Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s'adapta el règim jurídic i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica 'Sobrassada de Mallorca' al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria d'Agricultura i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s'adapta el règim jurídic i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat El Govern de les Illes Balears va aprovar el Reglament de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' i del seu Consell Regulador mitjançant el Decret 136/1993, de 16 de desembre. El capítol VI d'aquesta norma regula el règim jurídic d'aquest òrgan i l'article 26 el defineix com un òrgan col·legiat dependent de la Conselleria d'Agricultura i Pesca amb atribucions decisòries en les funcions que aquest Reglament li encomani, d'acord amb el que estableixi la legislació vigent.

No obstant això, l'article 28 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, estableix que els consells reguladors, o altres ens assimilats de gestió i control de denominació de qualitat, creats i regulats per la normativa autonòmica vigent, constitueixen corporacions de dret públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d'obrar per al compliment de les funcions pròpies, i han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, sens perjudici de l'aplicació de l'ordenament jurídic públic pel que fa a l'exercici de les potestats administratives que tenguin atribuïdes.

Atès el marc normatiu que estableix l'article 28 de la Llei 10/2003, els règims jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat, entre els quals s'inclou el Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca', van ser regulats mitjançant el Decret 49/2004, de 28 de maig, publicat en el BOIB número 79, de 5 de juny, que entrà en vigor l'endemà de la publicació. La disposició addicional primera d'aquesta norma estableix un termini màxim d'un any perquè els consells reguladors i ens assimilats adaptin l'estructura i la reglamentació de la denominació al Decret 49/2004.

Quant a la competència per a l'aprovació d'aquest Decret, correspon a la Comunitat Autònoma, amb caràcter exclusiu, la matèria de denominacions d'origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la comunitat autònoma, en aplicació de l'article 30.43 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Finalment, d'acord amb el que estableix l'article 10.6 de la Llei 5/1993, de 15 de juny, per la qual es regula el Consell Consultiu, modificada per la Llei 6/2000, de 31 de maig, no és necessària la consulta preceptiva a aquest òrgan, atès que el contingut d'aquest Decret és de naturalesa organitzativa.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura i Pesca, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 de gener 2010,

DECRET Article 1

Objecte Aquest Decret té per objecte adaptar l'estructura i la reglamentació del Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca', previst en el Reglament aprovat mitjançant el Decret 136/1993, de 16 de desembre, als règims jurídic i econòmic regulats en el Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.

Article 2

Règim jurídic i funcions del Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' 1. El Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' és una corporació de dret públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions, al qual s'atribueix la gestió, la certificació i el control de la producció, l'elaboració, la transformació i la comercialització de la sobrassada de Mallorca. Exerceix les funcions d'única autoritat de control en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  1. El Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les funcions pròpies. Pel que fa al règim jurídic, està subjecte amb caràcter general al dret privat, tret de les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions públiques, en les quals s'ha de subjectar al dret administratiu.

  2. D'acord amb el que estableix la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, la conselleria competent en matèria d'agricultura exerceix la tutela administrativa d'aquest ens, i pot delegar i encarregar l'exercici de les funcions públiques que siguin necessàries per complir els seus objectius. En compliment d'aquesta atribució i sens perjudici de la tutela derivada de la delegació de competències que es pugui acordar a favor del Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca', correspon a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a més de les funcions que preveu aquest Decret, la supervisió de les activitats que dugui a terme el Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' i la resolució dels recursos administratius que s'interposin contra els seus actes subjectes al dret administratiu.

  3. En compliment del que estableix l'article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els actes del Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada de Mallorca' sotmesos al dret administratiu es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dicten.

  4. L'estructura interna i el funcionament del Consell Regulador de la Denominació Específica `Sobrassada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA