Decret 42/2007, de 16 d'abril, pel qual es disposa el cessament del Sr. Josep Aloy Pons com a director general d'Ordenació i Planificació Turística, de la Conselleria de Turisme

Secció:2.- Autoritats i personal
Emissor:Conselleria de Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret 42/2007, de 16 d'abril, pel qual es disposa el cessament del Sr. Josep Aloy Pons com a director general d'Ordenació i Planificació Turística, de la Conselleria de Turisme L'article 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, disposa que correspon als consellers del Govern de les Illes Balears proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament dels alts càrrecs dependents de la seva conselleria.

L'article 19.12 de la Llei esmentada estableix que correspon al Consell de Govern nomenar i separar mitjançant decret els alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Atès el que disposa l'article 3.2.c) de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per tal de garantir el dret de sufragi passiu de la persona interessada, la qual ha presentat la corresponent renúncia al càrrec, a proposta del conseller de Turisme, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió del 16 d'abril de 2007,

DECRET Article únic Es disposa el cessament del Sr. Josep Aloy Pons com a director general d'Ordenació i Planificació Turística de la Conselleria de Turisme, tot agraint-li els serveis prestats.

Disposició final Aquest Decret tindrà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA