Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS L'actual context de crisi econòmica generalitzada en l'àmbit internacional, nacional i regional requereix que els diferents governs i institucions territorials adoptin mesures contracícliques, tant de promoció de la inversió en capital físic i humà i de creació d'empreses, com de minoració dels perjudicis que han de suportar els col·lectius amb menys renda disponible. És justament en aquests moments de recessió econòmica que la política tributària ha de ser més activa i explícita, per mitjà, entre altres possibles mesures, de la introducció de beneficis fiscals que potenciïn l'activitat productiva i que afavoreixin els sectors més desprotegits.

Tanmateix, el present moment econòmic coincideix amb les negociacions obertes en relació amb el canvi del model de finançament autonòmic, la qual cosa fa recomanable, per raons de prudència, no incorporar modificacions que distorsionin el sistema ja establert.

En aquesta línia, els beneficis fiscals que s'estableixen en aquesta llei s'articulen en tres grans àmbits d'actuació, a saber, la dinamització de l'activitat productiva i l'ocupació; l'impuls de l'activitat immobiliària, tot afavorint l'accés a l'habitatge als joves i a altres col·lectius que requereixen una atenció especial per part dels poders públics; i la racionalització i l'adaptació dels beneficis fiscals existents relatius a l'accés a l'habitatge i a la creació d'empreses.

Així, aquesta llei, en ús de les facultats normatives atribuïdes per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, estableix diverses mesures tributàries que, juntament amb les mesures vigents contingudes essencialment a la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, i a la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, delimiten tota una política fiscal autòctona en relació amb els imposts cedits totalment o parcialment a la comunitat autònoma.

En aquest nou grapat de mesures tributàries que pretenen dinamitzar l'activitat productiva i l'ocupació s'introdueixen diversos beneficis fiscals que repercuteixen en la tributació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions, tot minvant la pressió fiscal de les empreses que generin nous llocs de treball o que, davant l'adquisició d'una empresa en funcionament, mantenguin els llocs de treball preexistents.

Quant a l'objectiu d'impulsar l'activitat immobiliària, les mesures incideixen particularment en els col·lectius més desfavorits, com ara els joves menors de 36 anys, les persones amb discapacitat i les famílies nombroses, incrementant-ne els beneficis fiscals pel que fa a l'accés a l'habitatge i, molt especialment, a l'accés a l'habitatge protegit. En aquest sentit, s'estableixen mesures totalment innovadores que permeten que les quotes satisfetes per aquests col·lectius en concepte de transmissions patrimonials oneroses o d'actes jurídics documentats, segons els casos, es puguin deduir, en un percentatge molt important, de la quota íntegra autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques. I tot això mantenint per a aquests mateixos col·lectius el gravamen reduït dels imposts indirectes esmentats que ja conté la Llei 6/2007, de 27 de desembre, abans esmentada. A més, s'augmenta el benefici fiscal corresponent a la deducció per inversió en habitatge habitual pel que fa a les obres d'adequació que siguin necessàries per a les persones amb discapacitat, i s'augmenten el percentatge i el límit de la deducció per lloguer de l'habitatge habitual, la qual, d'altra banda, es fa extensiva a les persones amb discapacitat i a les famílies nombroses, i no tan sols als joves residents a les Illes Balears, d'una manera semblant a la resta de mesures fiscals en aquest impost.

La racionalització i l'adaptació dels beneficis fiscals existents relatius a l'accés a l'habitatge i a la creació i al manteniment d'empreses que conté aquesta llei, passa, pel que fa als imposts directes, no tan sols per regular el tram autonòmic de la deducció per la inversió o l'adquisició de l'habitatge habitual en l'impost sobre la renda de les persones físiques, sinó també per modificar la càrrega tributària de les transmissions de béns entre vius que es desprèn de l'article 35 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, amb l'objectiu que es garanteixi la compatibilitat de les reduccions estatals per donació de l'empresa familiar o de participacions en societats familiars amb la deducció autonòmica relativa en aquests tipus d'adquisicions per part de fills o cònjuges.

D'aquesta manera, la llei s'estructura en quatre capítols. El primer (article 1) conté una disposició general, aplicable a totes les mesures contingudes en la resta de capítols, per la qual es justifica expressament la competència normativa que s'exerceix en relació amb els tributs cedits, d'una banda, i es remet al que estableix l'article 1.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, quant a la delimitació de les persones amb discapacitat susceptibles de ser creditores dels beneficis fiscals que es regulen, d'una altra.

Els capítols subsegüents sistematitzen el conjunt de mesures fiscals abans esmentades en funció de l'impost afectat en cada cas. Així, el capítol II (articles 2 a 11) conté les noves deduccions aplicables en la quota íntegra autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques; el capítol III (articles 12 a 14), les reduccions addicionals sobre la base imposable i la modificació de la deducció autonòmica per adquisicions entre vius, que afecten l'impost sobre successions i donacions; i el capítol IV (articles 15 i 16), els nous tipus de gravamen reduïts de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que afecten tant la modalitat de transmissions patrimonials oneroses com la quota variable dels documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats, segons els casos.

La llei es tanca amb una disposició derogatòria única, per la qual es declara expressament la vigència de totes les mesures fiscals contingudes a la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives;

i amb una disposició final única que ha de permetre l'aplicació immediata de tots els nous beneficis fiscals als imposts que es meritin a partir que s'hagi publicat la llei en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, fins i tot de les mesures que puguin afectar el període impositiu, ja iniciat, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de conformitat amb el que preveu l'article 10.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Capítol I Disposició general Article 1

Objecte 1. Les disposicions contingudes en aquesta llei tenen per objecte establir mesures fiscals per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears i es dicten en l'exercici de les competències normatives que atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la Llei 29/2002, d'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i les condicions d'aquesta cessió, en el marc de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

 1. Quan es tracti de beneficis fiscals que tenguin en compte la discapacitat d'una persona física, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 1.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

Capítol II Impost sobre la renda de les persones físiques Article 2

Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual en el territori de les Illes Balears En el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual, s'estableixen els percentatges següents:

 1. Amb caràcter general, el 4,95%.

 2. Quan es tracti de les obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat a què es refereix l'apartat 4t de l'article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, el percentatge serà del 9,9%.

Article 3

Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte d'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual per part de determinats col·lectius Els contribuents que verifiquin els requisits per a l'aplicació del tipus de gravamen reduït a què es refereix l'article 12 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 50% de les quotes satisfetes en el període impositiu en concepte de transmissions patrimonials oneroses, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual.

Article 4

Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte d'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat d'actes jurídics documentats, per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual per part de determinats col·lectius Els contribuents que verifiquin els requisits per a l'aplicació del tipus de gravamen del 0,5% a què es refereix l'article 14.1.b) de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 50% de les quotes satisfetes en el període impositiu en concepte de documents notarials, quota variable, de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual.

Article 5

Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte d'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual qualificat per l'Administració com a protegit, per part de determinats col·lectius 1. Els contribuents que verifiquin els requisits a què es refereix l'article 12 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 75% de les quotes satisfetes en el període impositiu en concepte de transmissions patrimonials oneroses de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual, quan es tracti d'un habitatge qualificat per l'Administració com a protegit i l'adquisició no gaudeixi d'exempció.

 1. Així mateix, els contribuents a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article poden deduir el 75% de les quotes satisfetes en el període impositiu en concepte de documents notarials, quota variable, de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per raó de l'adquisició de l'habitatge habitual, quan es tracti d'un habitatge qualificat per l'Administració com a protegit i l'acte documentat no gaudeixi d'exempció.

Article 6

Deducció autonòmica per l'arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears fet per determinats col·lectius 1. L'epígraf i el primer paràgraf del punt 1 de l'article 5 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queden modificats de la manera següent:

'Article 5

Deducció autonòmica per l'arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears fet per joves, discapacitats o famílies nombroses 1. Els contribuents menors de 36 anys, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% i el pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 15% de les quotes satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de 300,00 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits següents:' 2. S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat e) del punt 1 de l'article 5 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, amb la redacció següent:

'No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior seran de 24.000,00 euros per al cas de tributació individual i de 36.000,00 euros per al cas de tributació conjunta.' Article 7

Deducció autonòmica per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears feta per joves amb residència a les Illes Balears El punt 2 de l'article 4 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificat de la manera següent:

'2. La base màxima d'aquesta deducció estarà constituïda per l'import resultant de minorar la quantitat d'11.000,00 euros en aquella quantitat que constitueixi per al contribuent la base de la deducció per inversió en habitatge habitual en la normativa estatal de l'impost. Així mateix, la base de la deducció autonòmica estarà constituïda per les quantitats satisfetes per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses d'adquisició que hagin anat a càrrec del contribuent i, en cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos i les altres despeses que se'n derivin.' Article 8

Deducció autonòmica per l'adopció de fills El punt 1 de l'article 7 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificat de la manera següent:

'1. Per l'adopció nacional o internacional de fills que tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents, feta conforme a les lleis i als convenis internacionals vigents, els contribuents residents en el territori de les Illes Balears poden deduir-se 600,00 euros per cada fill adoptat durant el període impositiu, sempre que hagin conviscut amb el contribuent ininterrompudament d'ençà de l'adopció fins al final del període impositiu. La deducció s'aplicarà al període impositiu corresponent en el moment en què es produeixi la inscripció de l'adopció al Registre Civil.' Article 9

Deducció autonòmica per despeses d'adquisició de llibres de text 1. El punt 1 de l'article 2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificat de la manera següent:

'1. Pel concepte de despeses en llibres de text editats per al desenvolupament i l'aplicació dels currículums corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica, es deduirà de la quota íntegra autonòmica de l'impost el cent per cent dels imports destinats a aqueixes despeses per cada fill que cursi aquests estudis, amb els límits següents:

 1. En declaracions conjuntes, els contribuents per als quals la quantitat que resulti de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, sigui:

  a.1) De fins a 10.000,00 euros: 200,00 euros per fill.

  a.2) Entre 10.000,01 i 20.000,00 euros: 100,00 euros per fill.

  a.3) Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros: 75,00 euros per fill.

 2. En declaracions individuals, els contribuents per als quals la quantitat que resulti de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, sigui:

  b.1) De fins a 6.500,00 euros: 100,00 euros per fill.

  b.2) Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros: 75,00 euros per fill.

  b.3) Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros: 50,00 euros per fill.' 2. El punt 3 de l'article 2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificat de la manera següent:

  '3. En tot cas, l'aplicació d'aquesta deducció exigirà que la quantitat que resulti de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no superi l'import de 25.000,00 euros en tributació conjunta i de 12.500,00 euros en tributació individual, i també la justificació documental adequada en els termes que s'estableixin reglamentàriament.' Article 10

  Deducció autonòmica per al foment de l'autoocupació 1. S'estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de 250,00 euros per cada contribuent que sigui home d'edat inferior a 36 anys, i de 300,00 euros per cada contribuent que sigui dona amb independència de l'edat que tengui, residents en el territori de les Illes Balears, que verifiquin els requisits següents a la data de meritació de l'impost:

 3. Estar en situació d'alta, com a persona física o com a partícip en una entitat en règim d'atribució de rendes, en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors a què es refereix l'article 3 del Reglament general de gestió i inspecció aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, sempre que l'alta s'hagi formalitzat per primera vegada en el mateix període impositiu.

 4. Desenvolupar l'activitat econòmica principal en el territori de les Illes Balears i mantenir aquesta activitat durant, almenys, tot l'any natural següent al tancament del període impositiu en què s'hagi aplicat la deducció, amb els mateixos requisits a què es refereixen els apartats c) i d) següents.

 5. Exercir l'activitat econòmica de forma personal, habitual i directa, la qual ha de constituir la principal font de renda del contribuent a partir de la data de l'alta en el Cens i fins al tancament del període impositiu, en els mateixos termes que s'estableixen en l'article 3 del Reial Decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i les condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni.

 6. Obtenir rendes en concepte d'activitats econòmiques subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques en el període impositiu, sempre que el rendiment íntegre sigui inferior a 100.000,00 euros.

  1. En el cas que no es compleixi el requisit de permanència de l'activitat econòmica a què es refereix l'apartat b) del punt anterior s'ha de pagar la part de l'impost que s'hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció practicada.

  A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una autoliquidació complementària en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi l'incompliment, i ha d'ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos de demora corresponents.

Article 11

Deducció autonòmica per als contribuents residents a les Illes Balears d'edat igual o superior als 65 anys L'article 3 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificat de la manera següent:

'Article 3

Deducció autonòmica per als contribuents residents a les Illes Balears d'edat igual o superior als 65 anys 1. Per cada contribuent resident en el territori de les Illes Balears d'edat igual o superior als 65 anys s'estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de 50,00 euros.

 1. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents per als quals la quantitat que resulti de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, no superi l'import de 12.500,00 euros, en el cas de tributació individual, i de 25.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.' Capítol III Impost sobre successions i donacions Article 12

  Reduccions per l'adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques o per l'adquisició de participacions socials en entitats, quan es mantenguin els llocs de treball 1. En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels descendents s'inclogui el valor d'una empresa individual o d'un negoci professional als quals sigui aplicable l'exempció regulada a l'apartat 8 de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, per obtenir la base liquidable s'ha d'aplicar en la imposable una reducció del 99% del valor esmentat, sempre que el donatari mantengui els llocs de treball de l'empresa o el negoci rebut durant el termini que estableix l'article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, i es compleixin tots els requisits continguts en aquest darrer precepte legal.

 2. Així mateix, en els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels descendents s'inclogui el valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable l'exempció regulada a l'apartat 8 de l'article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, per obtenir la base liquidable s'ha d'aplicar en la imposable una reducció del 99% del valor esmentat, sempre que el donatari mantengui els llocs de treball de l'entitat durant el termini a què es refereix l'apartat anterior i es compleixin tots els requisits continguts a l'article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, abans esmentat.

 3. A aquests efectes, es considerarà que es mantenen els llocs de treball quan es mantengui la plantilla mitjana total de l'empresa, el negoci o l'entitat, calculada en la forma prevista a l'article 109 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

 4. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment dels llocs de treball abans esmentat, s'ha de pagar la part de l'impost que s'hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada.

  A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una autoliquidació complementària en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos de demora corresponents.

 5. Les reduccions regulades en aquest article són incompatibles amb les reduccions que preveuen els articles 22 i 23 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.

Article 13

Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents per constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o per adquirir participacions en entitats, quan es creïn nous llocs de treball 1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents per constituir o adquirir una empresa individual o un negoci professional o per adquirir participacions en entitats s'ha d'aplicar una reducció del 99%, sempre que es compleixin els requisits que es contenen a l'article 30 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, llevat de l'import net de la xifra de negocis a què es refereix l'apartat f) del punt 1 de l'article esmentat, el qual no pot superar els límits següents:

 1. 6 milions d'euros en el cas d'adquisició d'empresa individual.

 2. 2 milions d'euros en el cas d'adquisició de negoci professional.

 1. Durant els 12 mesos següents a la constitució o l'adquisició de l'empresa o el negoci o a l'adquisició de les participacions en l'entitat, la plantilla mitjana total de l'empresa, el negoci o l'entitat s'ha d'incrementar respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i aquest increment s'ha de mantenir durant el termini que estableix l'article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.

 2. A l'efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu increment, s'ha de tenir en compte el que estableix l'article 109 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

 3. En el cas que no es compleixi el requisit d'increment dels llocs de treball abans esmentat, s'ha de pagar la part de l'impost que s'hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la reducció practicada.

  A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una autoliquidació complementària en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos de demora corresponents.

 4. La reducció regulada en aquest article és incompatible amb la reducció que preveu l'article 30 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.

Article 14

Deducció autonòmica en les adquisicions lucratives entre vius per subjectes inclosos en els grups I i II El punt 2 de l'article 35 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions, queda modificat de la manera següent:

'2. Quan el resultat de multiplicar la base liquidable per T sigui superior a l'import de la quota líquida, la quantia de la deducció serà igual a zero.' Capítol IV Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Article 15

Tipus reduït aplicable a les concessions administratives generadores de nous llocs de treball 1. El tipus de gravamen aplicable a les concessions administratives i als actes i negocis jurídics anàlegs a les concessions a què es refereixen els punts 1 i 2 de l'article 13 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, és del 2%, sempre que es verifiquin els requisits següents:

 1. L'import net de la xifra de negocis de l'últim exercici tancat no pot superar els 6 milions d'euros.

 2. Durant els 12 mesos següents a la constitució de la concessió administrativa o de l'acte o el negoci anàleg, la plantilla mitjana total de l'empresa s'ha d'incrementar respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i aquest increment s'ha de mantenir al llarg de tot el termini de la concessió.

A l'efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu increment, s'ha de tenir en compte el que estableix l'article 109 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

 1. En el cas que no es compleixi el requisit d'increment dels llocs de treball abans esmentat, s'ha de pagar la part de l'impost que s'hagi deixat d'ingressar com a conseqüència d'haver aplicat el tipus reduït en lloc del tipus general del 4%.

A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una autoliquidació complementària en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos de demora corresponents.

Article 16

Tipus reduït aplicable a la transmissió d'immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial en empreses individuals o negocis professionals 1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial o professional a què es refereixen l'article 7.5 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i l'article 7.1.a) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, és del 6%, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

 1. Que, abans de la transmissió, el transmitent exercís l'activitat empresarial o professional en el territori de les Illes Balears d'una manera habitual, personal i directa.

 2. Que la transmissió de l'empresa o el negoci es produeixi entre l'ocupador, d'una banda, i un treballador, el cònjuge o altres familiars fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, d'una altra.

 3. Que l'adquirent mantengui l'exercici de l'activitat empresarial o professional dins el territori de les Illes Balears, d'una forma habitual, personal i directa, durant un període mínim de cinc anys.

 1. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment de l'activitat empresarial o professional abans esmentat, s'ha de pagar la part de l'impost que s'hagi deixat d'ingressar com a conseqüència d'haver aplicat el tipus reduït en lloc del tipus general del 7%.

  A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una autoliquidació complementària en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos de demora corresponents.

  Disposició derogatòria única Normes que es deroguen i normes que es declaren vigents 1. Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin a les disposicions contingudes en aquesta llei.

 2. En tot cas, es declaren expressament en vigor les normes contingudes en el capítol I del títol I de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

  Disposició final única Entrada en vigor 1. Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 3. D'acord amb això, totes les mesures tributàries contingudes en aquesta llei desplegaran efectes a partir que hagi entrat en vigor, amb inclusió de les normes relatives a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, vint-i-cinc de febrer de dos mil nou EL PRESIDENT,

  Francesc Antich Oliver El conseller d'Economia,

  Hisenda i Innovació Carles Manera Erbina