Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS Que el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions ordinàries celebrades els dies 15 i 16 de desembre del 2009, va aprovar la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, amb el text literal que es transcriu a continuació:

I El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l'aprovació dels pressuposts generals, i que inclou la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic, com també la consignació de l'import dels beneficis fiscals que afecten els tributs. D'això es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu. Això no obstant, com assenyala el Tribunal Constitucional, s'ha de tenir en compte que el caràcter temporal dels estats de les despeses i els ingressos de la llei de pressuposts no impedeix incloure altres normes de caràcter indefinit, sempre que tenguin una relació directa amb els ingressos i les despeses, que responguin a criteris de política econòmica del Govern o que serveixin a una major intel·ligència o a una millor execució del pressupost. Aquest contingut eventual de la llei de pressuposts es justifica en el caràcter funcional d'aquesta llei, com a vehicle director de la política econòmica del sector públic, la qual cosa permet la introducció de disposicions normatives permanents que tenen com a finalitat ordenar l'acció i els objectius de la política econòmica i financera del Govern o, dit en altres paraules, que incideixen en la política d'ingressos o de despeses del sector públic o la condicionen.

D'acord amb això, s'elabora la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, que, juntament amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al qual s'ha d'ajustar l'activitat economicofinancera de la comunitat autònoma.

II Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 s'orienten a complir els principis de prudència financera, de transparència i d'eficiència en la gestió i l'assignació de recursos, en un context d'alentiment econòmic. A aquests efectes, les polítiques de despesa han de ser objecte d'una revisió i d'una anàlisi rigoroses que permetin fixar amb precisió la definició dels seus objectius com també les activitats destinades a aconseguirlos.

Les actuacions destinades a millorar la prestació de serveis públics essencials, com són l'assistència sanitària, l'educació i la protecció social, com també les mesures per desenvolupar de manera decidida el transport públic, la protecció del medi ambient i la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic continuen sent els eixos estratègics bàsics dels pressuposts per a l'any 2010. A això, s'hi ha d'afegir el desenvolupament efectiu de l'Estatut d'Autonomia i, en particular, del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, la qual cosa ha de permetre avançar en l'autogovern, amb més autonomia i suficiència financera, en benefici dels interessos generals dels ciutadans de les Illes Balears.

III Aquesta llei de pressuposts s'estructura en sis títols. El títol I, 'De l'aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions', recull la part essencial dels pressuposts i consta de tres capítols. El capítol I conté la totalitat dels estats dels ingressos i les despeses del sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació de crèdits i les modificacions de crèdits que han d'operar durant l'exercici de 2010.

El títol II, sota la rúbrica 'De la gestió del pressupost de despeses', regula els òrgans competents per a l'autorització i la disposició de la despesa i per al reconeixement de l'obligació.

En el títol III, 'De les despeses de personal', s'arrepleguen les normes reguladores del règim retributiu del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest títol es completa amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del servei i a la regulació de l'oferta d'ocupació pública. En aquest punt, cal destacar la congelació de les retribucions corresponents als membres del Govern i a la resta d'alts càrrecs a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual cosa es fa extensiva als membres de la Sindicatura de Comptes i al personal eventual de l'Administració de la comunitat autònoma. Així mateix, la durada de l'actual situació de crisi econòmica més enllà de les previsions inicials, que ha d'afectar substancialment els ingressos públics de l'any 2010, no permet atendre el pagament dels increments retributius addicionals pactats, aquests darrers anys, amb els representants de determinats col·lectius de treballadors. Per això, i al marge de l'increment retributiu general inherent a l'augment d'un 0,3% de la massa salarial corresponent als empleats públics (en els termes que estableix la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010), se suspèn l'efectivitat de tots aquests acords pel que fa a l'exercici de 2010, de manera que, en principi i a partir de l'1 de gener de 2011, puguin tornar a desplegar efectes, si bé amb un any natural de retard respecte del calendari previst.

El títol IV, referent a la gestió del pressupost d'ingressos, consta de dos capítols, relatius, respectivament, a les operacions financeres i a l'actualització dels tributs propis i les prestacions patrimonials de caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Pel que fa al capítol relatiu a les operacions financeres, s'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui augmentar el deute i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat autònoma, com també les seves característiques bàsiques.

Els títols V i VI regulen el tancament dels pressuposts i la informació que s'ha de trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen, respectivament, els articles 63.1 i 100 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

El contingut de la llei de pressuposts es completa amb set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i nou disposicions finals. Aquestes disposicions recullen preceptes d'índole variada, que no tenen cabuda al llarg de l'articulat de la llei, però que constitueixen en tot cas un complement indispensable per a l'execució de la política econòmica i financera inherent a l'aprovació dels estats de les despeses i dels ingressos que nodreixen aquests pressuposts generals, de conformitat amb la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

En particular, cal destacar la disposició final per la qual s'afegeix una disposició addicional a la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l'efecte d'autoritzar el Govern de les Illes Balears perquè faci les actuacions adients perquè un ens instrumental de la comunitat autònoma (de dret públic o de dret privat) s'encarregui de la gestió patrimonial de l'Administració de la comunitat autònoma, en tots els vessants propis del tràfic immobiliari i de la gestió urbanística, de manera que, per mitjà d'un únic ens, es facin totes les activitats de caràcter empresarial que, actualment i en aquesta matèria, es fan per mitjà de la societat CAIB Patrimoni, SA, de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) i de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), tot això en el marc de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En aquest mateix sentit, i per mitjà d'una disposició addicional, s'insta el Govern de les Illes Balears a reestructurar l'objecte social propi de les entitats abans esmentades, com també, si cal, a liquidar-les i extingir-les.

TÍTOL I DE L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICACIONS Capítol I Crèdits inicials i finançament Article 1

Crèdits inicials 1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:

 1. Per a l'execució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'exercici de 2010, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 3.314.800.898 euros, i del capítol econòmic VIII per import de 380.006 euros.

  L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix a 2.690.976.110 euros, pel que fa als capítols I a VII, i a 204.794 euros, pel que fa al capítol VIII.

 2. Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven crèdits per a despeses del capítol IX per un import de 69.249.371 euros.

 3. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de les entitats de dret públic a les quals es refereix l'article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 613.583.184 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 4. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de les societats anònimes públiques a les quals es refereix l'article 1.b.2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 123.204.504 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 5. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de les fundacions del sector públic autonòmic a les quals es refereix l'article 1.3.e del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 73.721.836 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix l'esmentat Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:

 6. Per a l'execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per a l'exercici de 2010, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 1.148.012.611 euros. Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven crèdits per a despeses del capítol IX per un import de 1.875.000 euros.

  L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols I a VII, a 1.149.887.611 euros.

  Aquests estats de despeses i d'ingressos s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

 7. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de les entitats de dret públic a les quals es refereix l'article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 77.065.069 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

 8. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de les fundacions del sector públic autonòmic a les quals es refereix l'article 1.3.e del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 183.888.816 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen l'esmentat Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

  1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici de 2010 de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 13.803.097 euros.

  L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols I a VII, a 13.803.097 euros.

  Aquests estats de despeses i d'ingressos s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

Article 2

Finançament dels crèdits inicials 1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article anterior, per import de 3.384.430.275 euros, s'han de finançar:

 1. Amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es detallen en els capítols I a VIII de l'estat d'ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que s'estimen en 2.691.180.904 euros.

 2. Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l'estat d'ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix l'article 18.1 d'aquesta llei.

 1. Els crèdits aprovats en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article anterior, per import de 1.149.887.611 euros, s'han de finançar amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es detallen en els capítols I a VII de l'estat d'ingressos del pressupost de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, i que s'estimen en 1.149.887.611 euros.

 2. Els crèdits aprovats en l'apartat 3 de l'article anterior, per import de 13.803.097 euros, s'han de finançar amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es detallen en els capítols I a VII de l'estat d'ingressos del pressupost de l'Agència Tributària de les Illes Balears, i que s'estimen en 13.803.097 euros.

Article 3

Beneficis fiscals L'import dels beneficis fiscals que afecten els tributs cedits totalment o parcialment per l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i el cànon de sanejament d'aigües s'estima en 95.320.000 euros.

Capítol II Vinculació de crèdits Article 4

Vinculació dels crèdits 1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats autònomes que en depenen, els crèdits que conformen els corresponents programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord amb els diferents nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:

 1. Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de la comunitat autònoma i al pressupost de despeses de l'Agència Tributària de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol I, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol VI, que és a nivell de secció, programa i article.

  No obstant això, s'han d'aplicar preferentment les regles particulars següents:

  1a) Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits del subconcepte 227.08, corresponents a remuneracions d'agents recaptadors i de registradors de la propietat.

  2a) Els crèdits corresponents a les retribucions dels alts càrrecs i del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte d'antiguitat i de complement específic docent per formació contínua --sexennis-(subconceptes 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21) queden vinculats a nivell de secció i subconcepte.

  3a) Els crèdits corresponents al Pla Habitatge a què fa referència l'article 6.1.n) d'aquesta llei estan vinculats a nivell de secció, subprograma i capítol.

  4a) Els crèdits corresponents a incentius al rendiment (article 15) queden vinculats a nivell de secció i d'article.

 2. Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor, funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de capítol.

  1. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix l'apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals següents:

 3. Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb uns altres que no tenguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.

 4. Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats amb altres partides que no tenguin aquest caràcter.

 5. No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma, de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Article 5

Habilitació i desglossament d'aplicacions pressupostàries 1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels ingressos i/o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits aprovats en els pressuposts, el conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts pot autoritzar la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents.

 1. No obstant això, l'aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries suposa, implícitament, l'aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents per a la correcta imputació comptable dels ingressos i/o de les despeses, d'acord amb la classificació orgànica, econòmica i funcional o per programes que correspongui en cada cas.

  Capítol III Modificacions de crèdits Article 6

  Crèdits ampliables i generacions de crèdit 1. Per a l'exercici de 2010, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l'article 4 d'aquesta llei, es poden generar, quan així s'indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l'exercici corrent en els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s'estableixin, en els casos següents:

  1. Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l'exercici l'Administració de l'Estat, com també els serveis la gestió dels quals s'hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s'han de generar d'acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l'Estat o, si escau, d'acord amb el que estableixin els instruments jurídics en què es formalitzi l'encàrrec i pels imports que s'hi determinin.

  2. Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos afectats, la quantia dels quals pot generar crèdit fins a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

  3. Els destinats al pagament d'havers del personal, quan resulti necessari per atendre l'aplicació de retribucions derivades de disposicions de caràcter general.

  4. Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència o resolució administrativa ferma.

  5. Els destinats a satisfer les despeses que es derivin de l'aplicació de l'article 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997.

  6. Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i al personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte d'antiguitat i de complement específic docent per formació contínua --sexennis-- (subconceptes 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).

  7. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l'ocupador (subconcepte 160.00).

  8. Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals que es derivin de la reposició de danys causats per catàstrofes naturals (subconcepte 611.01).

  9. Els crèdits destinats a fer efectius els serveis transferits als consells insulars que figurin en la secció 32 dels pressuposts.

  10. Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses en el programa 126A.

  11. Els destinats al pagament de les bonificacions al cost del peatge del túnel de Sóller (subconcepte 480.46).

  12. Els destinats al pagament de les bonificacions al transport marítim interinsular regulades en el Decret 42/2008, d'11 d'abril, i en el Decret 43/2008, d'11 d'abril (subconcepte 480.35).

  13. Els crèdits destinats al pagament de les transferències corrents a l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (subconcepte 441.16).

  14. Els crèdits destinats a satisfer les subvencions i els ajuts del Pla Habitatge corresponents al capítol 7 del subprograma 431B01.

  15. Els crèdits destinats a satisfer els pagaments derivats de les compensacions per augment d'expedicions de transport regular de viatgers per carretera (subconcepte 441.28).

  16. Els crèdits destinats al pagament de transferències corrents al Servei de Salut de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

   1r) Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).

   2n) Els crèdits de l'article 25, corresponent a l'assistència sanitària amb mitjans aliens.

   3r) Els crèdits del capítol I.

   4t) Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència o resolució administrativa ferma.

  17. Els crèdits destinats al pagament de transferències corrents a l'Agència Tributària de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

   1r) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones recaptadores i les despeses per a la gestió i recaptació de nous imposts, com també la remuneració dels agents recaptadors i registradors de la propietat (subconcepte 227.08).

   2n) Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència o resolució administrativa ferma.

   3r) Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i al personal al servei de l'Agència Tributària en concepte d'antiguitat (subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05).

   4t) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l'ocupador (subconcepte 160.00).

  18. Els destinats a satisfer les despeses corresponents a les retribucions del personal docent dels centres públics (programa 422A).

  19. Els destinats a satisfer els serveis, les prestacions econòmiques i la resta de despeses vinculades amb la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència que hagin de ser imputades al fons finalista 23239 'Programa per a persones amb situació de dependència'.

 2. Per a l'exercici de 2010, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l'article 4 d'aquesta llei, es poden generar, quan així s'indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l'exercici corrent en el pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears i en el pressupost de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s'estableixin, en el casos següents:

  1. Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l'exercici l'Administració de l'Estat, com també els serveis la gestió dels quals s'hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s'han de generar d'acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l'Estat o, si escau, d'acord amb el que estableixin els instruments jurídics en què es formalitzi l'encàrrec, i pels imports que s'hi determinin.

  2. Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos afectats, la quantia dels quals pot generar crèdit fins a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

  Així mateix, i de conformitat amb el que preveu l'article 21.2 de la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears, el Consell General pot fixar altres crèdits susceptibles de generació per raó de l'obtenció dels recursos a què es refereixen les lletres b, c i e de l'article 21.1 de la llei esmentada.

Article 7

Incorporacions de crèdit 1. Per a l'exercici de 2010 se suspèn la vigència de l'article 52 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, llevat dels romanents de crèdits corresponents a fons finalistes, com també dels romanents de crèdits destinats a subvencions i ajuts del Pla Habitatge (subprograma 431B01) respecte dels quals s'hagi fet la reserva de crèdit corresponent o s'hagi autoritzat i disposat la despesa, que es poden incorporar per resolució expressa del conseller o de la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts.

 1. Així mateix, la Mesa del Parlament de les Illes Balears pot incorporar en el seu pressupost de l'exercici de 2010 els romanents de crèdit anul·lats al tancament de l'exercici de 2009.

Article 8

Normes especials en matèria de modificacions de crèdit 1. Les modificacions de crèdit que, per raó de les ampliacions de crèdit a què es refereix l'article 6.1.p) d'aquesta llei, augmentin el pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears, l'import de les quals superi, aïlladament o conjuntament, el 5% del total dels crèdits inicials, han de ser autoritzades, a instància del Servei de Salut de les Illes Balears, per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears. El mateix règim s'ha d'aplicar pel que fa al pressupost de despeses de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes Balears correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria de planificació i finançament.

 2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les Illes Balears correspon al director o a la directora general d'aquest servei.

  Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de despeses de l'Agència Tributària de les Illes Balears correspon al director o a la directora de l'Agència.

 3. Les limitacions a les transferències de crèdit en els pressuposts de la comunitat autònoma s'han de regir, amb caràcter general, pel que disposa l'article 50 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sense perjudici del que disposa, amb caràcter específic, l'apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  TÍTOL II DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES Article 9

  Autorització i disposició de la despesa 1. Les competències en matèria d'autorització i de disposició de la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans següents:

  1. A la Mesa del Parlament, amb relació a la secció pressupostària 02Parlament de les Illes Balears i la secció 06-Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears, i al síndic o a la síndica major amb relació a la secció 03-Sindicatura de Comptes.

  2. Al president o a la presidenta del Govern i a la persona titular de la Conselleria de Presidència, indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers, amb relació a les seccions 12 a 25; al president o a la presidenta del Consell Consultiu de les Illes Balears, amb relació a la secció 04; i al president o a la presidenta del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, amb relació a la secció 05.

  3. A les persones responsables de les entitats autònomes corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 71, 73, 76, 77 i 78.

  4. Al director o a la directora general del Servei de Salut de les Illes Balears, amb relació al pressupost de despeses d'aquesta entitat.

  5. Al director o a la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb relació al pressupost de despeses d'aquesta entitat.

 4. No obstant això, cal sol·licitar l'autorització prèvia al Consell de Govern pel que fa als expedients de despesa següents:

  1. Expedients de convocatòries de subvencions de quantia superior a 2.000.000 d'euros.

  2. Expedients de concessió de subvencions que es tramitin a l'empara del que disposa l'article 7.1.c) del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, de quantia superior a 30.000 euros.

  3. Qualsevol altre expedient de despesa de quantia superior a 500.000 euros, o, pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, de 2.000.000 d'euros.

 5. L'autorització prevista en l'apartat 2 anterior no serà exigible en els supòsits següents:

  1. Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, les de caràcter financer i tributari, i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que corresponen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, a la qual correspon exercir totes les competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

  2. Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que corresponen al conseller o a la consellera competent en matèria d'interior.

  3. Els expedients de concessió de subvencions distints als que preveu la lletra b) de l'apartat 2 anterior, sense perjudici que, d'acord amb el que estableix l'article 8.2 del text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'òrgan competent, amb caràcter previ a l'aprovació de l'expedient de despesa, hagi de comunicar al Consell de Govern les subvencions de quantia superior a 150.000 euros.

  4. Les operacions relatives a despeses de les línies de subvenció del FEOGA-Garantia, del FEAGA i del FEADER regulades per la normativa comunitària i per les normes, concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, que corresponen, amb independència de la quantia, al conseller o a la consellera competent en matèria d'agricultura o, si escau, als òrgans que resultin competents per a això d'acord amb aquestes normes.

 6. En els expedients de despesa derivats de l'adquisició de béns a títol onerós regulats per la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'òrgan competent en la matèria ha de fixar el crèdit al qual s'han d'imputar les despeses, amb excepció de les que impliquin un import superior a 500.000 euros, amb relació a les quals caldrà l'autorització prèvia del Consell de Govern, que també fixarà el crèdit al qual s'imputarà la despesa.

  L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l'adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la secció pressupostària en la qual es trobin els crèdits destinats a finançar l'operació, d'acord amb les resolucions dictades per l'òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

 7. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, excepte en el cas previst en l'apartat 4 d'aquest article i, en general, de la resta dels casos en què la competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda per llei.

  La desconcentració, la delegació i, en general, els actes pels quals es transfereix la titularitat o l'exercici de les competències esmentades en el paràgraf anterior s'entenen sempre referits a ambdues competències.

Article 10

Reconeixement de l'obligació 1. Les competències en matèria de reconeixement de l'obligació corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament, al síndic o a la síndica major de Comptes, al conseller o a la consellera titular de cada secció pressupostària, al president o a la presidenta del Consell Consultiu de les Illes Balears, al president o a la presidenta del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, al director o a la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears i al director o a la directora general del Servei de Salut de les Illes Balears o de l'entitat autònoma a càrrec de la qual s'hagi d'atendre l'obligació.

 1. No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen al conseller o a la consellera competent en matèria de personal, amb independència de les seccions a què s'apliquin, excepte les seccions 02-Parlament de les Illes Balears i 03Sindicatura de Comptes, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d'educació no universitària, que correspondran al conseller o a la consellera competent en matèria d'educació, o del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i a l'Agència Tributària de les Illes Balears, que correspondran, respectivament, al director o a la directora general del Servei i al director o a la directora de l'Agència pel que fa a les nòmines que gestionen aquests ens.

  El que disposa el paràgraf anterior s'ha d'entendre, pel que fa a l'Agència Tributària de les Illes Balears, sense perjudici de la col·laboració de l'Administració de la comunitat autònoma que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 3/2008, de 14 de desembre, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears, l'àmbit temporal de la qual podrà ser objecte d'ampliació per mitjà d'un conveni entre ambdues entitats.

  TÍTOL III DE LES DESPESES DE PERSONAL Article 11

  Augment de les despeses del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic 1. Les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, de conformitat amb la delimitació que fa a aquests efectes la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010, amb excepció del personal eventual, s'han de regir per les normes següents:

  1. Amb efectes d'1 de gener de 2010, les retribucions del personal esmentat no poden experimentar un augment global superior al 0,3% respecte de les de l'any 2009, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l'antiguitat d'aquest personal.

   D'acord amb això, les retribucions dels funcionaris en concepte de sous, triennis, complement de destinació i complement específic seran les següents:

   a.1) El sou i els triennis que corresponguin al grup en què es trobi classificat el cos o l'escala a què pertanyi el funcionari o la funcionària, d'acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou () Triennis () A1 13.935,60 535,80

   A2 11.827,08 428,76

   B 10.264,44 373,68

   C1 8.816,52 322,08

   C2 7.209,00 215,28

   Agrupacions professionals 6.581,64 161,64 a.2) El complement de destinació corresponent al nivell consolidat o al nivell del lloc de feina que ocupi el funcionari o la funcionària, d'acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

   Nivell Import () 30 12.236,76

   29 10.975,92

   28 10.514,52

   27 10.052,76

   26 8.819,28

   25 7.824,84

   24 7.363,20

   23 6.901,92

   22 6.440,04

   21 5.979,12

   20 5.554,08

   19 5.270,52

   18 4.986,72

   17 4.703,04

   16 4.420,08

   15 4.136,04

   14 3.852,72

   13 3.568,68

   12 3.285,00

   11 3.001,44

   10 2.718,12

   9 2.576,40

   8 2.434,20

   7 2.292,60

   6 2.150,76

   5 2.008,92

   4 1.796,28

   3 1.584,24

   2 1.371,36

   1 1.158,84 a.3) El complement específic que, si n'és el cas, estigui assignat al lloc de feina que ocupi el funcionari o la funcionària, la quantia del qual ha d'experimentar amb caràcter general un increment del 0,3% respecte de la quantia corresponent a l'any 2009.

   El complement específic anual s'ha de percebre en catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció mensual i dues addicionals, del mateix import que una mensual, en els mesos de juny i de desembre, respectivament.

  2. L'import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als quals s'aplica el règim retributiu general serà d'una mensualitat de sou, de triennis i del complement de destinació mensual que percebi el funcionari o la funcionària.

   Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu incorporaran un percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que abraci una quantia individual semblant a la que resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als quals s'aplica el règim retributiu general. En cas que el complement de destinació o el concepte retributiu equivalent es meriti en catorze mensualitats, la quantia addicional definida en el paràgraf anterior es distribuirà entre aquestes mensualitats, de manera que l'augment anual sigui igual al que experimenti la resta dels funcionaris.

   Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà la pujada necessària per fer possible l'aplicació d'una quantia anual equivalent a la que resulti per als funcionaris d'acord amb el que disposen els paràgrafs anteriors.

  3. El que disposen les lletres anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de feina, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s'hi estableixin.

   Així mateix, les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma que, al llarg de l'any, sigui adscrit a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de feina han de ser objecte de revisió d'acord amb les especificacions del nou lloc a què s'adscrigui.

  4. Tots els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als que s'estableixen en aquest article o en les normes que el desenvolupin hauran d'experimentar l'adequació oportuna. Seran inaplicables en cas contrari les clàusules o normes que s'hi oposin.

   En particular, d'acord amb el que disposa l'article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i pel que fa als increments retributius prevists per a l'any 2010, se suspèn l'aplicació dels acords següents:

   1r) L'acord entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154, d'1 de novembre de 2008, quant als complements retributius i a l'homogeneïtzació dels complements específics a què es refereixen, respectivament, els punts 5 i 7 de l'acord esmentat.

   2n) L'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de 2006, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 189 ext., de 30 de desembre de 2006, quant a la retribució per incentivació a què es refereixen l'article 9 i la disposició transitòria primera de l'acord esmentat.

   3r) L'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 98, de 15 de juliol de 2008, quant al complement de carrera professional a què es refereix el punt 6 de l'acord esmentat.

   4t) L'acord de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears de 8 de juliol de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 105, de 29 de juliol de 2008, quant a la paga extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei, la paga extraordinària de 25 anys al professorat en règim especial de treballadors autònoms i l'equiparació gradual de la remuneració amb el personal docent públic a què es refereixen, respectivament, els apartats segon, tercer i el punt 1 de l'apartat quart de l'acord esmentat.

   Durant l'any 2010, les entitats i els òrgans competents per subscriure aquests acords poden negociar la reprogramació en el temps dels increments retributius esmentats. En defecte d'acord, s'entendrà que els acords esmentats s'han d'aplicar a partir de l'any 2011, amb un any natural de retard respecte de les previsions inicialment acordades.

 2. Les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s'estableixen en l'apartat 1 d'aquest article, els quals s'han de fer extensius al personal al servei de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic en els termes que estableix la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010.

  En tot cas, les retribucions corresponents al personal laboral contractat sota la modalitat d'alta direcció de les entitats integrants del sector públic autonòmic no poden excedir de les retribucions corresponents als directors generals que estableix l'article 12.4 de la present llei.

  D'acord amb això, els contractes i la resta d'instruments jurídics que estableixin les retribucions d'aquest personal han d'experimentar l'adequació oportuna.

 3. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per massa salarial del personal laboral el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social, en els mateixos termes que els que estableix la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010 per al personal del sector públic estatal.

 4. La quantia global del complement de productivitat a què es refereix l'article 121.3.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no pot excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol I de cada secció de despesa o, si n'és el cas, sobre les dotacions inicials de personal de cada ens del sector públic autonòmic integrat en els pressuposts generals de la comunitat autònoma.

Article 12

Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes 1. Amb caràcter general i per a l'any 2010, les retribucions dels membres del Govern i dels alts càrrecs a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes, no experimentaran cap tipus d'increment respecte de les retribucions corresponents a l'any 2009.

 1. D'acord amb això, les retribucions per a l'any 2010 dels membres del Govern i dels alts càrrecs que s'esmenten tot seguit, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

  1. President o presidenta de les Illes Balears: 72.071,02 euros.

  2. Consellers del Govern de les Illes Balears: 62.915,62 euros.

 2. Es poden concertar assegurances de vida per cobrir els riscs en què puguin incórrer els membres del Govern en l'exercici de les seves funcions.

 3. Les retribucions per a l'any 2010 dels secretaris, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou i de complement de destinació següents, referides a dotze mensualitats, i complement específic anual:

  1. Sou: 15.476,74 euros.

  2. Complement de destinació: 15.015,96 euros.

  3. Complement específic: 21.913,84 euros.

  Quant a les retribucions de l'interventor o la interventora general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del director o la directora general del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s'ha d'augmentar en la quantia de 27.800 euros.

  Les dues pagues extraordinàries seran d'una mensualitat del sou, triennis, si s'escau, i complement de destinació.

 4. Les retribucions per a l'any 2010 dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

  1. Síndics de comptes: 97.096,59 euros.

  2. Secretari o secretària general: 75.472,59 euros.

 5. En tot cas, les retribucions corresponents als gerents i a la resta d'òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l'article 2.2, lletres d) i e), de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l'article 11.1 de la present llei, integren el sector públic autonòmic, no poden excedir de les retribucions corresponents als directors generals que estableix l'apartat 4 anterior, amb excepció dels alts càrrecs del Servei de Salut de les Illes Balears.

  D'acord amb això, els contractes i la resta d'instruments jurídics que estableixin les retribucions d'aquests càrrecs han d'experimentar l'adequació oportuna.

 6. Les retribucions de la resta d'alts càrrecs a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, com també les retribucions del personal eventual al servei de l'Administració de la comunitat autònoma i, si n'és el cas, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l'article 11.1 de la present llei, integren el sector públic autonòmic, seran les mateixes que les corresponents a l'any 2009, segons l'instrument jurídic determinant de la retribució en cada cas, sense que en cap cas no hi sigui aplicable l'augment retributiu que preveu aquest mateix article 11.

Article 13

Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i dels alts càrrecs 1. El règim d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament en què els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs hagin d'incórrer amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei serà el següent:

 1. Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de feina seran rescabalades per la seva quantia exacta. El pagament d'aquestes despeses es farà amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

 2. En els viatges que consisteixin en desplaçaments extrainsulars rebran, a més de la indemnització prevista en l'apartat anterior, una quantitat complementària de 30 euros per dia, en concepte de despeses menors sense justificació, sense perjudici del seu caràcter renunciable.

 1. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs i el personal eventual que siguin residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera en el moment del seu nomenament, i mentre mantenguin aquesta residència, tindran dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l'illa de Mallorca.

  La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i es percebrà en dotze mensualitats.

  La residència temporal a l'illa de Mallorca s'ha d'acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s'ha d'adjuntar el corresponent certificat d'estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.

  En el cas que els perceptors de la indemnització que es regula en aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l'illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixin les seves funcions i, en tot cas, perdran el dret a percebre la indemnització.

 2. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs que siguin residents a les Illes Balears en el moment del seu nomenament i mentre mantenguin aquesta residència, tindran dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia d'aquesta indemnització per a 2010 serà l'esmentada en l'apartat anterior multiplicada pel coeficient 1,5 i es percebrà en les mateixes condicions que estableix l'apartat esmentat.

 3. Els membres del Govern de les Illes Balears que no tenguin la condició de diputats seran creditors de les mateixes percepcions que, per raó de l'assistència a les sessions del Parlament de les Illes Balears, acreditin els diputats d'aquesta institució. Aquestes percepcions seran abonades pel que fa a les sessions a les quals, havent estat formalment convocats, hagin assistit.

Article 14

Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits específics 1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la comunitat autònoma s'han de regir pel Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'administració autonòmica de les Illes Balears, la quantia de les quals, amb relació a les de l'any 2009, ha d'augmentar en el percentatge a què es refereix l'article 11.1.a) d'aquesta llei. Aquesta normativa ha de ser igualment aplicable al personal eventual al servei de la comunitat autònoma que, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d'incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no tengui la consideració d'alt càrrec.

Així mateix, les indemnitzacions o els abonaments de despeses del personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l'article 11.1, integren el sector públic autonòmic no poden experimentar creixements superiors als que estableix el paràgraf anterior.

 1. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses a càrrec dels crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.

 2. Els membres representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria primera de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears percebran, prestin o no serveis en aquesta comunitat autònoma, les indemnitzacions per assistència i, si cal, les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i d'allotjament que corresponguin, en els mateixos termes i quantia que les previstes per l'assistència als òrgans col·legiats de l'Administració de la comunitat autònoma en el Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'administració autonòmica de les Illes Balears. Les mateixes indemnitzacions per assistència, i, si n'és el cas, dietes i rescabalament de les despeses corresponents, percebran els representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars a què es refereix la disposició transitòria cinquena de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

  Pel que fa a les indemnitzacions per raó de l'assistència a la resta d'òrgans col·legiats de l'administració autonòmica afectats per les ordres dels consellers a què es refereix l'article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aquestes indemnitzacions s'han de regir igualment pel que disposa l'article 30 del Decret 54/2002, de 12 d'abril, sense perjudici que es mantenguin els efectes d'aquestes ordres pel que fa a les quanties de les indemnitzacions que fixin, sempre que no ultrapassin la quantia de 200 euros bruts per assistència. D'acord amb això, i durant l'any 2010, les ordres dictades a l'empara de l'article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, no desplegaran efectes en tot allò que contradiguin el que s'estableix en aquest paràgraf. En tot cas, les ordres que es dictin a partir de l'entrada en vigor de la present llei, han de respectar el que disposen l'article 30 i l'annex XIII del Decret 54/2002, de 12 d'abril.

 3. D'acord amb l'article 9.1, paràgraf primer, de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, els membres del Consell Consultiu percebran l'any 2010 una indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l'estudi i l'elaboració de dictàmens a raó de 985,17 euros per sessió.

 4. Durant l'any 2010, la meritació i la quantia de les indemnitzacions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l'article 11.1, integren el sector públic autonòmic per raó de l'assistència als òrgans col·legiats de direcció d'aquestes entitats, com també, si n'és el cas, les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i d'allotjament que corresponguin, s'han d'ajustar al mateix règim que, per als òrgans col·legiats de l'administració autonòmica, s'estableix en el segon paràgraf de l'apartat 3 del present article. D'acord amb això, els acords adoptats per aquestes entitats en virtut del que preveu l'article 31 del Decret 54/2002, de 12 d'abril, esdevenen inaplicables en tot allò que no s'ajustin al règim jurídic esmentat.

Article 15

Oferta d'ocupació pública 1. Durant l'any 2010, i sense perjudici del que disposa el paràgraf següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que integren el sector públic autonòmic, de conformitat amb la delimitació que fa, a aquests efectes, la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010, ha de ser, com a màxim i en conjunt, igual al 15% de la taxa de reposició d'efectius i s'ha de concentrar en els sectors, les funcions i les categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Dins aquest límit, l'oferta pública ha d'incloure les places corresponents a llocs de feina ocupats per personal interí o temporal nomenat o contractat a l'exercici anterior amb excepció dels llocs que estiguin reservats o que estiguin inclosos en processos de provisió.

Sense perjudici de les limitacions inherents a les disponibilitats pressupostàries, no computen en el límit anterior les places que es convoquin per a la cobertura d'hospitals i centres de salut; les places corresponents als cossos de funcionaris docents que es convoquin per al desplegament de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; les places relatives al personal que faci funcions de control i vigilància del compliment de la normativa en l'ordre social i en la gestió de polítiques actives d'ocupació; les places corresponents a processos de consolidació d'ocupació que dugui a terme l'Administració de la comunitat autònoma; ni, en cap cas, les convocatòries que derivin d'ofertes d'ocupació pública d'anys anteriors.

En tot cas, les convocatòries de places vacants de les entitats que integren el sector públic autonòmic requereixen la comunicació prèvia al director o a la directora general de Funció Pública.

 1. Durant l'any 2010, l'Administració de la comunitat autònoma i la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article no contractaran personal temporal ni nomenaran funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. En tot cas, les places corresponents als nomenaments i les contractacions de personal interí i temporal computaran als efectes de complir el límit màxim de la taxa de reposició d'efectius en l'oferta d'ocupació pública corresponent al mateix any en què es produeixin i, si no és possible, en l'oferta d'ocupació pública següent.

  La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins en les condicions que estableix el paràgraf anterior, com també, si n'és el cas, les convocatòries que es dictin per cobrir aquests llocs de feina, requereixen la comunicació prèvia al director o a la directora general de Funció Pública.

  TÍTOL IV DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Capítol I Operacions financeres Article 16

  Normes generals aplicables a l'endeutament del sector públic de la comunitat autònoma 1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la resta d'ens a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article poden recórrer a l'endeutament a curt i/o a llarg termini fins a l'import que garanteixi el compliment efectiu de la normativa reguladora de l'estabilitat pressupostària, tenint en compte, a més, el que disposen els apartats següents d'aquest article, com també, pel que fa a l'Administració de la comunitat autònoma i les entitats autònomes que en depenen, els articles 17 i 18 d'aquesta llei.

 2. L'endeutament de la comunitat autònoma s'ha de fer d'acord amb els requisits i les condicions assenyalades en l'article 132 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i en l'article 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

  La intervenció de fedatari públic només serà preceptiva quan així ho disposi expressament la legislació aplicable. En tot cas, no és preceptiva per a les operacions d'apel·lació al crèdit privat, ni per a operacions amb pagarés.

 3. Les entitats autònomes, les empreses públiques i les fundacions del sector públic autonòmic han d'obtenir l'autorització prèvia del conseller o la consellera d'Economia i Hisenda pel que fa a les operacions d'endeutament i de tresoreria que pretenguin concertar. L'atorgament de l'autorització esmentada haurà de tenir en compte, en tot cas, els límits que es derivin de les autoritzacions que atorguin a la comunitat autònoma els òrgans competents de l'Administració de l'Estat en el marc del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'estabilitat pressupostària, i de la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general d'estabilitat pressupostària.

  El mateix règim s'ha d'aplicar a la resta d'ens que, en aplicació de la normativa reguladora de l'estabilitat pressupostària i del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, s'inclogui en el sector d'administracions públiques i consolidi el seu endeutament amb el de la comunitat autònoma de les Illes Balears, encara que no formi part del sector públic autonòmic a què es refereix l'article 1.3 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

  Així mateix, tots aquests ens han d'informar la direcció general competent en matèria de tresoreria de les operacions d'endeutament i de tresoreria que formalitzin i de les disposicions de fons que efectuïn, com també, pel que fa a les operacions d'endeutament, de l'aplicació dels fons a les inversions corresponents.

 4. En el mes següent a l'aprovació del pressupost, les entitats autònomes, les empreses públiques i les fundacions del sector públic autonòmic han de trametre a la direcció general competent en matèria de tresoreria els projectes d'inversió prevists en els pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el producte de les operacions d'endeutament.

Article 17

Operacions de crèdit a curt termini 1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria previstes en l'article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sempre que la seva quantia no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats a l'article 1.1.a) d'aquesta llei.

 1. El Servei de Salut de les Illes Balears i l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb l'autorització prèvia del conseller o la consellera d'Economia i Hisenda, poden dur a terme les operacions de tresoreria previstes en l'article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans esmentat, sempre que la quantia no superi, per a cada una d'ambdues entitats, el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats, respectivament, en l'article 1.2.a) i en l'article 1.3 d'aquesta llei.

En tot cas, l'import de les operacions de tresoreria que formalitzi l'Agència Tributària de les Illes Balears a fi d'anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens locals de les Illes Balears que hagin delegat o encomanat la gestió recaptadora dels seus ingressos, no s'ha de computar als efectes del límit quantitatiu que preveu el paràgraf anterior.

Article 18

Operacions de crèdit a llarg termini 1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o la consellera d'Economia i Hisenda, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels crèdits a què es refereix l'article 2.1 d'aquesta llei, amb un termini de reemborsament superior a l'any, i en determini les característiques, amb la limitació d'augmentar l'endeutament al tancament de l'exercici fins a un import màxim de 624.000.000 d'euros respecte del saldo de l'endeutament a dia 1 de gener de 2010.

Aquest límit serà efectiu al tancament de l'exercici i es pot sobrepassar al llarg de l'any en curs.

 1. Així mateix, s'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del conseller o la consellera d'Economia i Hisenda, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que s'estableixen en la normativa reguladora de l'estabilitat pressupostària i del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, fins a l'import màxim autoritzat en el programa anual d'endeutament acordat amb el Ministeri d'Economia i Hisenda.

  El conseller o la consellera d'Economia i Hisenda ha de fer les modificacions de crèdit que calguin per raó de les operacions d'endeutament a què es refereix aquest apartat.

 2. L'endeutament autoritzat pel Consell de Govern en virtut del que disposen els apartats 1 i 2 anteriors que no s'hagi formalitzat en data de 31 de desembre de 2010 es podrà dur a terme l'any següent i s'ha d'imputar en tot cas a l'autorització corresponent a l'any 2010, amb la comptabilització del dret de cobrament corresponent en el pressupost d'ingressos de l'any 2010.

 3. En tot cas, el Consell de Govern pot acordar la concertació de crèdits pont o d'operacions de crèdit a curt termini, els quals s'han de cancel·lar en el moment en què es formalitzi definitivament l'endeutament a llarg termini autoritzat. L'import d'aquests crèdits no s'ha de computar als efectes dels límits quantitatius que s'estableixen en l'article 17 d'aquesta llei per a les operacions de tresoreria.

Article 19

Avals 1. Al llarg de l'exercici de 2010, el Govern de les Illes Balears pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, directament o a través de les seves entitats autònomes, fins a la quantitat total de 15.000.000 d'euros.

Els avals que, si s'escau, es concedeixin s'han de subjectar a les condicions que determinen els articles 74 a 78 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

 1. L'import de cada aval no pot excedir el 30% de la quantitat assenyalada en l'apartat anterior d'aquest article, excepte en els supòsits en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta limitació.

  Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada.

 2. No s'han d'imputar al límit esmentat en l'apartat anterior els segons avals regulats en el paràgraf segon de l'article 78 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, ni tampoc els avals que es prestin amb motiu del refinançament o la substitució d'operacions de crèdit, en la mesura que impliquin cancel·lació d'avals concedits abans.

 3. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d'avals, hagin estat concedits directament per l'Administració de la comunitat autònoma o per les seves entitats autònomes, els ha de tramitar i registrar la direcció general competent en matèria de tresoreria.

 4. Les empreses públiques i la resta d'ens a què es refereix l'article 16.3 d'aquesta llei poden concedir avals en el marc de la normativa aplicable a cadascun d'aquests ens. En tot cas, prèviament a la concessió dels avals, s'ha d'obtenir l'autorització del conseller o la consellera d'Economia i Hisenda en els mateixos termes que s'estableixen en l'article 16.3 esmentat. Així mateix, tots aquests ens han d'informar la direcció general competent en matèria de tresoreria dels avals que formalitzin, com també de la seva execució i/o cancel·lació.

 5. Els avals que es concedeixin es poden fer extensius a operacions de derivats financers formalitzats per l'entitat, la institució o l'empresa avalada.

  Les operacions de derivats financers han de ser prèviament autoritzades per la direcció general competent en matèria de tresoreria.

Article 20

Avals específics 1. En tot cas, en l'exercici de 2010, el Govern de les Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, les operacions de crèdit següents:

 1. Per un import de fins a 25.000.000 d'euros, les que concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

 2. Per un import de fins a 21.800.000,00 euros, les que concedeixin les entitats financeres a Ports de les Illes Balears.

 3. Per un import de fins a 2.849.500 euros, les que concedeixin les entitats financeres a Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA).

 4. Per un import de fins a 40.000.000 d'euros, les que concedeixin les entitats financeres a l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

 5. Per un import de fins a 12.107.000 euros, les que concedeixin les entitats financeres a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

  1. Les operacions de crèdit que s'hagin d'avalar tenen com a objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions dels ens esmentats en l'apartat anterior, que queda reflectit en els pressuposts corresponents.

   Capítol II Tributs Article 21

   Tributs 1. Per a l'any 2010 les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions patrimonials de caràcter públic de la hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'han d'augmentar en la quantitat que resulti d'aplicar a la quantitat exigida durant l'any 2009 el coeficient derivat de l'augment de l'índex de preus de consum de l'Estat espanyol corresponent a l'exercici de 2008.

   En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de caràcter públic de quota variable amb tipus de gravamen que no sigui percentual, l'augment establert en el paràgraf anterior s'entendrà referit al tipus de gravamen específic o gradual aplicable a la base.

  2. Les xifres resultants de l'aplicació del coeficient establert en l'apartat anterior s'han d'arrodonir per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En cas que en haver aplicat aquest coeficient s'obtengui una quantitat la tercera xifra decimal de la qual sigui cinc, l'arrodoniment es farà a la xifra superior.

  3. S'exceptuen de l'augment previst en aquest article els tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que s'hagin actualitzat per normes aprovades l'any 2009.

   TÍTOL V TANCAMENT DEL PRESSUPOST Article 22

   Tancament del pressupost Els pressuposts per a l'exercici de 2010 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l'any 2010.

   TÍTOL VI RELACIONS INSTITUCIONALS Article 23

   Documentació que s'ha de trametre al Parlament de les Illes Balears La documentació que, segons el que disposa l'article 100 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, ha de trametre trimestralment el Govern de les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears s'ha de lliurar en el segon mes de cada trimestre.

   DISPOSICIONS ADDICIONALS Disposició addicional primera Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears 1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador, és el que s'indica tot seguit:

 6. Personal docent: 40.932.441,05 euros.

 7. Personal no docent: 16.357.850,95 euros.

  1. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol I del seu pressupost de despeses per l'import dels triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

   Disposició addicional segona Tarifes de subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears Al llarg de l'any 2010 se suspèn la vigència de la disposició addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1998, només respecte de les tarifes de subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través d'Internet amb servei de recerca.

   Disposició addicional tercera Racionalització del sector públic instrumental 1. S'insta el Govern de les Illes Balears perquè, sota els principis de simplificació, eficàcia i eficiència en la gestió, faci les actuacions que siguin adients per homogeneïtzar i racionalitzar el conjunt d'ens integrants del sector públic instrumental de la comunitat autònoma.

  2. En particular, i de conformitat amb les previsions que conté la disposició addicional quarta de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'insta el Govern de les Illes Balears perquè faci les actuacions adients per reestructurar l'objecte de les empreses públiques CAIB Patrimoni, SA, Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) i Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), com també, si escau, per liquidar i extingir algunes o totes aquestes empreses públiques, de conformitat amb el que estableix la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la disposició addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

   L'ens instrumental que preveu l'esmentada disposició addicional quarta de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quedarà inicialment adscrit a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques.

   Disposició addicional quarta Nou sistema de finançament definitiu dels consells insulars 1. D'acord amb els principis establerts en l'article 138 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i tenint en compte la creació del Consell Insular de Formentera, durant l'any 2010 s'ha d'establir una nova regulació del sistema de finançament dels consells insulars previst en la Llei 2/2002, de 3 d'abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars.

  3. El Consell Financer Interinsular a què es refereix l'article 8 de l'esmentada Llei 2/2002, de 3 d'abril, avaluarà el finançament actual dels consells insulars i coordinarà els criteris i les variables que han de regir el finançament dels consells insulars atenent els principis d'equitat, de transparència i d'objectivitat.

  4. La nova regulació del sistema de finançament dels consells insulars tindrà efectes a partir de dia 1 de gener de 2011, sense perjudici que, en el marc del procediment a què fa referència l'apartat anterior i a proposta del Consell Financer Interinsular, el Govern de les Illes Balears pugui atorgar bestretes a compte, les quals es liquidaran en els terminis i d'acord amb les condicions que determini el Consell Financer Interinsular. En tot cas, aquestes bestretes s'han de comptabilitzar en els pressuposts d'ingressos dels consells insulars i la seva quantia no pot superar els imports següents:

 8. Per al Consell Insular de Mallorca: 37.500.000 euros.

 9. Per al Consell Insular de Menorca: 4.500.000 euros.

 10. Per al Consell Insular d'Eivissa: 4.500.000 euros.

  Disposició addicional cinquena Declaració d'interès general de determinades obres d'infraestructures hidràuliques 1. Es declaren d'interès general les obres d'infraestructures hidràuliques inherents als projectes següents:

 11. Projecte d'aprofitament per a regadiu de les aigües regenerades de les EDAR de Consell i d'Alaró.

 12. Projecte d'aprofitament per a regadiu de les aigües regenerades de l'EDAR de Felanitx.

 13. Projecte d'aprofitament per a regadiu de les aigües regenerades de l'EDAR de Porreres.

 14. Projecte d'ampliació i modernització de regadiu a Algaida-Montuïri.

 15. Projecte d'ampliació i modernització de regadiu a Vilafranca.

 16. Projecte d'ampliació del regadiu amb aigües regenerades de la comunitat de regants del Pla de Sant Jordi (Palma).

 17. Projecte de modernització parcial de la xarxa de reg de la comunitat de regants del Pla de Sant Jordi (Palma).

 18. Projecte de modernització de la zona nord de la xarxa de reg de Sa Marineta (Ariany-Petra).

 19. Projecte de modernització de la zona sud de la xarxa de reg de Sa Marineta (Ariany-Petra).

  1. L'execució de les obres incloses en aquesta disposició duu implícites les declaracions següents:

 20. La d'utilitat pública als efectes que preveuen els articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.

 21. La d'urgència a l'efecte de l'ocupació dels béns afectats a què es refereix l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

  1. Aquesta declaració d'interès general ha de permetre les expropiacions forçoses que siguin necessàries per a l'execució de les obres i la urgent ocupació dels béns afectats.

   Disposició addicional sisena Creació del Centre de Recerca Agroalimentària de les Illes Balears

  2. De conformitat amb el que disposa l'article 1.a de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea una entitat autònoma amb personalitat jurídica pròpia denominada Centre de Recerca Agroalimentària de les Illes Balears i adscrita inicialment a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que té com a objecte contribuir a la modernització dels sectors agrari, pesquer, ramader i alimentari de les Illes Balears, i a la millora de la seva competitivitat mitjançant la recerca, la innovació, la transferència de tecnologia i la formació d'agricultors, de ramaders i de pescadors, com també dels tècnics i de la resta de treballadors en aquests sectors.

  3. El personal d'aquesta entitat estarà integrat pel personal funcionari i/o laboral que ocupi llocs de feina adscrits a l'entitat autònoma en els termes prevists a la legislació de funció pública aplicable a la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la legislació laboral.

  4. Pertoca al Consell de Govern, mitjançant un decret, desenvolupar l'organització i el règim jurídic de l'entitat autònoma, com també aprovar-ne els estatuts i determinar la iniciació efectiva de les activitats de l'ens.

  5. Pertoca, així mateix, al president i al Govern de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, reestructurar les conselleries i/o les direccions generals competents en aquests sectors d'activitat, com també reestructurar o autoritzar la dissolució i l'extinció de les societats Serveis de Millora Agrària, SA i Institut de Biologia Animal de Balears, SA i, si n'és el cas, de la resta d'entitats instrumentals l'objecte o la finalitat institucional de les quals es vegi afectat per la creació d'aquesta nova entitat autònoma, de conformitat amb el que preveuen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  6. S'autoritza el conseller o la consellera d'Economia i Hisenda perquè, d'acord amb les previsions contingudes en els apartats anteriors d'aquesta disposició i a l'empara d'aquesta llei i dels articles 54 i 64 del text refós de la Llei de finances, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, faci totes les actuacions que siguin necessàries per dotar els crèdits pressupostaris inicials de l'entitat autònoma i, en general, per reestructurar els estats de despeses i d'ingressos i els estat de recursos i de dotacions integrants dels pressuposts generals de la comunitat autònoma, a l'efecte que l'entitat autònoma pugui iniciar de forma efectiva les seves activitats dins l'any 2010.

  7. De conformitat amb l'article 17 de la Llei 13/1986, de 14 d'abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tecnològica, el centre pot dur a terme amb càrrec als seus pressuposts els contractes per a l'elaboració de projectes específics de recerca i els contractes per a la incorporació d'investigadors al sistema de ciència i tecnologia, d'acord amb el règim jurídic que estableix el precepte legal esmentat.

   La formalització d'aquests contractes s'ha de comunicar a la Direcció General de Funció Pública als efectes del seu control i seguiment. El seu règim retributiu s'ha d'establir mitjançant una resolució de la presidència del centre, amb l'informe previ favorable de les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Innovació, Interior i Justícia.

   Disposició addicional setena 1. S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant un decret i a proposta del conseller o la consellera de Medi Ambient, creï una entitat de dret públic que ha de sotmetre l'actuació a l'ordenament jurídic privat, d'acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b de l'article 1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adscrita inicialment a la Conselleria de Medi Ambient, la qual ha d'exercir el control d'eficàcia de la seva activitat.

  8. La finalitat institucional de l'entitat ha de ser:

 22. La prevenció i l'extinció d'incendis forestals.

 23. La gestió forestal, que inclou la sanitat forestal.

 24. La protecció d'espècies i les actuacions en matèria de caça competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 25. La gestió dels espais naturals protegits a l'empara de la legislació ambiental, la qual cosa inclou els parcs nacionals ubicats en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 26. La gestió de les àrees recreatives i de les finques públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 27. L'educació ambiental.

  1. Amb l'aprovació del decret que estableixi l'organització i el règim jurídic de la nova entitat, i de conformitat amb el que preveu la Llei 3/1989, de 29 d'abril, i la disposició addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'han d'extingir l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) i l'entitat Espais de Natura Balear (ENB), creades pels decrets 69/1997, de 21 de maig, i 71/2006, de 28 de juliol, respectivament, de manera que la nova entitat se subrogui en la titularitat de tots els drets i les obligacions, siguin de la classe que siguin, de les entitats extingides.

   DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Disposició derogatòria única Normes que es deroguen Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei.

   DISPOSICIONS FINALS Disposició final primera Modificacions de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, en matèria de tributació del joc 1. La lletra c) de l'article 15 queda modificada de la manera següent:

   'c) Als casinos de joc s'aplicarà la tarifa següent:

   c.1) Amb caràcter general:

   - Porció de base imposable entre 0 euros i 1.929.497,29 euros. Tipus aplicable: 22%.

   - Porció de base imposable entre 1.929.497,30 euros i 3.192.403,59 euros.

   Tipus aplicable: 40%.

   - Porció de base imposable entre 3.192.403,60 euros i 6.367.342,99 euros.

   Tipus aplicable: 50%.

   - Porció de base imposable superior a 6.367.343 euros. Tipus aplicable:

   61%.

   c.2) Amb creació d'ocupació:

   - Porció de base imposable entre 0 euros i 1.929.497,29 euros. Tipus aplicable: 20%.

   - Porció de base imposable entre 1.929.497,30 euros i 3.192.403,59 euros.

   Tipus aplicable: 37%.

   - Porció de base imposable entre 3.192.403,60 euros i 6.367.342,99 euros.

   Tipus aplicable: 47%.

   - Porció de base imposable superior a 6.367.343 euros. Tipus aplicable:

   58%.

   Es considera que l'obligat tributari crea ocupació quan la plantilla mitjana utilitzada en el conjunt de les seves activitats econòmiques al llarg de cada any natural és superior a la plantilla mitjana de l'any natural anterior.

   A l'efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu increment, s'ha de tenir en compte el que estableix el tercer paràgraf de l'article 109.1 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

   L'aplicació de la tarifa reduïda a què es refereix la lletra c.2) anterior és automàtica per part de l'obligat tributari quan presenti l'autoliquidació de la taxa corresponent al quart trimestre de cada any natural, sense perjudici de les facultats de comprovació ulterior de l'administració tributària. A aquest efecte, l'obligat tributari ha de conservar, durant el període de prescripció del dret a liquidar el deute tributari corresponent, la documentació que permeti acreditar davant l'administració tributària el compliment del requisit de creació d'ocupació abans esmentat.

   En el cas que l'administració tributària comprovi que no s'ha complert el requisit de creació d'ocupació, s'ha de pagar la part de la taxa que s'hagi deixat d'autoliquidar i ingressar com a conseqüència d'haver aplicat la tarifa reduïda en lloc de la tarifa general. A aquest efecte, l'administració tributària ha de practicar la liquidació de la quota que en resulti, juntament amb els interessos de demora corresponents, sense perjudici del règim sancionador que, si s'escau, sigui aplicable.' 2. La lletra d) de l'article 15 queda modificada de la manera següent:

   'd) Màquines del tipus B o recreatives amb premi:

   d.1) Quota anual: 3.467 euros.

   d.2) Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cadascun sigui independent del realitzat per la resta de jugadors, seran d'aplicació les quotes següents:

   d.2.1) Màquines de dos jugadors: una quota de 6.067,25 euros.

   d.2.2) Màquines de tres jugadors o més: 6.067,25 euros, més el resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.' Disposició final segona Modificació de l'article 21 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública L'article 21 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, queda modificat de la manera següent:

   'El pagament de les liquidacions trimestrals de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a les màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d'atzar a què es refereix l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qual es regula la gestió censal i el pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el joc en màquines tipus B o recreatives amb premi i en màquines tipus C o d'atzar, podrà ser objecte d'ajornament o de fraccionament d'acord amb la normativa general aplicable als deutes tributaris.' Disposició final tercera Règim específic aplicable a la transmissió onerosa de vehicles de motor en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 1. S'estableix un tipus de gravamen del 0% en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable a les transmissions oneroses per actes inter vivos de ciclomotors, com també de motocicletes, turismes i vehicles tot terreny amb una antiguitat igual o superior a deu anys.

   No obstant això, resten exclosos del tipus de gravamen esmentat i, en conseqüència, han de tributar pel tipus de gravamen general aplicable a la transmissió onerosa de béns mobles, els vehicles que, de conformitat amb la normativa vigent, hagin estat qualificats com a històrics i els vehicles el valor dels quals sigui igual o superior a 20.000 euros d'acord amb els preus mitjans de venda publicats per ordre ministerial que siguin aplicables a la gestió de l'impost.

  2. Els subjectes passius de l'impost no resten obligats a presentar l'autoliquidació en concepte de transmissions patrimonials oneroses respecte de les transmissions objecte del tipus de gravamen específic a què es refereix el primer paràgraf de l'apartat anterior.

   Disposició final quarta Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears 1. Se suprimeix l'apartat d.7) de l'article 5 i es modifica la lletra a) d'aquest mateix article, que passa a tenir la redacció següent:

   'a) Pel que fa a les associacions:

   a.1. Les inscripcions de constitució.

   a.2. Les inscripcions de modificacions estatutàries.

   a.3. La inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans directius o de govern, per canvi, baixa o nova incorporació.

   a.4. La inscripció d'obertura o canvi de delegacions.

   a.5. La inscripció de federacions, confederacions i unions d'associacions d'àmbit autonòmic.

   a.6. La inscripció d'incorporació d'associacions a federacions o confederacions d'àmbit autonòmic.

   a.7. La tramitació de la declaració d'utilitat pública de les associacions.

   a.8. La inscripció d'adaptació d'estatuts a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, amb modificació d'estatuts.

   a.9. Qualsevol altra sol·licitud d'inscripció d'actes, fets o documents de caràcter facultatiu.' 2. La lletra a) de l'article 7.1 queda modificada de la manera següent:

   'a) Registre d'associacions: conceptes a.1. Per sol·licitud d'inscripció de constitució: 50,64 euros.

   a.2. Per cada sol·licitud d'inscripció de modificacions estatutàries: 15,27 euros.

   a.3. Per cada sol·licitud d'inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans directius o de govern, per canvi, baixa o nova incorporació: 15,27 euros.

   a.4. La inscripció d'obertura o canvi de delegacions: 15,27 euros.

   a.5. La inscripció de federacions, confederacions i unions d'associacions d'àmbit autonòmic: 69,15 euros.

   a.6. La inscripció d'incorporació d'associacions a federacions o confederacions d'àmbit autonòmic: 25,32 euros.

   a.7. La tramitació de la declaració d'utilitat pública de les associacions:

   18,98 euros.

   a.8. La inscripció d'adaptació d'estatuts a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, amb modificació d'estatuts: 15,27 euros.

   a.9. Qualsevol altra sol·licitud d'inscripció d'actes, fets o documents de caràcter facultatiu: 11,90 euros.' 3. Se suprimeix l'apartat d.7) de l'article 7.1 i es modifica l'apartat d.1) d'aquest mateix article, que passa a tenir la redacció següent:

   'd.1. Per cada expedició de certificats: 6 euros.' 4. S'afegeix un nou capítol XII al títol V, relatiu a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, amb el contingut següent:

   'Capítol XII Taxa per la implementació dels processos de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral Article 103 septvicies Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la implementació dels processos de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral a les Illes Balears.

Article 103

octovicies Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que sol·licitin la inscripció als processos a què es refereix l'article anterior.

Article 103

novovicies Quantia La taxa s'exigeix d'acord amb les tarifes següents:

 1. Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral: 5 euros.

 2. Inscripció a la fase d'orientació i assessorament:

  2.1. Per a qualificacions de nivell 1: 25 euros.

  2.2. Per a qualificacions de nivell 2: 35 euros.

  2.3. Per a qualificacions de nivell 3: 40 euros.

 3. Inscripció a la fase d'avaluació i acreditació (inclou les despeses de tribunal i l'expedició del certificat d'acreditació d'unitats de competència):

  3.1. Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1: 10 euros, sigui quin sigui el nombre d'unitats de competència de les quals se sol·licita avaluació.

  3.2. Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2:

  - Si se sol·licita l'avaluació d'una unitat de competència: 10 euros.

  - Si se sol·licita l'avaluació de dues unitats de competència: 15 euros.

  - Si se sol·licita l'avaluació de tres o més unitats de competència: 20 euros.

  3.3. Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3:

  - Si se sol·licita l'avaluació d'una unitat de competència: 15 euros.

  - Si se sol·licita l'avaluació de dues unitats de competència: 20 euros.

  - Si se sol·licita l'avaluació de tres o més unitats de competència: 35 euros.

Article 103

tricies Exempcions i bonificacions Estan exemptes del pagament d'aquesta taxa les persones que sol·licitin la inscripció en aquests processos en situació d'atur, i aquelles amb una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que ho demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

Article 103

untricies Meritació La taxa es merita quan es presta el servei corresponent. No obstant això, el pagament s'ha de fer en el moment en què es formalitza la inscripció per participar en cadascuna de les fases del procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral.

L'import de la taxa s'ha de retornar en el cas que la persona sol·licitant no sigui admesa a la fase en què s'ha inscrit. La sol·licitud de devolució s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà d'haverse publicat la relació definitiva de persones admeses i excloses.' 5. Es modifica el concepte 2.2 de la lletra A) de l'apartat 1 de l'article 250 i s'afegeix el concepte 2.3, amb el contingut següent:

'2.2. De port a port o a una altra illa o viceversa, interinsular. Temporada baixa: 0,416957 euros.

2.3. De port a costa de la mateixa illa o viceversa, insular: 0,069214 euros.' 6. S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 278 amb el contingut següent:

'5. S'estableix una bonificació del 80% de la tarifa G-5, aplicable durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre en els ports i llocs d'amarratge que, per necessitats de l'explotació i amb caràcter excepcional,

Ports de les Illes Balears determini mitjançant una resolució, per als usuaris amb amarratge en base de llista 7a que retirin l'embarcació de la zona portuària durant el període esmentat.' 7. L'apartat 4 de la lletra A) de l'article 307 queda modificat de la manera següent:

'4. Als vaixells o a les embarcacions no definides en els apartats anteriors, i als que superin el consum màxim diari que s'estableix en l'apartat anterior, se'ls aplicarà una taxa de 3,74 euros per servei més el valor dels metres cúbics subministrats, que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual hagi facturat el metre cúbic la companyia subministradora. S'entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.' 8. L'apartat 4 de la lletra B) de l'article 307 queda modificat de la manera següent:

'4. Als vaixells o a les embarcacions no definides en els apartats anteriors, i als que superin el consum màxim diari que s'estableix en l'apartat anterior, se'ls aplicarà una taxa de 4,62 euros per servei més el valor dels Kw/h subministrats, que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual hagi facturat el Kw/h la companyia subministradora. S'entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.' 9. L'article 335 queda modificat de la manera següent:

'Article 335

Eslora i mànega màxima o total És la que figura en el full d'assentament actualitzat o el document equivalent del vaixell o l'embarcació o, si no hi figura, la que resulti de l'amidament que la direcció general competent en la matèria practiqui, prenent la màxima distància existent entre els extrems dels elements que surten més de proa i de popa del vaixell o de l'embarcació i els seus mitjans auxiliars.' 10. S'afegeixen els punts 3.6 i 3.7 a l'article 351.3, amb el contingut següent:

'3.6. Sol·licitud d'autorització de tanatori fora del recinte del cementiri:

93 euros.

3.7. Diligència del llibre de registre de les pràctiques i actuacions de les empreses funeràries, dels cementiris, dels crematoris i dels tanatoris: 38 euros.' 11. L'article 359 queda modificat de la manera següent:

'Article 359

Quantia 1. Autorització prèvia hospitalària: 78,71 euros.

 1. Inspecció prèvia a l'atorgament o a la denegació dels permisos de funcionament i per cada inspecció posterior: 82,17 euros.

 2. Per la certificació sanitària o renovació de la certificació dels vehicles de transport sanitari: 45,85 euros.

 3. Autorització de funcionament i renovació d'autorització d'hospitals, amb inspecció preceptiva: 269,90 euros.

 4. Autorització de funcionament i renovació d'autorització de centres sense internament, amb inspecció preceptiva: 154,84 euros.

 5. Comunicació de distribució de productes sanitaris i comunicació de venda de productes sanitaris (sense inspecció): 31,15 euros.

 6. Autorització de funcionament i renovació d'autorització de consultes mèdiques, consultes d'altres professionals sanitaris, establiments sanitaris i llicències de fabricació de productes sanitaris a mida (protètics dentals, ortoprotètics i altres fabricants a mida), amb inspecció preceptiva: 148,32 euros.

 7. Modificacions de l'autorització per a hospitals i centres sense internament:

  1. Ampliacions de serveis i reforma amb inspecció preceptiva: 121,17 euros.

  2. Canvi de titular (sense inspecció): 20,51 euros.

 8. Per l'acreditació de centres hospitalaris, amb inspecció preceptiva:

  412,50 euros.' 12. L'article 367 queda modificat de la manera següent:

  'Article 367

  Quantia 1. Diligència del llibre-registre per a l'anotació dels mesuraments diaris d'aigua: 19,76 euros.

 9. Per cada visita d'inspecció: 68 euros.

 10. Per a l'expedició de cada carnet de socorrista de piscines: 4 euros.

 11. Per a l'expedició de cada carnet de manteniment de piscines: 4 euros.

 12. Sol·licitud per impartir formació al personal socorrista de piscines: 168 euros.

 13. Sol·licitud per impartir formació al personal de manteniment de piscines: 168 euros.

 14. Per cada visita de supervisió de cursos de formació: 83 euros.

 15. Per la gestió de cada curs de formació finalitzat: 48 euros.

 16. Sol·licitud de convalidació de la formació: 39 euros.

 17. Sol·licitud de duplicat de carnet: 20 euros.' 13. L'article 379 queda modificat de la manera següent:

  'Article 379

  Quantia La quota tributària d'aquesta taxa s'exigirà d'acord amb la tarifa següent:

 18. Sol·licitud d'un farmacèutic per a l'autorització de l'establiment d'una nova oficina de farmàcia: 281,46 euros.

 19. Sol·licitud per participar en el concurs públic per a l'adjudicació d'una farmàcia prèviament autoritzada: 137,43 euros.

 20. Sol·licitud d'autorització del local designat per a la instal·lació d'una oficina de farmàcia: 408,08 euros.

 21. Sol·licitud d'obertura i posada en funcionament d'una oficina de farmàcia: 81,63 euros.

 22. Sol·licitud d'autorització de trasllat o d'obres de modificació d'una oficina de farmàcia: 556,84 euros.

 23. Sol·licitud d'autorització de transmissió d'una oficina de farmàcia:

  - Primera transmissió per negoci inter vivos: 1.000 euros.

  - Resta de transmissions: 556,84 euros.

 24. Sol·licitud d'autorització de funcionament de serveis o dipòsits de medicaments en mútues, centres de cirurgia ambulatòria i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs: 81,63 euros.' 14. S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 383, amb el contingut següent:

  '6. Emissió d'informes que suposin l'estudi o l'examen de projectes o d'expedients amb visita d'inspecció: 93 euros.' 15. El capítol XI del títol VIII, relatiu a la Conselleria de Sanitat i Consum, queda modificat de la manera següent:

  'Capítol XI Taxa corresponent a la sol·licitud d'autorització d'assaigs clínics amb medicaments i per a la realització d'estudis postautorització, estudis observacionals o epidemiològics Article 388 bis Taxa corresponent a la sol·licitud d'autorització d'assaigs clínics amb medicaments i per a la realització d'estudis postautorització, estudis observacionals o epidemiològics 1. Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la sol·licitud d'autorització d'assaigs clínics amb medicaments, quan el CEIC de les Illes Balears hi actua com a implicat, i per a la realització d'estudis postautorització, estudis observacionals o epidemiològics, com també la sol·licitud d'autorització d'assaigs clínics amb medicaments, quan el CEIC de les Illes Balears hi actua com el CEIC de referència.

 25. Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques, jurídiques i les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin la realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

 26. Quantia La quota tributària d'aquestes taxes es determina d'acord amb les tarifes següents:

  1. Sol·licitud d'autorització d'assaigs clínics amb medicaments (CEIC de les Illes Balears implicat) i per a la realització d'estudis postautorització, estudis observacionals o epidemiològics: 540 euros.

  2. Sol·licitud d'autorització d'assaigs clínics amb medicaments, actuant el CEIC de les Illes Balears com a CEIC de referència: 690 euros 4. Meritació i pagament La taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud a què es refereix el fet imposable.' 16. S'afegeix un nou capítol XVI al títol VIII, relatiu a la Conselleria de Sanitat i Consum, amb el contingut següent:

  'Capítol XVI Taxa per inscripció d'empreses de serveis de biocides/plaguicides d'ús ambiental i a la indústria alimentària Article 388 quindecies Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

  - Inscripció en el registre oficial.

  - Inspecció de fabricació, comercialització i serveis d'aplicació.

  - Expedició de carnets d'aplicadors.

  - Supervisió de cursos de formació.

Article 388 sexdecies

Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa els fabricants, els comercialitzadors, els serveis d'aplicació, els aplicadors i els usuaris i, en general, les persones naturals o jurídiques o les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària que utilitzin, a petició pròpia o per imperatiu de la llei, els serveis de la conselleria que s'esmenten en l'article anterior.

Article 388

septdecies Quantia La quota tributària d'aquesta taxa es determina d'acord amb les tarifes següents:

 1. Inscripció en el registre oficial d'establiments i serveis biocides/plaguicides d'ús ambiental i a la indústria alimentària: 218 euros 2. Per cada inspecció a establiments de fabricació, comercialització i/o serveis d'aplicació: 53 euros 3. Per l'expedició del carnet d'aplicador: 4 euros 4. Per la supervisió de cada curs de formació: 83 euros Article 388 octodecies Meritació i pagament La taxa es meritarà quan es presti el servei o l'activitat que en constitueix el fet imposable. La taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació i s'ha d'ingressar en el mateix moment de la seva meritació. No obstant això, pels serveis prestats a instància de part, s'ha d'efectuar el dipòsit previ de l'import al mateix temps de la sol·licitud del servei.' 17. S'afegeix un nou capítol XVII al títol VIII, relatiu a la Conselleria de Sanitat i Consum, amb el contingut següent:

'Capítol XVII Taxa per determinats serveis relatius a instal·lacions d'aigua de consum humà Article 388 novodecies Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

- Informar sobre les reformes o noves construccions i instal·lacions.

- Supervisar la posada en funcionament d'instal·lacions.

- Informar sobre cisternes i dipòsits mòbils.

Article 388 vicies

Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa els gestors públics i privats responsables de l'abastament d'aigua de consum humà i, en general, les persones naturals o jurídiques o les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària que utilitzin, a petició pròpia o per imperatiu de la llei, els serveis de la conselleria que s'indiquen en l'article anterior.

Article 388 unvicies

Quantia La quota tributària d'aquesta taxa es determina d'acord amb les tarifes següents:

 1. Sol·licitud d'informe sobre reforma o nova construcció d'instal·lacions d'aigua de consum humà: 138 euros.

 2. Sol·licitud de supervisió de la posada en funcionament de les instal·lacions: 138 euros.

 3. Sol·licitud d'informe sobre cisternes i/o dipòsits mòbils: 98 euros.

Article 388 duovicies

Meritació i pagament La taxa es meritarà quan es presti el servei o l'activitat que constitueix el fet imposable. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i s'ha d'ingressar en el mateix moment de la seva meritació. No obstant això, pels serveis prestats a instància de part, s'ha d'efectuar el dipòsit previ de l'import al mateix temps de la sol·licitud del servei.' 18. S'afegeix un nou capítol XVIII al títol VIII, relatiu a la Conselleria de Sanitat i Consum, amb el contingut següent:

'Capítol XVIII Taxa pels serveis d'acreditació i inscripció i anotació en el Registre d'entitats formadores en l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) Article 388 tervicies Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'acreditació i el registre d'entitats formadores de les persones i les entitats implicades en els processos de formació i/o utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).

Article 388 quatervicies

Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones o les entitats formadores a què fa referència l'article anterior.

Article 388 quinvicies

Quantia La quota tributària d'aquesta taxa es determina d'acord amb les tarifes següents:

 1. Acreditació i registre d'entitats formadores: 77,70 euros.

 2. Inspecció (per cada visita d'inspecció): 79,18 euros.

Article 388

sexvicies Meritació i pagament La taxa es meritarà quan es dugui a terme el fet imposable, tot i que el pagament es pot exigir en el moment en què la persona o l'entitat interessada faci la sol·licitud.' 19. S'afegeix un nou capítol XIX al títol VIII, relatiu a la Conselleria de Sanitat i Consum, amb el contingut següent:

'Capítol XIX Taxa pels serveis d'inscripció i anotació en el Registre de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) Article 388 septvicies Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el Registre de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).

Article 388

octovicies Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa la persona o l'entitat titular de l'establiment que disposi d'un desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA).

Article 388

novovicies Quantia La quota tributària d'aquestes taxes es determina d'acord amb la tarifa següent:

- Inscripció en el Registre per cadascun dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA), com també les modificacions: 13,09 euros.

Article 388

tricies Meritació i pagament La taxa es meritarà quan es dugui a terme el fet imposable, tot i que el pagament es pot exigir en el moment en què la persona o l'entitat interessada faci la sol·licitud.' 20. S'afegeix un nou capítol XX al títol VIII, relatiu a la Conselleria de Sanitat i Consum, amb el contingut següent:

'Capítol XX Taxa pels serveis d'homologació de cursos per a l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) Article 388 untricies Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'homologació de cursos per a l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA).

Article 388

duotricies Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones o les entitats interessades en l'homologació de cursos.

Article 388

tertricies Quantia La quota tributària d'aquesta taxa es determina d'acord amb la tarifa següent:

- Homologació de curs per a l'ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA): 31,57 euros.

Article 388

quatertricies Meritació i pagament La taxa es meritarà quan es dugui a terme el fet imposable, tot i que el pagament es pot exigir en el moment en què la persona o l'entitat interessada faci la sol·licitud.' 21. L'apartat 6 de l'article 411 queda modificat de la manera següent:

'6. Concessió i renovació del carnet d'operador de maquinària mòbil (palista):

6.1. Primera tramitació: 16,88 euros.

6.2. Renovació: 13,51 euros.' 22. S'afegeix una disposició addicional única amb el contingut següent:

'Disposició addicional única Referències a autoritzacions de procediments administratius afectats per la Directiva 123/2006 CE A l'efecte de la configuració del fet imposable de les taxes regulades en aquesta llei, s'ha d'entendre que totes les referències a autoritzacions els procediments administratius de les quals resultin afectats per la Directiva 123/2006

CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, inclouen, també, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que, si escau, les substitueixin.' Disposició final cinquena Modificació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears El paràgraf segon de l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

'La finalitat de l'entitat creada és la planificació, la gestió i la coordinació de les polítiques d'ocupació, amb funcions concretes d'informació, d'orientació i d'intermediació en el mercat laboral, com també el foment de l'ocupació en tots els seus vessants i el desenvolupament de la formació professional per a l'ocupació.' Disposició final sisena Modificació de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears S'afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional quarta , a la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el contingut següent:

'Disposició addicional quarta Creació i règim jurídic de l'ens instrumental encarregat de la gestió immobiliària de la comunitat autònoma 1. S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, d'acord amb el que estableix l'article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creï una empresa pública de dret públic o autoritzi la creació o la modificació de l'objecte social d'una empresa pública de dret privat, per a la gestió, l'administració, l'explotació, la rehabilitació, el manteniment i la conservació, la vigilància, la investigació, l'inventari, la regularització, la millora, l'optimització, la valoració, la taxació i l'adquisició o l'alienació dels béns i drets integrants o susceptibles d'integrar el patrimoni de la comunitat autònoma o altres patrimonis públics, com també per a la construcció, la reforma i la promoció d'edificacions i altres immobles, per compte propi o de tercers, i per a la gestió intermediària de promoció d'edificis i urbanitzacions per al desenvolupament, en general, del tràfic o negoci immobiliari.

Aquest ens tendrà el caràcter de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions o entitats públiques que ho acordin per a la gestió o l'execució de qualssevol de les activitats abans esmentades, sempre que, en el cas que es tracti d'un ens amb forma societària, el capital social d'aquest sigui íntegrament de titularitat pública.

Així mateix, en el cas que es tracti d'un ens de dret privat, no podrà tenir com a objecte o finalitat ni, en conseqüència, se li podran encarregar funcions inherents a la gestió o l'execució de les activitats esmentades en el primer paràgraf d'aquest apartat que impliquin l'exercici de potestats administratives.

 1. D'acord amb això, l'ens a què es refereix l'apartat anterior ha de fer els treballs, els serveis, els estudis, els projectes, les assistències tècniques, les obres i la resta d'actuacions que li encarreguin directament l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la resta d'administracions públiques, com també qualsevol altre ens instrumental d'aquestes administracions que, d'acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, s'hagi de considerar com a poder adjudicador.

  L'encàrrec, l'atorgament i l'execució del qual s'han de regir per aquesta disposició i, si s'escau, per la legislació bàsica de contractes del sector públic, ha de fixar la forma, els termes i les condicions dels treballs que hagi de fer l'ens, sota el principi general de llibertat de pactes. Així mateix, l'encàrrec pot preveure que l'ens no actuï en nom propi sinó en nom de la persona jurídica per compte de la qual s'ha de fer l'encàrrec. En tot cas, l'administració o l'entitat que faci l'encàrrec pot supervisar, en tot moment, que l'objecte de l'encàrrec es gestioni o s'executi correctament.

 2. L'import que s'ha de pagar pels treballs, els serveis, els estudis, els projectes i la resta d'actuacions fetes per mitjà d'aquest ens s'ha de determinar aplicant a les unitats executades les tarifes que s'hagin aprovat per l'Administració de la comunitat autònoma, les quals s'han de calcular en funció dels costs reals imputables a l'execució dels encàrrecs. La compensació que correspongui en els casos en què no hi hagi tarifa s'ha de fixar mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria a la qual s'adscrigui l'ens.

 3. Pel que fa a les activitats indicades en l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional, l'ens no pot participar en cap licitació de contractació pública convocada per les administracions o les entitats instrumentals de les quals sigui mitjà propi. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l'ens l'activitat objecte de licitació pública.' Disposició final setena Modificació de l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública Es modifica l'apartat 2 de l'article 24 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, que passa a tenir la redacció següent:

  '2. Subjecte passiu i exempcions Són subjectes passius del cànon les persones físiques, jurídiques i les entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l'autorització d'abocament a la mar.

  Això no obstant, en resten exemptes les persones o les entitats següents:

  1. L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les entitats de dret públic dependents o vinculades i les societats mercantils amb participació majoritària, directament o indirectament, de l'Administració de la comunitat autònoma que sol·licitin l'autorització.

  2. Les persones o les entitats que sol·licitin l'autorització quan es tracti d'instal·lacions que, en virtut de convenis de col·laboració o altres instruments jurídics, siguin supervisades i controlades per qualsevol de les entitats esmentades en la lletra a) anterior.' Disposició final vuitena Normes de desplegament i execució S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o la consellera d'Economia i Hisenda, dicti les disposicions que calguin per al desplegament i l'execució de tot el que es preveu en aquesta llei.

  Disposició final novena Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència 1. Aquesta llei entra en vigor, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l'1 de gener de 2010.

 4. Els preceptes d'aquesta llei que no limitin els seus efectes a l'any 2010 i, en tot cas, les disposicions finals primera a setena anteriors, tenen vigència indefinida.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, vint-i-u de desembre de dos mil nou EL PRESIDENT,

  Francesc Antich Oliver El conseller d'Economia i Hisenda Carles Manera Erbina

  Pressuposts Generals de la CAIB per al 2010

  Estat de despeses Resum general per seccions i capítols Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total Total 643.970.792 69.099.614 105.489.257 1.819.920.358 176.083.872 500.237.005 380.006 69.249.371 3.384.430.275

  02 Parlament de les Illes Balears 11.271.229 2.341.961 1.848.740 394.000 6 15.855.936

  03 Sindicatura de Comptes 2.619.885 195.825 36.000 2.000 2.853.710

  04 Consell Consultiu de les Illes Balears 360.015 226.230 27.890 614.135

  05 Consell Econòmic i Social 502.097 179.691 116.829 47.790 846.407

  06 Oficina de Transparència 50.000 50.000

  11 Conselleria de Presidència 10.838.825 4.451.392 47.919.989 5.078.081 20.950.370 89.238.657

  12 Conselleria de Turisme 5.368.012 805.440 12.640.187 2.953.278 48.719.705 70.486.622

  13 Conselleria d'Educació i Cultura 497.807.498 25.526.756 3.130.000 247.695.139 31.736.496 16.210.334 822.106.223

  14 Conselleria de Economia i Hisenda 10.883.962 2.459.040 11.003.250 4.767.868 1.084.352 30.198.472

  15 Conselleria de Medi Ambient 12.977.709 2.379.893 5.310 23.060.396 47.675.883 30.502.067 116.601.258

  16 Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia 11.140.364 6.578.100 38.690 10.514.270 21.897.199 49.149.417 99.318.040

  17 Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques 4.982.064 1.219.698 1.997.048 16.847.220 65.297.356 90.343.386

  18 Conselleria de Salut i Consum 16.777.496 1.957.740 1.093.037.304 6.862.010 49.496.845 1.168.131.395

  19 Conselleria de Treball i Formació 8.245.280 3.069.461 14.649.837 2.593.639 60.170 28.618.387

  20 Conselleria d'Agricultura i Pesca 5.141.305 1.170.265 19.490.320 12.968.628 22.162.369 60.932.887

  21 Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 6.527.955 1.229.538 9.261.135 3.236.335 30.588.714 50.843.677

  23 Conselleria d'Esports i Joventut 5.285.256 3.485.457 18.756.801 1.855.845 4.576.049 33.959.408

  24 Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració 12.030.002 7.004.713 87.047.698 1.823.611 12.857.885 120.763.909

  25 Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori 4.708.310 1.954.630 51.029.863 932.090 55.794.321 380.000 114.799.214

  31 Serveis comuns, despeses diverses 10.000 2.566.327 5.833.071 1.290.140 9.699.538

  32 Ens territorials 112.124.929 83.324.911 195.449.840

  34 Deute públic 102.315.257 69.249.371 171.564.628

  36 Serveis comuns, despeses de personal 4.600.000 4.600.000

  71 Institut d'Estudis Baleàrics 636.147 491.730 257.000 1.002.810 200.000 2.587.687

  73 Institut Balear de la Dona 837.150 159.674 1.320.104 641.660 2.958.588

  76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears 8.116.547 1.270.970 53.483.692 5.178.545 7.937.000 75.986.754

  77 Institut d'Estadística de les Illes Balears 647.616 25.960 241.000 914.576

  78 Escola Balear d'Administració Pública 1.666.068 855.450 63.500 1.486.923 35.000 4.106.941