Llei 7/2008, de 5 de juny, per la qual es modifica la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 7/2008, de 5 de juny, per la qual es modifica la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Constitució Espanyola a l'article 149.1.29 reserva la competència exclusiva sobre seguretat pública a l'Estat, mentre que a l'article 148.1.22 atribueix a les comunitats autònomes la competència respecte de la coordinació i la resta de facultats en relació amb les policies locals.

Per la seva banda, l'article 30.19 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears reserva a la comunitat autònoma de les Illes Balears la coordinació i la resta de facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula, entre altres qüestions, diversos aspectes fonamentals relatius a l'organització i a les funcions de les policies locals, que constitueixen el marc d'actuació de la comunitat autònoma en aquesta matèria.

En compliment de la reserva constitucional esmentada anteriorment, la comunitat autònoma de les Illes Balears va dictar la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que ha estat objecte de desplegament normatiu a través del recent Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s'aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears.

L'article 8 de l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de juny, regula la figura del policia turístic (o policia auxiliar turístic), que constitueix, sens dubte, una innovació en el panorama legislatiu estatal i autonòmic ja que permet dur a terme una actuació especialitzada en els municipis que estacionalment incrementin la seva població flotant a causa del turisme.

L'apartat quart d'aquest article 8 estableix que els policies turístics i els policies auxiliars turístics pertanyeran al mateix grup que els policies municipals i els policies auxiliars i, per tant, la titulació exigida per poder exercir les funcions corresponents a aquestes places serà la de batxillerat (policia turístic) o graduat en educació secundària obligatòria (policia auxiliar turístic).

A causa de la manca de policies turístics existents actualment, especialment a les Illes de Menorca i Eivissa, que s'accentua en l'època preestival en què ens trobam amb una previsió de gran afluència de gent a les Illes, es fa necessària l'aprovació de la present disposició transitòria que pretén solucionar aquesta situació.

Article únic

S'introdueix a la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de policies locals de les Illes Balears, una nova disposició transitòria amb la redacció següent:

`Disposició transitòria desena 1. Excepcionalment, els municipis de les Illes Balears amb cossos de Policia Local poden convocar proves selectives per proveir places de policia auxiliar turístic si han quedat places vacants en la convocatòria anual per proveir les places de policia turístic. Els aspirants han de tenir el curs bàsic de capacitació per a policia local i el nivell de titulació previst a l'article 20 de la Llei 6/2005, de 3 de juny.

  1. Els policies auxiliars turístics esmentats, que tenen la consideració d'agents de l'autoritat, poden exercir les funcions indicades en les lletres b), c), d) i e) de l'apartat 1 de l'article 21. Durant la prestació del servei no poden dur armes de foc, si bé el batle pot autoritzar que duguin l'equip bàsic reglamentari.

  2. Aquesta excepció es pot aplicar anualment fins al dia 31 de desembre de l'any 2011, sempre que el municipi acrediti dins l'expedient administratiu per a la provisió de les places de policia auxiliar turístic la impossibilitat de nomenar policies turístics per manca d'aspirants.' Disposició final única Aquesta llei entra en vigor l'endemà de haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, cinc de juny de dos mil vuit EL PRESIDENT,

Francesc Antich Oliver La consellera d'Interior Maria Angeles Leciñena Esteban