INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE TERRENYS EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARITIMO-TERRESTRE D' UN TRAM DE COSTA DENOMINAT ISLA DE TAGOMAGO, DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA EULALIA DES RIU, PER QUIOSCO BAR, FORMULADA PER ISLA DE TAGOMAGO, S.A. De conformitat amb el disposat en l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes y en l'apartat 8 de l'article 146 del...

Secció:III - Administracio de l'Estat
Emissor:Ministerio de Medio Ambiente
 
EXTRACTO GRATUITO

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE TERRENYS EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARITIMO-TERRESTRE D' UN TRAM DE COSTA DENOMINAT ISLA DE TAGOMAGO, DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA EULALIA DES RIU, PER QUIOSCO BAR, FORMULADA PER ISLA DE TAGOMAGO, S.A.

De conformitat amb el disposat en l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes y en l'apartat 8 de l'article 146 del Reial Decret 1471/1989, de 1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament per a Desenvolupament y Execució de la citada Llei 22/1988, se sotmet a informació pública el Projecte promogut per ISLA DE TAGOMAGO, S.A.

El Projecte estarà a disposició del públic durant un termini de VINT (20) DIAS HÀBILS, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunidad Autònoma de les ILLES BALEARS, podent ser examinat a les oficines d'aquesta Demarcació de Costes, C/ Ciudad de Queretaro s/n. -07007 Palma-,o a la seva Delegació a Eivissa, C/ Aragón, 65 en horari hàbil de dilluns a divendres, de 9,00 a 14,00 horas, termini durant el cual els interessats podran formular les al.legacions que estimin oportunes.

Palma de Mallorca, 29 de maig de 2009.

EL CAP DE LA DEMARCACIÓ DE COSTES EN ILLES BALEARS,

Fdo.: Celestí Alomar Mateu.

----------------------------INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE SOLICITUD CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE TERRENOS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE UN TRAMO DE COSTA DENOMINADO ISLA DE TAGOMAGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA EULALIA DES RIU, PARA KIOSCO BAR, FORMULADA POR ISLA DE TAGOMAGO, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y en el apartado 8 del artículo 146 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA