Llei 6/2008, de 22 de maig, de l'Estatut dels expresidents del Parlament de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 6/2008, de 22 de maig, de l'Estatut dels expresidents del Parlament de les Illes Balears EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS Dia 31 de maig del 1983, el Parlament de les Illes Balears va celebrar la seva sessió constitutiva.

S'iniciava, d'aquesta manera, l'autonomia política de la nostra comunitat autònoma. Una autonomia política fonamentada en la Constitució Espanyola del 1978 i en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, publicat dia primer de març del 1983.

És indubtable que en aquests anys ha imperat l'estabilitat democràtica, l'alternança, el debat constructiu i la defensa del bé comú.

El Parlament de les Illes Balears ha desenvolupat correctament la seva tasca de representació dels ciutadans i la seva funció de control de l'executiu.

Ara, vint-i-cinc anys després, sembla adient reconèixer la tasca que, al capdavant del Parlament de les Illes Balears, han realitzat els seus presidents.

Aquesta llei no té altre objectiu que aquest reconeixement. Un reconeixement formal, que transcorre paral·lelament al reconeixement que la Llei 4/2001, en la seva disposició addicional primera, estableix per als presidents de la comunitat autònoma.

Un reconeixement que consisteix que els presidents del Parlament de les Illes Balears, un cop hagin abandonat aquest càrrec, conservin el seu tractament protocol·lari i les atencions honorífiques que els corresponen.

Article únic

1. Les persones que hagin ocupat la Presidència del Parlament de les Illes Balears tenen dret a rebre, amb caràcter permanent, el tractament de Molt Honorable Senyor o Senyora i les atencions honorífiques i protocol·làries corresponents, sempre que no hagin cessat per sentència ferma dels tribunals que les inhabilitin per exercir el càrrec de diputat o per incompatibilitat declarada i publicada, d'acord amb la normativa específica d'aplicació.

  1. En tot cas, en les activitats estrictament parlamentàries, prevaldrà el tractament que correspongui al càrrec que, en el moment de celebrar-se, exerceixin les persones referides al punt primer d'aquest article.

Disposició final Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, vint-i-dos de maig de dos mil vuit EL PRESIDENT,

Francesc Antich i Oliver