Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença d'actes dictats en el procediment de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals corresponen a l'Agència Tributària de les Illes Balears

Secció:4.- Anuncis
Emissor:Agència Tributària de Les Illes Balears
Rang de Llei:Anunci
 
EXTRACTO GRATUITO

Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença d'actes dictats en el procediment de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals corresponen a l'Agència Tributària de les Illes Balears D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració tributària dels actes que s'especifiquen en la relació adjunta, per mitjà d'aquest anunci, citam els interessats -o els seus representants degudament acreditats-, relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, compareguin a les oficines de Recaptació de l'Agència Tributària de les Illes Balears, situades en els municipis i les adreces indicats en cadascun dels expedients, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8.30 a 13.30, i de 15.15 a 16.45 hores, i divendres hàbils de 8.30 a 13.30 hores. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Palma ,7 de desembre de 2010

Maria Antonia Truyols Martí Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears Expedient: 08M002117 acum.

Nom deutor: Nogareda Moreno Felix Manuel NIF : 43090752E Deute: Multes de trànsit Rebuts: 14700466, 09015848, 10260096, 10060125, 11907606, 12408330, 08425083, 09249571, 09042774, 09255236, 10961775, 14450915, 09189846, 09241473, 09241689, 10567072, 13166538, 14450954, 09241163, 11064305, 13612753, 08611686, 11855668, 08760673, 08799162, 13109028, 13109646, 11606912, 08788043, 13057422, 13158007, 13260386, 10854234, 08806813, 10705704, 10354113, 10354200, 10405672, 13112187, 13112750

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament de vehícles Matrícula: 7387-CFX Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 10M024693

Nom deutor: Silvet Crugeiras Manuel Fernando NIF : 44144939G Nom cotitular: Patrach Heredia Raquel Nif cotitular: 40536537A Deute: Multes de trànsit Rebuts: 10016161, 09089577, 09055972, 14700286, 08892315, 09016070, 09269921, 14451020

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles EXT.

Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M077655

Nom deutor: Cardoso Cardoso Almir NIF : 43194637Q Nom cotitular: Alves Ivonete Nif cotitular: X2405021A Deute: Multes de trànsit Rebuts: 09102031, 13609288, 13761503, 09086838

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M070122

Nom deutor: Manzano Flores Diego NIF : 40942628Y Deute: Multes de trànsit Rebuts: 08879366, 10015001, 09176168, 09161896

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M036848

Nom deutor: Perez Muñoz Diego NIF : 43115064T Nom cotitular: Vazquez Mañogil Ana Maria Nif cotitular: 43111456ª Deute: Multes de trànsit Rebuts: 08955902, 12959310, 12960592, 09147408

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 10M006293

Nom deutor: Pozuelo Amaya Antonio NIF : 12192621E Deute: Multes de trànsit Rebuts: 09033950, 09019488, 09250731

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M070266

Nom deutor: Batista Moreno Josefa NIF : 43090685R Nom cotitular: Mas San Juan Julian Nif cotitular: 43058045K Deute: Multes de trànsit Rebuts: 09152800, 09166703, 09160819, 08968266, 08969447, 08956379

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 10M103028

Nom deutor: Sonntag Reinhold Franz NIF : X6316743T Nom cotitular: Sonntag Marie luise Nif cotitular: Pas. 5703398595

Deute: Sanció Disciplina urbanística Rebuts: DS2007800421

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M078607

Nom deutor: Medina Garrido Javier NIF : 37617058Y Deute: Multes de trànsit Rebuts: 04199033, 09053119, 09000194, 10000102, 09212667,

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 10M000235

Nom deutor: Ripoll Sbert Eva Isabel NIF : 43130916M Deute: Multes de trànsit Rebuts: 09027055, 09026204

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores Expedient: 10M032543

Nom deutor: Rodriguez Villalba Miguel NIF : 41454321H Nom cotitular: Plaza Maria Teresa Nif cotitular: 41455877X Deute: Multes de trànsit Rebuts: 09151833, 30009370, 10711954

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M057323

Nom deutor: Servimartillo sa NIF : A57328296

Deute: Multes de trànsit Rebuts: 04195532, 04197709, 30000505, 08944138, 13609154

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M063570

Nom deutor: Serra Estrades Jaime NIF : 43031643T Nom cotitular: Torrens Lliteras Antonia Nif cotitular: 43077442Y Deute: Multes de trànsit Rebuts: 10158533, 14156221, 10406674, 11658951, 13203140

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 10M050992 acum.

Nom deutor: Amaya Hernández Pilar Vicenta NIF : 18964655M Deute: Multes de trànsit Rebuts: 08886876, 13712267, 08813686, 10565908, 09188907, 09132721, 08657077, 11408696, 11408687, 11408591, 10818990, 10818964, 10818897, 08887039, 08878612, 08886250, 09066766, 08821401, 11860628, 08508648, 09149243, 10058139, 09159013, 08831192, 08830430, 12162783, 09163449, 08842395, 12162324, 10406357, 08924121, 09004007, 08940671, 08932558, 13705858, 08846050, 08739247

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament de vehicles Matrícula: 5350-BLP 6511-BJB 4088-CMG Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 09M065202

Nom deutor: Camps Rubio Rosa NIF : 43043655-Y Deute: Multes de trànsit Rebuts: 14155780, 13406667, 11658784, 10159708, 11659102, 13961633, 09115558, 09164936, 14209511, 10757786, 11461543, 08869979, 09097300, 11062568, 12813333, 04215604, 10515921, 12561978, 11509730

Procediment: Constrenyiment Fase: Notificació diligència embargament bens immobles Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l'ATIB, situada a Palma, carrer Isidor Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,30 a 13,30 hores.

Expedient: 10M026240

Nom deutor: Cammarata Umberto NIF : X3803511R Nom cotitular: San Segundo Del Peso Ascension Nif cotitular: 01184705K Deute: Multes de trànsit Rebuts: 09057595, 09250766

Procediment...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA