Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS I El 27 de desembre de 2006 es publicà en el Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, adoptada pel Parlament Europeu i el Consell en el marc de l'estratègia de Lisboa, que atorga, en l'article 44, un termini per ferne la transposició que acabà el 28 de desembre de 2009. La finalitat de la directiva és crear un autèntic mercat interior de serveis i, per això, elimina tots els obstacles que s'oposen a la llibertat d'establiment dels prestadors en els estats membres i a la lliure circulació de serveis entre els estats membres, alhora que obliga a iniciar un procés d'avaluació complementària i permanent que permeti modernitzar els sistemes nacionals de regulació de les activitats de serveis, en el sentit de simplificar o substituir tots els tràmits que ho possibiliten per alternatives menys oneroses, tot procurant garantir, tant als destinataris com als prestadors dels serveis, la seguretat jurídica necessària per a l'exercici efectiu de dues llibertats fonamentals del Tractat de la Unió Europea: la d'establiment i la de lliure prestació de serveis.

El sector de serveis és el més important de la nostra economia tant a escala nacional com de la comunitat autònoma de les Illes Balears, on el pes en el PIB d'aquest sector és del 74,9% i representa un 77,7% en relació amb l'ocupació del total; a més, en depèn de manera decisiva el creixement de la resta de sectors.

En relació amb la llibertat d'establiment dels prestadors de serveis, la directiva estableix l'eliminació dels procediments d'autorització que afectin l'accés o l'exercici d'una activitat de serveis, sempre que el procediment esmentat no compleixi determinats requisits, com ara el de necessitat -vinculat a la concurrència necessària de raons d'ordre públic, seguretat pública, salut pública o de protecció del medi ambient-, proporcionalitat i nodiscriminació. Els requisits prohibits es troben enumerats en l'article 14 de la directiva, i la necessitat de justificar els altres, en l'article 15.

Quant a la lliure prestació de serveis, la directiva estableix els principis que han de respectar tots els estats membres per tal de garantir el lliure exercici de l'activitat als prestadors de serveis que es desplacin al seu territori.

La directiva preveu, a més a més, en l'article 5, l'obligació de simplificar els procediments i els tràmits aplicables a l'accés a una activitat de serveis i al seu exercici, així com l'establiment en aquest sector de la finestreta única en els termes que preveu l'article 6.

És indubtable que la simplificació i la millora dels procediments administratius han de ser una aspiració contínua de les administracions públiques que estan obligades ex lege a aconseguir un millor servei al ciutadà -més àgil, coordinat, transparent, eficaç i eficient-, que impliqui la introducció i l'ús de les noves tecnologies en la gestió dels procediments administratius. Aquest marc general s'ha vist agreujat per la crisi econòmica, i l'administració s'ha d'esforçar per crear instruments que generin confiança als ciutadans i ajudin a impulsar l'activitat privada que es mou majoritàriament en el sector de serveis. El Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, va constituir un punt d'inflexió en aquest escenari per tal com dedicava el títol I a regular un conjunt de disposicions generals encaminades a simplificar els procediments administratius reforçant l'impuls d'ofici i la tramitació d'urgència de determinats expedients de contractació, alhora que creava el concepte d'inversió d'interès autonòmic i insular. Més vinculat encara a l'objectiu d'aquesta disposició està el contingut del títol II del decret llei, que tenia com a finalitat facilitar la implantació de noves activitats empresarials i professionals, per la qual cosa va introduir en la normativa autonòmica el concepte de declaració responsable d'inici d'activitat, que s'ha d'entendre afectat per la normativa bàsica estatal de transposició de la Directiva de serveis.

L'article 44 de la directiva estableix que els estats membres han d'aprovar les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per complir les previsions de la norma comunitària.

L'Estat, en l'exercici de les seves competències exclusives atribuïdes per l'article 149.1 de la Constitució, ha transposat parcialment a l'ordenament jurídic espanyol la directiva esmentada mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

La Llei 17/2009, de 23 de desembre, indica, en la disposició final tercera, que correspon a les administracions públiques competents, en el seu àmbit territorial respectiu, aprovar les normes de desenvolupament i d'execució d'aquesta llei.

L'article 109 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desenvolupament i l'execució del dret comunitari d'acord amb les seves competències. Correspon, per tant, a la comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix el títol III de l'Estatut d'Autonomia, adaptar les seves normes a la Directiva 2006/123/CE i a la legislació bàsica estatal.

En aquest sentit, atesa l'especialitat del sector comercial, es va aprovar la Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

Un cop exhaurit el termini que fixava la directiva per ferne la transposició, amb el seu consegüent efecte directe juntament amb l'entrada en vigor de la normativa bàsica estatal esmentada, és absolutament necessari i urgent adaptar la normativa autonòmica de rang legal a les prescripcions de la directiva i a la normativa bàsica dictada per l'Estat. Aquest és l'objectiu d'aquesta llei.

II En el marc de la transposició s'ha efectuat un exercici d'avaluació de tota la normativa balear reguladora de l'accés a les activitats de serveis, que ha conclòs en la conveniència d'introduir les modificacions i les adaptacions a les normes amb rang de llei següents:

 1. Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

 2. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 3. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 4. Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears.

 5. Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

 6. Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears.

 7. Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.

 8. Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

 9. Llei 10/2005, de 2 de juliol, de ports de les Illes Balears.

 10. Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears.

 11. La comunitat autònoma té competència exclusiva en matèria d'organització, règim i funcionament de les seves institucions pròpies (article 30.1 de l'Estatut d'Autonomia). A l'empara d'aquest títol competencial, es modifica la Llei 4/2001, de Govern de les Illes Balears, amb la finalitat d'incloure en l'article 36 la previsió que en la tramitació del procediment per aprovar un avantprojecte de llei s'introdueixin els informes pertinents en el cas que s'inclogui un silenci negatiu o un règim d'autorització en matèria d'activitats de serveis. Per tal que els principis i els objectius que plasma la directiva siguin una realitat, no és suficient una adaptació de la normativa vigent afectada, sinó que s'ha d'assegurar que aquella que s'aprovi en un futur compleixi les disposicions establertes per la directiva i les seves normes de transposició. Per aquest mateix motiu, s'introdueix un nou paràgraf en l'article 42.2, que, en el marc del procediment d'elaboració de disposicions reglamentàries, obliga a incloure en la memòria un estudi sobre les possibles càrregues administratives que introdueixi, si s'escau, la nova regulació, i això tant si afecten l'administració com les persones interessades, a causa de l'obligació de simplificació administrativa que introdueix la directiva quant a les activitats de serveis, però també altres normes amb rang de llei i caràcter general, com ara la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en la disposició addicional sisena.

 12. L'article 31.1 de l'Estatut atorga a aquesta comunitat autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució en matèria de règim jurídic, per la qual cosa, atesa la modificació operada per la Llei estatal 25/2009 en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot i que és normativa bàsica, es considera convenient efectuar determinades adaptacions en la nova regulació, per la qual cosa s'inclou en l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic d'aquesta administració, la possibilitat, en allò que tengui a veure amb una activitat de serveis o el seu exercici, de dur a terme els tràmits via telemàtica.

  Així mateix, se'n modifica l'article 41.2, amb la finalitat d'introduir l'obligació de l'administració de mantenir a disposició dels ciutadans els models de declaració responsable i comunicació prèvia, que s'hauran de mantenir permanentment actualitzats.

  És necessari adaptar l'article 51 de l'esmentada Llei 3/2003, que regula els efectes del silenci en els procediments iniciats a instància de part, a la nova redacció de l'article 43 de la Llei 30/1992, que exigeix, en el cas que es pretengui que una sol·licitud sigui desestimada pels efectes del silenci, que es contengui en una norma amb rang de llei per raons imperioses d'interès general.

 13. En la mesura que la Llei 20/2006 és fruit de l'exercici de la competència de desplegament legislatiu que, en matèria de règim local i en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, té la comunitat autònoma de les Illes Balears (article 31.13 de l'Estatut d'Autonomia), i que determinats preceptes inclouen, en part, el contingut d'aquella legislació bàsica, com ara els articles 178.1 i 179

  Cque pràcticament transcriuen, respectivament, l'article 84 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 8 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955C, la modificació operada en la Llei 7/1985 determina la necessitat d'adaptar a la legislació bàsica els preceptes esmentats.

 14. D'acord amb l'article 31.9 de l'Estatut d'Autonomia, corresponen a la comunitat autònoma les competències de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals, que ha d'exercir en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Aquesta legislació bàsica està configurada per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, que ha estat modificada diverses vegades (Llei 74/1978, Reial Decret Llei 5/1996, Llei 7/1997, Reial Decret Llei 6/1999 i Reial Decret Llei 6/2000). En l'àmbit de la comunitat autònoma, és la Llei 10/1998, de 14 de desembre, la que regula els col·legis professionals.

  Les professions col·legiades representen una peça clau en el funcionament del sector de serveis i, consegüentment, la seva regulació i el seu funcionament es veuen afectats per la Directiva de serveis.

  En aquest context, els col·legis professionals, com a entitats de dret públic amb capacitat per ordenar l'exercici de les professions, són responsables del compliment de la Directiva de serveis i n'han d'impulsar l'aplicació en diversos àmbits:

  - Avaluació de la compatibilitat de la normativa col·legial amb la Directiva de serveis.

  - Informatització dels seus procediments i participació en la posada en marxa de la finestreta única.

  - Incorporació als mecanismes de cooperació administrativa prevists per la directiva.

  La Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre, modifica la Llei 2/1974, abans esmentada, i incorpora els aspectes de la directiva que afecten els col·legis professionals. Igualment, pertoca fer la mateixa tasca a escala autonòmica i modificar la Llei 10/1998. Així, la voluntat d'aquesta nova regulació és la d'integrar dins la Llei 10/1998 tot allò que estableix la directiva en relació amb els col·legis professionals i modificar alhora tot el que no s'hi adapti.

  Un cop dut a terme el tràmit d'informe dels col·legis professionals previst en l'article 12.2 de la Llei 10/1998, entre les novetats que recull el text reformat de la llei, es poden destacar les següents:

  - Protecció dels drets dels consumidors i usuaris en relació amb l'activitat col·legial.

  - Exercici professional en forma societària.

  - Nova regulació del visat: només es visaran el treballs professionals quan el client ho sol·liciti expressament o així ho estableixi el Govern estatal mitjançant un reial decret. En cap cas els col·legis no podran imposar l'obligació de visar els treballs professionals.

  - Regulació de les obligacions dels col·legis: elaboració d'una memòria anual amb el contingut que estableix l'article 13.1 de la llei, prohibició d'establir barems orientatius sobre honoraris professionals, delimitació quantitativa de la quota de col·legiació, i regulació de la informació i documentació que s'ha de poder obtenir mitjançant la implantació de la finestreta única.

  - Obligació de col·legiació només en els casos que prevegi una llei estatal.

 15. Respecte del turisme, en virtut de la competència que atribueix a la comunitat autònoma l'article 30.11 de l'Estatut vigent, es modifica la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística. Les modificacions introduïdes en aquesta norma per tal d'adaptarla a la Directiva de serveis afecten diverses parts de la llei.

  En primer lloc, se'n modifica l'article 1, en què s'afegeix un nou apartat en el punt 3, referit a la reducció de tràmits i a la simplificació de procediments com un dels eixos de l'actuació de les administracions competents en matèria turística.

  Se'n modifica l'article 31, referit a les agències de viatges, en el sentit d'eliminarne l'exclusivitat de l'àmbit d'actuació, un àmbit fins ara circumscrit a la mediació i l'organització de serveis turístics, aspecte que clarament contravé els postulats de la Directiva de serveis. Igualment, s'hi elimina l'exigència de capital social mínim i objecte social únic.

  Se'n modifica, així mateix, l'article 46, referit als guies turístics, un sector prou afectat per la directiva i altres normes estatals d'aprovació recent.

  És important la modificació efectuada en l'article 48; aquest article ja es va modificar mitjançant el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, en què es varen substituir les autoritzacions prèvia i d'obertura per l'autorització sectorial turística única; no obstant això, atesa l'aposta decidida del Govern de les Illes Balears per la declaració responsable regulada en els articles 9 i següents del mateix decret llei, és necessari adaptar aquest article a aquesta realitat, i, a més, a la regulació sobre la declaració responsable que s'ha articulat mitjançant l'article 71 bis de la Llei 30/1992, introduït per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (coneguda com a llei òmnibus estatal).

  Així mateix, es tipifiquen els nous supòsits sancionables per aquests nous conceptes.

  Finalment, en la disposició derogatòria s'eliminen de l'ordenament jurídic, d'una banda, normes en què han quedat actualment esvaïts els motius i les finalitats pels quals s'aprovaren, i de l'altra, normes que dificulten els nous objectius genèrics plantejats per la Directiva de serveis.

 16. L'article 30.13 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de joventut, disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut. Un cop avaluada la normativa, s'ha considerat convenient modificar la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, pel que fa a activitats de temps lliure infantil i juvenil, escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears i instal·lacions juvenils, i substituir el tràmit d'autorització previst anteriorment per la presentació de la declaració responsable que habilita per iniciar l'activitat des del dia de la seva presentació.

 17. En matèria d'afers socials i benestar social, la Directiva de serveis, amb l'abast delimitat per l'article 2.2.j), té incidència en determinats serveis socials quan són prestats per operadors privats. D'acord amb les competències que l'article 30.15 de l'Estatut d'Autonomia atorga a la comunitat autònoma en aquesta matèria, es modifica la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, perquè preveu un règim d'inscripció al registre, autorització i acreditació respecte de les entitats, dels centres i dels serveis privats que està totalment justificat com a garantia per als usuaris i expressió del principi de responsabilitat pública del sistema de serveis socials de les Illes Balears.

  Quant al règim d'autoritzacions establert en la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, se'n preveuen de diferents, que, a la pràctica, suposen la diferenciació entre una autorització prèvia -per crear, construir i modificar substancialment els centres on s'hagin de prestar serveis socials-, i una autorització definitiva -per al funcionament dels serveis i per als canvis de titularitat o modificació de les funcions i els objectius.

  Un cop feta una anàlisi dels avantatges i els perjudicis, s'ha conclòs que, si bé es fa necessari mantenir l'autorització definitiva per raons imperioses d'interès general, sí que és viable substituir l'autorització prèvia per una declaració responsable que compleixi tots els requisits prevists en la normativa.

  En efecte, la Directiva de serveis determina que les administracions públiques només poden supeditar l'accés a una activitat de serveis i al seu exercici a un règim d'autorització quan es compleixin els requisits de nodiscriminació, necessitat -per raons imperioses d'interès general- i proporcionalitat. Aquests règims respecten el principi de nodiscriminació, perquè recauen sobre tots els operadors que vulguin actuar a les Illes Balears, amb independència de la seva nacionalitat. Així mateix, es troben justificats per raons imperioses d'interès general, recollides en l'article 4 de la mateixa Directiva de serveis. L'ordre públic i la seguretat pública, els objectius de la política social i, concretament, la protecció dels destinataris dels serveis, justifiquen el manteniment d'aquest règim d'autoritzacions. Finalment, no poden ser substituïts per mesures menys restrictives, atès que la incidència dels serveis sobre els usuaris és immediata i un control a posteriori es produiria massa tard per ser realment eficaç.

  No s'ha d'oblidar la vulnerabilitat especial dels destinataris de les activitats socials, de manera que els règims de registre, autorització i acreditació tenen com a finalitat primordial protegir els seus drets fonamentals constitucionalment reconeguts. La mateixa directiva de serveis, en el considerant número 41, descriu el concepte d'ordre públic i indica que, segons l'interpreta el Tribunal de Justícia, abasta la protecció davant una amenaça autèntica i suficientment important que afecti un dels interessos fonamentals de la societat, i que pot incloure, en particular, temes relacionats amb la dignitat humana, la protecció dels menors i els adults vulnerables i el benestar animal.

  En conseqüència, la protecció dels destinataris dels serveis socials i la seva vinculació amb els drets fonamentals queda assimilada dins el concepte d'ordre públic o, fins i tot, dins el concepte de seguretat pública.

  Quant als objectius de política social, la Constitució Espanyola (CE), en el marc dels principis rectors de la política social i econòmica, fa manaments importants als poders públics, que, en el cas de les Illes Balears, troben la seva virtualitat en aquesta llei. Així, els articles 43, 49 i 51 CE obliguen els poders públics a tutelar la salut pública, emparar els drets de les persones discapacitades i garantir la seguretat i la salut dels consumidors i usuaris mitjançant procediments eficaços. És evident que el compliment d'aquests objectius es trencaria si no s'establissin controls previs d'accés a l'activitat.

 18. En matèria de ports, si bé hi ha una clara exclusió de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2006/123/CE -concretament en l'article 2.1.d)- dels serveis de transport, i, en particular, dels de navegació marítima, inclosos els serveis portuaris, es considera necessari efectuar diverses modificacions en la Llei 10/2005, de 2 de juliol, de ports de les Illes Balears, aprovada a l'empara dels títols competencials prevists en els articles 30.5, 30.6 i 30.21 de l'Estatut d'Autonomia, amb l'objecte de simplificar procediments, de conformitat amb el mandat de la directiva i, en concret, els relatius als requisits que han de complir les sol·licituds per a l'ocupació del domini públic portuari (articles 46, 47, 60 i 70).

  En aquest àmbit, a més, s'han de tenir presents, entre d'altres, la Directiva 2005/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005, sobre millora de la protecció portuària (DO L 310, de 25 de novembre de 2005);

  diverses directives sobre seguretat i navegació marítima; la Directiva sobre manipulació de deixalles per bucs, i, a més, hi ha una proposta de directiva relativa a l'accés al mercat dels serveis portuaris, a fi d'establir normes més sistemàtiques en ports de tràfic internacional.

  En tot cas, el règim d'autoritzacions establert per als ports que són competència d'aquesta comunitat autònoma es regeix pels principis d'objectivitat, transparència i nodiscriminació, i és proporcionat a l'exercici de les activitats que s'autoritzen, atenent la seguretat dels usuaris, la protecció i la defensa del domini públic, l'espai limitat i reduït dels ports esmentats, la seva especial configuració i integració en l'entorn urbà i, a vegades, la falta de volum de serveis.

  Sense aquestes autoritzacions no es podria disposar de dades suficients per efectuar correctament una avaluació de riscs.

  Així mateix, i atès el que disposa l'article 3 de la directiva, s'ha de tenir present que, en matèria de contractació, és aplicable la Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació de procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i la Directiva 92/12/CEE del Consell, de 25 de febrer de 1992, sobre coordinació de les disposicions referents a l'aplicació de les normes comunitàries en els procediments d'adjudicació de contractes de les entitats que operen en els sectors esmentats.

 19. El règim d'aplicació a les autoritzacions i llicències en matèria d'activitats classificades establert en la Llei autonòmica 16/2006 es veu afectat per allò que disposa la disposició transitòria primera.

  En la part final de la llei s'inclouen nou disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals, amb la finalitat d'introduir les previsions necessàries per completar la transposició de la directiva a l'ordenament jurídic balear.

  La disposició addicional primera es refereix a la justificació dels requisits i dels règims d'autorització prevists en la normativa sectorial relativa a l'àmbit de l'agricultura i la sanitat animal, que responen a la finalitat de protegir la sanitat animal i pública.

  La disposició addicional segona estableix que, en els procediments administratius relatius a autoritzacions, llicències i permisos, així com en els procediments de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, quan s'hagi suprimit l'obligació d'aportar documentació que afecti dades de caràcter personal, s'ha d'entendre que la persona interessada presta el consentiment perquè els òrgans administratius competents accedeixin per via electrònica a les esmentades dades de caràcter personal.

  La tercera de les disposicions d'aquest caràcter pretén assegurar que en el futur el desplegament reglamentari d'aquesta llei impliqui el compliment del criteri de simplificació i racionalització normativa dels procediments administratius.

  Interessa especialment la disposició addicional quarta, que es refereix a la modificació operada en el primer paràgraf de l'article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i, per tant, a la vigència del silenci administratiu desestimatori regulat en normes amb rang de llei o en la normativa comunitària preexistent.

  En la disposició addicional cinquena es preveu la comunicació de qualsevol projecte legal, reglamentari o administratiu que contengui algun dels requisits prevists en els articles 11.1 o 12.2 de la Llei 17/2009, de 23 de desembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, que haurà d'incloure la motivació exigida per la directiva que es transposa.

  La disposició addicional sisena afecta la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.

  Per la seva banda, la disposició addicional setena afecta determinades explotacions agràries o ramaderes que es trobin en actiu abans del 17 d'octubre de 2006 i que no disposin del permís d'instal·lació i de llicència d'obertura i funcionament.

  La disposició addicional vuitena contempla la justificació dels requisits i el règim d'autorització regulats en la normativa sectorial, de caràcter reglamentari, relativa a l'àmbit del busseig esportiu i recreatiu, competència d'aquesta comunitat autònoma en virtut de l'article 30.12 de l'Estatut d'Autonomia. Així, es considera adient mantenir l'autorització prèvia regulada al Decret 40/2007, de 13 d'abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears, atès que el manteniment d'aquest règim es troba justificat per les següents raons imperioses d'interès general: salut pública i protecció dels consumidors, de conformitat amb l'article 9.1.b) en relació amb l'article 4.8 de la Directiva 2006/123/CE. S'acompleix així amb l'exigència prevista a l'article 5 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, relativa a la necessitat que la normativa reguladora de l'accés a una activitat de serveis o de l'exercici d'aquesta no imposi als prestadors un règim d'autorització, tret dels casos excepcionals en què concorrin les condicions de no-discriminació, proporcionalitat i necessitat justificada per una raó imperiosa d'interès general-, les quals s'hauran de motivar suficientment a la llei que estableixi el citat règim. Atesa la inexistència d'una llei específica en matèria de busseig esportiu i recreatiu resulta adient i justificat recollir la previsió anterior en la present llei.

  La darrera disposició addicional modifica la disposició addicional sisena de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, que exceptua l'obtenció de llicència d'instal·lació i obertura municipal en determinats casos.

  Igualment rellevant és la disposició transitòria primera, que s'ocupa del règim d'aplicació als procediments de concessió de les autoritzacions i les llicències en matèria d'activitats classificades, en què l'efecte directe de la directiva i l'entrada en vigor de la normativa bàsica estatal -en particular de la disposició derogatòria de la Llei 25/2009, del 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, així com del Reial Decret 2009/2009, de 23 de desembre, pel qual es modifica el reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de dia 17 de juny de 1955- plantegen nombrosos dubtes sobre el règim aplicable actualment en aquesta comunitat autònoma. Per aquest motiu, mentre es du a terme l'adaptació de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis del mercat interior, s'estima oportú, per tal d'afavorir la seguretat jurídica, dictar una normativa procedimental que afecta determinats procediments, els quals estan classificats en la Llei 16/2006 per paràmetres tècnics i no per sectors econòmics o empresarials.

  En primer lloc, es manté l'obtenció del permís d'instal·lació de les activitats permanents majors i menors quan aquest permís sigui necessari. Aquest règim està absolutament justificat per la concurrència de raons imperioses d'interès general que poden concórrer i variar en funció del tipus concret d'activitat de què es tracta. A més, és proporcional i en cap cas no és discriminatori, d'acord amb el que estableixen la Directiva 2006/123/CE i la normativa bàsica estatal que la transposa parcialment. En efecte, l'annex I de la Llei 16/2006, que conté la llista de les activitats permanents majors i menors, posa de manifest que la intervenció administrativa prèvia resulta imprescindible, atès que per poder dur a terme l'activitat es requereixen instal·lacions que afecten directament l'ordre i la seguretat pública, la salut pública, la protecció dels drets dels consumidors i dels destinataris dels serveis, així com la protecció del medi ambient.

  En segon lloc, en relació amb l'autorització d'inici i l'exercici de les activitats permanents, la llicència d'obertura i funcionament, l'autorització queda substituïda per la declaració responsable i les referències a la llicència contingudes en la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, s'han d'entendre substituïdes per `declaració responsable'.

  La documentació que era obligatori adjuntar a la sol·licitud de la llicència d'obertura i funcionament ara serà un requisit necessari per a l'inici i l'exercici de l'activitat i podrà ser requerida a instància de la inspecció.

  Per la seva banda, la disposició transitòria segona estableix el règim jurídic aplicable als procediments ja iniciats.

  La disposició derogatòria deroga totes les normes de rang legal i reglamentari i també els estatuts de col·legis professionals que s'oposin al contingut d'aquesta llei, i inclou, així mateix, la derogació de normes d'àmbits sectorials concrets, com ara el turístic i el de comerç.

  En la disposició final primera s'autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'aquesta llei.

  La disposició final segona estableix que mitjançant aquesta llei es compleix, en les matèries que són competència d'aquesta comunitat autònoma, allò que disposa la disposició final tercera , apartat 1, de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

  Finalment, la disposició final tercera especifica l'entrada en vigor de la llei.

  TÍTOL I MESURES GENERALS Capítol I Administració pública Article primer Modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears 1. S'introdueix en l'apartat 1 de l'article 36 el paràgraf següent:

  'En particular, s'hauran d'adjuntar, com a mínim, els informes següents:

  1. En cas d'introduir un silenci administratiu amb un efecte desestimatori, un informe que motivi les raons imperioses d'interès general que el justifiquen.

  2. En el supòsit d'establiment d'un règim d'autorització per accedir o exercir una activitat de serveis, motivació suficient sobre la concurrència dels requisits de nodiscriminació, necessitat i proporcionalitat d'aquest règim en el marc del que disposa la Llei bàsica estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.' 2. S'introdueix un paràgraf en l'apartat 2 de l'article 42, la redacció del qual és la següent:

  '2. Així mateix, es durà a terme un estudi de les càrregues administratives, en relació amb l'administració i les persones interessades, que inclogui la nova regulació, si escau, amb la finalitat de fomentar la simplificació administrativa i evitar que s'incloguin tràmits o càrregues innecessàries.' Article segon Modificació de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears 1. S'afegeix un nou paràgraf a l'article 37 amb el contingut següent:

  '3. Els ciutadans tenen dret a efectuar per via telemàtica els tràmits necessaris per accedir a una activitat de serveis i al seu exercici.' 2. S'introdueix l'apartat d) en l'article 41.2 amb la redacció següent:

  'd) Informar i posar a l'abast de les persones interessades els models de declaració responsable i comunicació prèvia, que hauran d'incloure de manera expressa i clara els requisits exigits en cada cas, i que hauran d'estar publicats en el web de la comunitat autònoma, així com la relació permanentment actualitzada de tots els procediments en què s'admeten.' 3. Es modifica l'article 45, que queda redactat de la manera següent:

  'Article 45

  De l'inici del procediment, la declaració responsable i la comunicació prèvia 1. Els procediments s'inicien d'ofici o a sol·licitud de la persona interessada, i se'ls ha d'assignar un codi d'identificació indicatiu del tipus d'expedient de què es tracta i del número correlatiu dins l'any d'inici, que també hi ha de constar.

 20. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada adreçats a l'accés o l'exercici d'una activitat de serveis, així com en aquells altres supòsits en què es determini reglamentàriament, es pot presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia, que tindran els efectes prevists per la normativa corresponent i, amb caràcter general, permeten des del dia de la seva presentació l'inici de l'activitat, sens perjudici de les facultats de comprovació i inspecció que té atribuïdes l'administració pública.

 21. S'entén per declaració responsable el document, subscrit per una persona interessada o per qui la representi, en el qual manifesta que, sota la seva responsabilitat, compleix els requisits establerts normativament per iniciar una activitat econòmica, empresarial o professional, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir el compliment d'aquests requisits durant el temps en què mantengui l'activitat esmentada.

 22. S'entén per comunicació prèvia el document subscrit per una persona interessada o per qui la representi, mitjançant el qual es posen en coneixement de l'administració pública les seves dades identificatives i la resta de requisits exigits per exercir un dret o iniciar una activitat.

 23. Pot ser exigida per la norma que reguli la presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia la presentació necessària de la documentació acreditativa dels requisits exigits en cada cas.

 24. La presentació d'una declaració responsable o una comunicació prèvia faculta l'administració competent a comprovar, per qualsevol mitjà admès en dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades i el compliment dels requisits. En aquest sentit, s'impulsarà la funció inspectora dels òrgans competents i es podrà indicar reglamentàriament un termini per dur a terme les actuacions pertinents.

 25. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o manifestació a què es refereixi una declaració responsable o una comunicació prèvia, o la documentació acreditativa dels requisits que s'exigeixi, determina la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tengui constància dels fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

  En el cas que es detecti un error, una inexactitud o una omissió en les dades declarades que no siguin de caràcter essencial, se suspendrà l'activitat, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, i s'instruirà un expedient d'esmena de defectes o, si escau, un de sancionador. Si hi ha risc per a les persones o les coses, la suspensió podrà ser adoptada cautelarment de manera immediata mitjançant una resolució motivada.

 26. La manca de presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia quan sigui necessari serà objecte de la sanció administrativa corresponent d'acord amb el que disposi la llei sectorial que pertoqui en cada cas.

 27. La persona interessada ha d'informar l'administració de qualsevol canvi en les dades incloses en la comunicació prèvia o la declaració responsable des del moment que es presentin fins que acabi l'activitat.' 4. Es modifica l'article 51.b), que passa a tenir la redacció següent:

  'b) Els procediments prevists en una norma amb rang de llei per raons imperioses d'interès general o en una norma de dret comunitari.' Article tercer Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears 1. L'apartat 1 de l'article 178 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

  '1. Els ens locals poden intervenir en l'activitat de la ciutadania pels mitjans següents:

  1. Aprovació de reglaments, ordenances i bans.

  2. Submissió a llicència i actes de control preventiu, d'acord amb l'establert a la legislació vigent reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

  3. Submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformitat amb l'establert a la legislació vigent reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

  4. Submissió a control posterior a l'inici de l'activitat, a l'efecte de verificar el compliment de la normativa reguladora d'aquesta activitat.

  5. Ordres individuals constitutives de mandat per executar un acte o per prohibirlo.

  6. Potestat sancionadora.' 2. L'article 179 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

   'Article 179

   Subjecció a autoritzacions i llicències En aquells supòsits en els quals, d'acord amb el marc establert legalment, les entitats locals puguin intervenir l'activitat de la ciutadania mitjançant la submissió a llicència i a altres actes de control preventiu, així com quan es requereixin llicències o autoritzacions d'altres administracions públiques, l'atorgament d'aquests actes s'ha d'ajustar a les regles següents:

  7. La competència per atorgarlos correspon als òrgans que determinin la legislació bàsica de l'Estat i la legislació sectorial vigent.

  8. Quan l'exercici d'una activitat per les persones particulars requereixi l'obtenció de la corresponent autorització o llicència municipal i la d'alguna de les administracions autonòmiques, podrà establirse un procediment de gestió coordinada que comportarà una sola autorització de l'administració autonòmica o municipal corresponent. L'administració a la qual no correspongui l'adopció de l'autorització final ha d'informar amb caràcter previ en relació amb l'exercici de les seves competències pròpies.

  9. En els expedients en què hagin d'emetre informe o hagin d'intervenir altres administracions i la resolució final correspongui a l'entitat local, aquesta darrera ha de sol·licitar la realització de les actuacions pertinents conformement a la competència que tengui atribuïda. Quan l'informe hagi de ser emès per l'Administració de la comunitat autònoma, el termini per emetre'l, llevat que n'hi hagi un altre d'establert, és de dos mesos. Si no s'emet, s'entén que és favorable.

  10. Les autoritzacions o llicències s'entenen concedides si, transcorregut el termini de tres mesos des de la sol·licitud, l'entitat local no ha notificat resolució expressa a la persona o persones interessades, si no hi ha un termini legal específic diferent o aquest resulti de la tramitació del procediment aplicable al cas.

  11. Això no obstant, sens perjudici del que disposi la normativa sectorial, no s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol·licituds d'autorització o llicència relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.' Capítol II Serveis professionals Article quart Modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears 1. S'introdueix un nou apartat 4 en l'article 2 i, en conseqüència, queda redactat de la manera següent:

   '1. Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

 28. D'acord amb les lleis, els col·legis professionals actuen com a corporacions col·laboradores del Govern i de l'Administració de les Illes Balears per a la satisfacció dels interessos generals, sens perjudici de les funcions que tanquin atribuïdes en matèria de representació i defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

 29. Les corporacions regulades en aquesta llei han de subjectar la seva actuació al dret administratiu només quan exerceixin potestats públiques.

 30. Els acords, les decisions i les recomanacions dels col·legis han d'observar els límits de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.

 31. L'estructura interna i el funcionament dels col·legis professionals han de ser democràtics.' 2. Es modifica el títol del capítol V, que passa a ser el següent:

  'Capítol V Finalitats, funcions i obligacions dels col·legis professionals' 3. Es dóna una nova redacció a l'article 10, al qual s'afegeixen els apartats següents:

  '5. La protecció dels drets dels consumidors i usuaris en relació amb els serveis dels seus col·legiats.

 32. La representació institucional dels col·legiats en els casos de col·legiació obligatòria.' 4. Es modifica l'article 11.1 en els paràgrafs a), b) i i), i s'hi afegeixen els apartats 2 i 3, amb la redacció següent:

  '

  1. Regular i vigilar l'exercici de la professió respectiva. L'exercici professional en forma societària es regirà pel que estableixen les lleis. En cap cas, els col·legis professionals no podran, per si mateixos, a través dels seus estatuts o la resta de normativa col·legial, establir restriccions a l'exercici professional en forma societària.

  2. Vetllar per l'ètica professional fent complir les normes deontològiques i col·laborant en la protecció dels consumidors i usuaris dels serveis professionals. Els estatuts dels col·legis o els codis deontològics que aprovin els col·legis professionals podran incloure previsions expresses adreçades a exigir als professionals col·legiats que la seva conducta en matèria de comunicacions comercials s'ajusti al que disposi la llei, amb la finalitat de salvaguardar la independència i la integritat de la professió, així com, si escau, el secret professional.' 'i) Visar els treballs professionals dels col·legiats en el termes establerts en els apartats 2 i 3 d'aquest article.' '2. Els col·legis de professions tècniques tindran com a funció pròpia el visat dels treballs professionals. Aquests col·legis visaran els treballs professionals en l'àmbit de la seva competència únicament quan se sol·liciti per petició expressa dels clients, incloses les administracions públiques quan actuïn com a tals, o quan així ho estableixi l'Estat mitjançant reial decret, amb consulta prèvia als col·legis afectats, d'acord amb els criteris següents:

  3. Que sigui necessari pel fet d'haverhi una relació de causalitat directa entre el treball professional i l'afectació a la integritat física i la seguretat de les persones.

  4. Que s'acrediti que el visat és el mitjà de control més proporcionat.

 33. En cap cas, els col·legis, per si mateixos o a través de les seves previsions estatutàries, no podran imposar l'obligació de visar els treballs professionals. L'objecte del visat és comprovar almenys:

  1. La identitat i l'habilitació professional de l'autor del treball, utilitzant per a això els registres de col·legiats prevists en l'article 13.6.

  2. La correcció i la integritat formal de la documentació del treball professional, d'acord amb la normativa aplicable al treball de què es tracti.

  En tot cas el visat ha d'expressar clarament quin és el seu objecte, amb el detall de quins aspectes estan sotmesos a control, i informarà sobre la responsabilitat que assumeixi el col·legi. En cap cas no comprendrà els honoraris ni les altres condicions contractuals, la determinació de les quals quedi subjecta al lliure acord entre les parts, ni tampoc no comprendrà el control tècnic dels elements facultatius del treball professional.

  En cas de danys derivats d'un treball professional que hagi visat el col·legi en el qual aquest en resulti responsable, el col·legi respondrà subsidiàriament dels danys que tenguin el seu origen en defectes que s'haurien d'haver posat de manifest pel col·legi a l'hora de visar el treball professional i que guardin relació directa amb els elements que s'han visat en el treball en concret.' 5. L'article 13 es modifica en els termes següents:

  'Els col·legis professionals tindran les obligacions següents:

 34. Elaboració d'una memòria anual que ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

  1. Informe anual de gestió econòmica, que inclogui les despeses de personal suficientment desglossades i especifiqui les retribucions dels membres de la Junta de Govern per raó del seu càrrec.

  2. Import de les quotes aplicables desglossades per concepte i per tipus de serveis prestats, i també normes per calcularles i aplicarles.

  3. Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i sancionadors en fase d'instrucció o que hagin esdevingut ferms, amb indicació de la infracció a la qual es refereixen, de la seva tramitació i la sanció imposada si escau, respectant sempre la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  4. Informació agregada i estadística relativa a les queixes i reclamacions presentades pels consumidors i usuaris, així com per les seves organitzacions representatives, i també sobre la seva tramitació, així com, si escau, els motius d'estimació o desistiment de la queixa o reclamació, amb respecte a la legislació en matèria de dades de caràcter personal.

  5. Canvis en el contingut dels seus codis deontològics, en cas de disposarne.

  6. Normes sobre incompatibilitats i situacions de conflicte d'interessos en què es trobin els membres de les juntes de govern.

  7. Informació estadística sobre l'activitat de visat.

 35. Els col·legis professionals no podran establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals, excepte en el cas que es tracti de criteris orientatius als únics efectes de taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats, així com per al càlcul d'honoraris i drets que corresponguin a l'efecte de la taxació de costes en l'assistència jurídica gratuïta.

 36. La quota d'inscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els costs associats a la tramitació de la inscripció. Els col·legis disposaran dels mitjans necessaris perquè els sol·licitants puguin tramitar la seva col·legiació per via telemàtica, d'acord amb el que estableix el punt 4 d'aquest l'article.

 37. Els col·legis professionals disposaran d'una pàgina web perquè, a través de la finestreta única prevista en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els professionals puguin efectuar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el col·legi, mitjançant un lloc únic, per via electrònica i a distància.

 38. Mitjançant aquesta finestreta, els professionals podran, de manera gratuïta:

  1. Obtenir tota la informació i els formularis necessaris per a l'accés a l'activitat professional i al seu exercici.

  2. Presentar tota la documentació i les sol·licituds necessàries, incloent la de col·legiació.

  3. Conèixer l'estat de la tramitació dels procediments en els quals tenguin la consideració de persones interessades i rebre la notificació corresponent dels actes de tràmit preceptius i la resolució d'aquests actes pel col·legi, inclosa la notificació dels expedients disciplinaris quan no sigui possible per altres mitjans.

  4. Convocar els col·legiats a les juntes generals ordinàries i extraordinàries i ferlos coneixedors de l'activitat pública i privada del col·legi professional.

 39. Per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris, els col·legis oferiran, a través de la finestreta única, la informació següent:

  1. L'accés al registre de col·legiats, que estarà permanentment actualitzat i en el qual constaran, almenys, les dades següents: nom i llinatges dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials que posseeixen, domicili professional i situació d'habilitació professional.

  2. L'accés al registre de societats professionals, que tindrà el contingut descrit en l'article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

  3. Les vies de reclamació i els recursos que podran interposarse en el cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional.

  4. Les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis poden adreçarse per obtenir assistència.

  5. El contingut dels codis deontològics.' 6. L'article 15 passa a tenir la redacció següent:

  '1. Els col·legis professionals hauran d'atendre les queixes o reclamacions presentades pels col·legiats.

 40. Els col·legis professionals disposaran d'un servei d'atenció als consumidors i usuaris, que tramitarà i resoldrà totes les queixes i reclamacions referides a l'activitat col·legial o professional dels col·legiats que es presentin per qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals, així com per les organitzacions de consumidors i usuaris en defensa dels seus interessos.

  Aquestes queixes o reclamacions s'hauran de poder presentar per via electrònica i a distància.

 41. Els col·legis professionals, mitjançant aquest servei d'atenció als consumidors o usuaris, resoldran sobre la queixa o reclamació de la manera més idònia, bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé amb la tramesa de l'expedient als òrgans col·legials competents per instruir els expedients informatius o disciplinaris, o bé arxivant o adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.' 7. Es modifica l'article 16, que queda redactat de la manera següent:

  '1. Serà requisit indispensable per a l'exercici d'una professió trobarse incorporat al col·legi professional corresponent quan així ho estableixi una llei estatal.

 42. En els casos de col·legiació obligatòria els estatuts no podran establir requisits d'admissió addicionals als que prevegi l'ordenament jurídic.

 43. Els requisits que obliguin a exercir de manera exclusiva una professió o que limitin l'exercici conjunt de dues o més professions seran només els que s'estableixin mitjançant una llei.' 8. Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional primera, que queda redactat de la manera següent:

  '2. El Govern de les Illes Balears promourà que les delegacions o demarcacions a les Illes Balears de col·legis d'àmbit supraautonòmic adoptin les mesures necessàries per a la prestació d'atenció als consumidors i usuaris prevista en l'article 15 d'aquesta llei.' 9. Es modifica la disposició addicional tercera, que queda redactada de la manera següent:

  '1. S'entén per organització col·legial el conjunt de corporacions col·legials d'una determinada professió. Són corporacions col·legials el consell general o superior de col·legis, els col·legis d'àmbit estatal, els consells autonòmics dels col·legis i els col·legis professionals.

 44. Els col·legis professionals regulats en aquesta llei tindran, en els consells generals de les seves respectives professions, la intervenció que la legislació de l'Estat els assigni.' 10. S'afegeix una disposició addicional vuitena amb la redacció següent:

  'En tot allò que no estigui previst en aquesta llei, s'hi aplicarà la normativa estatal sobre col·legis professionals.' TÍTOL II SERVEIS TURÍSTICS Article cinquè Modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears 1. S'afegeix a l'article 1.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, un nou punt:

  'g) La reducció de tràmits i simplificació de procediments com a eix de l'actuació de les administracions turístiques.' 2. L'article 31 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, passa a tenir la redacció següent:

  'Article 31

  Concepte i classificació 1. Les agències de viatges que vulguin exercir activitats amb caràcter permanent al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears seran objecte d'inscripció en els registres insulars corresponents i en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics, mitjançant la declaració responsable d'inici d'activitat turística.

 45. Són activitats de les agències de viatges l'organització, l'oferta i/o la venda dels viatges combinats, entenent com a tals la combinació prèvia de, com a mínim, dos dels elements que s'assenyalen a continuació, venda o oferta d'acord a un preu global, quan aquesta prestació excedeixi de les 24 hores o inclogui una nit d'estada:

  1. Transport.

  2. Allotjament.

  3. Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l'allotjament i que constitueixin una part significativa del viatge combinat.

 46. A més del que s'ha esmentat respecte dels viatges combinats, les agències de viatges podran oferir altres serveis, dins el marc normatiu europeu.

 47. L'òrgan competent per a la regulació i la classificació de les empreses i els establiments turístics podrà determinar la classificació de les agències de viatges i podrà acordar, si escau, que les agències de viatges constitueixin i mantenguin en vigència una fiança per respondre del compliment de les obligacions derivades de la prestació dels serveis relatius als viatges combinats, davant els consumidors o usuaris finals. Aquest acord ha de fixar també els imports i les condicions de les fiances.

 48. Així mateix, les agències de viatges hauran de fiançar la seva responsabilitat mitjançant la subscripció d'una pòlissa d'assegurança que garanteixi els possibles riscs de la seva responsabilitat. La pòlissa d'assegurança haurà de cobrir la responsabilitat civil de l'explotació del negoci, la civil indirecta o subsidiària i la responsabilitat per danys patrimonials primaris.' 3. L'article 46 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, passa a tenir la redacció següent:

  '1. La professió de guia turístic consisteix en l'activitat que realitzen les persones que es dediquen professionalment amb caràcter habitual i retribuït a la prestació de serveis d'informació i interpretació del patrimoni històric i natural, dels béns d'interès cultural, dels béns catalogats i de la resta de recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants, tant en les dues llengües oficials de les Illes Balears com en qualsevol altra llengua estrangera que, en tot cas, haurà de ser acreditada.

 49. L'exercici de l'activitat de guia turístic a les Illes Balears requerirà l'obtenció de la corresponent habilitació, atorgada per l'administració turística en els termes que es determinin reglamentàriament.

 50. Per poder accedir a la professió de guia turístic s'ha de tenir acreditada la qualificació professional legalment requerida, que en tot cas haurà de satisfer els requeriments consignats en el catàleg nacional de qualificacions professionals.

 51. De conformitat amb el que estableix l'article 21 del Reial Decret 1837/2008, les persones que aportin un certificat de competència o un títol de formació exigit per un altre estat de la Unió Europea vàlid per accedir a la professió de guia turístic o per exercirla, o que es trobin en les situacions que es regulen en els punts 3, 4 o 6 de l'article esmentat, poden accedir a la professió de guia turístic a les Illes Balears i exercirla.

  Malgrat el que estableix l'apartat anterior, les persones interessades que es trobin en la situació que preveu l'article 22 del Reial Decret 1837/2008 han d'escollir entre realitzar un període de pràctiques o superar una prova d'aptitud, d'acord amb la regulació que l'òrgan competent en matèria de turisme estableixi respecte d'això mitjançant la corresponent ordre de desplegament.

  D'acord amb l'article 71 del Reial Decret 1837/2008, els beneficiaris del reconeixement de les seves qualificacions professionals hauran de posseir els coneixements lingüístics de les llengües catalana i castellana necessaris per a l'exercici de la professió a les Illes Balears.' 4. L'article 48 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, passa a tenir la redacció següent:

  'Article 48

  Declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) i comunicació prèvia 1. S'entén per declaració responsable d'inici de l'activitat turística el document subscrit per una persona interessada en què manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per iniciar l'exercici d'una activitat turística de les previstes en aquesta llei, a través d'alguna de les modalitats previstes en l'article següent, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el termini de temps inherent al dit exercici.

  Els requisits als quals es refereix el paràgraf anterior hauran d'estar recollits de manera expressa i clara en la corresponent declaració responsable d'inici de l'activitat turística.

 52. S'entén per comunicació prèvia el document mitjançant el qual les persones interessades posen en coneixement de l'administració turística competent fets o elements relatius a l'exercici d'una activitat turística, indicant els aspectes que puguin condicionarla i adjuntant, si escau, tots aquells documents que siguin necessaris per al seu adequat compliment.

 53. Les DRIAT i les comunicacions prèvies permetran, amb caràcter general, la inscripció d'aquestes activitats en els registres corresponents, sens perjudici de les facultats de comprovació que tenguin atribuïdes les administracions competents en matèria turística.

  La presentació d'una declaració responsable d'inici d'activitat turística o comunicació comporta la inscripció de les dades en els registres insulars corresponents, llevat de defectes o omissions formals de caràcter essencial.

  Als efectes de l'inici d'activitat o de la modificació de l'activitat o de les dades existents en els registres insulars d'empreses i activitats turístiques, no es podrà exigir més documentació complementària que l'estrictament necessària.

  La comprovació de les dades declarades, així com la de qualsevol altra autorització administrativa o la constitució d'avals, fiances, caució o assegurances serà feta per l'administració en la forma i els terminis establerts en les lleis i en les normes reglamentàries.

 54. La inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document, de caràcter essencial, que s'adjunti o s'incorpori a una declaració responsable o a una comunicació prèvia implicarà la cancel·lació de la inscripció practicada i, per tant, la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat corresponent, com també, si escau, responsabilitat administrativa, civil o penal. Per això, l'administració podrà adoptar les mesures pertinents per tal de restablir la legalitat infringida amb la instrucció del procediment sancionador pertinent, si n'és el cas.

 55. Les administracions competents en matèria turística han de tenir permanentment publicats i actualitzats els models corresponents de declaració responsable i de comunicació prèvia que, en tot cas, es podran presentar per via electrònica.' 5. S'afegeix un nou punt a l'article 72 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística:

  '21. La nopresentació de la declaració responsable i/o de la comunicació, o la falsedat en qualsevol dada, sempre que compleixi tots els requisits necessaris que estableix la normativa turística.' 6. S'afegeix un nou punt a l'article 73.1 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística:

  'j) La nopresentació de la declaració responsable.' 7. S'afegeix una disposició addicional (sisena) a la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, amb el text següent:

  'Disposició addicional sisena Els establiments turístics que quan es posaren en funcionament estiguessin sotmesos a l'autorització de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, oberts al públic dia 1 de gener de 1998, estaran exempts, en cas que no la tenguin, d'obtenir la llicència d'obertura municipal sempre que es donin els següents requisits:

  1. Que dia 1 de gener de 1998 comptassin amb autorització turística.

  2. Que hagin presentat una documentació redactada i signada per un tècnic superior, que reflecteixi el seu estat actual, i que facin la corresponent declaració responsable.

  La no-exigibilitat, si pertoca, de la referida llicència d'obertura en cap àmbit administratiu, no suposarà en cap moment l'exempció de la subjecció a la normativa aplicable als establiments turístics.' TÍTOL III SERVEIS A LA JOVENTUT Article sisè Modificació de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut 1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 49 de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i s'hi afegeixen els apartats 5, 6 i 7, de manera que queden redactats amb el contingut següent:

  '3. Les persones o entitats organitzadores de qualsevol altra activitat de temps lliure, com aquelles que no es fan en instal·lacions autoritzades i, especialment, les que es duguin a terme a l'aire lliure (acampades i marxes per etapes) i qualsevol altra activitat de temps lliure, d'aventura o esports de risc, o que suposi l'ús de material específic, com ara cordes d'escalada, embarcacions, arcs, vehicles amb motor o material aeri, abans de l'inici de l'activitat, han de presentar una declaració responsable davant l'autoritat competent en matèria d'activitats de temps lliure.

 56. Aquesta declaració, que es podrà fer en els models normalitzats que es posaran a l'abast de les persones interessades, s'ha de presentar en el període de quinze dies naturals, previs a l'inici de l'activitat, i hi han de constar les dades de la persona o l'entitat que promou o organitza l'activitat a l'efecte de notificacions, i les dades relatives a l'activitat.

  La declaració responsable ha de contenir:

  1. Manifestació, sota la responsabilitat de la persona organitzadora o persona que la representi, de compliment dels requisits establerts normativament per a la realització de l'activitat de temps lliure, i que disposa de la documentació que s'exposa a continuació:

   Autorització del propietari del terreny o de l'edifici que s'ocupi.

   Projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu o recreatiu, els objectius i mitjans de què es disposa, una avaluació dels riscs de les activitats i una descripció de les mesures preventives dels riscs que es puguin originar.

   Actuacions o normes bàsiques que s'han de seguir en cas d'emergència.

   Autorització de participació en l'activitat, que ha de lliurar la persona que té la pàtria potestat, la tutela o la curatela de cada un dels participants menors d'edat.

   Llista de participants amb indicació del nom, l'edat, les adreces i els telèfons.

   Pòlissa d'assegurança d'assistència i accidents per als participants.

   Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi danys personals i materials.

   Permís de l'administració competent en el supòsit que es vulgui fer foc a la zona en què es dugui a terme l'activitat.

   Fotocòpies de l'acreditació de la formació o de les titulacions de l'equip dirigent.

  2. Relació amb els noms i cognoms, documents nacionals d'identitat o equivalents i indicació de la titulació de l'equip dirigent de l'activitat de temps lliure, inclòs el personal amb el carnet de socorrista que expedeix la Conselleria de Salut i Consum, per al supòsit d'activitats que es desenvolupin a la mar o a la piscina i la normativa general d'aplicació no exigeixi la presència de socorristes propis de la platja o de la instal·lació.

  3. Memòria ambiental, que haurà de presentar la persona interessada quan l'activitat consisteixi en acampades superiors a un mes en un mateix lloc, i que serà enviada d'ofici per la mateixa administració a la Conselleria de Medi Ambient per avaluar l'informe corresponent.

 57. Una vegada presentada la declaració responsable i iniciada l'activitat, el personal de l'administració competent en matèria d'activitats de temps lliure que té atribuïdes les funcions d'inspecció, pot comprovar la realització correcta de l'activitat i verificar el compliment dels requisits de l'apartat anterior.

 58. La persona interessada ha d'informar l'administració de qualsevol canvi en les dades incloses en la comunicació prèvia o en la declaració responsable des del moment en què es presenti fins que acabi el projecte o l'activitat.

 59. En tot cas, és imprescindible, en el desenvolupament d'una activitat, disposar del personal titulat o qualificat en matèria de temps lliure en la proporció que s'estableixi reglamentàriament tenint en compte el nombre de participants de l'activitat, a més dels mitjans materials necessaris per durla a terme.' 2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 10/2006, que queda redactat de la manera següent:

  '2. L'administració competent en la matèria inscriurà d'ofici les escoles de temps lliure infantil i juvenil en el cens d'escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears, amb l'informe previ de la Inspecció d'escoles d'educadors de temps lliure infantil i juvenil, que té per objecte verificar el compliment dels requisits necessaris per iniciar l'activitat.' 3. Es modifica l'article 52 de la Llei 10/2006, que queda redactat de la manera següent:

  '1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars d'instal·lacions que es vulguin posar al servei exclusiu dels nins i joves per facilitarne la convivència, la formació, la participació en activitats socials o culturals o la utilització adequada del temps lliure, han de presentar una declaració responsable adreçada a l'administració competent en matèria d'instal·lacions juvenils.

 60. Aquesta declaració, que es podrà fer mitjançant un model normalitzat, s'ha de presentar amb caràcter previ a l'inici de l'activitat. La sol·licitud ha d'incloure un apartat en què la persona o l'entitat interessada declari, sota la seva responsabilitat, que en el moment de la presentació de la declaració disposa d'un pla d'emergències, d'una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscs derivats de la utilització de la instal·lació davant els usuaris i tercers, i de la resta de documentació exigida, així com que compleix els requisits que es determinin reglamentàriament.

 61. La persona interessada ha d'informar l'administració de qualsevol canvi en les dades incloses en la declaració responsable des del moment en què es presenti fins que acabi el projecte o l'activitat.

  La inscripció de les instal·lacions de titularitat pública al Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears es durà a terme amb l'informe previ de l'administració competent en matèria d'instal·lacions juvenils, que té per objecte la verificació del compliment del contingut de la declaració esmentada en l'apartat segon d'aquest article.' 4. S'afegeix un nou apartat a l'article 81.1 de la Llei 10/2006, amb el contingut següent:

  'd) La nopresentació de la declaració responsable i/o de la comunicació, o la falsedat en qualsevol dada, sempre que compleixi tots els requisits necessaris que estableix la normativa.' 5. S'afegeix un nou apartat a l'article 82.1 de la Llei 10/2006:

  'h) No presentar la declaració responsable i/o no complir els requisits necessaris establerts en la normativa.' TÍTOL IV SERVEIS SOCIALS Article setè Modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears 1. Es dóna una nova redacció al títol del capítol II del títol VII de la llei i a la secció 1a del capítol esmentat, que queden redactats, respectivament, en els termes següents:

  'Capítol II Declaració responsable, autorització i registre Secció 1a Declaració responsable i autoritzacions administratives' 2. Es modifica el títol de l'article 78, que passa a ser el següent:

  'Règim de l'autorització administrativa i de la presentació de la declaració responsable' 3. Es modifica el punt 2 de l'article 78, que passa a tenir la redacció següent:

  '2. Per poder prestar serveis socials a les Illes Balears és necessari, a més d'estar inscrits en el registre que estableix l'article 84 d'aquesta llei, obtenir i mantenir la declaració responsable i les autoritzacions administratives que fixa l'article següent, que tenen com a finalitat garantir el compliment d'uns requisits i d'uns estàndards mínims de qualitat.' 4. Es modifica el títol de l'article 79, que passa a ser el següent:

  'Declaració responsable i classes d'autoritzacions administratives' 5. Es modifica l'article 79, que passa a tenir la redacció següent:

  'D'acord amb l'actuació que s'hagi de desenvolupar, és necessari presentar una declaració responsable o obtenir alguna o algunes de les autoritzacions administratives següents:

  1. Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres on s'hagin de prestar serveis socials, en substitució de l'autorització prèvia.

  2. Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials i per als canvis de titularitat o modificació de les funcions i els objectius.

  3. Autoritzacions provisionals per a supòsits excepcionals, quan es prevegin ubicacions temporals.

  4. Autorització per a la suspensió i el cessament d'activitat dels serveis.

  5. Qualsevol altra autorització que es determini reglamentàriament segons el tipus d'activitat, centre o servei social.' 6. Es modifica l'article 80, que passa a tenir la redacció següent:

   'Per a cada tipus de servei, l'administració pública competent ha d'establir reglamentàriament els requisits mínims per presentar la declaració responsable o poder obtenir una autorització administrativa.

   En tot cas, aquesta regulació ha d'incloure els aspectes següents:

  6. Les condicions d'edificació, emplaçament i condicionament exigibles a les infraestructures on s'han de prestar els serveis.

  7. Les condicions materials, de seguretat i d'equipament exigibles als serveis segons la seva naturalesa.

  8. Els requisits de titulació del personal, i també el seu nombre mínim, segons el nombre de persones que s'han d'atendre i el grau d'ocupació.

  9. La presentació d'una memòria i un pla d'actuació en què s'especifiquin el règim d'intervenció, la manera de desenvolupar els programes d'atenció i la metodologia i els procediments d'execució.' 7. Es modifica el títol de l'article 81, que passa a ser el següent:

   'Procediment de presentació de la declaració responsable i de la concessió de les autoritzacions' 8. Es modifica l'article 81, que passa a tenir la redacció següent:

   '1. El procediment de presentació de la declaració responsable i de concessió de les autoritzacions administratives que estableix aquesta llei s'inicia a instància de part i s'ha d'establir reglamentàriament.

 62. El procediment de la concessió de les autoritzacions administratives podrà incloure la realització d'una visita del personal de l'administració pública competent en matèria de serveis socials, a la qual ha d'acudir una persona representant de l'entitat sol·licitant i de la qual ha d'aixecar-se acta. En aquest cas ha d'incloure l'establiment d'un període d'al·legacions per si en l'acta es detecten incompliments que impedeixen atorgar l'autorització sol·licitada.

 63. Transcorregut el termini establert reglamentàriament per resoldre i notificar sobre la sol·licitud presentada, les persones interessades han d'entendre estimades per silenci administratiu les seves sol·licituds.' 9. S'afegeix un nou apartat a l'article 127 amb el contingut següent:

  'm) No presentar la declaració responsable i/o la comunicació, o la falsedat en qualsevol dada, sempre que compleixi tots els requisits necessaris que estableix la normativa.' 10. S'afegeix un nou apartat a l'article 128:

  'z) No presentar la declaració responsable i/o no complir els requisits necessaris establerts en la normativa.' TÍTOL V SERVEIS PORTUARIS Article vuitè Modificació de la Llei 10/2005, de 2 de juliol, de ports de les Illes Balears 1. Es modifica l'article 8, apartat 3.b), que passa a tenir la redacció següent:

  'b) L'assignació d'usos en l'àmbit portuari i la justificació de la seva necessitat o conveniència, d'acord amb criteris objectius, transparents i no discriminatoris; les mesures adreçades a satisfer adequadament la prestació dels serveis portuaris i a garantirne la seguretat.' 2. Es modifica l'article 46.2, que queda redactat de la manera següent:

  '2. Els serveis comercials es presten en règim de competència.

  L'administració portuària adoptarà mesures adreçades a fomentar la competència en la prestació d'aquests serveis.' 3. Es reforma el contingut de l'article 47.3 i 47.4.d) i f), que passa a ser el següent:

  '3. Per tal que Ports de les Illes Balears resolgui sobre una autorització de prestació de servei o d'activitat, la persona interessada haurà de formular una sol·licitud que inclogui:

  1. Dades identificatives del sol·licitant o, si escau, dels partícips en la comunitat o entitat sense personalitat jurídica.

  2. Descripció de l'activitat que s'ha de desenvolupar i, si escau, termini d'aquesta activitat.

  3. Declaració d'estar al corrent en el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social imposades per la legislació vigent i, si escau, informació economicofinancera de l'activitat que s'ha de desenvolupar.

  4. Altres documents i justificants que Ports de les Illes Balears consideri necessaris, l'exigència dels quals estigui justificada per raó imperiosa d'interès general.

  Un cop tramitat el procediment, correspon al Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears l'atorgament, amb caràcter reglat, de les autoritzacions el termini de les quals sigui superior a un any, i al director gerent, el d'aquelles que no excedeixin aquest termini.

 64. Les autoritzacions han d'incloure, com a mínim, les condicions relatives als aspectes següents:

  1. Garanties que hagin de constituirse, incloses les necessàries per cobrir els possibles riscs per a la seguretat de tercers o mediambientals, o la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil.

  2. Altres condicions que es considerin pertinents i estiguin justificades per raons imperioses d'interès general.' 4. S'afegeix el paràgraf següent a l'article 60.2:

   'Es podrà procedir d'igual manera en els casos en què el seu atorgament pugui originar dins el port situacions de domini del mercat susceptibles d'afectar la lliure competència en la prestació dels serveis portuaris bàsics o les activitats i els serveis comercials directament relacionats amb l'activitat portuària.' 5. Es modifica l'article 70.1, que queda redactat de la manera següent:

   '1. La sol·licitud per a l'obtenció d'una concessió ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  3. Dades identificatives del sol·licitant o, si escau, dels partícips en la comunitat o entitat sense personalitat jurídica.

  4. Acreditació de solvència econòmica i tècnica per atendre les obligacions resultants de la concessió.

  5. Projectes bàsic i d'explotació subscrits per un tècnic competent i adaptats al corresponent pla director del port, amb detall de possibles efectes mediambientals i, si escau, estudi d'impacte ambiental. Els projectes han de contenir la descripció de les activitats que s'han de desenvolupar, les característiques de les obres i les instal·lacions que s'han d'executar d'acord amb el pla director, la superfície que s'ha d'ocupar, el pressupost estimat de les obres i les instal·lacions i altres especificacions que determini Ports de les Illes Balears.

  6. Memòria economicofinancera de l'activitat que s'ha de desenvolupar.

  7. Justificació del compliment de les condicions específiques per a l'exercici de l'activitat objecte de la concessió.

  8. Justificant d'haver constituït la garantia provisional i, si escau, assegurança de responsabilitat civil.

  9. Altres documents i justificacions que siguin pertinents l'exigència dels quals estigui justificada per raó imperiosa d'interès general.' Disposició addicional primera 1. A la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats de serveis a les quals és aplicable la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, que es presten en l'àmbit de l'agricultura i la sanitat animal, estan sotmeses, tret de les excepcions que es puguin establir en la normativa sectorial, als requisits i als règims d'autorització prevists en la normativa sectorial, amb la finalitat de protegir la sanitat animal i pública.

 65. Els requisits esmentats s'aplicaran als prestadors de serveis establerts en territori espanyol o en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que pretenguin instal·lar un establiment o exercir una activitat temporalment en el territori d'aquesta comunitat autònoma, sense que pugui haverhi cap discriminació per raó de nacionalitat o del lloc d'ubicació del domicili social.

  Disposició addicional segona En els procediments administratius relatius a autoritzacions, llicències i permisos, així com en els procediments de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, quan s'hagi suprimit l'obligació d'aportar documentació que afecti dades de caràcter personal, s'entendrà que la persona interessada, quan presenta la seva sol·licitud, presta el seu consentiment perquè els òrgans administratius competents puguin accedir per via electrònica a les dades de caràcter personal esmentades.

  Disposició addicional tercera El desplegament reglamentari d'aquesta llei es durà a terme sota el criteri de simplificació i racionalització normativa i dels procediments administratius.

  Disposició addicional quarta Als efectes prevists en el primer paràgraf de l'article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, d'acord amb la redacció atorgada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'entendrà que concorren raons imperioses d'interès general en aquells procediments que estaven regulats a l'entrada en vigor d'aquesta llei per normes amb rang de llei o de dret comunitari que prevegin efectes desestimatoris davant la manca de notificació de la resolució expressa del procediment en el termini previst.

  Disposició addicional cinquena L'òrgan administratiu competent ha de comunicar a la conselleria competent en matèria d'assumptes europeus, abans de la seva aprovació, qualsevol projecte legal, reglamentari o administratiu que contengui requisits prevists en els articles 11.1 o 12.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, als quals s'haurà d'adjuntar una memòria justificativa dels criteris establerts en els articles 11.2 o 12.3, respectivament, per tal que es procedeixi a la seva notificació posterior a la Comissió Europea, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la llei bàsica estatal esmentada.

  Disposició addicional sisena S'afegeix una nova disposició addicional (desena) a la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, amb el text següent:

  'Disposició addicional desena Concordança de la llicència d'edificació i ús del sòl i del permís d'instal·lació Com a excepció al que es preveu en l'article 23 de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, els projectes relatius a sol·licituds de millora d'establiments turístics a què es refereix l'article 17 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, podran obtenir llicència municipal d'edificació i ús del sòl amb anterioritat al permís d'instal·lació, sempre que s'incorpori al procediment certificació acreditativa del fet que, segons la normativa territorial i urbanística, l'ús turístic resulta admès en la parcel·la.' Disposició addicional setena 1. Les explotacions agràries o ramaderes que es trobin en actiu amb anterioritat a dia 17 d'octubre de 2006 i manquin de permís d'instal·lació i de llicència d'obertura i funcionament, estaran exemptes de la seva obtenció. La noexigibilitat del permís d'instal·lació i de la llicència d'obertura i funcionament no suposarà l'exempció del compliment de la normativa aplicable. Les activitats iniciades amb posterioritat a la data anteriorment indicada es regiran pel Decret 76/2008, de 4 de juliol.

 66. S'afegeix un apartat c) al número 2 de l'article 2 del Decret 76/2008, de 4 de juliol, amb el text següent:

  'c) També es considerarà activitat vinculada directament a una explotació agrària la venda a la mateixa finca de productes primers o transformats, sempre que aquells s'hagin produït i transformat en l'explotació, i hagin complit les normes sanitàries i de qualitat alimentària vigents.

  Igualment, tindrà la mateixa consideració la producció anteriorment descrita si es transforma o es comercialitza per cooperatives o agrupacions d'explotacions.' Disposició addicional vuitena 1. Es mantén el règim d'autorització prèvia regulat al Decret 40/2007, de 13 d'abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que es trobi justificat per les següents raons imperioses d'interès general: salut pública, protecció dels consumidors i protecció dels destinataris de serveis.

 67. Es consideren trets fonamentals de l'autorització prèvia d'activitat de centre de busseig esportiu i recreatiu:

  - Les dades identificatives del titular del centre de busseig.

  - El document acreditatiu de l'assegurança de l'activitat.

  - El document acreditatiu d'estar inscrit com a empresa carregadora de botelles.

  - El pla d'emergència i evacuació.

 68. N'és d'aplicació el Decret 40/2007, de 13 d'abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb relació a la regulació del procediment per a l'autorització prèvia d'activitat de centre de busseig.

  Disposició addicional novena Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, que queda de la manera següent:

  'Disposició addicional sisena Els establiments comercials amb superfície de venda inferior a 700 m2 a l'illa de Mallorca, a 400 m2 a les illes d'Eivissa i Menorca i a 200 m2 a l'illa de Formentera oberts al públic, estaran exempts, en cas que no la tenguin, d'obtenir la llicència d'instal·lació i d'obertura municipal sempre que es donin els següents requisits:

  1. Que dia 17 d'octubre de 2006 estiguessin oberts al públic.

  2. Que hagin presentat la documentació tècnica exigible d'acord amb la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, en què reflecteixi l'estat actual, i que facin la corresponent declaració responsable.

  La no-exigibilitat del permís d'instal·lació i de la llicència d'obertura i funcionament no suposarà l'exempció del compliment de la normativa aplicable.' Disposició transitòria primera El règim jurídic de llicències integrades d'activitats de les Illes Balears queda sotmès a les disposicions següents:

 69. Procediment per a la instal·lació.

  Per a la implantació de les activitats permanents majors i menors es requereix l'obtenció prèvia del permís d'instal·lació, segons el règim que s'estableix a la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències intregrades d'activitat de les Illes Balears.

 70. Procediment per a l'inici i l'exercici de les activitats permanents.

  Per a l'inici i l'exercici de les activitats permanents, siguin majors, menors o innòcues, el titular ha de presentar davant l'òrgan competent una declaració responsable d'inici i exercici d'activitat, en la qual declari:

  1. Complir els requisits establerts en la normativa vigent i si es tracta d'activitats majors i menors, si escau, també les condicions imposades en la concessió del permís d'instal·lació.

  2. Mantenir els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l'exercici de l'activitat.

  3. Disposar de la documentació que així ho acredita.

  4. Comunicar la data d'inici de l'activitat.

  5. Estar en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament.

  Per a les activitats majors i menors, la declaració responsable esmentada s'ha d'acompanyar amb el certificat tècnic preceptiu, que ha d'expressar d'una forma clara i inequívoca l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent, al projecte tècnic presentat i a les condicions imposades, amb el visat, si escau, del col·legi professional corresponent. Si hi ha variacions entre el projecte d'instal·lacions i els elements realment executats, el tècnic responsable ha d'acreditar documentalment que les variacions introduïdes, si n'és el cas, no són substancials. Quan es tracti d'activitats menors s'ha d'adjuntar el projecte tècnic corresponent del realment executat.

  Per a l'inici i l'exercici de les activitats permanents innòcues, la declaració responsable esmentada s'ha d'acompanyar d'acreditació signada per tècnic competent del compliment de la normativa aplicable, juntament amb una succinta descripció de l'activitat que es pretén realitzar i un plànol d'emplaçament de l'activitat i de planta i alçària, amb ubicació d'instal·lacions i maquinària.

 71. Procediment per a l'inici i l'exercici de les activitats no permanents.

  3.1 Per a l'inici i l'exercici de les activitats no permanents de tipus temporal, el titular ha de presentar davant l'òrgan competent una declaració responsable d'inici i exercici d'activitat en la qual declari:

  1. Complir els requisits establerts en la normativa vigent i a les activitats no permanents temporals convalidables també les condicions imposades a la resolució d'inscripció al registre autonòmic d'activitats no permanents temporals convalidables.

  2. Mantenir els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l'exercici d'activitat.

  3. Disposar de la documentació que així ho acredita.

  4. Comunicar la data d'inici de l'activitat, així com l'aixecament i el desmuntatge prevists.

   La declaració responsable de les activitats no permanents temporals s'ha d'acompanyar de:

  5. Certificat tècnic final de muntatge.

  6. Plànol d'emplaçament de l'activitat temporal a escala adequada.

  7. Acreditació de l'autorització de l'òrgan competent quan s'ubiqui en domini públic.

   3.2 El procediment per l'autorització de les altres activitats no permanents indicades a l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, és el que s'estableix a la llei esmentada.

 72. Models de declaració responsable.

  Mitjançant una resolució de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, s'han d'aprovar els models de declaració responsable pertinents, els quals han de ser accessibles a través de la pàgina web de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears.

 73. Principi d'exclusivitat de l'activitat.

  5.1 Només es pot limitar l'exercici d'activitats multidisciplinars quan concorrin impediments tècnics de seguretat, mediambientals o de salubritat, i a les activitats catalogades, a més, per garantir la protecció de la infància i la joventut.

  5.2 Quan es pretengui iniciar una nova activitat que en substitueixi una ja existent quedaran sense efecte l'anterior autorització de l'activitat així com els drets adquirits. En cas de voler realitzar una ampliació o una modificació de l'activitat existent es tindran en compte les interaccions entre l'activitat existent i la part ampliada o modificada.

  Disposició transitòria segona Els procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, la persona interessada podrà, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol·licitud i optar per l'aplicació de la nova normativa.

  Disposició derogatòria 1. Queden derogades totes les disposicions legals i reglamentàries, els estatuts de corporacions professionals i la resta de normes internes col·legials que contradiguin el que estableix aquesta llei.

 74. En particular, en matèria de turisme, queden derogades les normes d'igual o inferior rang que contradiguin el que estableix aquesta llei, en particular:

  - La Llei 2/1984, de 12 d'abril, d'allotjaments turístics extrahotelers.

  - La Llei 7/1988, d'1 de juny, de mesures transitòries d'ordenació d'establiments hotelers i d'allotjaments turístics.

  - La Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a Balears.

  - La Llei 6/1996, de 18 de desembre, per la qual es crea i regula el Pla de modernització de l'oferta turística complementària de les Illes Balears.

  - El Decret 17/2006, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2005, de comercialització d'estades turístiques a habitatges.

  - L'Ordre del conseller de Turisme de 27 de novembre de 1997 per la qual es desenvolupa la Llei 6/1996, de 18 de desembre, que crea i regula el Pla de modernització de l'oferta turística complementària.

  - L'Ordre del conseller de Turisme de 28 d'octubre de 1998 per la qual es modifica l'Ordre núm. 21678 del conseller de Turisme de 5 de novembre de 1997, que regula la concessió i utilització de les denominacions i distintius de restaurant modernitzat, cafeteria modernitzada o bar modernitzat.

 75. En matèria d'activitats queden derogades totes les disposicions contingudes a la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, que contradiguin el que estableix aquesta llei i, en particular, els articles 29.1, 30, 31, 32, 33, 96 i 97.4; les disposicions transitòries setena i vuitena; i l'apartat 2 de la disposició derogatòria de la llei esmentada.

  Disposició final primera S'autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució d'aquesta llei.

  Disposició final segona En les matèries que són competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia, mitjançant aquesta llei es compleixen la disposició final tercera , apartat 1, de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, i la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

  Disposició final tercera Aquesta llei comença a vigir l'endemà d'haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, a dotze de novembre de dos mil deu EL PRESIDENT,

  Francesc Antich Oliver El conseller de Presidència Albert Moragues Gomila