Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 16 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007

Secció:3.- D'altres disposicions
Emissor:Conselleria d'Educacio i Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 16 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007

Antecedents Dia 25 de novembre de 2006 es va publicar al BOIB número 167 la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de novembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007.

Amb fonament en l'informe de la Comissió Avaluadora, es va elaborar la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de les ajudes, que es va publicar dia 21 de març de 2007 a la pàgina web (http://piu.caib.es) i al tauler d'anuncis de la Direcció General d'Universitat (C/ del Capità Salom, núm.

29, 1r) i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera.

Analitzades les esmenes de documentació i les al·legacions presentades pels sol·licitants que figuraven com exclosos a la proposta de resolució provisional, i una vegada exclosos els beneficiaris de les beques del Ministeri d'Educació i Ciència, o de qualsevol altra ajuda que per a la mateixa finalitat hagi concedit qualsevol altra Administració, el director general d'Universitat va elaborar la proposta de resolució definitiva. Aquesta proposta es va publicar a la pàgina web (http://piu.caib.es) i als taulers d'anuncis de la Direcció General d'Universitat i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera Una vegada transcorregut el termini per a realitzar al·legacions a la proposta de resolució definitiva, d'acord amb l'apartat 8.1 de l'annex de la convocatòria, correspon a la consellera d'Educació i Cultura resoldre motivadament el procediment.

Per tot això, dict la següent Resolució 1. Concedir les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007 als beneficiaris que figuren a l'annex I d'aquesta Resolució.

 1. Denegar aquestes ajudes als sol·licitants que se relacionen a l'annex II d'aquesta Resolució, indicant la causa d'exclusió.

 2. Autoritzar i disposar la despesa de 627.420 euros d'acord amb l'annex I d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.48000.00 dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2007.

 3. Reconèixer el dret de cada un dels beneficiaris que figuren a l'annex I a percebre la quantitat establerta en concepte d'ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007.

 4. Proposar el pagament de 627.420 euros d'acord amb l'annex I d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.48000.00 dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2007. En el marc d'allò que preveu l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, la justificació d'aquestes ajudes ja s'ha produït pel fet de reunir els requisits per ser beneficiari de les mateixes.

 5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Educació i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Palma, 16 de juliol de 2007

  La consellera d'Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón ANNEX I Beneficiaris de les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006/2007

  1 ABELLAN GARCIA JOSE 43157276F 420

  2 ABELLANET LLULL CARLOS ULISES 41521091L 420

  3 ACEDO SANTANA SILVIA 41538244Z 420

  4 ACOSTACARRERAS EUGÈNIA 41511142Y 420

  5 ADROVER BORRAS MARGARITALAURA 43167034J 420

  6 ADROVER GONZALEZ ALICIA 41516021D 420

  7 ADROVER GRIMALT BARTOLOME 41516538C 420

  8 ADROVER NICOLAU ANTONIAGUSTI 37337259W 420

  9 ADROVER OBRADOR SIMON 37341247B 420

  10 ADROVER PALOU MIGUEL 41537375L 420

  11 ADROVER VENDRELL PEDRO JUAN 41516513H 420

  12 AGUILAR PEREZ IRENE 43188116G 420

  13 AGUILO BERNABEU MIGUELANGEL 43187822D 420

  14 AGUILO CAPELLA JAUME 78215999Z 420

  15 AGUILO FONS ARTUR 37338082C 420

  16 AGUILO PALOU ALBA 43145956A 420

  17 AGUILO RENDON YOLANDAMARIA 43172016G 420

  18 ALBENDEAPERELLO CARLOS 43176873P 420

  19 ALBERTI VICH MARIADELCARME 43188661C 420

  20 ALCOVER COLOM LUIS 43137205S 420

  21 ALCOVER OLIVER MARIA 41519682J 420

  22 ALEMANYCONTI FRANCESCA 43125059J 420

  23 ALEMANYGARCIA-CARPINTERO JAUME 43130053Q 420

  24 ALEMANYGELABERT MARIAANTONIA 43168827N 420

  25 ALEMANYGONZALEZ MATIAS 43122508S 420

  26 ALEMANYJUAN JOSE JUAN 43136043A 420

  27 ALEMANYPERELLO MARIA 43172430G 420

  28 ALEXANDRE TORRES CAROLINA 41538321E 420

  29 ALFARO FAJARDO MARIAJUDIT 43170071Z 420

  30 ALOMARAZCONA AINA 43141495G 420

  31 ALOMAR MASCARO CARME TERESA 43183201B 420

  32 ALOMAR MATEU JOAN 78215800E 420

  33 ALOMAR MATEU ONOFRE 43157086R 420

  34 ALOMAR SITJES ANTONI IGNASI 43161748V 420

  35 ALOMAR SUREDA JAIME 43132002X 420

  36 ALONSO CONTRERAS AITOR MANUEL 43171900A 420

  37 ALONSO DE LAPUERTA FERNANDO 43149661M 420

  38 ALONSO VILA ISABEL 43118852Q 420

  39 ALOYBIBILONI GUILLERMO 43096821L 420

  40 ALZAMORACRESPI CATALINA 41535621J 420

  41 ALZINABAGUR PEDRO 41507927B 420

  42 ALZINAFERRAGUT JUANAANTONIA 37338582Z 420

  43 ALZINARIUTORT ROBERT 41506247X 420

  44 ALLES BOSCH CATERINA 41741932Z 420

  45 AMENGUALAMENGUAL JOAN 43183526Z 420

  46 AMENGUALGARCIA JAUME BARTOMEU 43096264Z 420

  47 AMENGUALGARCIA MIQUEL 43162052E 420

  48 AMENGUALGARI MARGALIDA 41524090M 420

  49 AMENGUALGOMILA JUAN 43130931C 420

  50 AMENGUALHACKBARTH PATRICKANTHONY 43149257S 420

  51 AMENGUALJAUME BARTOMEU 43178667P 420

  52 AMENGUALMAÑOSA NURIA 43159769Q 420

  53 AMENGUALMONSERRAT SEBASTIA 43172234S 420

  54 AMENGUALPASTOR GABRIEL 43178223R 420

  55 AMENGUALREINES JOAN 43090498K 420

  56 AMENGUALSASTRE JOANAAINA 41520981R 420

  57 AMENGUALVILA JOANA 78215350D 420

  58 AMER BARRIENTOS ÀNGELA 41535184J 420

  59 AMER CARDENAS RAUL 43134737P 420

  60 AMER LLOBERA ANTONIA 43144257Y 420

  61 AMER LLOBERA JOSE 43160686J 420

  62 AMETLLER BORRAS JAVIER FRANCISCO 41501584Q 420

  63 AMEZ RIOL JAVIER 41507841V 420

  64 AMEZCUAMORILLAS MARIAAMPARO 43173744F 420

  65 AMOROS BOQUE MARIAANGELA 14270980D 420

  66 AMOROS BOQUE ELISABET 43183902E 420

  67 ANDRES SANCHEZ JAVIER 43173967T 420

  68 ANDREU CAPELLA MAGDALENA 41524074N 420

  69 ANDREU ESTELRICH FRANCISCA 41524534N 420

  70 ANDREU RIPOLL CLARA 43183214R 420

  71 ANDREU ROSELLO ANTONIO 41509074P 420

  72 ANGLADAMOLL MARGARIDA 41743571C 420

  73 ANGLADASEARA NOEMI 41742941B 280

  74 ANGLADATORRES NEUS 41744732P 420

  75 ANTICHANDREU MARIONA 43201950S 420

  76 ANTICHANDREU AGNES 43178639A 420

  77 ANTICH FIOL JESUS MIGUEL 43098926P 420

  78 APARICIO SERRA DANIEL 43146248L 320

  79 ARBONAPUJULA AINA 43164075K 420

  80 ARBONATERRASA MARIAANTONIA 43159810B 420

  81 ARBONATERRASA FRANCISCA 43197350S 420

  82 ARBOS BARBER CLARA 43174194C 420

  83 ARMENTERAS CABOT MARGARITA 43187961X 420

  84 AROCACASTRO LUISALBERTO 43157317W 420

  85 ARROYO VALERA MARTALEIRE 43163642W 420

  86 ARTIGUESAGUILO MIQUEL 43165213D 420

  87 ARTIGUESAGUILO GABRIEL 43144055B 420

  88 ASENSIO PALACIOS DENIS 47250336X 420

  89 ATAUN LECEA MIGUELJUAN CRUZ 16231992H 420

  90 AURRECOECHEAFUERTES MONICA 43197598X 420

  91 AVILES SINTES MARIADELMAR 41505470S 420

  92 AYAMORENO FRANCISCO 43098331B 420

  93 AYALAGINARD GINÉS 41520185X 420

  94 AYALAPEREZ SERGIO 46956021A 280

  95 AZPELETATARANCON CRISTINA 43166076K 420

  96 BAGUR CAÑELLAS MARIADE LLUC 43135881W 420

  97 BALAGUER GUTIERREZ-OTEROARACELI 43144654Z 420

  98 BALAGUER MESTRE RAFAEL 43123334J 420

  99 BALEANI-SPRINGOLO SERRA ALESSANDRO 43171042L 420

  100 BALLE COLL FRANCESC 78215119P 420

  101 BALLESTER DE SANTIAGO MARTA 43186563S 420

  102 BARANDIARIAIN MONTORO FERNANDO 43158451D 420

  103 BARCELOAMENGUAL JOSE MIGUEL 43180556B 420

  104 BARCELO BARCELO ANTONIO 43164464L 420

  105 BARCELO BAUZA MARGALIDA 41521195P 420

  106 BARCELO BAUZA MARIA 41521194F 420

  107 BARCELO CAMPOMAR CATALINA 43158974A 420

  108 BARCELO CANALS JOAN 41516456F 420

  109 BARCELO FELIU MIGUELANGEL 43123865S 420

  110 BARCELO LORA OLALLA 43170328H 420

  111 BARCELO LLADO JUAN ENRIQUE 43142303F 420

  112 BARCELO LLADO MARCOS 43156550V 420

  113 BARCELO MUNAR NEUS 43179075W 420

  114 BARCELÓ OLIVER MARIAANTONIA 41519620C 420

  115 BARCELO ROCA ADRIA 41523330G 420

  116 BARCELO SANCHO RAFAEL 43174862K 420

  117 BARCELO SERRA RAIMUNDO DE PEÑAFORT43151450T 420

  118 BARCELO SERRA MARIADULCE 43165955S 420

  119 BARCELO TORTELLA ARTUR PAU 43134387A 420

  120 BARCELO TORTELLA ROSAMAGDALENA 43139532L 420

  121 BARRIO DE VALLE NOEMÍ 43165775L 420

  122 BARRIONUEVO MUNAR ESTHER 78216294X 420

  123 BAUÇAROSSELLÓ JOSEPMIQUEL 43163260B 420

  124 BAUTISTAGILI JUANAMARIA 78216863G 420

  125 BAUZABISAÑEZ JAIME 43114537W 420

  126 BAUZADE GRADO ANAÏS 43151596P 420

  127 BAUZAMORA JUANACONCEPCION 43179165T 420

  128 BAUZAPICO SILVIA 43174116B 420

  129 BAUZAPICO VICTOR 43153095N 420

  130 BAUZARAMIS JOANAMARIA 41540250L 420

  131 BAUZASOLER AINA 37339967L 420

  132 BECERRARENOM FRANCESC 43166148R 420

  133 BELTRAN OLIVER MIGUELANGEL 43154251H 420

  134 BELTRAN OLIVER NATALIA 43154250V 420

  135 BELLVERARBONA LAIA 43170040Y 420

  136 BENITO BUENO LARAMARIA 43179860M 420

  137 BENITO GRIMALT VICTOR 43156800Z 420

  138 BENNASAR GAYA NADAL 37341763K 420

  139 BENNASAR GAYA FRANCISCA 37341762C 420

  140 BENNASAR VICENS MARIACATALINA 43165713A 420

  141 BENNASAR VICENS JAIME 43133208C 420

  142 BERGAMONTANER BARTOLOME 43126175W 420

  143 BERGAMONTANER LUIS 43166119H 420

  144 BERMUDEZ GARI CRISTINA 41536880F...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA