Instruccions de dia 30 de setembre de 2009 de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2009-2010

Secció:3.- D'altres disposicions
Emissor:Conselleria d'Educacio i Cultura
Rang de Llei:Instrucció
 
EXTRACTO GRATUITO

Instruccions de dia 30 de setembre de 2009 de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2009-2010

D'acord amb l'apartat 3 de la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 19 d'octubre de 2007, per la qual s'estableixen les directrius del Pla d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2007- 2011' (d'ara endavant R19/10/07) correspon a la Direcció General d'Administració,

Ordenació i Inspecció Educatives (DGAOIE) elaborar un `Pla d'actuació del Departament d'Inspecció educativa' (d'ara endavant PADIE) desenvolupat en dues fases: la primera corresponent al curs escolar 2007-2008 i la segona, amb caràcter triennal, per al període 2008-2011.

Atès que s'han complert dues parts d'aquesta planificació, la primera fase i la part corresponent al programa 2008-2009, corresponent a la segona, procedeix ara dur a terme el programa d'actuació per al curs 2009-2010. A aquest efecte, prenent com a punt de referència principal l'esmentada R-19/10/07, concretament en els apartats 4 (directrius per a la Inspecció educativa) i 5 (finalitats de la planificació), emmarcada en el que disposa el Decret 36/2001, de 9 de març, regulador de la Inspecció educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, i tenint com a referència obligada la Memòria del Departament d'Inspecció Educativa. Curs 2008-2009, és oportú dictar les instruccions pertinents, tal com preveu l'apartat 7 de la R-19/10/07.

La Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 19 d'octubre de 2007, per la qual s'estableixen les directrius del Pla d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2007-11 (BOIB núm. 161, del 27), i les Instruccions del dia 30 de setembre de 2008 de la directora general d'Administració,

Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s'estableixen el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2008-2011 i el Programa d'Actuació per al curs 2008-2009 determinen les bases normatives i fixen les bases programàtiques de l'organització i el funcionament del Departament d'Inspecció Educativa (DIE) que permeten determinar quines han de ser les directrius de l'actuació del Departament en el període de referència. En aquest sentit, explicita que la Conselleria d'Educació i Cultura, a més dels objectius generals que estableixen les normes vigents i, alhora, com a concreció d'aquests propòsits, s'ha plantejat com a objectius estratègics per al període 2007-11 diverses línies de treball de l'Administració educativa que tendeixen a la millora de la qualitat educativa (foment de l'èxit escolar i lluita contra l'abandonament), a l'adequació de l'oferta educativa a la realitat sociolaboral balear, al reforçament del servei educatiu de zero a tres anys, a la millora de l'eficiència dels serveis de l'Administració educativa als ciutadans i als centres educatius, a la potenciació de l'ús de la llengua catalana i a la projecció de la cultura de les Illes Balears. En la consecució d'aquestes finalitats s'hi han de comprometre, des del seu àmbit competencial i de responsabilitat, els òrgans i les unitats de l'Administració educativa de les Illes Balears. En aquest context, tant la normativa bàsica com l'autonòmica reconeixen a la Inspecció educativa un caràcter transversal que afecta tot el sistema educatiu. Aquesta realitat es recull a l'article 2 del Decret 36/2001, de 9 de març, que determina les finalitats de la Inspecció a les Illes Balears:

 1. Contribuir a la millora permanent del sistema educatiu.

 2. Emparar els drets de la ciutadania pel que fa a una educació de qualitat.

 3. Assegurar l'aplicació adequada de les normes jurídiques que regulen el sistema educatiu.

  L'article esmentat recull també que la Inspecció ha de vetllar especialment pel respecte als principis que dimanen de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia, a fi que el sistema educatiu contribueixi a consolidar, entre d'altres, els valors següents:

 4. La protecció de la convivència democràtica i el respecte als drets fonamentals dels ciutadans.

 5. El foment d'actituds positives envers el patrimoni cultural i lingüístic de les Illes Balears.

  Per poder dur a terme les previsions establertes normativament, es requereix un esforç de coneixement de la realitat, una planificació adient que permeti prioritzar actuacions, la unificació d'esforços i la rendibilització dels recursos.

  Aquesta planificació ha d'incloure una avaluació contínua per consolidar les dinàmiques positives i per corregir les imperfeccions, i un disseny de formació permanent dels inspectors que tendeixi a millorar-ne l'eficàcia. A més dels processos i les tasques que tradicionalment són els propis de la Inspecció educativa, caldrà posar esment en aspectes innovadors en matèria organitzativa, metodològica i de continguts a l'efecte d'assolir mecanismes d'adequació de les respostes professionals als nous reptes plantejats. En aquest context, la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de dia 19 d'octubre de 2007, per la qual s'estableixen les directrius del Pla d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2007-2011 indica, en els punts 4 i 5, quines han de ser les directrius que han de regir l'organització i el funcionament del Departament d'Inspecció Educativa:

  `4. El Pla d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa, en el marc de les competències i de les atribucions establertes a la legalitat vigent per a la inspecció educativa, s'ajustaran a les directrius següents:

  4.1 Contribuir a disminuir el fracàs escolar, a lluitar contra l'abandonament escolar i a millorar el rendiment de l'alumnat.

  4.2 Contribuir a reforçar el servei educatiu de 0-3 anys.

  4.3 Contribuir a adequar l'oferta educativa a la realitat social i laboral de les Illes Balears.

  4.4 Contribuir a millorar l'eficiència dels serveis que dóna la Conselleria al ciutadà i als centres educatius.

  4.5 Contribuir a potenciar l'ús de la llengua catalana i la projecció de la cultura de les Illes Balears.

  1. Les directrius generals de l'apartat anterior es concretaran, específicament, en una planificació que es proposi, entre d'altres, les finalitats següents:

   5.1 Millorar les competències bàsiques de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA