Decret 127/2007, de 5 d'octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals

Secció:2.- Autoritats i personal
Emissor:Conselleria de Treball i Formacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret 127/2007, de 5 d'octubre, de cessament i nomenament de nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions sindicals L'article 42 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat de participació, d'estudi, de deliberació, d'assessorament i de proposta en matèria econòmica i social.

El Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), preveu a l'article 10.2 les causes per les quals cessaran en les seves funcions els membres del Consell Econòmic i Social.

La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, desplega aquest òrgan estatutari, li atorga la qualitat d'òrgan de caràcter consultiu i en determina la composició en l'article 4. En aquest sentit, formen part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, un president; el Grup I, format per representants de les associacions empresarials, el Grup II, format per representants d'organitzacions sindicals, i el Grup III, constituït per representants de diferents sectors (agrari, pesquer i de la Universitat de les Illes Balears).

Quant a la designació i el nomenament dels membres del Grup II, és a dir, el corresponent als representants d'organitzacions sindicals, l'article 5 de la Llei 10/2000, abans esmentada, disposa que aquests seran nomenats pel Consell de Govern, havent-los designat prèviament les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de les Illes Balears.

En data 27 de setembre de 2007 va tenir entrada en la Conselleria de Treball i Formació la proposta de Comissions Obreres de les Illes Balears de cessament i posterior nomenament d'un membre del Consell Econòmic i Social integrat en el Grup II en representació d'aquesta organització sindical.

Per tot això, i en virtut del que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons el qual correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels representants del Consell Econòmic i Social, amb la designació i proposta prèvies dels grups corresponents.

Atès tot això, a proposta de la consellera de Treball i Formació, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de 5 d'octubre de 2007,

DECRET Article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA