Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria de ComerC, induStria i Energia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears La Llei 4/1985, de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania, determina el marc normatiu pel qual s'ha de regir aquest sector, atenent les característiques específiques que presenta aquesta activitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En compliment de la disposició final primera de la Llei esmentada, el Decret 26/1999, de 19 de març, regula la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears. L'evolució del sector i la remodelació de l'Administració autonòmica varen aconsellar introduir-hi una sèrie de modificacions i millores per adequar-lo a les circumstàncies del moment, la qual cosa es tradueix en l'aprovació del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears, modificat pel Decret 101/2005, de 7 d'octubre.

En l'actualitat, novament es planteja la necessitat de modificar la normativa esmentada per actualitzar la composició de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears i de la Ponència Tècnica d'Artesania, a conseqüència de l'aprovació de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta de la consellera de Comerç i Indústria i Energia, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 6 de febrer de 2009,

DECRET Article primer Es modifica l'article 2 del Decret 103/2000, modificat al seu torn pel Decret 101/2005, el qual queda redactat de la manera següent:

Article 2
 1. La Comissió d'Artesania de les Illes Balears està composta pels membres següents:

  Presidència: la persona titular de la Conselleria que tengui la competència en matèria de comerç.

  Vicepresidència: el director general de Comerç, el qual ha de suplir el president quan aquest no pugui assistir a les sessions de la Comissió d'Artesania.

  Vocals:

  - El conseller delegat o la consellera delegada de l'àrea que exerceixi les competències en matèria d'artesania del Consell Insular de Mallorca.

  - El conseller delegat o la consellera delegada de l'àrea que exerceixi les competències en matèria d'artesania del Consell Insular de Menorca.

  - El conseller delegat o la consellera delegada de l'àrea que exerceixi les competències en matèria...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA