Decret 78/2010, d'11 de juny, pel qual es modifica el Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria de Turisme I Treball
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret 78/2010, d'11 de juny, pel qual es modifica el Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears Mitjançant el Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 25 de maig), el Consell de Govern va establir l'organització, l'estructura i la regulació de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).

Altrament, l'article 99.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que el personal funcionari de la Comunitat Autònoma ha de ser declarat en la situació de serveis especials en el supòsit següent, entre d'altres: `k) Quan siguin nomenats per exercir llocs o càrrecs en organismes públics o entitats dependents o vinculades a les administracions públiques que estiguin assimilats en rang a alt càrrec, de conformitat amb el que estableixi la normativa reguladora respectiva.' En el mateix sentit ho estableix l'article 87.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Per tot això, a proposta de la consellera de Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 11 de juny de 2010,

DECRET Article únic S'afegeix un nou apartat a l'article 10 del Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears, amb el contingut següent:

`5. El càrrec de director s'assimila a la condició d'alt càrrec de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als únics efectes de la declaració de la situació de serveis especials.' S'afegeix un nou apartat a l'article 12 amb el contingut següent:

`4. Els càrrecs dels adjunts al director s'assimilen a la condició d'alt càrrec de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als únics efectes de la declaració de la situació de serveis especials.' Disposició final única Aquest Decret comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de juny de 2010

El president Francesc Antich i Oliver La consellera de Turisme i Treball Joana Barceló Mart

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA