EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE PROVlSIÓ DE CONSTRENYIMENT A DEUTORS NO LOCALITZATS El Cap de la Unitat competent ha dictat, per deutes amb la Seguretat Social la quantia total dels quals s'indica a la relació adjunta, i respecte dels subjectes responsables que figuren també en la relació indicada, i relacionats d'acord amb el Règim de la Seguretat Social en el que es troben inscrits (*), la següent: ...

Secció:III - Administracio de l'Estat
Emissor:Ministerio de Trabajo e Inmigración
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE PROVlSIÓ DE CONSTRENYIMENT A DEUTORS NO LOCALITZATS El Cap de la Unitat competent ha dictat, per deutes amb la Seguretat Social la quantia total dels quals s'indica a la relació adjunta, i respecte dels subjectes responsables que figuren també en la relació indicada, i relacionats d'acord amb el Règim de la Seguretat Social en el que es troben inscrits (*), la següent:

PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT: En ús de la facultat que em confereixen l'article 34 de la Llei General de la Seguretat Social, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny (BOE del 29) i l'article 84 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny (BOE del 25/06/2004), ordeno l'execució contra el patrimoni del deutor.

Per haver resultat infructuoses les gestions tendents a la determinació de l'actual domicili del deutor, procedeix practicar la notificació de la providència de constrenyiment, conforme preveu l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant la publicació del present anunci en el tauló d'edictes de l'Ajuntament de l'últim domicili conegut del deutor i en el Butlletí Oficial corresponent.

Aquesta notificació es publica amb la finalitat de requerir al deutor que pagui el deute davant de la Unitat de Recaptació Executiva corresponent dins el termini de QUINZE dies naturals, amb l'advertiment que si no ho fa, es procedirà a l'embargament dels seus béns en quantitat suficient per al pagament del deute, comprès el principal, recàrrec, interessos si és el cas (de demora exigibles des de la finalització del plaç reglamentari d'ingrés), i costes del procediment de constrenyiment, d'acord amb el que disposa l'article 84 del Reglament General de Recaptació.

Contra el present acte, que no esgota la via administrativa, podrà formular-se RECURS D'ALÇADA davant l'Administració corresponent dintre del termini de 1 mes a partir de l'endemà a la seva notificació, per alguna de les causes assenyalades en l'article 34.3 de la Llei General de la Seguretat Social citada anteriorment, degudament justificades, suspenent-se el procediment de constrenyiment fins la resolució del recurs.

Aquestes causes són: pagament, prescripció, error material o aritmètic en la determinació del deute, condonació o ajornament del deute, suspensió del procediment, falta de notificació de la reclamació del deute, quan aquesta procedeixi, de l'acta de liquidació o de les resolucions que les mateixes o les autoliquidacions de quotes originin. Transcorreguts 3 mesos des de la interposició del recurs d'alçada sense que s'hagi resolt, podrà entendre's desestimat, d'acord amb el previst en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú (B.O.E. 27/11/1992).

(*) 0111= RÈGIM GENERAL 0121= RÈGIM GRAL-REPRESENTANTS DE COMERÇ 0521= RÈG. ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS 0611= RÈGIM ESPECIAL AGRARI- COMPTE D'ALTRI 0721= RÈGIM ESPECIAL AGRARI - COMPTE PROPI 0613= RÈGIM ESPECIAL AGRARI- JORNADES REALS 08-- = RÈGIM ESPECIAL DEL MAR 1211 i 1221 = RÈG. ESPECIAL D'EMPLEATS DE LA LLAR 2300= RECURSOS DIVERSOS 3011= ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CONCERTADA.

Palma, a 11 de novembre de 2010. El Cap de Secció, st: Nadal Mascaró Salvá.

(veure annex a la versió en castellà) ---------------------EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos (*), por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25/06/2004), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso(de demora exigibles desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso), y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago, prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación o aplazamiento de la deuda, suspensión del procedimiento, falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen. Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/1992).

(*) 0111= RÉGIMEN GENERAL 0121= RÉGIMEN GENERAL-REPRESENTANTES DE COMERCIO 0521= RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 0611= RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO- CUENTA AJENA 0721= RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO - CUENTA PROPIA 0613= RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO- JORNADAS REALES 08-- = RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR 1211 Y 1221 = RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 2300= RECURSOS DIVERSOS 3011= ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.

Palma, a 11 de noviembre de 2010. El Jefe de Sección - Fdo.: Nadal Mascaró Salvá ANEXO DIRECCION PROVINCIAL : 07 ILLES BALEARS DIRECCION: RB DELS DUCS DE PALMA DE MALLORCA 18 07003 PALMA DE 28 BOIB Num. 168 EXT. 18-11-2010

MALLORCA TELEFONO: 971 0218300 FAX: 971 0218350

JEFEDE SECCION NADAL MASCARO SALVA RELACIONPARASOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A. VIA EJECUTIVA REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P.

POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL 0111 10 07000034650 VIAJES MARSANS, S.A. PO DES BORN 26 07012 PALMA 03 07 2010 011836351 1109 1109 15.690,32

0111 10 07000034650 VIAJES MARSANS, S.A. PO DES BORN 26 07012 PALMA 03 07 2010 014841432 1209 1209 16.836,38

0111 10 07000034650 VIAJES MARSANS, S.A. PO DES BORN 26 07012 PALMA 03 07 2010 016522461 0110 0110 15.211,78

0111 10 07000034650 VIAJES MARSANS, S.A. PO DES BORN 26 07012 PALMA 03 07 2010 020613538 0110 0310 46,62

0111 10 07000034650 VIAJES MARSANS, S.A. PO DES BORN 26 07012 PALMA 03 07 2010 020613639 0410 0410 18.999,38

0111 10 07000034650 VIAJES MARSANS, S.A. PO DES BORN 26 07012 PALMA 03 07 2010 020613740 0410 0510 360,10

0111 10 07003279706 TUI ESPAÑA TURISMO, S.A. CL GRAN VIA ASIMA 2 07009

PALMA 03 07 2010 020464402 1106 1106 19,42

0111 10 07005136143 PUJADAS PERICAS MIGUEL CL NUREDDUNA 64 07006

PALMA 03 07 2010 020617578 0410 0410 718,88

0111 10 07006617112 SERAPIO GARAU JOSE ANTON CL LEONOR SERVERA S.

07590 CALA RAJADA 03 07 2010 020621723 0410 0410 1.854,44

0111 10 07006857184 TAPICERIAS PINO S.A. CL POCOMACO - C'AN V 07011

PALMA 04 07 2009 000225977 1208 1208 751,20

0111 10 07006857184 TAPICERIAS PINO S.A. CL POCOMACO - C'AN V 07011

PALMA 03 07 2010 020622430 0410 0410 6.645,05

0111 10 07007669257 ELITE 1976, S.A. CL VIñAZA 23 07005 PALMA 03 07 2010

020625056 0410 0410 1.871,65

0111 10 07007703007 ARTACHO FAJARDO JOSE LUI CL CAN FERRAGUT 7

07011 PALMA 03 07 2010 020627177 0410 0410 881,15

0111 10 07008168001 BOUTIQUE HOTEL, S.A. CL GREMI DE TEIXIDOR 07009

PALMA 03 07 2010 020629302 0410 0410 608,84

0111 10 07008824062 BINIFALDO, S.A. CL PADRE VIVES 4 07006 PALMA 04

07 2009 000173033 0608 1108 751,20

0111 10 07009214385 PRODUCTOS ALFO OO7, S.A. CL GREMI DE SABATER 07009 PALMA 03 07 2010 020633544 0410 0410 8.076,28

0111 10 07009496800 CARRERAS FLUXA MARGARITA CL CAñONERO DATO 6

07005 PALMA 04 07 2009 000137869 0309 0409 751,20

0111 10 07009539943 TRANSPORTES XALOC, S.L. CL MANACOR 67 07005

PALMA 21 07 2010 008006871 1107 0608 6.634,62

0111 10 07009596830 URPA S.A. CL MISSIO 12 07003 PALMA 02 07 2010

020022343 0310 0310 1.007,24

0111 10 07009596830 URPA S.A. CL MISSIO 12 07003 PALMA 02 07 2010

020635665 0410 0410 1.007,24

0111 10 07010505802 BALEAR ALQUILER GRUAS, S CT SOLLER KM.10,800

07110 BUNYOLA 03 07 2010 020641022 0410 0410 5.530,97

0111 10 07010819030 RINCON RINCON JUAN CL ISIDORO MACABICH 07840

SANTA EULARI 03 07 2010 020642436 0410 0410 2.258,22

0111 10 07010990394 VERGARA MARTINEZ ISAAC CL MONTE VISTA S/N 07408 ALCUDIA 03 07 2010 020643345 0410...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA