Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria d'Educacio i Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears La Llei orgànica de maig), a l'article 6.2, estableix que el Govern de l'Estat ha de fixar els aspectes bàsics del currículum que constitueixen els ensenyaments mínims. Els ensenyaments mínims determinen els aspectes essencials del currículum en relació amb els objectius, les competències bàsiques, els continguts i els criteris d'avaluació, de manera que assegurin una formació comuna a tot l'alumnat i garanteixin la validesa dels títols corresponents al sistema educatiu espanyol.

L'article 6.4 de la Llei esmentada disposa que les administracions educatives competents han d'establir el currículum dels diferents ensenyaments que hi són regulats.

El Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu (BOE núm. 167, de 14 de juliol) establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en el capítol III, a l'article 5, disposa la implantació de la nova ordenació dels ensenyaments regulada per la Llei esmentada: per a l'any acadèmic 2007-08, el primer i segon curs de l'educació primària, per a l'any acadèmic 2008-09, el tercer i quart curs, i per a l'any acadèmic 2009-10, el cinquè i sisè curs de l'educació primària. Des del moment de la seva implantació deixaran d'impartir-se, progressivament, els ensenyaments corresponents de l'educació primària, regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 238, de 4 d'octubre).

L'Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, estableix els elements dels documents bàsics d'avaluació de l'educació bàsica regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els requisits formals derivats del 14 BOIB Num. 92 EXT. 02-07-2008 procés d'avaluació necessaris per garantir la mobilitat de l'alumnat.

Atès que per raons alienes al sistema educatiu no es pogueren dictar en el temps previst les normes corresponents a l'ordenació curricular, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, de 2 d'agost de 2007, va establir el currículum dels primer cicle d'educació primària, per al curs 2007-08, a les Illes Balears (BOIB núm. 123, de 14 d'agost de 2007).

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d'1 de març), a l'article 36.2, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari (BOE núm. 14, de 16 de gener de 1998), i d'acord amb la disposició final sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 5.3 del Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'educació primària (BOE núm. 293, de 8 de desembre), i d'acord també amb l'article 7.1 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, (BOIB núm.

83, de 14 de juny), correspon al Govern de les Illes Balears dictar, en l'àmbit de les seves competències, les disposicions que siguin necessàries per establir el currículum de l'educació primària.

La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (BOCAIB núm.

15, de 20 de maig), reconeix la llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears i, com a tal, llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament i oficial en tots els nivells educatius. El Decret 92/1997, de 4 de juliol, regula l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en tots els nivells educatius i en tots els centres docents no universitaris (BOCAIB núm. 89, de 17 de juliol).

L'Ordre de 12 de maig de 1998 regula l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua de l'ensenyament en els centres docents no universitaris (BOCAIB núm. 69, de 26 de maig).

Aquest Decret fixa les orientacions metodològiques, les competències bàsiques, els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació corresponents al conjunt de l'etapa i a cadascuna de les àrees que la integren o configuren a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per a cada àrea s'ofereixen orientacions metodològiques, es descriu la contribució que aquesta fa al desenvolupament de les competències bàsiques, els objectius generals, els continguts, organitzats per cicles i distribuïts en blocs, i els criteris d'avaluació, procurant que a totes les àrees s'abordin coneixements de caràcter instrumental, lingüístic, matemàtic, científic i tecnològic.

L'etapa de l'educació primària és especialment important, perquè inicia l'escolarització obligatòria i cimenta les bases de les competències bàsiques que es desenvolupen en aquesta etapa i es completaran en l'educació secundària obligatòria. Les competències bàsiques es refereixen als aprenentatges que, des d'un enfocament integrador i funcional, es consideren imprescindibles per a la realització personal, intel·lectual, cultural, social i emocional de la persona, per a la seva incorporació a la vida adulta i per permetre l'aprenentatge al llarg de la vida. En l'educació primària s'adquireixen, a més, els instruments necessaris per assolir l'autonomia i la responsabilitat en la pròpia formació, per a l'adquisició de l'esperit crític, la participació i el compromís individual i col·lectiu amb l'entorn, per compartir el propi bagatge cultural, històric i lingüístic, i per aconseguir la salut i el benestar personal.

El currículum que estableix aquest Decret parteix dels principis de qualitat de l'educació, d'inclusió i d'equitat que garanteixen la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat i el respecte, a més de l'esforç compartit per tots els membres de la comunitat educativa. El tractament dels continguts de les diferents àrees que el composen s'ha de realitzar de manera global, a través de situacions funcionals que potenciïn la significativitat. La vinculació dels aprenentatges amb l'entorn i la participació dels alumnes en el procés educatiu en si contribueixen a capacitar-los per aprendre a aprendre i a fer significatius i funcionals els aprenentatges, i augmentar, al mateix temps, el seu sentit de la responsabilitat, l'autonomia personal i la confiança en les seves possibilitats.

Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals ens enfrontam fan que, en aquesta etapa de l'educació primària, sigui necessari disposar d'ancoratges sòlids en què fonamentar tota actuació posterior i dipositar l'abundant informació que els alumnes han de manejar, permetent-los i estimulant-los a mantenir l'afany d'aprendre durant tota la vida. D'aquí la transcendència d'encoratjar l'interès per la lectura, el domini de l'escriptura i, en general, dels llenguatges essencials (lingüístic, matemàtic, tecnològic), incloent-hi el coneixement d'almenys una llengua estrangera, fonamental si tenim en compte el context europeu i la comunicació universalitzada del món en el qual vivim. Totes les àrees del currículum inclouen continguts relacionats amb la comprensió i expressió oral i escrita, amb les tecnologies de la informació i la comunicació i amb els mètodes de treball personal i cooperatiu.

El procés d'ensenyament i d'aprenentatge en les diferents àrees, lògicament, està condicionat per l'edat i les característiques de cada un dels alumnes, però ha d'atendre especialment els aprenentatges imprescindibles per seguir construint a les etapes següents. Les habilitats, capacitats, destreses, actituds i continguts que assoleixin, fins i tot partint de l'entorn més proper, no seran complets, per tant, si no s'insereixen en el seu context, sobretot en el cas de les àrees humanístiques i socials. Les idees sobre els entorns naturals, socials i culturals de la nostra comunitat, de l'Estat espanyol i d'Europa com a contextos principals, han d'estar presents en totes les àrees. El reconeixement i l'estima de les característiques, de la cultura i de la llengua de la nostra Comunitat, des del respecte, el reconeixement i l'interès per les característiques, cultura i llengües d'altres indrets, són pilars culturals l'assumpció dels quals és el principal instrument d'integració social i d'adquisició de valors compartits.

Tot aquest conjunt d'elements, en una concepció d'escola com a comunitat d'aprenentatge, amb un clima de treball que ofereixi possibilitats diversificades, de diàleg, de respecte cap als altres, d'interès per conèixer, de tasques i responsabilitats compartides, i d'atenció a tot l'alumnat, facilita la convivència i potencia l'adquisició dels valors i dels mecanismes de funcionament democràtics.

El paper del professorat és essencial: escolta, orienta, estimula, guia les recerques i descobertes, fomenta el diàleg, la creativitat i l'adquisició de l'esperit crític, dóna suport i ofereix models i reptes. És fonamental una acció tutorial adequada, que atengui les característiques personals i del grup.

La configuració del currículum, per tant, ha de desenvolupar-se amb la suficient flexibilitat perquè els centres, en l'ús de la seva autonomia, puguin adaptar-se a les diferències individuals i al seu entorn socioeconòmic i cultural per mitjà del projecte educatiu, de manera que tots els alumnes puguin arribar al grau de formació que les seves condicions els permetin.

Per això, en aquest Decret es configuren els elements organitzatius suficients perquè els equips docents adoptin les decisions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA