Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria d'Educacio i Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears La Constitució espanyola de 1978 estableix a l'article 27 el dret a l'educació com un dels drets fonamentals de la persona i reconeix la llibertat d'ensenyament, com també estableix l'obligació dels poders públics de garantir aquest dret a l'educació mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.

L'Estatut d'autonomia (aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i reformat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer), estableix a l'article 36.2 que correspon a la Comunitat Autònoma la competència del desenvolupament legislatiu i execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici de les facultats que atribueix a l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució espanyola i de l'alta inspecció per al seu compliment i garantia.

El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, estableix a l'article 1 el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat, així com els mitjans que hi estiguin adscrits en matèria d'ensenyament no universitari.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix al capítol III del títol II, article 84.1, que les administracions educatives han de regular l'admissió d'alumnes en centres públics i privats concertats de forma que es garanteixi el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per pares, mares o tutors i que, en tot cas, s'ha d'atendre una adequada i equilibrada distribució entre els centres escolars de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, que es mantindrà al llarg de tot el procés d'escolarització. Així mateix, l'article 84.2 estableix els criteris prioritaris que han de regir el procés d'admissió d'alumnes en el cas que el nombre de places sol·licitades sigui superior al nombre de places disponibles als centres docents.

També l'article 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació, estableix que, amb la finalitat d'assegurar la qualitat educativa per a tots, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, s'ha de garantir una escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu establint la proporció d'alumnat alhora que s'han de garantir els recursos personals i econòmics necessaris per oferir el suport esmentat. Igualment, l'article 88 reflecteix que l'escolarització ha de ser sense discriminació per motius socioeconòmics i per això cap centre pot percebre quantitats per ensenyaments gratuïts, ni imposar l'obligació d'aportacions a fundacions o associacions, ni establir serveis obligatoris associats als ensenyaments que requereixin aportació econòmica per part de les famílies o tutors de l'alumnat.

L'experiència en el procés d'admissió d'alumnes en centres sostinguts amb fons públics durant els darrers cursos aconsella introduir modificacions en determinats aspectes per adequar aquesta normativa a les circumstàncies familiars i, sobretot, socials que cal prioritzar.

En aquest context, a més, s'ha de tenir en compte que l'atenció prioritària a satisfer les necessitats d'escolarització s'ha de conjugar amb l'interès legítim d'alumnes, pares, mares o tutors a elegir centre escolar. Aquest, emperò, no ha de prevaler sobre l'interès públic de donar satisfacció a les necessitats d'escolarització i de procurar la màxima qualitat de l'educació per afavorir l'escola inclusiva, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

En consonància amb la situació descrita, es considera que és necessari donar una resposta normativa per tal de reflectir la necessària coordinació entre el dret d'elecció del centre escolar i l'interès públic de satisfer eficaçment les necessitats d'escolarització. A aquest efecte, cal destacar principalment dos aspectes que fonamenten la creació del present Decret. En primer lloc, la reformulació dels principis generals de l'admissió d'alumnes prevists a l'article 3 del Decret amb l'objecte de remarcar la importància de satisfer les necessitats d'escolarització en aquest procés. En segon lloc, l'interès per procurar una adequada i igualitària distribució de l'escolarització de l'alumnat dels centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Educació i Cultura, d'acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 4 d'abril de 2008,

DECRET Capítol I Disposicions de caràcter general Article 1

Objecte El present Decret té per objecte regular el procés i els criteris d'admissió d'alumnes a cada un dels centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Article 2

Àmbit d'aplicació 1. El procés d'admissió que regula aquest Decret s'ha d'aplicar a l'alumnat que accedeix per primera vegada als centres docents per cursar els ensenyaments sostinguts amb fons públics que el centre estigui autoritzat per impartir.

  1. S'entenen com a centres docents sostinguts amb fons públics els centres públics i els privats en aquells ensenyaments que són objecte de concert educatiu.

  2. El canvi de curs, nivell o etapa, en ensenyaments sostinguts amb fons públics, no requereix un nou procés d'admissió, excepte en els supòsits de canvi de centre o de l'accés a ensenyaments de formació professional o ensenyaments de règim especial. No obstant això, no es considera canvi de centre aquell que facin els alumnes entre dos centres adscrits per raó de la promoció de curs, nivell o etapa.

  3. En els centres privats concertats que imparteixen diverses etapes educatives, el procediment inicial d'admissió s'ha de realitzar al començament del curs que sigui objecte de concert i que correspongui al de menor edat.

  4. L'admissió d'alumnes per cursar ensenyaments de formació professional, als programes de qualificació professional inicial, ensenyaments de règim especial i ensenyaments d'adults, ha d'atendre la regulació que, en el marc del present Decret, determini a aquests efectes la Conselleria d'Educació i Cultura.

Article 3

Principis generals 1. Tots els alumnes tenen dret a una plaça escolar en centres sostinguts amb fons públics en les etapes i nivells obligatoris que constitueixen l'ensenyament bàsic. La Conselleria d'Educació i Cultura ha de vetllar per fer efectiu aquest dret a través de la programació general de l'ensenyament i l'oferta anual de places escolars a les etapes i nivells obligatoris, com també als nivells postobligatoris, les quals han de garantir una adequada i equilibrada distribució dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu entre els centres escolars sostinguts amb fons públics d'un municipi o àrea d'escolarització.

  1. Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, el règim d'admissió de l'alumnat als centres docents es regeix pels principis d'equitat, igualtat, integració i cohesió social i es fonamenta en el dret a la lliure elecció de centre per part dels pares, les mares o els tutors, o per part dels alumnes en el cas que siguin majors d'edat. El dret d'escollir centre docent fa referència a les places escolars creades tant en centres públics com privats concertats. No obstant això, el dret a la lliure elecció de centre ha d'exercir-se tenint en compte l'interès públic a satisfer les necessitats d'escolarització per part de la Conselleria d'Educació i Cultura, de conformitat amb el que preveu aquest Decret i la normativa restant que sigui d'aplicació en aquesta matèria.

  2. En l'admissió d'alumnes no es poden establir criteris discriminatoris per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. D'altra banda, no es pot exigir cap declaració que pugui afectar la intimitat, les creences o les conviccions de l'alumnat o de les famílies, a excepció d'aquells supòsits en els quals els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu hagin d'aportar la documentació acreditativa de la seva condició perquè així ho exigeixi expressament l'ordenament jurídic.

  3. L'admissió de l'alumnat no es pot condicionar al resultat de proves o exàmens, llevat d'aquells que estiguin prevists en aquest Decret o en la normativa reguladora dels ensenyaments corresponents, ni a cap aportació econòmica en concepte dels ensenyaments impartits, llevat de les quantitats establertes d'acord amb les disposicions vigents, si escau, per als ensenyaments no obligatoris. Tampoc no es pot condicionar a la pertinença a cap mena d'entitat o associació, ni a cap aportació econòmica per altres conceptes, puntual o periòdica, al centre, fundació, associació o qualsevol altre tipus d'entitat, ni a l'obligació de prendre part en activitats no incloses en l'horari curricular preceptiu o de rebre serveis independentment que siguin gratuïts o no.

  4. La matriculació d'alumnes en un centre públic o privat concertat suposa respectar el seu projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seves famílies en les lleis i en el punt 3 del present article.

  5. Una vegada matriculat un alumne en un centre sostingut amb fons públics, hi queda garantida la seva permanència fins al final de l'ensenyament obligatori i batxillerat, llevat que es produeixi un canvi de centre voluntari o per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA