Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria d'Obres puBliques, Habitatge i Transports
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

`Pel Decret 145/1997, de 21 de novembre, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha regulat les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat. Aquest Decret derogava l'anterior Decret 111/1986, de 18 de desembre, de condicions higièniques i normes d'habitabilitat en edificis, habitatges o locals així com el Decret 112/1986, de 18 de desembre, d'expedició de cèdules d'habitabilitat.

Aleshores, l'absència d'una normativa estatal que regulés aquestes condicions, llevat de les ordenances provisionals per als habitatges de protecció oficial que aquest Decret reemplaçava, va fer que l'elaboració de la norma esmentada fos pionera en aquest tipus de regulació.

El 29 de març de 2006 va entrar en vigor el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. Aquesta normativa, elaborada pel Ministeri d'Habitatge en compliment de la disposició final segona de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, és el marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i d'habitabilitat. Mitjançant el Reial decret esmentat, s'estableix un règim d'aplicació d'aquest Codi tècnic de dos períodes transitoris de sis i dotze mesos d'aplicació a comptar a partir de l'entrada en vigor. Al final de cada un d'aquests períodes, seran de compliment obligat determinades exigències bàsiques relacionades amb l'habitabilitat dels edificis.

Per tant, l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació pel que fa a l'habitabilitat suposa la necessitat d'adaptar alguns requisits del Decret 145/1997 als seus paràmetres i exigències. Com que tenen el caràcter de bàsics, és a dir de mínims per complir, s'han mantingut els requisits del Decret 145/1997, que aporten una major exigència en la qualitat d'ús dels edificis.

Ha estat necessari també harmonitzar el Decret amb les exigències d'altres disposicions de la Comunitat Autònoma, com el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques, aprovat mitjançant el Decret 20/2003, de 28 de febrer, fixant la mateixa altura d'obligatorietat d'instal·lació d'ascensor.

Als apartats de condicions específiques per als habitatges protegits dels annexos I i II del Decret que es modifica, s'eliminen les referències a l'increment de la superfície útil mínima d'aquests habitatges per tal com aquests es regeixen per la normativa reguladora pròpia.

Per l'exposat, a proposta de la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, amb informe de la secretària general d'acord amb l'informe favorable del Consell Consultiu de dia 28 de febrer de 2007 i deliberació prèvia del Consell de Govern en sessió de dia 23 de març de 2007, dict el següent DECRET Article 1

Es modifica l'article 2 del Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA