Decret 119/2010, de 26 de novembre, de modificació del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria de Turisme I Treball
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 119/2010, de 26 de novembre, de modificació del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Mitjançant el Decret 30/2001, de 23 de febrer (BOIB núm. 28, de 6 de març), es va constituir el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i se'n va regular el règim jurídic. Aquest Decret fou modificat pel Decret 9/2005, de 28 de gener (BOIB núm. 17, d'1 de febrer), per tal d'adaptar l'estructura i les funcions dels seus òrgans de govern a la modificació soferta a la Llei de creació.

L'article 20 del Decret 30/2001, de 23 de febrer, en la redacció del Decret 9/2005, va establir la substitució del director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears disposant que en el supòsit de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, les funcions del director del SOIB serien assumides temporalment pel vicepresident.

L'experiència assolida durant aquests anys i també la possibilitat que coincideixi en la mateixa persona la figura del director del SOIB amb la del vicepresident d'aquesta entitat, han suposat que aquest sistema de suplència hagi resultat a voltes poc operatiu, i ha fet palès la conveniència de no regular la suplència dels òrgans en el mateix Decret, de manera que és més convenient que sigui l'òrgan competent que, segons les circumstàncies, designi el suplent.

D'altra banda, el Govern de les Illes Balears s'ha marcat com a objectiu prioritari la necessitat d'enfortir el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), plasmat en l'eix 2.1 del Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2009-2011, com un element fonamental per ajudar a la generació d'ocupació, millorant el seu model d'intermediació per tal que esdevingui un servei integral d'intermediació amb l'objectiu d'optimitzar l'ajust entre l'oferta i la demanda laboral, tot intervenint tant en els seus sistemes d'informació i registre com en el seu servei d'informació i orientació laboral, que ha de ser dotat convenientment i ha d'organitzar-se en xarxa, de manera que reculli la dimensió local de l'ocupació.

Així, és necessari que els orientadors laborals, els agents econòmics i socials i els agents d'ocupació i desenvolupament local exerceixin un paper propulsor bidireccional i actuïn alhora de manera coordinada.

Atès que l'article 3.2 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del SOIB, estableix que es podran crear altres òrgans de caràcter...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA