Notificació D'acord amb el que es disposa als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27), de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE del 14), es fa notificació de expedientes de reagrupació familiar en materia d'estrangers que s'indiquen, dictades per l'autoritat competent se...

Secció:Ministerio de Administraciones Públicas
 
EXTRACTO GRATUITO

Notificació D'acord amb el que es disposa als articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27), de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE del 14), es fa notificació de expedientes de reagrupació familiar en materia d'estrangers que s'indiquen, dictades per l'autoritat competent segons la Disposició addicional segona del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre (BOE del 7/1/2005), pel que s'aprova reglament d'execució de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener (BOE del 12) sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, a les persones que a continuació es relacionen atès que la seva notificació no ha estat possible malgrat s'ha intentat fer-ho mitjançant el darrer domicili conegut.

Contra aquestes resolucions, que son fermes en via administrativa, podrà interposar, potestativament, recurs de reposició en el plaç d'un mes, davant el mateix orgue o, directament, recurs contenciós-administratiu devant el corresponent Jutjat del Contenciós-Administratiu en el plaç de dos mesos, comptats a partir del día seguent al de la notificació de la present resolució.

Els corresponents expedients són a la Oficina d'Estrangers de la Delegació del Govern a les Illes Balears.

El Delegat del Govern Ramón A. Socías Puig.

Expediente NIE Nombre Nacionalidad Documentación Requerida Expedient NIE Nom Nacionalitat Documentació Requerida 070020080013977 X02485355K Fatma Zohra Rym Benaissa Argelia Sello salida de España de su marido 070020080017227 X07481423Y Karla Julieta Brand Delgado Venezuela Partida de Nacimiento 070020080015389 X03176114K Ahmed Berraoui Argelia Autorización Materna De su Hija Aicha Abdelbakour para poder residir en España con su padre __________ Notificación De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), se hace pública notificación de expedientes de reagrupación...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA