Llei 1 /2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 1 /2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent.

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS I La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a l'article 10.28, establia com a competència exclusiva de la comunitat autònoma les estadístiques d'interès autonòmic. Posteriorment, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que modifica l'Estatut d'Autonomia esmentat, reforça l'abast d'aquesta competència, i a l'article 30.32 estableix que s'atorga a la comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria d'estadística d'interès de la comunitat autònoma, com també pel que fa a l'organització i la gestió d'un sistema estadístic propi.

D'acord amb aquest marc normatiu inicial s'aprovà la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears, per tal de desenvolupar l'exercici d'aquesta competència. La mateixa norma estableix, mitjançant la disposició transitòria primera, el termini de sis mesos per constituir l'Institut d'Estadística, mentre que la disposició transitòria segona estableix el termini d'un any a partir d'aquesta constitució per aprovar el primer pla d'estadística de les Illes Balears.

Un cop constituït com a entitat autònoma l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), el gener de 2008, s'iniciaren tots els tràmits per posar en marxa l'aprovació dels corresponents Pla d'Estadística i Programa Anual d'Estadística. Aquest ha estat un procés laboriós que ha comportat la necessitat d'estructurar les conselleries i els consells insulars com a parts integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears, com també fer el primer inventari d'activitats estadístiques que han de permetre l'elaboració dels instruments de planificació esmentats.

Paral·lelament a això, s'ha posat de manifest tota una sèrie d'elements que requereixen la modificació de l'actual llei autonòmica d'estadística per tal d'adaptar-la a les necessitats que el mateix sistema requereix, com també per tal d'harmonitzar els instruments d'aprovació dels elements de planificació amb les competències que corresponen al Parlament i al Govern de les Illes Balears, d'acord amb el nostre ordenament jurídic vigent.

II L'adaptació de la Llei 3/2002 a les necessitats reals del Sistema Estadístic de les Illes Balears constitueix el veritable objecte d'aquesta llei, mitjançant la qual, bàsicament, es duu a terme la redefinició legal dels instruments de planificació. Així, s'atorga al Govern de les Illes Balears la competència per aprovar el Pla d'Estadística mitjançant un decret, en substitució del Parlament, que, en els termes en què inicialment estava previst, l'havia d'aprovar mitjançant una llei; i que, en qualsevol cas, manté el seu control mitjançant la comissió parlamentària corresponent.

La rebaixa del rang de la norma que ha d'aprovar el pla respon a la necessitat de desenvolupar els instruments de planificació, cosa que, a hores d'ara, un cop transcorreguts més de set anys des de l'entrada en vigor de la Llei 3/2002, no s'ha dut a terme, entre altres motius per l'excessiva rigidesa que exigeix la normativa en els termes actuals; si més no quan la naturalesa del pla, com a instrument de promoció, d'ordenació i de planificació, permet que s'aprovi mitjançant una disposició reglamentària.

De la mateixa manera s'actua en el cas del Programa Anual d'Estadística, que a partir d'ara s'ha d'aprovar mitjançant un acord del Consell de Govern, un acte administratiu en lloc d'una disposició reglamentària.

D'altra banda, també s'aprofita la reforma legal per ajustar a criteris de més racionalitat la relació d'elements mínims que han d'integrar els instruments de planificació esmentats; per introduir un nou element de coordinació tècnica en el Sistema Estadístic de les Illes Balears, mitjançant la creació de la Comissió Interdepartamental d'Estadística amb funcions de resolució de qüestions metodològiques i de procediment; i, finalment, per aclarir l'abast de les sancions, tant pel que fa al personal vinculat al sistema, com per al personal que n'és extern i només actua com a informant.

III Aquesta llei s'estructura en un únic article, que consta de nou apartats, dedicats cadascun a modificar els distints preceptes de la Llei 3/2002; d'una disposició derogatòria i d'una disposició final.

L'article únic modifica els preceptes següents:

L'apartat 1 modifica els apartats 2 i 3 de l'article 17, relatiu al Pla d'Estadística de les Illes Balears, en el sentit de fixar la forma -decret del Consell de Govern- que ha d'adoptar el Pla d'Estadística de les Illes Balears i els continguts tècnics mínims que ha d'integrar.

L'apartat 2 modifica l'article 18, relatiu als programes anuals d'estadística, en el sentit de fixar la forma -acord del Consell de Govern- i els continguts tècnics mínims que ha d'integrar. Així mateix estableix l'àmbit de desagregació territorial mínim als efectes d'aprofundir en el coneixement de la realitat de les diferents illes que integren la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'apartat 3 modifica l'article 19, relatiu a altres estadístiques, en el sentit de fixar el fet que el Govern, mitjançant un acord, pot incloure altres estadístiques d'interès de la comunitat autònoma als programes anuals corresponents, com també els continguts tècnics mínims que ha d'integrar.

L'apartat 4 modifica l'article 24, relatiu a caràcter oficial, destacant la importància del programa anual i les sèries històriques. Així mateix, estableix que les certificacions de dades oficials corresponen a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears.

L'apartat 5 afegeix una nova lletra c) a l'article 35, relatiu als òrgans de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, amb l'objecte de crear la Comissió Interdepartamental d'Estadística, com a òrgan col·legiat adscrit a l'esmentat institut.

L'apartat 6 afegeix un nou article 37 bis, en el qual s'estableix el règim jurídic de la Comissió Interdepartamental d'Estadística.

L'apartat 7 modifica l'apartat 1 de l'article 41, relatiu al control parlamentari, amb l'objecte de definir l'abast d'aquest control, atès el nou esquema dels instruments de planificació estadística.

L'apartat 8 modifica el primer paràgraf de l'article 47.1, relatiu a les sancions, per tal d'esmenar la redacció originària del precepte que no preveia cap tipus de sanció per la comissió de les infraccions tipificades a l'article 44.

Així mateix, i en coherència amb l'anterior, l'apartat 9 modifica la redacció de l'article 48.1.

La disposició derogatòria única conté una clàusula derogatòria general i deroga la disposició transitòria segona de la Llei 3/2002, relativa al termini d'aprovació del projecte del primer pla d'estadística, atesa la impossibilitat material d'aprovar-lo en el termini assenyalat.

La disposició final única fixa l'entrada en vigor de la llei l'endemà d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article únic

Modificacions de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears 1. Els apartats 2 i 3 de l'article 17, relatiu al Pla d'Estadística de les Illes Balears, queden modificats de la manera següent:

`2. El Pla d'Estadística de les Illes Balears s'ha d'aprovar per decret del Consell de Govern i la vigència és, si no s'estableix expressament, de quatre anys. Així mateix, el pla ha de quedar prorrogat fins a l'entrada en vigor del pla següent, en els casos en què no s'hagi aprovat el nou pla quan venci el vigent.

 1. El Pla d'Estadística ha de contenir, com a mínim:

  1. La relació d'objectius o fites específics informatius i funcionals que es pretenen assolir amb l'aplicació del pla.

  2. La relació d'estadístiques que s'han de dur a terme durant la seva vigència, amb indicació del número identificatiu i el títol de l'activitat. Aquesta relació pot ser actualitzada mitjançant els programes anuals corresponents.

  3. La codificació de les activitats d'acord amb l'àrea i la secció temàtica de referència, com també les definicions bàsiques dels conceptes que incideixen en la classificació o l'inventari de les activitats estadístiques.' 2. L'article 18, relatiu als programes anuals d'estadística, queda modificat de la manera següent:

  `Article 18

  Els programes anuals d'estadística

 2. El Pla d'Estadística de les Illes Balears s'ha de desenvolupar mitjançant programes anuals d'estadística, els quals s'han d'aprovar per acord de Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria a la qual estigui adscrit l'Institut d'Estadística de les Illes Balears.

 3. Els programes anuals d'estadística han de contenir, com a mínim, la relació de les activitats que integren el programa, i s'hi ha d'indicar el número identificatiu, la unitat responsable, el títol de l'activitat, l'àrea i la secció temàtica. A més, cadascuna de les activitats que integren el programa ha d'especificar els aspectes següents:

  1. Objectius o finalitats.

  2. Col·lectiu objecte d'estudi.

  3. Descripció del contingut o de les variables principals.

  4. Àmbit territorial de l'activitat.

  5. Grau màxim de desagregació territorial.

  6. Organismes o entitats que hi intervenen.

  7. Referència al cost estimatiu.

  8. Obligació de prestar col·laboració.

  9. Compensació econòmica, si pertoca, a les persones o entitats obligades a subministrar informació.

  10. Criteris de difusió.

  11. Grau de consolidació de l'activitat.

 4. S'estableix cadascuna de les illes com àmbit de desagregació mínim en les operacions estadístiques en què les fonts primàries provenen del Sistema Estadístic de les Illes Balears.' 3. L'article 19, relatiu a altres estadístiques, queda modificat de la manera següent:

  `Article 19

  Altres estadístiques 1. Durant el període de vigència del programa anual, el Govern de les Illes Balears pot autoritzar, mitjançant un acord del Consell de Govern, la inclusió d'altres estadístiques d'interès de la comunitat autònoma als programes anuals corresponents.

 5. L'acord que autoritza la inclusió d'altres estadístiques a què fa referència l'apartat anterior ha de contenir les mateixes especificacions fixades en els apartats 2 i 3 de l'article 18 per a les activitats estadístiques que integren el programa anual.' 4. L'article 24, relatiu a caràcter oficial, queda redactat de la manera següent:

  `Article 24

  Caràcter oficial 1. Tenen caràcter oficial els resultats de les activitats estadístiques incloses en el corresponent programa anual des del moment en què se'n fan públics els resultats sintètics mitjançant difusió autoritzada.

 6. Les sèries històriques de les dades anteriors a la publicació del primer programa anual d'estadística tendran reconeixement oficial prèvia certificació.

 7. Correspondrà a la direcció de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears la certificació de les dades oficials.' 5. S'afegeix una nova lletra c) a l'article 35, relatiu als òrgans de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, amb el contingut següent:

  `c) La Comissió Interdepartamental d'Estadística.' 6. S'afegeix un nou article 37 bis, relatiu a la Comissió Interdepartamental d'Estadística, amb el contingut següent:

  `Article 37 bis La Comissió Interdepartamental d'Estadística 1. La Comissió Interdepartamental d'Estadística és un òrgan col·legiat, adscrit a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, amb funcions exclusivament tècniques de coordinació de les distintes unitats estadístiques del sistema, pel que fa als criteris de planificació i programació o d'establiment de directrius metodològiques.

 8. Són membres de la Comissió Interdepartamental d'Estadística el director o la directora de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, que n'és el president o la presidenta, els tècnics que hi designi i els coordinadors de cadascuna de les unitats estadístiques o les persones que els substitueixin. La secretaria de la comissió l'exerceix, amb veu i sense vot, un funcionari o una funcionària adscrit a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, designat pel director o la directora de l'Institut.

 9. La Comissió Interdepartamental d'Estadística, que ha d'aprovar un reglament de funcionament intern, es pot reunir en sessió plenària, integrada pels representants de totes les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears o només per les unitats que es consideri pertinent, atesa la naturalesa de la matèria que s'ha de debatre. També es poden constituir grups de treball per proposar l'adopció de mesures o criteris específics.' 7. L'apartat 1 de l'article 41, relatiu al control parlamentari, queda modificat de la manera següent:

  `1. Correspon al Parlament de les Illes Balears, mitjançant la comissió parlamentària corresponent, el control de l'actuació del Sistema Estadístic de les Illes Balears. A aquest efecte, un cop aprovat el Pla d'Estadística, el Govern de les Illes Balears l'ha de trametre al Parlament perquè la comissió parlamentària corresponent en prengui coneixement.' 8. El primer paràgraf de l'article 47.1, relatiu a les sancions, queda modificat de la manera següent:

  `1. La sanció per raó de la comissió de les infraccions tipificades en els articles 44 i 45 d'aquesta llei consisteix en una multa que s'ha d'imposar en les quanties següents:' 9. L'apartat 1 de l'article 48, relatiu als aspectes procedimentals, queda modificat de la manera següent:

  `1. Les infraccions a què fan referència els articles 44 i 45 d'aquesta llei seran objecte de sanció administrativa, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent, d'acord amb els principis que regeixen la potestat sancionadora que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, com també la normativa autonòmica que hi és aplicable.' Disposició derogatòria única Derogació normativa Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei i, en particular, la disposició transitòria segona de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.

  Disposició final única Entrada en vigor Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, disset de maig de dos mil deu EL PRESIDENT,

  Francesc Antich i Oliver El conseller d'Economia i Hisenda Carles Manera Erbina