Reglament del Registre Insular d'Entitats col·laboradores i Béns Apadrinats

Secció:II - Consells Insulars
Emissor:Eivissa
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Reglament del Registre Insular d'Entitats col·laboradores i Béns Apadrinats El Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió celebrada el dia 31 d'octubre de 2008, va adoptar per unanimitat el següent acord: aprovar inicialment el Reglament del Registre Insular d'Entitats Col·laboradores i Béns Apadrinats (BOIB núm. 166 de 27 de novembre de 2008).

Dins el termini legal d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions ni suggeriments per la qual cosa s'entén elevada a definitiva la seua aprovació i se'n fa públic el text íntegre:

`Reglament del Registre Insular d'Entitats Col·laboradores i Béns Apadrinats.

Motivació La creació d'un Registre insular d'entitats col·laboradores i de béns apadrinats neix de la voluntat del Consell Insular d'Eivissa de tenir, en la mesura que sigui possible, una relació detallada d'uns béns d'interès cultural o catalogats, ja siguin de naturalesa moble i immoble, o d'aquells béns que, tot i que no tinguin una rellevància que els permeti ser declarats amb aquest caràcter, tinguin prou significació i valor per constituir un bé del patrimoni cultural de suficient valor. Tot això perquè associacions cíviques, entitats de caràcter cultural, social o entitats dedicades a l'educació i/o a la formació de l'illa d'Eivissa, totes sense ànim de lucre, expressin davant aquesta Administració el seu interès per a la seua restauració i el bon manteniment, dedicant-li una atenció preferent, amb activitats didàctiques i de difusió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA