Decret 138/2007, de 9 de novembre, de cessament i nomenament d'un nou membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell Insular d'Eivissa

Secció:2.- Autoritats i personal
Emissor:Conselleria de Treball i Formacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret 138/2007, de 9 de novembre, de cessament i nomenament d'un nou membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell Insular d'Eivissa L'article 42 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat de participació, d'estudi, de deliberació, d'assessorament i de proposta en matèria econòmica i social.

El Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001), preveu en l'article 10.2 les causes per les quals cessaran en les seves funcions els membres del Consell Econòmic i Social.

La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, desplega aquest òrgan estatutari, li atorga la qualitat d'òrgan de caràcter consultiu i determina la seva composició en l'article 4. En aquest sentit, formen part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un president;

el Grup I, format per representants de les associacions empresarials; el Grup II, format per representants d'organitzacions sindicals, i el Grup III, constituït per representants de diferents sectors (agrari, pesquer, de la Universitat de les Illes Balears, etc.).

Quant a la designació i al nomenament dels membres del Grup III, és a dir, el corresponent als representants dels consells insulars de les Illes Balears, l'article 5 de la Llei 10/2000, abans esmentada, disposa que aquests seran nomenats pel Consell de Govern, havent-los designat prèviament el consell insular de les Illes Balears corresponent.

En data 23 d'octubre de 2007 es va comunicar a la Conselleria de Treball i Formació la proposta del Consell Insular d'Eivissa de nomenament d'un membre titular i d'un membre suplent del Consell Econòmic i Social integrat en el Grup III en representació d'aquest Consell.

Per tot això, i en virtut del que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons el qual correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels representants del Consell Econòmic i Social, amb la designació i proposta prèvies dels grups corresponents, a proposta de la consellera de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA