, de 28 d'abril, i per la Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del Consorci de Transports de Mallorca, i el Decret 12/2007, de 23 de febrer, d'aprovació dels seus Estatuts.

El PDSTIB estableix un futur escenari de configuració del mapa de concessions basat en la racionalització i simplificació del mapa actual, per afavorir d'aquesta manera la coordinació íntegra del conjunt de la xarxa de serveis regulars de transport col·lectiu, així com aconseguir un millor equilibri territorial i econòmic de les concessions actuals.

El compliment d'aquest escenari fa necessària la coincidència en el temps del termini d'extinció de les concessions que actuen d'una manera o d'una altra en les futures zones. Per tant, l'Administració ha d'articular l'instrument o els instruments que permetin l'homogeneïtzació dels terminis de les concessions.

L'aprovació del Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, ha suposat un canvi significatiu que afecta el règim d'atorgament, explotació i extinció dels serveis de transport públic regular permanent de viatgers d'ús general. Així, d'acord amb el règim transitori d'aquest Reglament i atès que les concessions actuals són contractes adjudicats amb un procediment de licitació no equitatiu, aquestes poden continuar fins que expirin, però no per un període superior a 30 anys, incloses les pròrrogues possibles, la concessió de les quals no es podria concedir si no ho especifica una normativa de rang legal, com aquesta, anterior al 3 de desembre de 2009. En cas contrari, s'haurien de convocar, tramitar i adjudicar futurament un elevat nombre de contractes que, per la curta durada i la baixa rendibilitat, no permetrien millorar el servei actual, possibilitat que sí que es compliria si es planifica a 10 anys vista.

Per tot això, i amb l'objectiu de possibilitar la reordenació global del mapa de concessions de línies regulars del transport públic de viatgers de les Illes Balears, complint així el PDSTIB, i de possibilitar la millora del servei, es determina la urgència de les mesures que s'adopten mitjançant aquesta disposició legal, la qual exigeix un termini més breu que el que requereix la tramitació parlamentària de les lleis, tant pel procediment ordinari com pel d'urgència, i, en conseqüència, justifica la utilització de l'instrument del decret llei que preveu l'article 49 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

El títol I consta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA