Resolució de concessió de subvencions, a l'empara de la Resolució núm. 20642 de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 19 de setembre de 2009 (BOIB núm. 142, de 29 de setembre de 2009), per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció de l'estalvi energètic dels particulars associat a millores d'eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Secció:3.- D'altres disposicions
Emissor:Conselleria de ComerC, induStria i Energia
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Resolució de concessió de subvencions, a l'empara de la Resolució núm. 20642 de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 19 de setembre de 2009 (BOIB núm. 142, de 29 de setembre de 2009), per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció de l'estalvi energètic dels particulars associat a millores d'eficiència energètica en aparells electrodomèstics existents, en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Fets 1. Les persones i entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per la renovació d'aparells electrodomèstics existents per altres dels més eficients.

 1. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i és conforme amb els aspectes següents:

  - La persona o entitat sol·licitant, per la seva naturalesa, pot ser beneficiària de la subvenció objecte de convocatòria.

  - La persona o entitat ha presentat la sol·licitud en temps i forma i ha adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.

 2. La subvenció es quantifica en les quantitats,en euros, especificades en l'annex 1 per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostàries 21801 731C01 78000 00 FF21209 dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Fonaments de dret 1. L'article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s'ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el BOIB, d'acord amb el que es disposi en la convocatòria.

 3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears (BOIB núm.72, de 24 de maig de 2008).

 4. Instrucció 1/2008 de 10 de juny de 2008 de la Intervenció General i de la Direcció general del Tresor i Política Financera, per la qual es regula el pagament de subvencions, ajudes i altres despeses d'escassa quantia de naturalesa anàloga a un número significatiu de preceptors.

 5. La Resolució de 10 de novembre de 2008 de la Intervenció General de conformitat per a la utilització del sistema de pagament d'expedients de despeses d'escassa quantia a un número significatiu de perceptors.

 6. La proposta de resolució de la Directora general d'Energia de 20 de novembre de 2009

  Per tot això, dict la següent Resolució 1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per la renovació d'aparells electrodomèstics existents per altres dels més eficients, als 1.000 beneficiaris que figuren en l'annex 1 de Acosta Bover, Catalina a Zaynoun Correa, Jaime- i per l'import que s'indica, autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar el pagament a favor de tots ells, pel import total de cent mil set-cents vuitanta-tres euros (100.783,00 ), amb càrrec de la partida 21801 731C01

  78000 00 FF21209.

 7. Publicar aquesta resolució en el BOIB.

  Interposició de recursos Contra aquesta Resolució --que exhaureix la via administrativa-- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Comerç,

  Indústria i Energia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haverse publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Palma, 24 de novembre de 2009

  La consellera de Comerç, Indústria i Energia Francisca Vives i Amer ANNEX 1

  BENEFICIARIS PROPOSATS PER ATORGAR LA SUBVENCIÓ Sol·licitant DNI/NIE/NIF Subvenció () Acosta Bover, Catalina 78212666Q 240,00

  Adrover Adrover, Angela 41207141L 210,00

  Adrover Adrover, Agustina Fca. 42982959F 155,00

  Adrover Alonso, Margarita 41237563N 85,00

  Adrover Barceló, Miguel 41206894W 85,00

  Adrover Bennasar, Maria 78192215N 85,00

  Adrover Bover, Maria 43000955V 85,00

  Adrover Juan, Andrea 43001732N 82,25

  Adrover Oliver, Antonia 78201881H 155,00

  Adrover Sampol, Margarita 78180834Q 85,00

  Aguila Bonilla, Mº Carmen 41434623D 85,00

  Aguilo Esturillo, Maria Isabel 43076111D 85,00

  Aguilo Marti, J. Miguel 42948216V 85,00

  Aguilo Mut, Margarita 43040318G 85,00

  Aguiló Segura, Maria Dolores 42994497E 105,00

  Ahrens, Norbert X2642566G 85,00

  Ajenjo Guijarro, Fernando 43054873T 260,00

  Alabarce Bonet, Maria Antonia 43120685D 70,00

  Albertí Rotger, Margarita 41310874E 85,00

  Alcaide Talavera, Maria Engracia 05865665K 85,00

  Alejo Vizcaino, Francisco 78185419R 85,00

  Alemany Garau, Juan 41140947L 85,00

  Alemany Garrido, Margarita 43027213D 85,00

  Alemany Ramis, Bernat Josep 42965272F 85,00

  Almagro Menendez, Luisa 41729368P 70,00

  Almodovar Roque, Maria Teresa 18220325R 105,00

  Alomar Pujadas, Mº Mar 78219566Q 85,00

  Alomar Torrens, Mara 78191200D 70,00

  Alonso Narros, Juan Carlos 18233131L 105,00

  Alonso Prieto, Tomas Ignacio 16779442E 85,00

  Alves Correia, Renivaldo 43196046E 85,00

  Alzamora Garau, Catalina 41538114E 102,25

  Alzina Garau, Catalina Esperanza 78207367F 70,00

  Alzina Pons, Maria 41464475Y 81,25

  Amengual Gomila, Maria Del Pilar 37337347K 70,00

  Amengual Llado, Miquel 42981972D 190,00

  Amengual Mateu, Ana 78183594Q 105,00

  Amer Palou, Francisca 41272631M 85,00

  Amoedo Martínez, Nieves 43103523M 105,00

  Amorós Munar, Bernat 42988004S 170,00

  Ampudia Gomez, Evangelina 09744764D 85,00

  Andreu Adrover, Isabel 37340179R 85,00

  Anglada Ferragut, Jaime 41497736D 85,00

  Anglada Moll, Alvaro 41491751G 105,00

  Angulo Lopez-Doriga, Alfonso 00683374K 155,00

  Arague Mesana, Luis 43096587S 69,02

  Araque Monedero, Francisco Jose 46956696B 85,00

  Arnau Bellver, Clara 20442398K 85,00

  Arteseros Villar, M' Teresa 43035689K 85,00

  Artigues Arrom, Antonia 43050685K 85,00

  Artigues Barcelo, Gabriel 18219421V 105,00

  Artigues Sastre, Antoni 41364370C 104,75

  Ayerra Arbiol, Cristina 43128856S 82,25

  Bach, Kerstin X2357991P 155,00

  Badiola Andújar, Antonio Renato 41377823H 105,00

  Baena García, M' Del Carmen 52360602K 105,00

  Bañolas Lloret, Antonio 41321816Q 85,00

  Barber Orfila, José 41721140Z 105,00

  Barber Roca, Maria Luisa 78305524T 85,00

  Barcelo Caldentey, Isabel 41208724S 70,00

  Barceló Camps, Catalina 41327127Z 85,00

  Barcelo Ferrer, Jaime 41314989C 85,00

  Barcelo Llinas, Bartolome 18219991N 85,00

  Barceló Nicolau, Catalina Thomàs 41353343X 59,75

  Barroso Ossorio, Alejandra 52437150W 85,00

  Bautista Guirado, Maria 26436525A 85,00

  Bauzà Duran, Jaime 78200587N 85,00

  Bauza Fiol, Rafael 18226501J 152,25

  Bauza March, Antonio Miguel 43144743D 85,00

  Bauza Martorell, Antonio 43024949E 70,00

  Bauzà Riera, Juana 78196207W 70,00

  Bauzà Sureda, Francisca 41318235T 85,00

  Bauza Tomas, Maria 78214724G 210,00

  Belmonte Vives, Carlos 43121216B 260,00

  Beltrán Ribas, Juan 42953926T 85,00

  Beltran Saiz, Silvia 04611487X 85,00

  Bello Ribas, Miguel 41432945D 85,00

  Beneitez Alvarez, Serafín 11698496Y 85,00

  Bennasar Andreu, Magdalena 78192268L 85,00

  Bennasar Mesquida, Catalina 42991524Q 70,00

  Bennasar Obrador, Micaela 41222211R 85,00

  Bennàssar Burguera, Antònia 78205893M 62,00

  Bernabeu Rodriguez, M' De Las Nieves 43129561F 70,00

  Bernat Mas, Maria 43146201H 170,00

  Berrocal Morales, Catalina 42992219K 85,00

  Bestard Gallego, M' Del Carmen 43017690P 85,00

  Bestard Rosselló, Jaime 44326405T 85,00

  Beteta Martinez, Antonio 74497687C 85,00

  Bibiloni Munar, Barbara 78169583N 85,00

  Bisbal Llado, Margarita 41358439T 70,00

  Bisquerra Santano, Pedro 18226464E 85,00

  Blanco Rueda, Carlos 41279694F 105,00

  Blanes Pons, Antonio Juan 43112114N 85,00

  Blanes Servera, Zulema 43179597H 85,00

  Blanxer Hernando, Mº Teresa 41341024L 70,00

  Blazquez Ramos, Yon 78678709X 85,00

  Boned Boned, Catalina 41448185T 85,00

  Boned Ribas, Maria Antonia 41457055S 85,00

  Boned Riera, Catalina 41432634C 105,00

  Boned Torres, Maria 41419048G 85,00

  Bonet Adrover, Andrea 41201600K 85,00

  Bonet Bonet, Juan 78199052H 85,00

  Bonet Sanchez, Maria 43051090N 85,00

  Bonet Vila, Magdalena 41376362Y 240,00

  Bordoy García, Maria Teresa 41123662F 85,00

  Borgoñoz Vidal, Jose 43034899J 155,00

  Borrás Quetglas, Francisca 41364771F 70,00

  Bosch Alorda, Fernando 43064390H 85,00

  Bosch Gomila, Catalina 42995408J 85,00

  Bosch González, Juan José 42972650W 85,00

  Bosch Martorell, Antonia 41114244L 85,00

  Bosch Mercadal, Pilar 41730896H 85,00

  Bosque Lopez, Mº Jose 25436392W 70,00

  Botelles Bauza, Pedro 41321235X 70,02

  Bover Tugores, Maria 41395881K 85,00

  Boyeras Rossello, Catalina 78187477N 85,00

  Bree, Alfred Gustav X1902273N 70,00

  Brodersen Zumholz, Chistine X5195524P 42,25

  Bruscmi, Andres X4442741S 68,75

  Buades Satre, Margarita Eva 43020415L 72,25

  Buatong Montiel, Alberto 41512783Z 85,00

  Bueno Alonso, Maria Rosa 38075741T 49,75

  Bujosa Morro, Ana 43109671N 56,00

  Bujosa Verdera, Guillem 78182347B 85,00

  Burgaya Vila, Cecilia 41159310M 85,00

  Bush Wavrin, Federico Guillermo 18234044N 85,00

  Caballero Andres, Maria Del Mar 07953293P 70,00

  Caballero Del Prado, Rosa Maria 42993807E 105,00

  Cabot Colom, Ana 78197581L 85,00

  Cabot Collado, Odette 43156016N 57,25

  Cadiz Prieto, Jose Antonio 28504535Z 85,00

  Caldentey Caldentey, Miguel 18221631L 85,00

  Caldentey Quetglas, Jaime 41207834E 85,00

  Calero La Hoz, Victoriana 05884445X 85,00

  Calvache Alcalá, Manuela 41485327C 70,00

  Camacho Cortés, Antonio 41369176L 85,00

  Camarasa Castillo, Maria Emilia 03253315B 105,00

  Campany Adrover, Antonio 78210894S 105,00

  Campins Llabrés, Bernat 78203458P 85,00

  Camps Truyol, Juana M' 41739475H 85,00

  Canals Cañellas...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA