Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població I La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, ordena i regula les actuacions que s'han de dur a terme en l'àmbit dels serveis socials i els mecanismes que s'han d'establir per donar una resposta adequada a les necessitats socials de les persones que resideixen a les Illes.

Al mateix temps, la Llei adapta el marc normatiu sectorial a la nova distribució competencial que comporta l'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, l'article 30.15 del qual atribueix com a competència exclusiva de la Comunitat Autònoma l'acció social i el benestar social, i l'article 70.4 atribueix com a competència pròpia dels consells insulars l'assistència social i els serveis socials.

L'article 58 de l'Estatut d'autonomia preveu que en les competències que els consells insulars hagin assumit com a pròpies el Govern de les Illes Balears pot establir els principis generals sobre la matèria, garantint l'exercici de la potestat reglamentària per part dels consells insulars. D'aquesta manera i per raons d'interès general, s'introdueixen al llarg del Decret els principis generals que han de regir l'actuació de les administracions públiques amb competències sobre la matèria, per tal de constituir un mínim denominador normatiu comú de tot el territori autonòmic, basat en aspectes d'interès suprainsular, de bona administració i de respecte als drets dels ciutadans.

En aquest nou marc competencial, la Llei 4/2009 atribueix al Govern de les Illes Balears el desplegament normatiu en els aspectes que afecten els principis d'igualtat del conjunt de ciutadans i ciutadanes de les Balears, atès que un desplegament heterogeni pot implicar situacions de desigualtat.

Concretament, l'article 35.1, lletres a) i h), atribueix com a competència del Govern de les Illes Balears establir els principis generals que assegurin l'equilibri i la cohesió territorial, i els criteris i les fórmules de coordinació general del sistema. Els articles 37 i 38, en els quals s'estableixen les competències dels consells insulars i dels municipis, respectivament, fan referència a la necessària coordinació d'aquestes tres administracions per tal de consolidar un sistema públic de serveis socials que sigui eficient i eficaç davant les situacions de necessitats socials.

L'article 47.7 de la Llei 4/2009, en relació amb l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia, recull de manera més explícita el marge d'actuació que es reserva al Govern de les Illes en l'àmbit reglamentari, ja que explicita que, quan hi ha interessos autonòmics afectats que excedeixen l'àmbit insular, pot fixar directrius de coordinació, en l'exercici de la seva potestat normativa. Aquestes directrius tenen per objecte establir les condicions mínimes de qualitat dels centres i els serveis de serveis socials, i també garantir la igualtat entre tota la ciutadania de les Illes Balears, amb la finalitat d'evitar que puguin produir-se situacions de discriminació per motius de residència en àmbits territorials insulars diferents.

Aquestes directrius de coordinació, com a instruments per orientar i condicionar l'activitat dels consells insulars, es poden desplaçar per la normativa que el corresponent consell insular dicti en l'àmbit de les seves competències, en execució de les lleis aprovades pel Parlament balear.

La disposició final desena determina que el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar el reglament de principis generals per tal de desplegar els requisits i els procediments per a l'autorització dels serveis socials en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La disposició final onzena disposa que el Govern i els consells insulars han d'aprovar les normes reglamentàries per fixar els requisits i el procediment per a l'autorització de serveis socials del seu àmbit respectiu.

Amb relació a l'acreditació dels serveis socials, el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar el reglament de principis generals i desplegar els requisits i el procediment per a l'acreditació dels serveis socials d'àmbit suprainsular.

La disposició final setzena determina que els consells insulars han d'aprovar les normes reglamentàries per fixar els requisits i el procediment per a l'acreditació dels serveis socials d'àmbit insular.

La disposició final dissetena faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per desplegar i aplicar la Llei, en el marc competencial que estableix l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Per tant, el Govern de les Illes Balears exerceix les seves competències i funcions en matèria d'acció social i benestar social establertes en l'Estatut d'autonomia vigent i en la Llei 4/2009.

II Les administracions públiques han d'oferir als ciutadans i les ciutadanes uns serveis de qualitat, des d'una xarxa pública que disposi de recursos públics i privats contractats adequats a les necessitats de les persones usuàries.

Entre les facultats que es reserven les administracions de la comunitat autònoma en l'àmbit dels serveis socials, hi ha l'ordenació del sistema i, en conseqüència, l'autorització i l'acreditació. L'autorització i l'acreditació es basen en el compliment de requisits de qualitat tant de caràcter material com funcional dels serveis.

Els requisits materials fan referència a condicions arquitectòniques, ambientals, d'accessibilitat, de qualitat de les instal·lacions, de protecció i de seguretat. Els requisits funcionals fan referència a la cartera de serveis dels recursos, a la documentació tècnica i administrativa, a l'ús de protocols d'actuació i a uns recursos humans de qualitat tant pel que fa a ràtios de professionals com a condicions laborals.

Tots aquests requisits s'expressen mitjançant indicadors quantitatius i qualitatius de compliment per a cada un dels àmbits objecte d'autorització o acreditació. Les normes sobre qualitat dels serveis socials s'apliquen a la iniciativa pública i privada i obliguen les administracions competents, les entitats d'iniciativa privada i els i les professionals i els proveïdors de serveis socials.

En definitiva, la qualitat és l'element clau que impulsa l'autorització i l'acreditació de serveis, i així ho recull la Llei 4/2009 en l'article 92, que prescriu:

`1. Les administracions públiques han d'impulsar la implantació de sistemes de gestió de la qualitat dels serveis.

`2. La qualitat és un principi rector del sistema de serveis socials i un dret de les persones usuàries. S'ha de basar en les noves modalitats i tècniques prestacionals disponibles per permetre que els serveis socials millorin i s'adaptin d'una manera continuada.

`3. La qualitat de les condicions laborals i socials dels treballadors i de les treballadores dels serveis socials contribueix a definir-ne la qualitat.' III La Llei 4/2009 estableix les bases dels règims d'autorització i d'acreditació, els quals són entesos com a dos nivells diferenciats de reconeixement administratiu. L'autorització estableix uns requisits de qualitat mínims que han de complir totes les entitats i els serveis que operin al territori de les Illes Balears, tant si són de titularitat pública com privada. Per la seva part, l'acreditació duu implícit un major nivell d'exigència en la qualitat dels serveis, cosa que comporta uns requisits superiors als que regula el règim d'autoritzacions. Tots els serveis que formin part de la xarxa pública de serveis socials, siguin de titularitat pública o privada, estan obligats a estar acreditats, a més d'autoritzats, segons la Llei.

L'article 80 de la Llei 4/2009 preveu que, per a cada tipus de servei, l'administració pública competent ha d'establir reglamentàriament els requisits mínims per obtenir una autorització administrativa. En tot cas, i segons estableix la Llei, aquesta regulació ha d'incloure el següent:

 1. Les condicions d'edificació, emplaçament i condicionament exigibles a les infraestructures on s'han de prestar els serveis.

 2. Les condicions materials, de seguretat i d'equipament exigibles als serveis segons la seva naturalesa.

 3. Els requisits de titulació del personal, i també el seu nombre mínim, segons el nombre de persones que s'han d'atendre i el grau d'ocupació.

 4. La presentació d'una memòria i un pla d'actuació.

  L'article 86 de la mateixa Llei preveu les condicions mínimes per a l'acreditació administrativa en els termes següents:

  `Les condicions exigibles per disposar de l'acreditació administrativa s'han d'establir reglamentàriament, tenint en compte les característiques especials que tenguin els serveis que presten les entitats d'iniciativa social. Els indicadors que s'estableixin han d'incloure, com a mínim, els aspectes següents:

  `a) Un nivell de qualitat superior al que s'estableix per mantenir l'autorització administrativa.

  `b) La qualitat en l'ocupació del personal professional.

  `c) L'aportació d'informació economicofinancera i de gestió.' L'autorització i l'acreditació dels serveis s'obtenen per procediments administratius reglamentats. Correspon al Govern de les Illes Balears i als consells insulars, d'acord amb la Llei 4/2009, reglamentar els procediments per obtenir l'autorització i l'acreditació dels serveis en cada àmbit territorial.

  Aquests procediments, que s'iniciaran a instància de part, han de fixar les condicions de manteniment, i la revocació i la suspensió de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA