Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008.

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent.

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS I El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l'aprovació dels pressuposts generals, i que inclou la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic, com també la consignació de l'import dels beneficis fiscals que afecten els tributs. D'això es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu. Això no obstant, com assenyala el Tribunal Constitucional, s'ha de tenir en compte que el caràcter temporal de la llei de pressuposts no impedeix la inclusió de normes que, formant part del seu contingut essencial, tinguin un caràcter indefinit.

D'acord amb l'anterior, s'elabora la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que, juntament amb el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al qual s'ha d'ajustar l'activitat economicofinancera de la comunitat autònoma.

II Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 s'orienten a donar compliment dels principis de prudència financera, transparència i d'eficiència en la gestió i assignació de recursos, d'acord amb la nova estructura de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A aquests efectes, les polítiques de despesa han de ser objecte d'una revisió i d'una anàlisi rigoroses que permetin fixar amb precisió la definició dels seus objectius així com les activitats adreçades a aconseguir-los.

Les actuacions destinades a millorar la prestació de serveis públics essencials, com són l'assistència sanitària, l'educació i la protecció social, així com les mesures per desenvolupar de manera decidida el transport públic, la protecció del medi ambient i la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic són els eixos estratègics bàsics dels pressuposts per a l'any 2008. A això, s'hi ha d'afegir el desenvolupament efectiu de l'Estatut d'Autonomia que és una oportunitat per avançar en l'autogovern en benefici dels interessos generals dels ciutadans de les Illes Balears.

La llei inclou una consignació destinada al Consell Insular de Formentera per raó de l'assumpció de competències derivada de la seva constitució, així com per poder fer front al cost derivat de les prestacions dels serveis afectes a les competències transferides i de l'adequació de les infraestructures a les noves necessitats inherents a la creació del consell insular. Així mateix, en relació amb els consells insulars, es procedirà durant l'any 2008 a avaluar el seu finançament per tal de poder procedir a la seva revisió d'acord amb els principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació.

D'altra banda, es preveu com a secció pressupostària l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, que es constitueix com a entitat autònoma en el marc de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears, per tal de tenir un instrument adequat per al coneixement de la realitat econòmica, demogràfica i social de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fent incidència en la realitat pluriinsular i municipal que la caracteritza, a l'efecte d'oferir una informació estadística que respongui més i millor a les demandes que plantegen les institucions i els distints sectors econòmics i socials que actuen a les Illes Balears.

III La present llei de pressuposts s'estructura en sis títols. El títol I, 'De l'aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions', recull la part essencial dels pressuposts i consta de tres capítols. El capítol I conté la totalitat dels estats d'ingressos i de despeses del sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació de crèdits i les modificacions de crèdits que han d'operar durant l'exercici 2008.

El títol II, sota la rúbrica 'De la gestió del pressupost de despeses', regula els òrgans competents per a l'autorització i la disposició de la despesa i per al reconeixement de l'obligació.

En el títol III, 'De les despeses de personal', es recullen les normes reguladores del règim retributiu del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest títol es completa amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del servei i a la regulació de l'oferta d'ocupació pública.

El títol IV, referent a la gestió del pressupost d'ingressos, consta de dos capítols, relatius, respectivament, a les operacions financeres i a l'actualització dels tributs propis i de les prestacions patrimonials de caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Pel que fa al capítol relatiu a les operacions financeres, s'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui augmentar el deute, la qual cosa es justifica en la necessitat d'afrontar els desfasaments pressupostaris d'exercicis anteriors, i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat autònoma, així com les seves característiques bàsiques.

Els títols V i VI regulen el tancament dels pressuposts i la informació a trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'establert, respectivament, en els articles 63.1 i 100 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

El contingut de la Llei de pressuposts es completa amb vuit disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Les disposicions addicionals recullen preceptes d'índole molt variada i hi destaca la disposició relativa a l'avaluació i la revisió del sistema de finançament dels consells insulars, que haurà de coordinar el Consell Financer Interinsular, amb la possibilitat expressa de fer a favor dels consells insulars bestretes a compte durant l'exercici 2008; així com les disposicions referents a l'autorització d'endeutament addicional que s'ha d'imputat a l'exercici 2007 en aplicació de l'anomenada golden rule i a la possibilitat de concertar operacions d'endeutament autoritzades per l'Estat en el marc del programa anual d'endeutament.

TÍTOL I DE L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICACIONS Capítol I Crèdits inicials i finançament Article 1

Crèdits inicials 1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:

 1. Per a l'execució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'exercici del 2008, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 3.281.249.404,00 euros, i del capítol econòmic VIII per import de 6,00 euros.

  L'estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix a 2.909.570.920,00 euros, pel que fa als capítols I a VII, i a 574.490,00 euros, pel que fa al capítol VIII.

 2. Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven crèdits per a despeses del capítol IX per un import de 42.070.000,00 euros.

 3. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de les entitats de dret públic a les quals es refereix l'article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 595.505.124,00 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 4. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de les societats anònimes públiques a les quals es refereix l'article 1.b.2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 103.918.013,00 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 5. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de les fundacions del sector públic autonòmic a les quals es refereix l'article 1.3.e del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 49.733.229,00 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix l'esmentat Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:

 6. Per a l'execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per a l'exercici del 2008, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 1.169.892.280,00 euros.

  L'estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols I a VII, a 1.169.892.280,00 euros.

  Aquests estats de despeses i d'ingressos s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

 7. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de les entitats de dret públic a les quals es refereix l'article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 77.245.038,00 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

 8. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2008 de les fundacions del sector públic autonòmic a les quals es refereix l'article 1.3.e del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 188.493.792,00 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen l'esmentat Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi resulti aplicable.

Article 2

Finançament dels crèdits inicials 1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article anterior, per import de 3.323.319.410,00 euros, s'han de finançar:

 1. Amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es detallen en els capítols I a VIII de l'estat d'ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que s'estimen en 2.910.145.410,00 euros.

 2. Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l'estat d'ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix l'article 16.3 d'aquesta llei.

 1. Els crèdits aprovats en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article anterior, per import de 1.169.892.280,00 euros, s'han de finançar amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es detallen en els capítols I a VII de l'estat d'ingressos del pressupost de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, i que s'estimen en 1.169.892.280,00 euros.

Article 3

Beneficis fiscals L'import dels beneficis fiscals que afecten els tributs cedits totalment o parcialment per l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i el cànon de sanejament d'aigües s'estima en 96.088.815,00 euros.

Capítol II Vinculació de crèdits Article 4

Vinculació dels crèdits Per al pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per al pressupost de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, els crèdits pressupostaris que conformen els corresponents programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord amb els nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:

 1. Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de l'Administració de la comunitat autònoma, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol I, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol VI, que és a nivell d'article. No obstant tot això, estan exclusivament vinculats entre ells els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials.

  Això no obstant, pel que fa al pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor, funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de capítol.

 2. Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb uns altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.

 3. Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats amb altres partides que no tinguin aquest caràcter.

 4. Els crèdits corresponents a les retribucions dels alts càrrecs i del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte d'antiguitat i complement específic docent per formació contínua sexennis (subconceptes 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21) queden vinculats a nivell de secció i subconcepte.

 5. Els crèdits corresponents al Pla Habitatge a què fa referència la lletra n) de l'article 6.1 d'aquesta llei estaran vinculats a nivell de secció, subprograma i capítol.

 6. No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma ni de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

Article 5

Habilitació i desglossament d'aplicacions pressupostàries 1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels ingressos i/o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits aprovats en els pressuposts, el conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts pot autoritzar la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents.

 1. No obstant això, l'aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries suposa, implícitament, l'aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents per a la correcta imputació comptable dels ingressos i/o de les despeses, d'acord amb la classificació orgànica, econòmica i funcional o per programes que correspongui en cada cas.

  Capítol III Modificacions de crèdits Article 6

  Crèdits ampliables i generacions de crèdit 1. Per a l'exercici del 2008, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l'article 4 d'aquesta llei, es poden generar, quan així s'indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l'exercici corrent en els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s'estableixin, en el casos següents:

  1. Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l'exercici l'Administració General de l'Estat, com també els serveis la gestió dels quals s'hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s'han de generar d'acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l'Estat o, si escau, d'acord amb el que estableixin els instruments jurídics en què s'instrumenti l'encàrrec i pels imports que s'hi determinin.

  2. Els destinats a finançar serveis que tinguin ingressos afectats, la quantia dels quals pot generar crèdit fins a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

  3. Els destinats al pagament d'havers del personal, quan resulti necessari per atendre l'aplicació de retribucions derivades de disposicions de caràcter general.

  4. Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència o resolució administrativa ferma.

  5. Els destinats a satisfer les despeses que es derivin de l'aplicació de l'article 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997.

  6. Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i al personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte d'antiguitat i complement específic docent per formació contínua sexennis (subconceptes 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).

  7. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l'ocupador (subconcepte 160.00).

  8. Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals que es derivin de la reposició de mals causats per catàstrofes naturals (subconcepte 611.01).

  9. Els crèdits destinats a fer efectius els serveis transferits als consells insulars que figurin en la secció 32 dels pressuposts.

  10. Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins el programa 126A.

  11. Els destinats al pagament de les subvencions al cost del peatge del túnel de Sóller (subconcepte 480.46).

  12. Els destinats al pagament de les subvencions al transport marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999, de 28 de maig, i en el Decret 115/2000, de 21 de juliol (subconcepte 480.35).

  13. Els crèdits destinats al pagament de les transferències corrents a l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (subconcepte 441.16).

  14. Els crèdits destinats a satisfer les subvencions i els ajuts del Pla Habitatge corresponents al capítol 7 del subprograma 431B01.

  15. Els crèdits destinats a satisfer els pagaments derivats de les compensacions per augment d'expedicions de transport regular de viatgers per carretera (subconcepte 441.28).

  16. Els crèdits destinats al pagament de transferències corrents al Servei de Salut de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

   1r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).

   2n. Els crèdits de l'article 25, corresponent a l'assistència sanitària amb mitjans aliens.

   3r. Els crèdits del capítol I.

   4t. Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència o resolució administrativa ferma.

  17. Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones recaptadores i les despeses per a la gestió i la recaptació de nous imposts, com també la remuneració dels agents recaptadors i registradors de la propietat (subconcepte 227.08).

  18. Els destinats a satisfer les despeses corresponents a les retribucions del personal docent dels centres públics (programa 422A).

  19. Els destinats a satisfer els serveis, les prestacions econòmiques i la resta de despeses vinculades amb la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència que hagin de ser imputades al fons finalista 23239 `Programa per a persones amb situació de dependència'.

 2. Per a l'exercici del 2008, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general a l'article 4 d'aquesta llei, es poden generar, quan així s'indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l'exercici corrent en el pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s'estableixin, en el casos següents:

  1. Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l'exercici l'Administració General de l'Estat, com també els serveis la gestió dels quals s'hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s'han de generar d'acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l'Estat o, si s'escau, d'acord amb el que estableixin els instruments jurídics en què s'instrumenti l'encàrrec, i pels imports que s'hi determinin.

  2. Els destinats a finançar serveis que tinguin ingressos afectats, la quantia dels quals pot generar crèdit fins a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

Article 7

Incorporacions de crèdit 1. Per a l'exercici del 2008 se suspèn la vigència de l'article 52 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, llevat dels romanents de crèdits corresponents a fons finalistes, així com dels romanents de crèdits destinats a subvencions i ajuts del Pla Habitatge (subprograma 431B01) respecte dels quals s'hagi realitzat la corresponent reserva de crèdit o s'hagi autoritzat i disposat la despesa, que es poden incorporar per resolució expressa del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts.

 1. Així mateix, la Mesa del Parlament de les Illes Balears pot incorporar en el seu pressupost de l'exercici 2008 els romanents de crèdit anul·lats al tancament de l'exercici 2007.

Article 8

Normes especials en matèria de modificacions de crèdit 1. Les modificacions pressupostàries que augmentin els crèdits inicials del pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears l'import de les quals superi, aïlladament o conjuntament, el 5% del total dels esmentats crèdits inicials, han de ser autoritzades per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

 1. La competència per a l'aprovació de les rectificacions de crèdit i de les transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes Balears correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria de planificació i finançament.

  La competència per a l'aprovació de les rectificacions de crèdit i de les transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les Illes Balears correspondrà al gerent d'aquest servei.

 2. Les limitacions a les transferències de crèdit en els pressuposts de la comunitat autònoma s'han de regir, amb caràcter general, pel que disposa l'article 50 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sense perjudici del que disposa, amb caràcter específic, l'apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de marc, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  TÍTOL II DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES Article 9

  Autorització i disposició de la despesa 1. Les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans següents:

  1. A la Mesa del Parlament, amb relació a la secció pressupostària 02Parlament de les Illes Balears, i al síndic o la síndica major amb relació a la secció 03- Sindicatura de Comptes.

  2. Al president o a la presidenta del Govern i a la persona titular de la Conselleria de Presidència, indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers, amb relació a les seccions 12 a 25; al president o a la presidenta del Consell Consultiu de les Illes Balears, amb relació a la secció 04; i al president o a la presidenta del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, amb relació a la secció 05.

  3. Als responsables de les entitats autònomes corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 71, 73, 76, 77 i 78.

  4. Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, amb relació al pressupost de despeses d'aquesta entitat.

 3. No obstant això, caldrà sol·licitar l'autorització prèvia al Consell de Govern quan es tracti d'expedients de despesa de quantia superior a 500.000,00 euros, o, pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, de 2.000.000,00 d'euros.

 4. L'autorització prevista en el punt segon anterior no serà exigible en els supòsits següents:

  1. Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, les de caràcter financer i tributari, i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que corresponen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, a la qual correspon exercir totes les competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

  2. Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que corresponen al conseller o a la consellera competent en matèria d'interior.

  3. Els expedients de concessió de subvencions, sense perjudici que, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 del text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'òrgan competent, amb caràcter previ a l'aprovació de l'expedient de despesa, hagi de comunicar al Consell de Govern les subvencions de quantia superior a 150.000,00 euros.

  4. Les operacions relatives a despeses de les línies de subvenció del FEOGA-Garantia, del FEAGA i del FEADER regulades per la normativa comunitària i per les normes, concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, que corresponen, amb independència de la quantia, al conseller o a la consellera competent en matèria d'agricultura o, si s'escau, als òrgans que resultin competents per a això d'acord amb aquestes normes.

 5. En els expedients de despesa derivats de l'adquisició de béns a títol onerós regulats per la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'òrgan competent en la matèria ha de fixar el crèdit al qual s'ha d'imputar la despesa, amb excepció d'aquells que impliquin despeses d'import superior a 500.000,00 euros, amb relació a les quals caldrà l'autorització prèvia del Consell de Govern, que també fixarà el crèdit al qual s'imputarà la despesa.

  L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l'adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la secció pressupostària en la qual es trobin els crèdits destinats a finançar l'operació, d'acord amb les resolucions dictades per l'òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

 6. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, excepte en el cas previst a l'apartat 4 d'aquest article i, en general, en la resta dels casos en què la competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda per llei.

  La desconcentració, la delegació o, en general, els actes pels quals es transfereix la titularitat o l'exercici de les competències esmentades en el paràgraf anterior s'entenen sempre referits a ambdues competències.

Article 10

Reconeixement de l'obligació 1. Les competències en matèria de reconeixement de l'obligació corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament, al síndic o a la síndica major de Comptes, al conseller o a la consellera titular de cada secció pressupostària, al president o a la presidenta del Consell Consultiu de les Illes Balears, al president o a la presidenta del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears o de l'entitat autònoma a càrrec de la qual hagi de ser atesa l'obligació.

 1. No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen al conseller o a la consellera competent en matèria de personal, amb independència de les seccions a què s'apliquin, excepte les seccions 02- Parlament de les Illes Balears, i 03Sindicatura de Comptes, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d'educació no universitària, que correspondran al conseller o a la consellera competent en matèria d'educació, o del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears, que correspondran al gerent pel que fa a la nòmina que gestiona aquest servei.

  TÍTOL III DE LES DESPESES DE PERSONAL Article 11

  Augment de les despeses del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears 1. Les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears seran les següents:

  1. Amb efectes d'1 de gener del 2008, les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens públics dependents no poden experimentar un augment global superior al 2% respecte de les de l'any 2007, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l'antiguitat d'aquest personal.

   D'acord amb l'anterior, les retribucions dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte de sous, triennis i complement de destinació seran les següents:

   a.1) El sou i els triennis que corresponguin al grup en què es trobi classificat el cos o l'escala al qual pertanyi el funcionari o la funcionària, d'acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

   Grup Llei 30/1984 Subgrup Llei 7/2007 Sou () Triennis () A A1 13.621,32 523,56

   B A2 11.560,44 419,04

   C C1 8.617,68 314,64

   D C2 7.046,40 210,24

   E Agrupacions professionals 6.433,08 157,80 a.2) El complement de destinació corresponent al nivell consolidat o al nivell del lloc de treball que ocupi el funcionari o la funcionària, d'acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

   Nivell Import () 30 11.960,76

   29 10.728,36

   28 10.277,40

   27 9.826,08

   26 8.620,44

   25 7.648,32

   24 7.197,12

   23 6.746,16

   22 6.294,72

   21 5.844,12

   20 5.428,80

   19 5.151,60

   18 4.874,16

   17 4.596,84

   16 4.320,24

   15 4.042,68

   14 3.765,72

   13 3.488,16

   12 3.210,84

   11 2.933,76

   10 2.656,80

   9 2.518,20

   8 2.379,24

   7 2.240,76

   6 2.102,16

   5 1.963,44

   4 1.755,72

   3 1.548,36

   2 1.340,28

   1 1.132,68

  2. L'import de cadascuna de les pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als qual se'ls aplica el règim retributiu general serà d'una mensualitat de sou, de triennis i del complement de destinació mensual que percebi el funcionari o la funcionària.

   Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu incorporaran un percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que abasti una quantia individual semblant a la que resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als quals se'ls aplica el règim retributiu general. En cas que el complement de destinació o el concepte retributiu equivalent es meriti en catorze mensualitats, la quantia addicional definida en el paràgraf anterior es distribuirà entre aquestes mensualitats, de manera que l'augment anual sigui igual al que experimenti la resta dels funcionaris.

   Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà la pujada necessària per fer possible l'aplicació d'una quantia anual equivalent a la que resulti per als funcionaris d'acord amb el que disposen els paràgrafs anteriors.

  3. Addicionalment al que preveu la lletra a) anterior, la massa salarial dels funcionaris als quals s'aplica el règim retributiu general i de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estiguin en servei actiu, experimentarà una pujada de l'1% que es destinarà a l'augment del complement específic o concepte adequat, amb l'objecte d'aconseguir, progressivament, en successius exercicis, una acomodació d'aquests complements que permeti percebre'ls en catorze pagues l'any, dotze d'ordinàries i dues d'addicionals els mesos de juny i de desembre.

   Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà la pujada necessària per fer possible l'aplicació d'una quantia anual equivalent a la que resulti per als funcionaris d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior.

   Aquests augments retributius s'han d'aplicar amb independència de les millores retributives establertes en pactes o acords signats prèviament per l'Administració de la comunitat autònoma en el marc de les seves competències.

  4. A més de la pujada de les retribucions prevista en les lletres a) i c) anteriors, l'Administració de la comunitat autònoma podrà destinar fins a un 0,5% de la massa salarial a finançar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació per al personal inclòs en els seus àmbits, d'acord amb el que estableix la disposició final segona del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions.

   L'assignació individual de les aportacions corresponents al personal funcionari i estatutari es determinarà en relació amb el grup de classificació al qual pertanyin i amb l'antiguitat, d'acord amb el que estableixi cada pla de pensions o contracte d'assegurança.

   L'assignació individual de les aportacions corresponents al personal laboral es determinarà de manera que resulti equivalent a la del personal funcionari, d'acord amb el que estableixi cada pla de pensions o contracte d'assegurança.

   Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança tenen a tots els efectes la consideració de retribució diferida.

  5. Per calcular els límits a què es refereixen les lletres c) i d) anteriors, s'aplicarà el percentatge sobre la despesa corresponent al conjunt de les retribucions meritades pel personal funcionari en els conceptes retributius següents:

   retribucions bàsiques, complement de destinació, complement específic i complement de productivitat o conceptes anàlegs, i la massa salarial corresponent al personal laboral sense computar-hi les despeses d'acció social.

  6. El que disposen els punts anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de feina, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s'hi estableixin.

   Així mateix, les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma que, al llarg de l'any, siguin adscrits a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de feina han de ser objecte de revisió d'acord amb les especificacions del nou lloc a què s'adscriguin.

  7. Sense perjudici del que estableix el tercer paràgraf de la lletra c) anterior, els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als que s'estableixen en aquest article o en les normes que el desenvolupin, hauran d'experimentar l'oportuna adequació, essent inaplicables en cas contrari les clàusules que s'hi oposin.

 2. Les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s'estableixen a l'apartat 1 d'aquest article.

 3. La quantia global del complement de productivitat a què es refereix la lletra c) de l'apartat 3 de l'article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no pot excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol I de cada secció de despesa.

Article 12

Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes 1. Les retribucions per a l'any 2008 dels alts càrrecs que es relacionen tot seguit, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

 1. President o presidenta de les Illes Balears: 72.071,02 euros.

 2. Consellers del Govern de les Illes Balears: 62.915,62 euros.

 3. Secretari o secretària de la Presidència: 62.915,62 euros.

  1. Es poden concertar assegurances de vida per cobrir els riscs en què puguin incórrer els membres del Govern en l'exercici de les seves funcions.

  2. Les retribucions per a l'any 2008 dels secretaris, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou i de complement de destinació següents, referides a dotze mensualitats, i complement específic anual:

 4. Sou: 15.476,74 euros.

 5. Complement de destinació: 15.015,96 euros.

 6. Complement específic: 21.913,84 euros.

  Quant a les retribucions de l'interventor o la interventora general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del director o la directora general del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s'ha d'augmentar en la quantia de 27.800,00 euros.

  Les pagues extraordinàries seran d'una mensualitat del sou, triennis, si s'escau, i complement de destinació.

  1. Les retribucions per a l'any 2008 dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

 7. Síndics de comptes: 97.096,59 euros.

 8. Secretari o secretària general: 75.472,59 euros.

Article 13

Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i dels alts càrrecs 1. El règim d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament en què els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs hagin d'incórrer amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei serà el següent:

 1. Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball seran rescabalades per la seva quantia exacta. El pagament d'aquestes despeses es farà amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

 2. En els viatges que consisteixin en desplaçaments extrainsulars rebran, a més de la indemnització prevista en l'apartat anterior, una quantitat complementària de 30,00 euros per dia, en concepte de despeses menors sense justificació, sense perjudici del seu caràcter renunciable.

 1. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs i el personal eventual que siguin residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera en el moment del seu nomenament, i mentre mantinguin aquesta residència, tindran dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l'illa de Mallorca.

  La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000,00 euros i es percebrà en dotze mensualitats.

  La residència temporal a l'illa de Mallorca ha d'acreditar-se mitjançant declaració de la persona interessada a la qual ha d'adjuntar-se el corresponent certificat d'estar empadronada en les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.

  En el cas que els perceptors de la indemnització que es regula en aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l'illa de Mallorca, hauran de comunicar aquesta circumstància a la Secretaria General de la conselleria en la qual exerceixin les seves funcions i, en tot cas, perdran el dret a percebre la indemnització.

 2. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs que siguin residents a les Illes Balears en el moment del seu nomenament, i mentre mantinguin aquesta residència, tindran dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia d'aquesta indemnització per al 2008 serà l'esmentada a l'apartat anterior multiplicada pel coeficient 1,5 i es percebrà en les mateixes condicions que les establertes a l'esmentat apartat.

 3. Els membres del Govern de les Illes Balears que no tinguin la condició de diputats seran creditors de les mateixes percepcions que, per raó de l'assistència a les sessions del Parlament de les Illes Balears, acreditin els diputats d'aquesta institució. Aquestes percepcions seran abonades quant a les sessions a les quals, havent estat formalment convocats, hagin assistit.

Article 14

Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits específics 1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la comunitat autònoma s'han de regir pel Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears, la quantia de les quals, amb relació a les de l'any 2007, ha d'augmentar en el percentatge a què es refereix la lletra a) de l'article 11.1 d'aquesta llei. Aquesta normativa ha de ser igualment aplicable al personal eventual al servei de la comunitat autònoma.

 1. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses a càrrec dels crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.

 2. Els membres representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria primera de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears percebran, prestin o no serveis en aquesta comunitat autònoma, les indemnitzacions per assistència i, si cal, les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i d'allotjament que corresponguin, en els mateixos termes i quantia que els prevists per l'assistència als òrgans col·legiats de l'Administració de la comunitat autònoma en el Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears. Les mateixes indemnitzacions per assistència i, si n'és el cas, dietes i rescabalament de les despeses corresponents, percebran els representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències GovernConsells Insulars a què es refereix la disposició transitòria tercera de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

 3. D'acord amb l'article 9.1, paràgraf primer de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu, els membres del Consell Consultiu percebran l'any 2008 una indemnització per assistència a les sessions que tinguin lloc per a l'estudi i l'elaboració de dictàmens a raó de 965,85 euros per sessió.

Article 15

Oferta d'ocupació pública 1. Durant l'any 2008, i sense perjudici del que disposa el paràgraf següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens públics dependents, ha de ser, com a màxim, igual al cent per cent de la taxa de reposició d'efectius i s'ha de concentrar en els sectors, les funcions i les categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Dins aquest límit, l'oferta pública ha d'incloure les places corresponents a llocs de treball ocupats per personal interí o temporal nomenat o contractat a l'exercici anterior amb excepció dels llocs que estiguin reservats o que estiguin inclosos en processos de provisió.

No computen dins del límit anterior les places corresponents a l'execució del Pla d'Estabilitat Laboral previst a la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de marc, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni les places corresponents a altres processos de consolidació d'ocupació que dugui a terme l'Administració de la comunitat autònoma.

Amb independència del que disposa el paràgraf primer anterior, es podran convocar les places corresponents a llocs de treball que estiguin ocupats per personal interí o temporal amb anterioritat a dia primer de gener del 2005, sense que computin als efectes de l'oferta pública d'ocupació corresponent.

 1. Durant l'any 2008 l'Administració de la comunitat autònoma i els ens públics dependents no contractaran personal temporal ni nomenaran funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. En tot cas, les places corresponents als nomenaments i les contractacions de personal interí i temporal computaran als efectes de complir el límit màxim de la taxa de reposició d'efectius en l'oferta d'ocupació pública corresponent al mateix any en què es produeixin i, si no és possible, en l'oferta d'ocupació pública següent.

  TÍTOL IV DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Capítol I Operacions financeres Article 16

  Operacions de crèdit 1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria previstes a l'article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sempre que la seva quantia no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats en la lletra a) de l'article 1.1 d'aquesta llei.

  Així mateix, el Servei de Salut de les Illes Balears, amb l'autorització prèvia del conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts, pot dur a terme les operacions de tresoreria previstes en l'article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sempre que la quantia no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats a la lletra a) de l'article 1.2 d'aquesta llei.

 2. Les operacions especials de tresoreria concertades pel Govern per un termini inferior a un any a fi d'anticipar la presumible recaptació dels drets dels ajuntaments de les Illes Balears que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus ingressos no s'han de computar als efectes del límit previst a l'apartat 1 d'aquest article.

 3. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels crèdits a què es refereix l'article 2.1 d'aquesta llei, amb un termini de reemborsament superior a l'any, i en determini les característiques, amb la limitació d'augmentar l'endeutament al tancament de l'exercici fins a un import màxim de 371.104.000,00 euros respecte del saldo de l'endeutament a dia primer de gener del 2008.

  Aquest límit serà efectiu al tancament de l'exercici i es pot sobrepassar al llarg de l'any en curs amb l'autorització prèvia del conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts.

  S'entén per endeutament a aquests efectes l'import adjudicat en operacions amb un termini de reemborsament superior a l'any, tot i que estigui pendent de formalització. L'endeutament autoritzat per a l'any 2007 i no formalitzat en data 31 de desembre d'aqueix any es podrà dur a terme l'any 2008, però s'imputarà a l'autorització legal vigent per a l'any 2007.

 4. L'endeutament s'ha de fer d'acord amb els requisits i les condicions assenyalats a l'article 132 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i a l'article 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

 5. La intervenció de fedatari públic només és preceptiva quan així ho disposi expressament la legislació aplicable. En tot cas, no és preceptiva per a les operacions d'apel·lació al crèdit privat ni per a operacions amb pagarés.

 6. En el mes següent a l'aprovació del pressupost, les empreses públiques i les fundacions del sector públic de la comunitat autònoma han de remetre a la direcció general competent en matèria de tresoreria els projectes d'inversió prevists en els pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el producte de les operacions d'endeutament.

  Les empreses públiques i les fundacions del sector públic autonòmic han d'obtenir l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts pel que fa a les operacions d'endeutament i de tresoreria que pretenguin concertar. Així mateix, hauran d'informar a la direcció general competent en matèria de tresoreria de les disposicions que efectuïn de les operacions d'endeutament i de tresoreria formalitzades, com també, quant a les operacions d'endeutament, de l'aplicació dels fons a les inversions corresponents.

  Per a l'atorgament de les autoritzacions de qualsevol de les operacions financeres a què es refereixen els paràgrafs anteriors d'aquest apartat s'ha tenir en compte, especialment, el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària corresponent al sector públic de la comunitat autònoma, com també els límits que, si s'escau i en relació amb aquest sector públic autonòmic, es derivin de les autoritzacions atorgades pels òrgans competents de l'Administració de l'Estat en el marc de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària, i de la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general d'estabilitat pressupostària.

Article 17

Avals 1. Al llarg de l'exercici del 2008, la comunitat autònoma pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, directament o a través de les seves entitats autònomes i empreses públiques, fins a la quantitat total de 64.000.000,00 euros.

Els avals que concedeixi directament la comunitat autònoma s'han de subjectar a les condicions determinades pels articles 74 a 78 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

 1. L'import de cada aval no pot excedir el 30% de la quantitat assenyalada a l'apartat anterior d'aquest article, excepte en aquells supòsits en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta limitació.

  Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada.

  S'exceptuen d'aquesta limitació els segons avals regulats a l'apartat 2 de l'article 75 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

 2. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d'avals, hagin estat concedits directament per la comunitat autònoma o per les seves entitats autònomes o empreses públiques, els ha de tramitar i registrar la direcció general competent en matèria de tresoreria.

 3. No s'ha d'imputar al límit esmentat l'import dels avals que es prestin amb motiu del refinançament o la substitució d'operacions de crèdit, en la mesura que impliquin cancel·lació d'avals concedits abans.

 4. Els avals concedits per la comunitat autònoma es poden fer extensius a operacions de derivats financers formalitzats per l'entitat, la institució o l'empresa avalada.

  Les operacions de derivats financers han de ser prèviament autoritzades per la direcció general competent en matèria de tresoreria.

Article 18

Avals excepcionals 1. Excepcionalment, en l'exercici del 2008, la comunitat autònoma de les Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa del benefici d'excussió, les operacions de crèdit següents:

 1. Per un import de fins a 51.550.000,00 euros, les que concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

 2. Per un import de fins a 30.000.000,00 euros, les que concedeixin les entitats financeres a l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

  1. Les operacions de crèdit que s'hagin d'avalar tenen com a objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions dels ens esmentats en l'apartat anterior, que queda reflectit en els pressuposts corresponents.

   Capítol II Tributs Article 19

   Tributs 1. Per a l'any 2008 les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions patrimonials de caràcter públic de la Hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'han d'augmentar en la quantitat que resulti d'aplicar a la quantitat exigida durant l'any 2007 el coeficient derivat de l'augment de l'índex de preus de consum de l'Estat espanyol corresponent a l'exercici del 2006.

   En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de caràcter públic de quota variable, l'augment establert al punt anterior s'entendrà referit al tipus de gravamen específic o gradual aplicable a la base.

  2. Les xifres resultants de l'aplicació del coeficient establert a l'apartat anterior s'han d'arrodonir per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En cas que en haver aplicat aquest coeficient s'obtingui una quantitat la tercera xifra decimal de la qual sigui cinc, l'arrodoniment es farà a la xifra superior.

  3. S'exceptuen de l'augment previst a l'apartat anterior els tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que s'hagin actualitzat per normes aprovades l'any 2007.

   TÍTOL V TANCAMENT DEL PRESSUPOST Article 20

   Tancament del pressupost Els pressuposts per a l'exercici del 2008 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l'any 2008.

   TÍTOL VI RELACIONS INSTITUCIONALS Article 21

   Documentació que s'ha de trametre al Parlament de les Illes Balears La documentació que, segons el que disposa l'article 100 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, ha de remetre trimestralment el Govern de les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears s'ha de lliurar en el segon mes de cada trimestre.

   DISPOSICIONS ADDICIONALS Disposició addicional primera 1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els cost de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador, és el que s'indica tot seguit:

 3. Personal docent: 36.670.759,12 euros

 4. Personal no docent: 15.366.106,89 euros 2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol I del seu pressupost de despeses per l'import dels triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

  Disposició addicional segona Al llarg de l'any 2008 se suspèn la vigència de la disposició addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1998, només respecte de les tarifes de subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través d'Internet amb servei de recerca.

  Disposició addicional tercera Durant l'any 2008, el Govern de les Illes Balears, havent negociat prèviament amb els sindicats, durà a terme les anàlisis i els estudis tècnics necessaris per configurar i aplicar el pla de pensions a favor del personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a què es refereix la lletra d) de l'article 11.1 d'aquesta llei.

  Disposició addicional quarta 1. D'acord amb els principis establerts a l'article 138 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i tenint en compte la creació del Consell Insular de Formentera, l'any 2008 es procedirà a una nova regulació del sistema de finançament dels consells insulars previst en la Llei 2/2002, de 3 d'abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars.

  1. El Consell Financer Interinsular a què es refereix l'article 8 de l'esmentada Llei 2/2002, de 3 d'abril, avaluarà l'actual finançament dels consells insulars i coordinarà els criteris i les variables que han de regir el finançament dels consells insulars atenent als principis d'equitat, transparència i objectivitat.

  2. La nova regulació del sistema de finançament dels consells insulars tindrà efectes a partir de dia primer de gener del 2009, sense perjudici que, en el marc del procediment a què fa referència l'apartat anterior i a proposta del Consell Financer Interinsular, el Govern de les Illes Balears pugui atorgar bestretes a compte, les quals es liquidaran en els terminis i d'acord amb les condicions que determini el Consell Financer Interinsular.

  Disposició addicional cinquena La comunitat autònoma de les Illes Balears podrà cedir els drets de contingut econòmic que es puguin derivar dels convenis o altres instruments de col·laboració de caràcter pluriennal formalitzats amb les administracions territorials o amb els ens instrumentals.

  Disposició addicional sisena El règim d'autoritzacions prèvies a la formalització d'operacions financeres d'endeutament i de tresoreria, com també d'informació de les disposicions que s'efectuïn, que s'estableix a l'apartat 6 de l'article 16 d'aquesta llei també s'ha d'aplicar als consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic a què es refereix l'article 85.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a la resta d'entitats públiques que, d'acord amb el que preveu la lletra c) de l'article 2.1 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària, s'integrin dins el sector públic de la comunitat autònoma.

  Disposició addicional setena Amb efectes a l'exercici 2007, durant l'any 2008 el Govern de les Illes Balears podrà autoritzar, adjudicar i formalitzar operacions de crèdit fins a un import de 4.117.548,27 euros que serà addicional al límit màxim d'endeutament aprovat a l'article 14.3 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2007.

  Aquest endeutament es correspon a la diferència entre el límit màxim d'endeutament aprovat en l'esmentada Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2007, i el programa anual d'endeutament acordat entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Ministeri d'Economia i Hisenda segons el Protocol de data 11 d'octubre del 2007, el qual inclou l'endeutament addicional derivat de l'execució del programa d'inversions autoritzat per Ordre d'11 d'octubre del 2007 del vicepresident segon del Govern i ministre d'Economia i Hisenda, d'acord amb allò previst en la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 3/2006, de 26 de maig, i en aplicació dels criteris generals establerts en l'Acord 3/2007, de 24 d'abril, del Consell de Política Fiscal i Financera per al dèficit per inversions.

  Disposició addicional vuitena 1. S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini pels següents motius:

 5. Pel finançament dels programes d'inversions autoritzats per l'Estat a l'empara de la normativa aplicable en matèria d'estabilitat pressupostària i segons els criteris establerts en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.

 6. Les quantitats no formalitzades pels ens del sector públic inclosos en el programa anual d'endeutament podran ser concertades per la comunitat autònoma de les Illes Balears en la quantitat que resulti de la diferència entre l'import d'endeutament autoritzat en el programa anual d'endeutament acordat amb el Ministeri d'Economia i Hisenda i l'import màxim establert per a la comunitat autònoma en la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a cada un dels exercicis.

  1. L'endeutament autoritzat a l'apartat anterior i no formalitzat a 31 de desembre de cada any es podrà dur a terme l'any següent, però s'imputarà a l'autorització legal vigent l'any anterior.

  2. El conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts farà les modificacions de crèdit corresponents com a conseqüència de la concertació de les operacions d'endeutament a què es refereix a l'apartat primer anterior.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Disposició derogatòria única Queden derogades totes les disposicions de categoria igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei i, en particular:

 7. Els apartats 3 i 4 de l'article 10 de la Llei 10/1987, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1988.

 8. L'apartat 6 de l'article 9 de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1989.

 9. El paràgraf segon de l'article 9.1 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007.

  DISPOSICIONS FINALS Disposició final primera S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda i pressuposts, dicti les disposicions que calguin per al desplegament i l'execució de tot el que es preveu en aquesta llei.

  Disposició final segona Aquesta llei entra en vigor, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l'1 de gener del 2008.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, vint-i-set de desembre de dos mil set EL PRESIDENT Francesc Antich i Oliver