Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença de propostes de la taxa per la prestació de serveis de tractament de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Palma

Secció:4.- Anuncis
Emissor:Agència Tributària de Les Illes Balears
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença de propostes de la taxa per la prestació de serveis de tractament de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Palma D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la perso10 BOIB Num. 185 EXT. 20-12-2010 na interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest anunci, citam els interessats - o els seus representants degudament acreditats relacionats - a continuació, perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, compareguin a l'oficina de Recaptació de la Agència Tributària de les Illes Balears situada a Palma carrer Francesc de Borja Moll, 22, bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils, de 8.30 a 13.30 i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres hàbils de 8.30 a 13.30 hores, per notificar-los les liquidacions de citació per a notificació per compareixença de propostes de la taxa per la prestació de serveis de tractament de residus sòlids urbans del municipi de Palma.

Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Palma, 3 de desembre de 2010

Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears Maria Antònia Truyols Martí Nom Exer. Tip Rebut Import Municipi: Palma Aaronson Robert Jay 2008 TRS 040-08-89-1171275 108,4

Aaronson Robert Jay 2009 TRS 040-09-89-1171276 119,02

Aaronson Robert Jay 2010 TRS 040-10-89-1171277 119,02

Abanto Murrugarra Santiago 2010 TRS 040-10-89-1265708 119,02

Absolute Events Sl 2007 TRS 040-07-89-1172006 85,7

Absolute Events Sl 2008 TRS 040-08-89-1172007 108,4

Absolute Events Sl 2009 TRS 040-09-89-1172008 119,02

Absolute Events Sl 2010 TRS 040-10-89-1172009 119,02

Absolute Events Sl 2007 TRS 040-07-89-1172010 85,7

Absolute Events Sl 2008 TRS 040-08-89-1172011 108,4

Absolute Events Sl 2009 TRS 040-09-89-1172012 119,02

Absolute Events Sl 2010 TRS 040-10-89-1172013 119,02

Adell Garau Simon 2007 TRS 040-07-89-1169519 85,7

Adell Garau Simon 2008 TRS 040-08-89-1169520 108,4

Adell Garau Simon 2009 TRS 040-09-89-1169521 119,02

Adell Garau Simon 2010 TRS 040-10-89-1169522 119,02

Agnati Sl 2010 TRS 040-10-89-1171112 119,02

Agrupacion Recreativa Nieto Sl 2007 TRS 040-07-89-1265824 138,07

Agrupacion Recreativa Nieto Sl 2008 TRS 040-08-89-1265825 174,64

Agrupacion Recreativa Nieto Sl 2009 TRS 040-09-89-1265826 191,75

Agrupacion Recreativa Nieto Sl 2010 TRS 040-10-89-1265827 191,75

Aguila Garcia Pedro J 2008 TRS 040-08-89-1275664 108,4

Aguila Garcia Pedro J 2009 TRS 040-09-89-1275665 119,02

Aguila Garcia Pedro J 2010 TRS 040-10-89-1275666 119,02

Aguilo Aguilo Josefa 2007 TRS 040-07-89-1266314 85,7

Aguilo Bonnin Jose 2007 TRS 040-07-89-1273969 138,07

Aguilo Bonnin Jose 2008 TRS 040-08-89-1273970 174,64

Aguilo Bonnin Jose 2009 TRS 040-09-89-1273971 191,73

Aguilo Bonnin Roberto 2007 TRS 040-07-89-1272758 138,07

Aguilo Bonnin Roberto 2008 TRS 040-08-89-1272759 174,64

Aguilo Bonnin Roberto 2009 TRS 040-09-89-1272760 191,75

Aguilo Bonnin Roberto 2010 TRS 040-10-89-1272761 191,75

Aguilo Cifre Jaime 2007 TRS 040-07-89-1169321 85,7

Aguilo Cifre Jaime 2008 TRS 040-08-89-1169322 108,4

Aguilo Cifre Jaime 2009 TRS 040-09-89-1169323 119,02

Aguilo Cifre Jaime 2010 TRS 040-10-89-1169324 119,02

Aguilo Regla M Belen 2008 TRS 040-08-89-1275650 108,4

Aguilo Regla M Belen 2009 TRS 040-09-89-1275651 119,02

Alberti Jaume Luis Ramon 2007 TRS 040-07-89-1275214 85,7

Alberti Jaume Luis Ramon 2008 TRS 040-08-89-1275215 108,4

Alberti Jaume Luis Ramon 2009 TRS 040-09-89-1275216 119,02

Alberti Marques Carlos 2007 TRS 040-07-89-1172066 85,7

Alberti Marques Carlos 2008 TRS 040-08-89-1172067 108,4

Alberti Marques Carlos 2009 TRS 040-09-89-1172068 119,02

Alberti Marques Carlos 2010 TRS 040-10-89-1172069 119,02

Alcolea Garcia Encarnacion 2009 TRS 040-09-89-1276448 119,02

Alcolea Garcia Encarnacion 2010 TRS 040-10-89-1276449 119,02

Alconve Sl 2007 TRS 040-07-89-1171123 138,07

Alconve Sl 2008 TRS 040-08-89-1171124 174,64

Alconve Sl 2009 TRS 040-09-89-1171125 191,75

Alconve Sl 2010 TRS 040-10-89-1171126 191,75

Aldea Lallana Maria Pilar Francisca 2007 TRS 040-07-89-1170714 85,7

Aldea Lallana Maria Pilar Francisca 2008 TRS 040-08-89-1170715 108,4

Alegre Latorre Luis Miguel 2007 TRS 040-07-89-1238196 85,7

Alegre Latorre Luis Miguel 2008 TRS 040-08-89-1238197 108,4

Alegre Latorre Luis Miguel 2009 TRS 040-09-89-1238198 119,02

Alegre Latorre Luis Miguel 2010 TRS 040-10-89-1238199 119,02

Alemany Mir Eugenia Monica 2009 TRS 040-09-89-1277369 119,02

Alemany Mir Eugenia Monica 2008 TRS 040-08-89-1277371 108,4

Alemany Mir Eugenia Monica 2009 TRS 040-09-89-1277372 119,02

Alemany Villanueva Alicia 2007 TRS 040-07-89-1169855 85,7

Alganza Arroyo Maria 2007 TRS 040-07-89-1265967 85,7

Alganza Arroyo Maria 2008 TRS 040-08-89-1265968 108,4

Alganza Arroyo Maria 2009 TRS 040-09-89-1265969 119,02

Alganza Arroyo Maria 2010 TRS 040-10-89-1265970 119,02

Allegue Togores Maria Rosa 2007 TRS 040-07-89-1171696 85,7

Allegue Togores Maria Rosa 2008 TRS 040-08-89-1171697 108,4

Allegue Togores Maria Rosa 2009 TRS 040-09-89-1171698 119,02

Allegue Togores Maria Rosa 2010 TRS 040-10-89-1171699 119,02

Almazan Gomez M Pilar 2008 TRS 040-08-89-1277388 108,4

Almazan Gomez M Pilar 2009 TRS 040-09-89-1277389 119,02

Almazan Gomez M Pilar 2010 TRS 040-10-89-1277390 119,02

Almeda Alcala M Del Carmen 2007 TRS 040-07-89-1179151 85,7

Alonso Bustelo Ana Maria 2007 TRS 040-07-89-1276444 85,7

Alonso Bustelo Ana Maria 2008 TRS 040-08-89-1276445 108,4

Alonso Bustelo Ana Maria 2009 TRS 040-09-89-1276446 119,02

Alonso Bustelo Ana Maria 2010 TRS 040-10-89-1276447 119,02

Alonso Gonzalez Julio 2007 TRS 040-07-89-1170904 85,7

Alonso Iglesias Julian 2010 TRS 040-10-89-1276279 119,02

Alorda Fons Rafael 2007 TRS 040-07-89-1169636 85,7

Alorda Fons Rafael 2008 TRS 040-08-89-1169637 108,4

Alorda Fons Rafael 2009 TRS 040-09-89-1169638 119,02

Alorda Fons Rafael 2010 TRS 040-10-89-1169639 119,02

Alorda Fons Rafael 2007 TRS 040-07-89-1169640 85,7

Alorda Fons Rafael 2008 TRS 040-08-89-1169641 108,4

Alorda Fons Rafael 2009 TRS 040-09-89-1169642 119,02

Alorda Fons Rafael 2010 TRS 040-10-89-1169643 119,02

Alorda Fons Rafael 2008 TRS 040-08-89-1170126 388,61

Alorda Fons Rafael 2009 TRS 040-09-89-1170127 426,69

Alorda Fons Rafael 2010 TRS 040-10-89-1170128 426,69

Alt Frankfurt Sa 2007 TRS 040-07-89-1171528 462,93

Alt Frankfurt Sa 2008 TRS 040-08-89-1171529 583,29

Alt Frankfurt Sa 2009 TRS 040-09-89-1171530 640,45

Alt Frankfurt Sa 2010 TRS 040-10-89-1171531 640,45

Alvarez Castrillon Diana Carolina 2010 TRS 040-10-89-1270418 119,02

Alvarez Cervero Jose Daniel 2008 TRS 040-08-89-1265811 108,4

Alvarez Cervero Jose Daniel 2010 TRS 040-10-89-1265812 119,02

Alvarez Ferrera Ricardo 2008 TRS 040-08-89-1170132 108,4

Alvarez Ferrera Ricardo 2009 TRS 040-09-89-1170133 119,02

Alvarez Ferrera Ricardo 2010 TRS 040-10-89-1170134 119,02

Alvarez Lamelas Cristian Jose 2009 TRS 040-09-89-1200730 119,02

Alvarez Lamelas Cristian Jose 2010 TRS 040-10-89-1200731 119,02

Alvaron Corp 2007 TRS 040-07-89-1169861 307,26

Alvaron Corp 2010 TRS 040-10-89-1169862 426,69

Alzamora Santandreu Maciana Maria 2008 TRS 040-08-89-1277188 108,4

Alzamora Santandreu Maciana Maria 2009 TRS 040-09-89-1277189 119,02

Alzamora Santandreu Maciana Maria 2010 TRS 040-10-89-1277190 119,02

Amador Gonzalez Ana Isabel 2008 TRS 040-08-89-1276770 108,4

Amaya Amaya Antonio Manuel 2009 TRS 040-09-89-1276611 119,02

Amaya Amaya Antonio Manuel 2010 TRS 040-10-89-1276612 119,02

Amaya Moreno Isidro 2007 TRS 040-07-89-1270834 85,7

Amaya Moreno Isidro 2008 TRS 040-08-89-1270835 108,4

Amaya Porras Rosario 2007 TRS 040-07-89-1171083 85,7

Amaya Porras Rosario 2008 TRS 040-08-89-1171084 108,4

Amaya Porras Rosario 2009 TRS 040-09-89-1171085 119,02

Amaya Porras Rosario 2010 TRS 040-10-89-1171086 119,02

Amaya Vargas Ramon 2007 TRS 040-07-89-1169464 85,7

Amaya Vargas Ramon 2008 TRS 040-08-89-1169465 108,4

Amaya Vargas Ramon 2009 TRS 040-09-89-1169466 119,02

Amaya Vargas Ramon 2010 TRS 040-10-89-1169467 119,02

Amengual Ferragut Antonia 2007 TRS 040-07-89-1172598 85,7

Amengual Jackson Pedro 2007 TRS 040-07-89-1170585 85,7

Amengual Jackson Pedro 2008 TRS 040-08-89-1170586 108,4

Amengual Serra Pedro Francisco 2007 TRS 040-07-89-1273631 85,7

Amengual Serra Pedro Francisco 2008 TRS 040-08-89-1273632 108,4

Amengual Serra Pedro Francisco 2009 TRS 040-09-89-1273633 119,02

Amengual Serra Pedro Francisco 2010 TRS 040-10-89-1273634 119,02

Amengual Torrens Jaime 2009 TRS 040-09-89-1275239 119,02

Amoros Lopez Nuria 2010 TRS 040-10-89-1275401 119,02

Andrade Martinez Jose Manuel 2009 TRS 040-09-89-1273114 119,02

Andrade Martinez Jose Manuel 2010 TRS 040-10-89-1273115 119,02

Andreu Pujol Juan 2008 TRS 040-08-89-1169181 174,64

Anghinoni Sfair Valeria Daniela 2010 TRS 040-10-89-1227384 119,02

Anglada Ferrer Antonio 2007 TRS 040-07-89-1265973 85,7

Antolinez Abellan Alvaro 2010 TRS 040-10-89-1272947 191,73

Antuña Roldan Silvia 2008 TRS 040-08-89-1277170 108,4

Araujo Nicolau Ana 2007 TRS 040-07-89-1170542 85,7

Araujo Nicolau Ana 2008 TRS 040-08-89-1170543 108,4

Araujo Nicolau Ana 2009 TRS 040-09-89-1170544 119,02

Araujo Nicolau Ana 2010 TRS 040-10-89-1170545 119,02

Arbona Casasnovas Francisco 2008 TRS 040-08-89-1227391 174,64

Arbona Casasnovas Francisco 2009 TRS 040-09-89-1227392 191,75

Arbona Casasnovas Francisco 2010 TRS 040-10-89-1227393 191,75

Arbos Ripoll Miguel 2007 TRS 040-07-89-1274534 85,7

Arbos Ripoll Miguel 2008 TRS 040-08-89-1274535 108,4

Arcos Dominguez Jose Francisco 2008 TRS...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA