Llei 6/2009 de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 6/2009 de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS I En la línia del que s'esmenta en el Decret Llei 1/2008, de 10 d'octubre, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears (BOIB núm. 144, d'11 d'octubre), i en el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears (BOIB núm. 17, Ext.

de 2 de febrer), la situació de brusca desacceleració econòmica i el perill d'una pròxima etapa que pot conduir a la recessió generalitzada de les economies més directament connectades amb la de les Illes Balears obliga a adoptar, des del punt de vista mediambiental, mesures legislatives immediates que complementin les que ja va acordar el Consell de Govern en els decrets llei abans esmentats.

El medi ambient, com a funció pública horitzontal que condiciona les restants funcions públiques i també les activitats privades, obliga al compliment d'un seguit de tràmits i procediments que incideixen en el procediment substantiu per aprovar o autoritzar projectes i activitats, tant públics com privats, així com plans i programes de les administracions públiques.

A aquests efectes, i en síntesi, tant des de la perspectiva mediambiental com des de la perspectiva urbanística o des d'altres perspectives, basta la cita tan autoritzada com la que resulta d'un bon nombre de sentències del Tribunal Constitucional --així, entre d'altres, des de la Sentència 64/1982, de 4 de novembre, passant per la 102/1995, de 26 de juny, fins a arribar a les 306/2000, de 12 de desembre, 194/2004, de 4 de novembre, i 101/2005, de 20 d'abril--, especialment en les controvèrsies competencials entre l'Estat i les comunitats autònomes, que es podria sintetitzar de la manera següent:

`El caràcter complex i polifacètic que tenen les qüestions relatives al medi ambient determina precisament que afecti els més variats sectors de l'ordenament jurídic (STC 64/82) i provoca una correlativa complexitat en el repartiment de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Per això mateix, el medi ambient implica unes competències, tant estatals com autonòmiques, amb un caràcter metafòricament `transversal' perquè incideixen en altres matèries incloses també, cadascuna a la seva manera, a l'esquema constitucional de competències (articles 148.1, 3, 7, 8, 10 i 11 CE) ja que aquestes matèries tenen per objecte els elements integrants del medi (les aigües, l'atmosfera, la fauna i la flora, els minerals) o certes activitats humanes sobre aquests (agricultura, indústria, mineria, urbanisme, transports) que alhora generen agressions a l'ambient o riscs potencials per a aquest. És clar que la transversalitat predicada no pot justificar la seva vis expansiva, ja que en aquesta matèria no s'enquadra qualsevol tipus d'activitat relativa a aquests recursos naturals, sinó només la que directament tendeixi a la seva preservació, conservació o millora. Com ja diguérem respecte de les aigües a la STC 227/88 i més precisament a la 144/85, els recursos naturals són suports físics d'una pluralitat d'actuacions públiques i privades en relació amb els quals la Constitució i els estatuts han atribuït diverses competències. En aquest sentit, hem reconegut en més d'una ocasió que un àmbit físic determinat no impedeix necessàriament que s'exerceixin altres competències a l'espai (SSTC 77/82 i 103/89), sinó que poden coexistir títols competencials diversos. Així, juntament amb el de medi ambient, els d'ordenació del territori i urbanisme, agricultura i ramaderia, monts i aprofitaments forestals o hidràulics, caça i pesca o comerç interior, entre d'altres.

Això significa, a més, que sobre una mateixa superfície o espai natural poden actuar distintes administracions públiques per a diferents funcions o competències, amb la inexorable necessitat de col·laboració (SSTC 227/88 i 103/89) i, per suposat, coordinació. No només cal identificar cada matèria, ja que una mateixa llei o disposició en pot albergar diverses (SSTC 32/83 i 103/89), sinó que resulta inevitable a continuació determinar, en cada cas, el títol competencial predominant per la seva vinculació directa i immediata, en virtut del principi d'especificitat; així operam amb dos criteris, l'objectiu i el teleològic, mitjançant la qualificació del contingut material de cada precepte i el coneixement de la seva finalitat (SSTC 15/89, 153/89 i 170/89), sense que en cap cas no es puguin arribar a buidar les competències de les comunitats autònomes segons els seus estatuts (STC 125/84).' L'objecte d'aquesta llei és, per tant, establir un conjunt de mesures urgents per a l'agilitació de tràmits ambientals a fi d'impulsar les inversions i activitats econòmiques, reduint tràmits o terminis de caire ambiental, amb la finalitat ja expressada de contribuir i impulsar les inversions i sense minva de les garanties mediambientals inherents als projectes, les activitats, els plans i els programes.

II Aquesta llei consta de trenta-sis articles, distribuïts en un títol preliminar, relatiu a l'objecte i la finalitat, i sis títols en què s'estableixen normes i mesures d'agilitació i simplificació de tràmits ambientals en relació amb avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques, residus, renous, espais de rellevància ambiental, entitats de dret públic vinculades o dependents de la Conselleria de Medi Ambient i responsabilitat ambiental.

El títol preliminar regula l'objecte i la finalitat d'aquesta llei (article 1), que no són altres, com ja s'ha indicat, que establir mesures d'agilitació i simplificació de tràmits ambientals en distints àmbits, que són els esmentats en els diferents títols.

L'importantíssim títol I (articles 2 a 24) té per objecte introduir distintes modificacions en la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, amb la idea d'aclarir i de subratllar la corresponsabilitat dels distints òrgans administratius i agents que intervenen en els procediments d'avaluacions ambientals, introduint terminis quan no estaven prevists, reduint-los respecte dels que preveu la llei, així com modificant els annexos de la llei relatius als projectes i a les activitats subjectes a avaluacions d'impacte ambiental i als plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica, en el sentit d'excloure dels annexos determinats equipaments sanitaris, docents i esportius i les modificacions menors de plans territorials i urbanístics que tenen essencialment una finalitat estrictament proteccionista.

Així mateix, els catàlegs de protecció del patrimoni històric i els plans mediambientals no se subjecten a avaluació ambiental estratègica en la mesura que suposin un major grau de protecció del medi ambient i del patrimoni històric.

En les modificacions i/o addicions introduïdes en la legislació reguladora de les avaluacions ambientals a les Illes Balears es pretén donar més celeritat als projectes, les activitats, els plans i els programes, que són un instrument per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears.

El títol II (article 25), relatiu a residus, té per objecte implementar mesures en relació amb els efectes del silenci en el cas de pròrrogues d'autoritzacions de gestors de residus.

El títol III (article 26), relatiu a normes en relació amb el renou, modifica l'article 9 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, d'acord amb el compromís assumit pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AGE-CAIB de data 24 de setembre de 2007 (BOIB núm. 147, de 4 d'octubre), en relació amb la llei esmentada. La modificació es limita a canviar les franges horàries i manté inalterada la resta de l'article.

El títol IV (articles 27 a 32), relatiu a les normes en relació amb els espais de rellevància ambiental, té per finalitat, bàsicament, aclarir determinats tràmits i procediments ambientals als espais esmentats, suprimint actuacions administratives de caire molt intervencionista o exigint una motivació adequada dels informes, així com introduint en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, dos nous títols relatius als plans i projectes de gestió i activitats ambientals, amb l'objecte de coordinar les actuacions dels diferents departaments i entitats de la Conselleria de Medi Ambient i la Xarxa d'Àrees de Lleure de la Natura, creada pel Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (disposició addicional única), amb la finalitat de contribuir, mitjançant l'execució de les instal·lacions i/o els equipaments prevists a la xarxa, a l'impuls de les inversions i de l'activitat econòmica, sense minvar, en cap cas, les garanties mediambientals.

Una matèria connectada amb la Xarxa d'Àrees de Lleure de la Natura és la relativa a les entitats de dret públic vinculades o dependents de la Conselleria de Medi Ambient, a través d'un títol, el V (article 33), que modifica la finalitat institucional de les entitats Institut Balear de la Natura i d'Espais de Natura Balear en relació amb les àrees recreatives.

El títol VI, relatiu a la responsabilitat ambiental (articles 34 a 36), té per finalitat indicar quina és l'autoritat encarregada de desenvolupar les funcions previstes en la Llei 26/2007, de 23 de febrer, de responsabilitat mediambiental, i en el Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 de febrer, de responsabilitat mediambiental, que va entrar en vigor el passat 23 d'abril de 2009; així com aplicar a les obres públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les entitats de dret públiques que hi estan vinculades o que en depenen, de les fundacions del sector públic autonòmic, dels consorcis subjectes a l'ordenament autonòmic i de les societats amb capital majoritàriament públic, així com dels consells insulars i dels seus ens integrats en el sector públic, quan exerceixen competències autonòmiques, el mateix règim de responsabilitat ambiental que l'esmentada Llei 26/2007 aplica a l'Administració de l'Estat i als seus organismes públics i a les entitats locals, i la inexigència de garantia financera a les mateixes entitats.

A l'articulat d'aquesta llei s'han d'afegir una disposició addicional, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

TÍTOL PRELIMINAR OBJECTE I FINALITAT Article 1

Objecte i finalitat 1. L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de caire ambiental amb la finalitat de contribuir a impulsar les inversions i l'activitat econòmica, tant de caràcter públic com privat, a les Illes Balears.

 1. Per assolir aquesta finalitat s'adopten mesures d'agilitació i simplificació de tràmits ambientals, en relació amb els àmbits següents:

  a) Avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques.

  b) Residus.

  c) Renous.

  d) Espais de rellevància ambiental.

  e) Entitats de dret públic vinculades o dependents de la Conselleria de Medi Ambient.

  f) Responsabilitat ambiental.

  TÍTOL I NORMES EN RELACIÓ AMB AVALUACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL I AVALUACIONS AMBIENTALS ESTRATÈGIQUES Article 2

  Modificació de l'apartat k) de l'article 3 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat k) de l'article 3 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `k) Òrgan substantiu (en l'avaluació d'impacte ambiental): òrgan que té la competència per atorgar l'autorització, la llicència, el permís, la declaració d'interès general o la concessió que habilita el promotor per dur a terme un projecte, d'acord amb la legislació aplicable, o que, si escau, promou l'activitat o el projecte quan es tracta d'activitats o projectes de les administracions públiques.

  En els casos de concurrència dels títols habilitants a què es refereix el paràgraf anterior, s'entén com a òrgan substantiu, als efectes d'aquesta llei, el primer que l'atorga, llevat de la disciplina ambiental prevista en aquesta llei, en què es considera òrgan substantiu l'administració pública que atorga el títol que, en darrer terme, faculta o habilita a la realització efectiva de l'actuació.' Article 3

  Modificació de l'article 5 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'article 5 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `Article 5

  Nul·litat Són nuls de ple dret les resolucions o els acords d'autorització o aprovació de qualsevol projecte, pla o programa subjectes a avaluació d'impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica segons aquesta llei que s'adoptin sense avaluació d'impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica i les resolucions o els acords d'autorització que s'adoptin prescindint totalment i absolutament dels procediments d'avaluació d'impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica que regula aquesta llei. Aquestes resolucions i aquests acords no produeixen cap efecte i, respecte de les actuacions que es puguin realitzar a la seva empara, s'han d'aplicar les mesures de protecció i defensa de la legalitat ambiental que es preveuen en aquesta llei.' Article 4

  Addició d'un nou article amb el número 6 bis a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'afegeix un nou article, que serà l'article 6 bis, a la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que té la redacció següent:

  `Article 6 bis Tramitació d'urgència 1. De conformitat amb el que estableix l'article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, quan ho aconsellin raons d'interès públic l'òrgan ambiental pot acordar, d'ofici o a petició de la persona interessada, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per als procediments fixats en aquesta llei, incloent-hi el període d'informació pública.

 2. No es pot interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment.' Article 5

  Modificació de l'apartat 1 de l'article 22 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, redactat de conformitat amb la disposició addicional desena de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, així com de l'apartat 2 de l'article 22 de la llei esmentada Es modifica l'apartat 1 de l'article 22 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, redactat de conformitat amb la disposició addicional desena de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, així com l'apartat 2 de la llei esmentada, que queden redactats de la forma següent:

  `1. Abans de la iniciació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, és obligatòria una fase prèvia de consultes, mitjançant la presentació per part del promotor d'una memòria resum del projecte, cursada a l'òrgan ambiental a través de l'òrgan substantiu, que disposa del termini màxim de quinze dies per a la tramesa de la documentació des de la recepció de la documentació completa.

  Aquesta memòria resum ha de contenir com a mínim:

  a) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.

  b) Les principals alternatives que es considerin i l'anàlisi dels impactes potencials de cadascuna.

  c) Un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte.

 3. L'òrgan ambiental, en el termini de quinze dies, ha d'elevar consultes prèvies a les persones, institucions i administracions previsiblement afectades per l'execució del projecte, a les quals ha de trametre una còpia de la memòria resum i els ha de requerir una resposta en un termini màxim de quinze dies.

  No obstant això, transcorregut el termini a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article sense que s'hagi tramès a l'òrgan ambiental aquesta memòria resum, l'òrgan esmentat, una vegada rebuda la memòria, ha de comunicar aquesta circumstància al promotor.' Article 6

  Modificació de l'apartat 1 de l'article 24 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 1 de l'article 24 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `1. Sens perjudici de la fase prèvia de consultes a què es refereix la secció anterior, el procediment d'avaluació d'impacte ambiental dels projectes de l'annex I s'inicia mitjançant la sol·licitud del promotor cursada a través de l'òrgan substantiu a l'òrgan ambiental, tramesa en un termini màxim de quinze dies des de la recepció per part d'aquell de la documentació completa.

  Transcorregut el termini de sis mesos des de la notificació del resultat de les consultes prèvies al promotor sense que s'hagi presentat a l'òrgan ambiental la sol·licitud esmentada, aquest òrgan pot declarar la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions, amb l'audiència prèvia a l'òrgan substantiu i al promotor per un termini de deu dies hàbils.' Article 7

  Addició d'un nou punt k) a l'apartat 1 de l'article 27 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'afegeix un nou punt k) a l'apartat 1 de l'article 27 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `k) Un annex d'incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel projecte, a l'efecte de desenvolupar-lo, i, si escau, les mesures protectores, correctores o compensatòries.' Article 8

  Modificació de l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `1. Les administracions públiques han de promoure i assegurar la participació de les persones interessades en la tramitació dels procediments d'autorització de projectes que s'hagin de subjectar a avaluació d'impacte ambiental i han d'adoptar les mesures previstes en aquesta llei per garantir que aquesta participació sigui real i efectiva.

  A aquest efecte, l'òrgan substantiu ha de sotmetre l'estudi d'impacte ambiental, en un termini màxim de trenta dies des de la recepció de la documentació completa, dins el procediment aplicable per a l'autorització o la realització del projecte que correspongui, i conjuntament amb aquest, al tràmit d'informació pública i a la resta d'informes que s'hi estableixin.

  Aquest tràmit s'ha d'evacuar en les fases del procediment en les quals estiguin encara obertes totes les opcions relatives a la determinació del contingut, l'extensió i la definició del projecte subjecte a autorització i sotmès a avaluació d'impacte, i tindrà una durada no inferior a trenta dies.

  Aquest tràmit d'informació pública també ha de ser evacuat per l'òrgan substantiu en relació amb els projectes que requereixin l'autorització ambiental integrada segons el que estableix la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.' Article 9

  Addició d'un nou paràgraf al final de l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'addiciona un nou paràgraf al final de l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `Si l'òrgan substantiu no ha sotmès l'estudi d'impacte ambiental al tràmit d'informació publica en el termini fixat en l'anterior apartat, s'ha de procedir a arxivar l'expedient.

  En aquest cas, serà necessari iniciar novament el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb el que preveu l'article 10.1 del Reial Decret Llei 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes.' Article 10

  Modificació de l'apartat 5 de l'article 28 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 5 de l'article 28 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `5. Si en el procediment substantiu aplicable per autoritzar o aprovar el projecte no és exigible el tràmit d'informació pública, l'òrgan ambiental ha de sotmetre directament el projecte i l'estudi d'impacte ambiental a aquest tràmit i ha de sol·licitar els informes que, si pertoca, consideri necessaris.

  Aquesta informació pública s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, almenys en un dels diaris de major circulació de l'illa on es fa l'actuació i a la pàgina web de l'òrgan ambiental, per un termini no inferior a trenta dies.' Article 11

  Modificació de l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `1. Una vegada presentada la sol·licitud i la totalitat de la documentació, en el termini màxim de trenta dies des de la finalització del tràmit d'informació pública, o, si escau, una vegada esmenades les deficiències i aportats els documents, s'han de sol·licitar, alhora i una sola vegada, els informes preceptius a l'òrgan de la mateixa administració o d'una de distinta, així com els que s'estimin convenients per resoldre, amb suspensió del termini per resoldre i notificar pel temps que transcorri entre la petició, que s'ha de comunicar als promotors, i la recepció de l'informe, que igualment els ha de ser comunicada. El termini de suspensió no pot excedir, en cap cas, dels dos mesos.

  Transcorregut aquest termini sense que s'hagin tramès a l'òrgan ambiental els informes, l'òrgan ambiental pot prosseguir les actuacions i no tenir en compte l'informe emès fora del termini, llevat que es tracti d'informes preceptius i determinants per a la declaració d'impacte ambiental, en el qual l'òrgan ambiental ha de reiterar la sol·licitud esmentada i, en el cas de no s'emeti, pot declarar la caducitat i l'arxiu de les actuacions, amb l'audiència prèvia a l'òrgan substantiu i al promotor per un termini de deu dies hàbils, i sens perjudici de la responsabilitat de l'administració consultada.' Article 12

  Modificació de l'article 38 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'article 38 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `Article 38

  Publicació de la decisió sobre l'execució del projecte Una vegada adoptada la decisió sobre l'execució del projecte, l'òrgan substantiu l'ha de fer pública i l'ha de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears per publicar-la en un termini màxim de quinze dies, i ha de posar a disposició del públic, d'acord amb l'article 8 d'aquesta llei i, si pertoca, dels estats membres consultats, la informació següent:

  a) El contingut de la decisió i les condicions imposades.

  b) Les principals raons i consideracions en què es basa la decisió, en relació amb les observacions i opinions expressades durant l'avaluació d'impacte ambiental.

  c) Quan calgui, una descripció de les principals mesures per evitar, reduir i, si és possible, anul·lar els principals efectes adversos.' Article 13

  Modificació de l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica de l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `1. El promotor d'un projecte, públic o privat, consistent en la realització d'obres, instal·lacions o de qualsevol altra activitat compresa en l'annex II d'aquesta llei, o d'un projecte no inclòs en l'annex I que pugui afectar els espais de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, ha de comunicar la seva intenció de dur a terme el projecte a l'òrgan ambiental, per mitjà de l'òrgan substantiu, el qual l'ha de trametre en un termini màxim de quinze dies des de la recepció de la documentació completa.

  Transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf anterior sense que s'hagi tramès a l'òrgan ambiental la documentació esmentada, aquest òrgan, una vegada l'hagi rebuda, ha de comunicar aquesta circumstància al promotor.' Article 14

  Modificació de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `2. Una vegada presentats l'escrit de comunicació i la totalitat de documentació o, si pertoca, esmenades les deficiències i aportats els documents, s'han de consultar les administracions, persones i institucions afectades per la realització del projecte. Amb aquesta finalitat s'ha d'atorgar un termini de quinze dies, llevat que ja hagin manifestat el seu parer a instàncies de l'òrgan substantiu i de la possibilitat d'evacuar les consultes mitjançant la reunió prevista en l'article 29.2 d'aquesta llei.' Article 15

  Modificació de l'article 46 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'article 46 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `Article 46

  Procediment 1. Els projectes inclosos en l'annex II que per decisió motivada de l'òrgan ambiental se subjectin a avaluació d'impacte ambiental s'han d'ajustar al procediment que estableixen els articles 22 a 39 d'aquesta llei.

 4. No obstant el que determina l'apartat anterior, si assisteixen al comitè tècnic els representants de les administracions, persones i institucions afectades per la realització del projecte i manifesten expressament estar assabentats del contingut del projecte i també la seva conformitat, es pot donar per realitzada la fase prèvia de consultes establerta en l'article 22.

  Aquesta manifestació ha de constar expressament en l'acta de la sessió del comitè tècnic.

 5. Així mateix, quan a conseqüència de la fase prèvia de consultes el projecte se sotmeti al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, es pot tenir per realitzada la consulta a les administracions públiques afectades i a les persones interessades que preveu l'article 28, i s'han de comunicar al promotor l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental junt amb les contestacions rebudes a les consultes efectuades, perquè continuï amb la tramitació, d'acord amb el que preveuen els articles 24 a 39.' Article 16

  Modificació del punt k) i addició de tres nous punts, amb les lletres l), m) i n), a l'apartat 1 de l'article 87 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica el punt k) i s'addicionen tres nous punts, amb les lletres l), m) i n), a l'apartat 1 de l'article 87 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queden redactats de la forma següent:

  `k) Un annex d'incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel pla en qüestió, prevegi els efectes que produirà el desenvolupament del pla i defineixi les mesures protectores, correctores o compensatòries d'aquests efectes.

  l) Un mapa de riscs naturals de l'àmbit objecte d'ordenació només per als instruments d'ordenació d'actuacions d'urbanització.

  m) Un estudi acústic en el seu àmbit d'ordenació que permeti avaluar-ne l'impacte acústic i adoptar les mesures adequades per reduir-lo només per als instruments de planejament urbanístic o territorial, llevat del cas que hi hagi plans acústics municipals.

  n) Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels apartats anteriors.' Article 17

  Addició d'un nou apartat, amb el número 3, a l'article 89 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'addiciona un nou apartat, amb el número 3, a l'article 89 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `3. Quan es tracti d'instruments d'ordenació d'actuacions d'urbanització, i llevat que s'hagin incorporat en el procediment substantiu, s'han de sol·licitar, almenys, els informes preceptius i determinants següents:

  a) El de l'administració hidrològica sobre disponibilitat d'aigua potable, en quantitat i qualitat, i suficiència de la capacitat de la xarxa de sanejament i depuració, en relació amb la població servida actual i amb la prevista pel planejament que es proposa; així com sobre la protecció del domini públic hidràulic.

  b) El de l'administració de costes sobre la delimitació i la protecció del domini públic maritimoterrestre, si escau.

  c) Els de les administracions competents en matèria de carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, energia i altres infraestructures afectades, pel que fa a aquesta afecció i l'impacte de l'actuació sobre la capacitat de servei d'aquestes infraestructures.

  Aquests informes s'han d'emetre en els terminis que preveu la seva normativa reguladora o, si escau, en el termini màxim de dos mesos a comptar des que s'hagin sol·licitat.

  Transcorregut aquest termini l'òrgan ambiental ha de reiterar la sol·licitud esmentada i, en el cas que no s'emeti, pot declarar la caducitat i l'arxiu de les actuacions, amb l'audiència prèvia a l'òrgan promotor per un termini de deu dies hàbils, sens perjudici de la responsabilitat de l'administració consultada.' Article 18

  Modificació de l'apartat 2 de l'article 91 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 2 de l'article 91 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `2. L'òrgan promotor ha de trametre, en un termini màxim de dos mesos des de la finalització de la fase de consulta, la memòria ambiental a l'òrgan ambiental perquè en el termini de dos mesos en manifesti la seva conformitat o disconformitat, amb la proposta prèvia d'un comitè tècnic en els mateixos termes que estableix l'article 31 d'aquesta llei.

  Transcorregut el primer termini sense que s'hagi presentat a l'òrgan ambiental la memòria ambiental esmentada, l'òrgan ambiental pot declarar la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions, amb l'audiència prèvia per un termini de deu dies hàbils.

  Els informes sobre els instruments d'ordenació d'actuacions d'urbanització a què es refereix l'apartat 3 de l'article 89 són determinants per al contingut de la memòria ambiental, que només en pot dissentir de manera expressament motivada.' Article 19

  Modificació de l'apartat 1 de l'article 92 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 1 de l'article 92 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `1. En l'elaboració de la proposta del pla o programa, abans d'aprovar-lo o de trametre'l a l'administració pública competent per a l'aprovació definitiva o al Parlament de les Illes Balears perquè el tramiti pel procediment corresponent, si n'és el cas, l'òrgan promotor del pla o programa ha de tenir en compte l'informe de sostenibilitat ambiental, les al·legacions formulades en la fase de consulta i, si s'escau, les consultes transfrontereres, així com la memòria ambiental i l'acord de l'òrgan ambiental sobre la dita memòria.

  L'administració pública competent per a l'aprovació definitiva, abans d'adoptar la seva decisió, pot sol·licitar a l'òrgan ambiental si el document tramès per l'òrgan promotor s'adequa a l'acord adoptat en relació amb la memòria ambiental, i ha de concretar, si procedeix, els aspectes de la consulta, que s'ha d'emetre en el termini d'un mes.' Article 20

  Modificació de l'apartat 2 de l'article 96 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifica l'apartat 2 de l'article 96 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `2. Les observacions de les administracions públiques afectades s'han de formular en el termini màxim de quinze dies, a comptar des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per formular-les. Si no es formulen ni notifiquen observacions en el termini indicat, s'entén que el pla o programa no afecta el factor o element tutelat per l'administració pública concreta i se'n pot continuar la tramitació.' Article 21

  Addició d'un nou apartat, amb el número 6, a l'article 96 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'addiciona un nou apartat, amb el número 6, a l'article 96 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `6. Quan es determini que el pla s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental estratègica, si assisteixen al comitè tècnic els representants de les administracions, persones i institucions afectades pel pla i manifesten expressament estar assabentats del contingut del pla i també la seva conformitat, s'ha de traslladar a l'òrgan promotor el document esmentat amb el contingut que assenyala l'article 88, juntament amb les contestacions rebudes a les consultes efectuades, perquè continuï amb la tramitació, d'acord amb el que preveuen els articles 89 a 91. Aquesta manifestació ha de constar expressament en l'acta de la sessió del comitè tècnic.' Article 22

  Modificació dels punts c) i d) del grup 11 de l'annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears Es modifiquen els punts c) i d) del grup 11 de l'annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queden redactats de la forma següent:

  `c) Equipaments sanitaris i docents no prevists en el planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la superior a 2.700 m2.

  d) Equipaments esportius no prevists en el planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la superior a 1.600 m2.' Article 23

  Addició de dos nous punts, amb les lletres p) i q), al grup 7 de l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'addicionen dos nous punts, amb les lletres p) i q), al grup 7 de l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queden redactats de la forma següent:

  `p) Equipaments sanitaris i docents no prevists en el planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la inferior a 2.700 m2.

  q) Equipaments esportius no prevists en el planejament urbanístic amb una ocupació de parcel·la inferior a 1.600 m2.' Article 24

  Addició de dos nous punts, amb els números 4 i 5, al grup 1 de l'annex III de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears S'addicionen dos nous punts, amb els números 4 i 5, al grup 1 de l'annex III de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, que queden redactats de la forma següent:

  `4. En tot cas, es considera que no tenen efectes significatius en el medi ambient i, per tant, no se subjecten als procediments d'avaluació ambiental estratègica les modificacions menors de plans d'aquest grup que tenguin com a objecte exclusiu alguna de les finalitats expressades a continuació:

  a) Disminució de coeficients d'edificabilitat o de percentatges d'ocupació de les edificacions.

  b) Disminució de l'alçària màxima de les edificacions.

  c) Canvi d'usos plurifamiliars a unifamiliars.

  d) Augment de la superfície, o reajustament per raons funcionals, de zones d'equipament, espais lliures públics o infraestructures, sempre que aquest canvi de qualificació o classificació no afecti terrenys classificats com a sòl rústic.

  e) Augment de la superfície de la parcel·la mínima per poder construir o implantar un ús urbanístic.

  f) Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització amb la finalitat de reconvertir-los en sòl rústic.

  g) Implementació o extensió de mesures de protecció del medi ambient, del sòl rústic o dels béns integrants del patrimoni històric, incloent-hi les modificacions dels catàlegs de protecció del patrimoni històric, dels plans d'ordenació dels recursos naturals i dels plans rectors d'ús i gestió.

  h) Establiment o modificació dels índexs d'ús turístic o residencial sempre que suposin disminució de la capacitat de població.

  i) Modificació de delimitació de l'àmbit de polígons o unitats d'actuació i canvi de sistema d'actuació.

 6. Els catàlegs de protecció del patrimoni històric, els plans d'ordenació dels recursos naturals, els plans rectors d'ús i gestió, en la mesura que suposin un major grau de protecció del medi ambient i del patrimoni històric, no se subjecten a avaluació ambiental estratègica. El Pla especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, previst en la disposició addicional única del Decret 19/2007, de 16 de març, s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica quan l'òrgan ambiental ho decideixi seguint el procediment que estableixen els articles 95 a 97 d'aquesta llei.'

  TÍTOL II NORMES EN RELACIÓ AMB RESIDUS Article 25

  Modificació de l'apartat 6 de l'annex I de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública Es modifica l'apartat 6 de l'annex I de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, que queda redactat de la forma següent:

  `6. Conselleria de Medi Ambient Procediment administratiu Normativa reguladora Efectes del silenci 6.1. Indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques o privades Decret 25/1992, de 12 de març (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatori.

  pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració Autònoma de les Illes Balears núm. 40, de 2 d'abril).

  d'aigües residuals.

  6.2. Indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració Decret 51/1992, de 30 de juliol (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatori.

  d'aigües residuals. Autònoma de les Illes Balears núm. 98, de 15 d'agost).

  6.3. Aprovació de projectes o acceptació de propostes previstes en l'Ordre Ordre de 28 de març de 2000 (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatori.

  conjunta dels consellers de Medi Ambient i d'Economia, Comerç i Indústria Autònoma de les Illes Balears núm. 54, de 29 d'abril).

  de 28 de març de 2000.

  6.4. Autoritzacions per a la instal·lació de plantes de tractament de residus Decret 10/2000, de 4 de febrer (Butlletí Oficial de la Comunitat Desestimatori (1).

  de la construcció i la demolició. Autònoma de les Illes Balears núm. 16, de 7 de febrer);

  Ordre de la consellera de Medi Ambient de 28 de febrer de 2000 (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 29, de 7 de març).

  6.5. Autoritzacions de productors i gestors de residus perillosos. Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (Boletín Oficial del Estado Desestimatori (1).

  núm. 96, de 22 d'abril); Reial decret 833/1988, de 20 de juliol (Boletín Oficial del Estado núm. 182, de 30 de juliol), modificat pel Reial decret 952/1997, de 20 de juny (Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 5 de juliol).

  6.6. Autoritzacions de productors i de residus no perillosos. Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (Boletín Oficial del Estado Desestimatori (1).

  núm. 96, de 22 d'abril).

  6.7. Inscripció en el Registre de Petits Productors de Residus Perillosos Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus (Boletín Oficial del Estado Desestimatori (1).

  de la comunitat autònoma de les Illes Balears. núm. 96, de 22 d'abril); Decret 833/1988, de 20 de juliol (Boletín Oficial del Estado núm. 182, de 30 de juliol), modificat pel Reial Decret 952/1997, de 20 de juny (Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 5 de juliol); Decret 36/1998, de 13 de març (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 41, de 26 de març).

  6.8. Autoritzacions a les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre (Boletín Oficial del Estado Desestimatori.

  d'acord amb la Directiva 79/409/CEE, i declaracions de noves ZEPA a núm. 310, del 28 de desembre).

  instància dels particulars.

  (1) No obstant això, quan es tracta d'una sol·licitud de renovació d'una autorització o inscripció feta abans de caducar, es considera prorrogada en els mateixos termes pels quals va ser atorgada amb anterioritat fins que es notifiqui la resolució expressa sobre aquesta sol·licitud de renovació que, en tot cas, s'ha de produir en el termini màxim de sis mesos.' TÍTOL III NORMES EN RELACIÓ AMB EL RENOU Article 26

  Modificació de l'article 9 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears Es modifica l'article 9 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, que queda redactat de la forma següent:

  `Article 9

  Nivells de pertorbació. Normes generals 1. Cap font sonora no pot emetre o transmetre nivells de renou i vibracions superiors als que el Govern de les Illes Balears defineixi en desplegament d'aquest text legal.

 7. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta llei, es considera període de temps diürn el comprès entre les vuit i les vint hores, període de temps vespertí el comprès entre les vint i les vint-i-tres hores i període de temps nocturn el comprès entre les vint-i-tres i les vuit hores.

 8. Per a l'elaboració de mapes s'han de tenir en compte les franges horàries establertes en el punt 2 d'aquest article.

 9. Les ordenances municipals que es dictin a l'empara d'aquesta llei poden escurçar, en cas necessari i de forma motivada, el període vespertí en una hora i allargar el període nocturn en conseqüència.

  No es poden establir prohibicions al desenvolupament d'activitats els valors d'emissió acústica de les quals estiguin en els marges i en els horaris prevists en aquesta llei i en la seva normativa de desplegament.'

  TÍTOL IV NORMES EN RELACIÓ AMB ESPAIS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL Article 27

  Modificació de l'apartat 4 de l'article 8 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental Es modifica l'apartat 4 de l'article 8 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que queda redactat de la forma següent:

  `4. El procediment caduca transcorreguts dos anys, comptadors des de la data en què s'hagin iniciat, sense que s'hagi aprovat definitivament el Pla d'ordenació dels recursos naturals.

  No obstant això, el Consell de Govern pot acordar, per causa justificada en l'expedient, una pròrroga d'aquest termini per un màxim de dos anys.' Article 28

  Modificació de l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental Es modifica l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que queda redactat de la forma següent:

  `2. Correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a zones especials de conservació dels llocs d'importància comunitària que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l'article 9 d'aquesta llei.' Article 29

  Modificació de l'apartat 2 de l'article 37 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental Es modifica l'apartat 2 de l'article 37 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que queda redactat de la forma següent:

  `2. Les zones d'especial protecció per a les aus es declaren per acord del Consell de Govern, seguint el procediment que estableix l'article 9 d'aquesta llei.' Article 30

  Modificació de l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental Es modifica l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que queda redactat de la forma següent:

  `Article 39

  Avaluació de repercussions 1. La Conselleria de Medi Ambient ha d'informar preceptivament, abans d'executar-lo, sobre qualsevol pla o projecte que, sense tenir una relació directa amb la gestió d'un lloc de la Xarxa Natura 2000 o sense ser necessari per a aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable, individualment o en combinació amb altres plans o projectes. Aquest informe té per objecte l'avaluació de les repercussions ambientals concretes i específiques del pla o projecte en relació amb els objectius de conservació del lloc esmentat.

  No obstant el que disposa l'apartat anterior, l'informe no és preceptiu quan, sobre la base de dades objectives i acreditades en l'expedient, es considera que el pla o projecte no afecta de forma apreciable el lloc o que suposa una millora apreciable de la situació actual.

  L'exclusió d'afectació al lloc ha de ser determinada, en un termini d'un mes des de la data de la sol·licitud, per un comitè tècnic. En el cas de no exclusió de l'afectació, el pla o projecte s'ha de subjectar al procediment regulat en l'apartat següent.

 10. A l'efecte de l'evacuació de l'informe preceptiu que es preveu al paràgraf primer de l'apartat anterior, el pla o projecte ha d'anar acompanyat d'un estudi d'avaluació de les repercussions ambientals en relació amb els objectius de conservació i ha d'incloure les mesures correctores corresponents. En el cas que al pla o projecte li sigui d'aplicació la normativa sobre avaluació d'impacte ambiental, aquest estudi d'avaluació de les repercussions ambientals s'ha d'incloure en el corresponent estudi d'avaluació d'impacte ambiental. Una avaluació adequada de les repercussions del pla o projecte implica la identificació de tots els aspectes concrets i singularitzats del pla o del projecte que, individualment o en combinació amb altres plans o projectes, puguin afectar significativament els objectius concrets de conservació del lloc esmentat que varen motivar-ne la declaració.

 11. Amb l'informe tècnic i jurídic previ, un comitè tècnic ha de formular una proposta de resolució d'acord amb la qual l'òrgan mediambiental ha d'emetre l'informe en el termini de dos mesos i només pot informar favorablement sobre el pla o projecte després d'assegurar-se que no causarà perjudici a la integritat del lloc en qüestió.

  L'informe motivat haurà de concretar i especificar els aspectes del pla o projecte que afecten significativament els objectius concrets de conservació del lloc que varen motivar-ne la declaració, i no és admissible la consideració d'afeccions genèriques.

 12. En el cas que de l'informe d'avaluació se'n derivin conclusions negatives i una vegada rebutjades les solucions alternatives estudiades, el Consell de Govern, a instàncies del promotor del pla o projecte i per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, incloses les d'índole social o econòmica, pot autoritzar el pla o projecte i establir les mesures correctores i compensatòries necessàries per garantir els objectius de la Xarxa Natura 2000.

  En aquest supòsit, el Govern de les Illes Balears ha de comunicar a la Comissió Europea les mesures compensatòries que hagi adoptat.

 13. En relació amb el que preveu l'apartat anterior, en el cas que en el lloc s'hi trobi un hàbitat natural prioritari o una espècie prioritària, només es poden al·legar consideracions relacionades amb la salut humana i la seguretat pública o raons relatives a conseqüències positives per al medi ambient i també, en aquest cas amb consulta prèvia a la Comissió Europea, altres raons imperioses d'interès públic de primer ordre.

 14. Reglamentàriament, mitjançant una ordre del conseller competent en matèria de medi ambient, s'ha de desenvolupar, si pertoca, el contingut dels criteris objectius per a la redacció dels estudis de repercussions, i també la predicció i la valoració dels seus possibles impactes.' Article 31

  Addició d'un nou títol, amb el numeral IV bis, a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental S'addiciona un nou títol, amb el numeral IV bis, a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que queda redactat de la forma següent:

  `TÍTOL IV bis PLANS I PROJECTES DE GESTIÓ I ACTIVITATS AMBIENTALS Article 39 bis Plans i projectes de gestió ambiental que afectin espais de rellevància ambiental 1. Pel que fa als plans de gestió ambiental promoguts per qualsevol direcció general o entitat de dret públic vinculada o dependent de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i als projectes o a les actuacions que se'n derivin, que tenguin com a objecte el manteniment dels processos ecològics i dels sistemes vitals bàsics, així com la preservació de la biodiversitat i del paisatge, es considera que no tenen repercussions negatives en relació amb l'àmbit de l'espai de rellevància ambiental afectat.

 15. En tot cas, si aquests plans, projectes o actuacions de gestió ambiental afecten l'àmbit competencial d'altres direccions generals o de les seves entitats de dret públic vinculades o dependents, l'actuant els n'ha de comunicar l'inici i els ha d'atorgar un termini no inferior a quinze dies amb la finalitat que hi formulin al·legacions, observacions o suggeriments, que han de ser resolts de forma conjunta o, en cas de discrepància, pel conseller, amb l'informe previ del comitè tècnic a què es refereix l'article 48.3 de la Llei 11/2006.

 16. Totes les direccions generals i les entitats de dret públic vinculades o que en depenen tenen l'obligació de contribuir a l'execució i al desenvolupament dels plans, els projectes i les actuacions esmentats i de col·laborar-hi.

Article 39 ter

Activitats ambientals a espai de rellevància ambiental 1. Les activitats ambientals previstes o emparades en els plans i projectes a què es refereix l'article anterior, promogudes o autoritzades per qualsevol direcció general o entitat de dret públic vinculada o dependent de la conselleria competent en medi ambient, dins un espai natural protegit o dins l'àmbit de la Xarxa Natura 2000, han de tenir en compte, en tot cas, els objectius de conservació del lloc esmentat i la seva normativa reguladora.

 1. L'activitat ambiental ha de ser tramitada, aprovada i, si pertoca, autoritzada, per la direcció general o per l'entitat de dret públic vinculada o dependent competent per raó de la matèria, que ha d'aplicar la normativa substantiva i la normativa reguladora de l'espai de rellevància ambiental.

 2. En el cas que s'estimi necessària o convenient la consulta a altres direccions generals o entitats de dret públic vinculades o que en depenen, la consulta esmentada, que pot ser telemàtica, s'ha d'evacuar en el termini màxim de deu dies hàbils.' Article 32

Addició d'un nou títol, amb el numeral V bis, a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental S'addiciona un nou títol, amb el numeral V bis, a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, que queda redactat de la forma següent:

`TÍTOL V bis XARXA D'ÀREES DE LLEURE A LA NATURA Article 41 bis Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura La Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient, ha d'integrar les instal·lacions i/o els equipaments, tant de titularitat autonòmica com privada, inclosos en un espai de rellevància ambiental, relacionats amb els usos recreatius, educatius, culturals i similars, com refugis, albergs, cases de colònies, àrees recreatives, àrees d'acampada i altres recursos de naturalesa anàloga.

No obstant això, es poden adscriure a la xarxa instal·lacions i/o equipaments d'altres administracions públiques i altres instal·lacions i/o equipaments de titularitat autonòmica situats fora d'espais de rellevància ambiental i de característiques anàlogues, només a l'efecte, en aquest darrer cas, de garantir la unitat de gestió d'aquestes instal·lacions.

Article 41 ter

Pla especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura 1. Les instal·lacions i/o els equipaments a què es refereix l'article anterior, inclosos dins el Pla especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, quan hi estiguin prevists amb un grau de detall suficient, es consideren activitats relacionades amb la destinació i la naturalesa de les finques i no requereixen la declaració d'interès general que estableix l'apartat 3 de l'article 22 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

No obstant això, s'han de sotmetre a informe previ de l'ajuntament i del consell insular corresponent, que s'ha d'emetre en el termini d'un mes.

L'informe del consell és vinculant, encara que, transcorregut aquest termini sense que s'hagi tramès l'informe, es poden prosseguir les actuacions i no tenir en compte l'informe emès fora de termini.

 1. El procediment d'elaboració i aprovació dels plans a què es refereix l'apartat anterior és el procediment que estableix l'article 9 d'aquesta llei, incloent-hi els informes prevists en els articles 21 i 39 d'aquesta, amb les particularitats següents:

  a) L'inici del procediment correspon al conseller competent en matèria de medi ambient, a proposta de la direcció general competent en matèria d'espais naturals protegits, que ha de valorar-ne la necessitat i l'oportunitat.

  b) L'avantprojecte de regulació s'ha de sotmetre a audiència dels titulars de drets i interessos legítims afectats.

  c) La participació d'altres conselleries s'ha de limitar a les competents en matèria d'esports i joventut, educació i cultura, ordenació del territori i turisme i, en tot cas, als ajuntaments i als consells insulars afectats pel pla.

  d) La informació pública ha de ser per un termini d'un mes.

  e) El projecte de pla s'ha de sotmetre a l'informe preceptiu dels òrgans següents:

  - Dels serveis jurídics de la Conselleria de Medi Ambient.

  - De la Secretaria General, la qual s'ha de referir a la correcció del procediment seguit i a la valoració de les al·legacions presentades.' TÍTOL V NORMES EN RELACIÓ AMB LES ENTITATS DE DRET PÚBLIC VINCULADES O DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT Article 33

  Modificació de la finalitat institucional de les entitats de dret públic anomenades Institut Balear de la Natura i Espais de Natura Balear 1. Es modifica la finalitat institucional de l'empresa pública a què es refereix l'apartat segon de la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997, en el sentit d'excloure la gestió d'àrees recreatives.

 2. Es modifica la finalitat institucional de l'empresa pública a què es refereix la disposició addicional quarta de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, en el sentit d'incloure-hi la gestió d'àrees recreatives.

  TÍTOL VI NORMES EN RELACIÓ AMB RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL Article 34

  Autoritat competent a la comunitat autònoma de les Illes Balears L'autoritat competent encarregada de desenvolupar les funcions previstes en la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental és:

 3. En els danys a espècies silvestres i els seus hàbitats, la direcció general competent en matèria de protecció d'espècies.

 4. En els danys a les aigües, la direcció general competent en matèria de recursos hídrics.

 5. En els danys a la ribera de mar, la direcció general competent en matèria de litoral.

 6. En els danys al sòl, la direcció general competent en matèria de sòls contaminats.

Article 35

Responsabilitat ambiental de les obres públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears D'acord amb el que preveu la disposició addicional desena de la Llei 26/2007, de 23 de febrer, de responsabilitat mediambiental, a les obres públiques de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les entitats de dret públiques que hi estan vinculades o que en depenen, de les fundacions del sector públic autonòmic, dels consorcis subjectes a l'ordenament autonòmic i de les societats amb capital majoritàriament públic, així com dels consells insulars i dels seus ens integrats en el sector públic, quan exerceixen competències autonòmiques, l'autoritat competent no pot exigir l'adopció de les mesures previstes en la llei esmentada, ni executar-les subsidiàriament, quan s'hagi seguit el procediment establert per avaluar-ne l'impacte d'acord amb la informació existent, i s'hagin complert les prescripcions establertes en la declaració d'impacte o en l'informe ambiental, quan l'avaluació ambiental no sigui exigible.

Article 36

Inexigibilitat de la garantia financera obligatòria a les persones juridicopúbliques de les Illes Balears L'article 24 de la Llei 26/2007, de 23 de febrer, de responsabilitat mediambiental, no és d'aplicació a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i als consells insulars, ni a les entitats de dret públiques que hi estan vinculades o que en depenen, a les fundacions del sector públic autonòmic, als consorcis subjectes a l'ordenament autonòmic i a les societats amb capital majoritàriament públic.

Disposició addicional Extinció d'incendis forestals 1. Als efectes del Decret 41/2005, de 22 d'abril, el tècnic de Medi Ambient podrà ser:

a) Personal funcionari.

b) Personal laboral al servei de:

- L'administració forestal de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Les seves entitats de dret públic que tenguin assignada l'execució de l'extinció d'incendis forestals.

 1. L'exercici de la direcció tècnica d'extinció d'incendis forestals pels tècnics de Medi Ambient (TMA) s'encomanarà a personal amb la titulació necessària (enginyer tècnic forestal o enginyer de monts) i amb formació acreditada específica en el comportament del foc forestal i en les tècniques adequades per la seva extinció.

 2. L'administració autonòmica, com responsable de l'extinció, assumirà la defensa jurídica del director tècnic d'extinció i del personal sota el seu comandament en els procediments seguits davant els ordres jurisdiccionals civil i penal per possibles responsabilitats derivades de les ordres impartides i les accions executades en relació amb l'extinció de l'incendi.

  Disposició transitòria primera Procediments d'avaluacions d'impacte ambiental de projectes iniciats abans de l'entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears Els procediments d'avaluació d'impacte ambiental de projectes i activitats iniciats abans de l'entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears, s'han de tramitar d'acord amb la legislació vigent en el moment de l'inici, que s'entén produït amb l'entrada de la documentació ambiental a l'òrgan substantiu, llevat que el promotor sol·liciti l'aplicació de les noves determinacions.

  Disposició transitòria segona Procediments d'avaluacions ambientals estratègiques iniciats abans de l'entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears Els procediments d'avaluació ambiental estratègica iniciats abans de l'entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears, s'han de tramitar d'acord amb la legislació vigent en el moment d'iniciar-los, sempre que hagi finalitzat la fase de consulta que preveu l'article 89 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears.

  Disposició transitòria tercera Pròrroga dels terminis d'elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals en tramitació Els procediment d'elaboració dels plans d'ordenació dels recursos naturals en tramitació a l'entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears, queden prorrogats pel termini de dos anys, a comptar des de la finalització del termini derivat de l'aplicació de l'apartat 4 de l'article 8 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

  Disposició derogatòria Queden derogades:

 3. La disposició addicional setzena de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

 4. Totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que s'hi disposa.

  Disposició final Entrada en vigor Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, desset de novembre de dos mil nou EL PRESIDENT,

  Francesc Antich i Oliver El conseller de Medi Ambient Miquel Àngel Grimalt i Vert