Llei 6/2010, de disset de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del déficit públic.

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Llei 6/2010, de disset de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del déficit públic.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI EXPOSICIÓ DE MOTIUS I L'aprovació i la posterior convalidació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, determinen la necessitat d'adoptar determinades mesures en l'àmbit de la Comunitat Autònoma per tal de complir les disposicions bàsiques que conté el Reial decret llei esmentat i, addicionalment, complementar aquestes mesures comunes amb altres mesures íntimament relacionades amb les anteriors i que, per a l'Administració de l'Estat, s'estableixen en aquest mateix Reial decret llei, tot això a l'efecte d'un compliment més estricte del principi d'estabilitat pressupostària, aplicable al conjunt de les administracions públiques, sense perjudici que, en una propera llei, aquestes mesures es puguin completar amb altres de caràcter tributari, amb la intenció de coadjuvar encara més al sanejament de les finances públiques de la Comunitat Autònoma.

Tot i així, tenint en compte que la nova Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, exigeix que les comunitats autònomes estableixin, per mitjà d'una llei, l'escala autonòmica aplicable a l'impost sobre la renda de les persones físiques, al menys a partir de l'1 de gener de 2011, s'inclou en aquesta Llei l'escala autonòmica esmentada, en els mateixos termes que estableix la disposició transitòria quinzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de no-residents i sobre el patrimoni, aplicable a falta de llei autonòmica, únicament, al període impositiu de 2010.

Així doncs, i sense perjudici de l'aplicació directa de les disposicions del Reial decret llei abans esmentat que no requereixen cap intervenció normativa autonòmica, com ara, fonamentalment, la relativa a les retribucions bàsiques i les pagues extraordinàries del personal al servei del sector públic des de l'1 de juny de 2010, el cert és que el compliment de l'objectiu de reducció global del conjunt de retribucions del sector públic autonòmic en un 5 %, en còmput anual, a partir de la data esmentada, requereix la intervenció del legislador autonòmic a l'efecte de concretar la incidència d'aquest objectiu en la quantia de la resta de conceptes retributius que es preveuen en la vigent Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010. Addicionalment, i per identitat de raó, es modifiquen també les retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i de la resta d'alts càrrecs de la Comunitat Autònoma, en un sentit semblant al que estableix el Reial decret llei per als òrgans superiors i directius de l'Administració de l'Estat.

II D'aquesta manera, per mitjà d'aquesta Llei es modifiquen, en primer lloc, els preceptes corresponents de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, en matèria de retribucions, amb la finalitat esmentada d'aconseguir l'objectiu de minorar en un 5 % el conjunt global de les retribucions del personal del sector públic autonòmic afectat pel Reial decret llei esmentat, inclòs el personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes a partir de l'1 de juny de 2010, i amb un criteri de progressivitat en la distribució interna. Aquesta reducció es fa extensiva, com ja s'ha dit abans, i en un major grau, als membres del Govern de les Illes Balears, als membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i a la resta d'alts càrrecs, tot i la congelació retributiva que, des de fa uns anys, s'estableixen, per a aquests col·lectius, en les successives lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, la qual cosa també afecta el personal laboral directiu que no sigui alt càrrec o assimilat, en la mesura que la seva retribució màxima no pot superar la retribució dels directors generals, en els termes que ja preveien el segon paràgraf de l'article 11.2 i l'article 12.6 de la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 en la redacció d'aquests preceptes aplicable l'1 de gener de 2010.

En segon lloc, s'estableix una disposició específica a l'efecte d'incloure en l'àmbit d'aquestes mesures retributives qualsevol altre personal que sigui retribuït per la Comunitat Autònoma i l'estructura retributiva del qual no s'adapti a les previsions de la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

III Complementàriament a les mesures estrictament retributives, i d'una manera anàloga al que disposa el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, per a l'Administració de l'Estat, s'inclouen altres disposicions normatives tendents a disminuir la despesa del sector públic de la Comunitat Autònoma i a controlar determinats contractes que poden incidir en l'equilibri pressupostari. En aquest sentit, es declaren indisponibles determinats crèdits pressupostaris relatius a transferències nominatives a favor d'entitats instrumentals del sector públic autonòmic, amb la finalitat que els estats de despeses o dotacions de caràcter no financer per a l'any 2010 d'aquestes entitats es redueixi, amb caràcter general, un 5 %. Com a conseqüència d'això, s'estableix igualment la reducció equivalent de les dotacions de caràcter no financer d'aquestes entitats, fins i tot de les que no reben transferències nominatives, com també el destí que s'ha de donar a l'estalvi inherent a aquesta reducció. En aquesta mateixa línia d'actuació, i per mitjà d'una disposició addicional de la Llei, es declaren també indisponibles tots els crèdits pressupostaris afectats per les mesures de reducció retributiva abans esmentades, per les quanties corresponents a la disminució de despesa, i fins al tancament de l'exercici 2010, amb la finalitat de millorar el resultat pressupostari i, amb això, el romanent de tresoreria.

Així mateix, i amb un fonament semblant al de l'article 16 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, s'estableix que abans de l'aprovació de l'expedient corresponent a la preparació dels contractes de col·laboració publicoprivada i de concessió d'obra pública de tots els ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma s'ha d'incloure un informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts. Aquest informe, al seu torn, s'ha d'emetre tenint en compte l'eventual incidència del contracte en l'objectiu d'estabilitat pressupostària, a l'efecte de la legislació d'estabilitat pressupostària aplicable i d'acord amb els criteris que estableix la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en l'elaboració del dèficit en termes de comptabilitat nacional. Addicionalment, i en el marc de la racionalització tècnica de la contractació, es regulen els trets essencials dels acords marc i de les centrals de contractació en l'àmbit de la Comunitat Autònoma, d'acord amb els preceptes bàsics que, en relació amb aquests instruments, es contenen en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

IV D'acord amb aquests objectius, la Llei s'estructura en tres capítols, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I (articles 1 i 2) recull totes les mesures en matèria retributiva.

Per la seva banda, el capítol II (articles 3 a 7) inclou la resta de disposicions relacionades amb la disminució i el control de la despesa del sector públic autonòmic, en els termes que s'han exposat abans. I, finalment, el capítol III, que conté una única disposició (article 8), estableix l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques aplicable als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2011.

Pel que fa a les disposicions addicionals, aquestes regulen determinats aspectes concrets que, a causa del seu abast o especificitat, no s'inclouen en l'articulat de la Llei, com ara la disposició addicional relativa a la indisponibilitat de crèdits abans esmentada; així mateix, cal destacar també la disposició addicional per la qual s'estableix que l'efectivitat de les mesures retributives, tot i que afecten les retribucions que es meritin a partir de l'1 de juny de 2010, pugui tenir lloc al llarg de les nòmines que s'hagin de satisfer entre l'entrada en vigor de la Llei i el 31 de desembre de 2010. La disposició derogatòria no estableix cap derogació específica, sense perjudici de la derogació tàcita de qualsevol norma de rang legal o reglamentari que s'oposi a la Llei, i, per acabar, les dues disposicions finals es limiten, d'una banda, a autoritzar expressament el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions que calguin per desplegar i executar la Llei, i, de l'altra, a fixar la data d'entrada en vigor de la Llei.

Capítol I Mesures retributives Article 1

Modificacions de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010

 1. Es modifica l'article 11 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 11

  Despeses del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic 1. De conformitat amb els apartats dos i cinc de l'article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010, modificats pel Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, les retribucions del personal funcionari, inclòs el personal docent i l'estatutari, i del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, inclosos els consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic, de conformitat amb la delimitació que, a aquests efectes, fan els apartats un i nou de l'article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, abans esmentada, amb excepció del personal eventual, i sense perjudici del que estableix la disposició addicional novena del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, s'han de regir per les normes que s'estableixen en els apartats següents.

 2. Amb caràcter general, i amb efectes de l'1 de gener al 31 de maig de 2010 i de conformitat amb el que estableix l'article 22, apartats dos A) i cinc A), de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, les retribucions que ha de percebre el personal a què es refereix l'apartat anterior, incloses les que es paguin en concepte de paga extraordinària del mes de juny, no poden experimentar un increment global superior al 0,3 % en relació amb les de l'any 2009, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.

  Amb efectes d'1 de juny de 2010 i de conformitat amb el que estableix l'article 22, apartats dos B) i cinc B), de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, el conjunt de les retribucions que ha de percebre el personal a què es refereix l'apartat anterior ha d'experimentar una reducció global del 5 %, pel que fa a les vigents a 31 de maig de 2010, d'acord amb les normes que estableixen els apartats següents.

 3. D'acord amb l'apartat anterior, les retribucions del personal funcionari són les següents:

  1. Amb efectes d'1 de gener a 31 de maig de 2010, les retribucions del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'entitats de dret públic integrants del sector públic autonòmic, incloses les que es paguin en concepte de paga extraordinària del mes de juny, no poden experimentar un augment global superior al 0,3 % respecte de les de l'any 2009, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l'antiguitat d'aquest personal, i són:

   a.1) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup en què es trobi classificat el cos o l'escala, o el sistema equivalent, al qual pertanyi el funcionari o la funcionària, d'acord amb les quanties següents, referides a dotze mensualitats:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou () Triennis () A1 13.935,60 535,80

   A2 11.827,08 428,76

   B 10.264,44 373,68

   C1 8.816,52 322,08

   C2 7.209,00 215,28

   E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (Llei 7/2007) 6.581,64 161,64 a.2) La paga extraordinària del mes de juny de 2010 serà d'una mensualitat de sou, triennis i complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui. Aquesta paga inclourà, per tant, a més de la quantia del complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui que s'indica en l'apartat a.3) i al qual no s'aplicarà la reducció del 5 % establerta amb efectes d'1 de juny de 2010, les quanties en concepte de sou i triennis que es recullen en el quadre següent en funció del grup o subgrup en què es trobi classificat el cos o l'escala, o el sistema equivalent, al qual pertanyi el funcionari o la funcionària:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou () Triennis () A1 1.161,30 44,65

   A2 985,59 35,73

   B 855,37 31,14

   C1 734,71 26,84

   C2 600,75 17,94

   E (Llei 30/1984) i agrupacions Professionals (Llei 7/2007) 48,47 13,47

   El que s'ha indicat en el paràgraf anterior pel que fa al complement de destinació mensual o concepte equivalent que s'ha d'incloure en la paga extraordinària del mes de juny de 2010, és també aplicable als altres conceptes retributius que formen part de la paga extraordinària o que s'abonin amb motiu d'aquesta.

   Quan el personal funcionari hagi prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors al mes de juny, l'import de la paga extraordinària ha d'experimentar la corresponent reducció proporcional.

   a.3) Amb efectes de l'1 de gener fins al 31 de maig de 2010 el complement de destinació corresponent al nivell del lloc de feina que s'ocupi, tendrà les quanties següents, referides a dotze mensualitats:

   Nivell Import () 30 12.236,76

   29 10.975,92

   28 10.514,52

   27 10.052,76

   26 8.819,28

   25 7.824,84

   24 7.363,20

   23 6.901,92

   22 6.440,04

   21 5.979,12

   20 5.554,08

   19 5.270,52

   18 4.986,72

   17 4.703,04

   16 4.420,08

   15 4.136,04

   14 3.852,72

   13 3.568,68

   12 3.285,00

   11 3.001,44

   10 2.718,12

   9 2.576,40

   8 2.434,20

   7 2.292,60

   6 2.150,76

   5 2.008,92

   4 1.796,28

   3 1.584,24

   2 1.371,36

   1 1.158,84 a.4) El complement específic que, si escau, estigui assignat al lloc que s'ocupi, la quantia anual del qual, sense perjudici del que estableix la lletra f, ha d'experimentar amb caràcter general un increment del 0,3 % respecte de l'aprovada per a l'exercici de 2009.

   El complement específic anual s'ha de percebre en catorze pagues iguals de les quals dotze s'han de percebre mensualment i dues addicionals. A la paga addicional del mes de juny se li ha d'aplicar el que disposa l'apartat a.2) respecte del complement de destinació mensual o concepte equivalent a incloure en la paga extraordinària del mes de juny de 2010.

   a.5) El complement de productivitat ha de retribuir el rendiment especial, l'activitat i la dedicació extraordinàries i l'interès o la iniciativa en l'exercici de les funcions dels llocs de feina, i té com a límit el que es preveu en l'apartat 7 d'aquest article.

   a.6) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que s'han de concedir dins els crèdits assignats a aquesta finalitat, no han d'experimentar creixement respecte als assignats en l'any 2009.

  2. Amb efectes d'1 de juny de 2010, el conjunt de les retribucions que ha de percebre el personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'entitats de dret públic integrants del sector públic autonòmic ha d'experimentar una reducció global del 5 %, respecte a les vigents a 31 de maig de 2010, i seran les següents:

   b.1) El sou i els triennis que corresponguin al grup o subgrup en què es trobi classificat el cos o l'escala, o el sistema equivalent, a la qual pertanyi el funcionari o la funcionària, d'acord amb les quanties que estableix l'article 22 cinc B) de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, referides a dotze mensualitats, que s'han de percebre amb efectes d'1 de juny de 2010, excloses les que es percebin en concepte de pagues extraordinàries, seran les següents:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou () Triennis () A1 13.308,60 511,80

   A2 11.507,76 417,24

   B 10.059,24 366,24

   C1 8.640,24 315,72

   C2 7.191,00 214,80

   E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals(Llei 7/2007) 6.581,64 161,64 b.2) Amb efectes d'1 de juny de 2010, el complement de destinació corresponent al lloc de feina que s'ocupi, tendrà les quanties següents, referides a dotze mensualitats:

   Nivell Import () 30 11.625,00

   29 10.427,16

   28 9.988,80

   27 9.550,20

   26 8.378,40

   25 7.433,64

   24 6.995,04

   23 6.556,92

   22 6.118,08

   21 5.680,20

   20 5.276,40

   19 5.007,00

   18 4.737,48

   17 4.467,96

   16 4.199,16

   15 3.929,28

   14 3.660,12

   13 3.390,36

   12 3.120,84

   11 2.851,44

   10 2.582,28

   9 2.447,64

   8 2.312,52

   7 2.178,00

   6 2.043,24

   5 1.908,48

   4 1.706,52

   3 1.505,04

   2 1.302,84

   1 1.101,00 b.3) Amb efectes d'1 de juny de 2010, el complement específic que, si escau, estigui assignat al lloc de feina que s'ocupi, sense perjudici del que preveu la lletra f , ha d'experimentar una reducció del 5 % respecte del vigent a 31 de maig de 2010, excepte per al personal del grup E o agrupacions professionals, al qual s'ha d'aplicar una reducció de l'1 % arrodonint-se els cèntims a l'alça.

   El complement específic anual s'ha de percebre en catorze pagues iguals de les quals dotze s'han de percebre mensualment i dues addicionals. La paga addicional del mes de desembre serà del mateix import mensual que el complement específic mensual que correspongui a aquest període.

   b.4) Sobre la resta de retribucions complementàries, inclòs el complement de carrera professional quan correspongui, es practicarà una reducció del 5 % respecte de les vigents a 31 de maig de 2010, excepte per al personal del grup E o agrupacions professionals, al qual s'ha d'aplicar una reducció de l'1 % arrodonint-se els cèntims a l'alça.

   b.5) La paga extraordinària del mes de desembre, a més de la quantia del complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui, indicada en l'apartat b.2), inclourà les quanties en concepte de sou i triennis que es recullen en el quadre següent:

   Grup/Subgrup Llei 7/2007 Sou () Triennis () A1 623,62 23,98

   A2 662,32 24,02

   B 708,25 25,79

   C1 608,34 22,23

   C2 592,95 17,71

   E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (Llei 7/2007) 548,47 13,47

   La resta dels complements retributius que integrin la paga extraordinària o s'abonin amb motiu d'aquesta han de tenir la quantia que correspongui per aplicació del que disposa aquest apartat.

   Quan el funcionari o la funcionària hagi prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors al mes de desembre, l'import de la paga extraordinària ha d'experimentar la corresponent reducció proporcional.

   b.6) Els complements personals i transitoris i altres retribucions que tenguin anàleg caràcter, com també les indemnitzacions per raó del servei i per residència, s'han de regir per la normativa específica sense que els sigui aplicable la reducció del 5 %.

   b.7) El complement de productivitat, que retribueix el rendiment especial, l'activitat i la dedicació extraordinàries i l'interès o la iniciativa en l'exercici de les funcions del lloc de feina, dins del crèdit total disponible, ha d'experimentar una reducció, amb efectes d'1 de juny de 2010 i en termes anuals, del 5 % respecte dels crèdits autoritzats per a l'any 2010.

   b.8) Les gratificacions per serveis extraordinaris, dins dels crèdits assignats a aquesta finalitat, han d'experimentar igualment una reducció, amb efectes d'1 de juny de 2010 i en termes anuals, del 5 % respecte dels crèdits autoritzats per a l'any 2010.

  3. El personal funcionari interí inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, ha de percebre les retribucions bàsiques que estableix aquesta Llei, inclosos triennis, corresponents al grup o subgrup en el qual estigui inclòs el cos o l'escala, o el sistema equivalent, del lloc que ocupen, i les retribucions complementàries que corresponguin a aquest lloc, excloses les que estiguin vinculades a la condició de funcionari de carrera, i és aplicable a aquest col·lectiu el que preveuen els apartats a.4, b.3 i b.4 pel que fa a la percepció del complement específic i altres retribucions complementàries.

  4. El personal funcionari en qualsevol situació administrativa en la qual, d'acord amb la normativa vigent aplicable en cada cas, tengui reconegut el dret a la percepció de triennis ha de percebre, a més, l'import de la part proporcional que, per aquest concepte, correspongui a les pagues extraordinàries.

  5. Les pagues extraordinàries del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que no es regeixi pel règim retributiu general, i estigui en servei actiu, incorporaran un percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que abraci una quantia individual semblant a la que resulti del que disposen les lletres a.2 i b.5 anteriors per al personal funcionari en servei actiu al qual s'aplica el règim retributiu general.

  6. El que disposen les lletres anteriors s'ha d'entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de feina, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s'hi estableixin.

   Així mateix, les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma que, al llarg de l'any, sigui adscrit a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de feina han de ser objecte de revisió, d'acord amb les especificacions del nou lloc a què s'adscrigui.

 4. Les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s'estableixen en l'apartat 2 d'aquest article i amb l'aplicació del que estableix aquest apartat 4, els quals s'han de fer extensius al personal al servei de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic en els termes que estableix l'apartat 1 d'aquest article. Així, les normes concretes per a les retribucions del personal laboral indicat són les següents:

  1. Amb efectes d'1 de gener i fins al 31 de maig de 2010 la massa salarial del personal laboral del sector públic autonòmic no pot experimentar un creixement global superior al 0,3 % respecte de la que s'estableix per a l'exercici de 2009.

  2. Amb efectes d'1 de juny de 2010, i d'acord amb el que estableix l'apartat dos B) 4 de l'article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, la massa salarial del personal laboral del sector públic autonòmic ha d'experimentar la reducció que resulti de l'aplicació a aquest de la minoració, amb efectes d'1 de juny de 2010, en un 5 % de les quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina i que els correspongui percebre, excepte en la paga extraordinària del mes de juny de 2010, a la qual no s'ha d'aplicar la reducció que preveu aquest apartat.

  En el cas que l'1 de juny de 2010 no hagi acabat la negociació col·lectiva per aplicar l'increment retributiu del 0,3 % que estableix la lletra a anterior, la minoració del 5 % sobre els conceptes retributius a què es refereix el paràgraf anterior s'ha d'aplicar sobre les actualitzades l'1 de gener de 2010 d'acord amb els increments que preveuen les lleis de pressuposts corresponents.

  Sense perjudici de l'aplicació directa i individual a la nòmina del mes de juny de 2010 de la reducció a què es refereixen els paràgrafs anteriors, la distribució d'aquesta es pot alterar en els àmbits corresponents mitjançant la negociació col·lectiva sense que en cap cas se'n pugui derivar un increment de la massa salarial que resulti de l'aplicació de la reducció del 5 % abans esmentada.

  La mateixa reducció han de tenir, amb efectes d'1 de juny de 2010, les quanties dels conceptes retributius que percebin el personal laboral d'alta direcció i tot el personal que no s'aculli a conveni col·lectiu, sempre que no tenguin la consideració d'alt càrrec.

  No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, aquesta reducció no és aplicable al personal laboral les retribucions per jornada completa del qual no arribin a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional que fixa el Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre. Així mateix, i de conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, la reducció no és aplicable al personal laboral no directiu de les societats mercantils a què es refereix l'apartat ú lletra g de l'article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010, llevat que per negociació col·lectiva les parts decideixin la seva aplicació.

  En tot cas, les retribucions corresponents al personal laboral contractat sota la modalitat d'alta direcció de les entitats integrants del sector públic autonòmic no poden excedir de les retribucions corresponents als directors generals que estableix l'article 12.4 de la present Llei. D'acord amb això, els contractes i la resta d'instruments jurídics que estableixin les retribucions d'aquest personal han d'experimentar l'adequació oportuna.

 5. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entén per massa salarial del personal laboral del sector públic autonòmic el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social, en els mateixos termes que els que estableix la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2010 per al personal del sector públic estatal.

 6. Les indemnitzacions o bestretes del personal laboral, que es regeixen per la seva normativa específica, no poden experimentar creixements superiors als que s'estableixen amb caràcter general per al personal no laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 7. La quantia global del complement de productivitat a què es refereix l'article 121.3 c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no pot excedir del 5 % sobre els crèdits inicials del capítol 1 de cada secció de despesa o, si n'és el cas, sobre les dotacions inicials de personal de cada ens del sector públic autonòmic integrat en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

 8. Tots els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als que s'estableixen en aquest article o en les normes que el despleguin hauran d'experimentar l'adequació oportuna. Seran inaplicables en cas contrari les clàusules o normes que s'hi oposin.' 2. Es modifica l'article 12 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, que passa a tenir la redacció següent:

  'Article 12

  Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 1. Amb caràcter general i fins al 31 de maig de 2010, les retribucions dels membres del Govern i dels alts càrrecs a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, no han d'experimentar cap tipus d'increment respecte de les retribucions corresponents a l'any 2009.

  A partir de l'1 de juny de 2010, les retribucions d'aquests càrrecs s'ha de reduir un 9 % pel que fa al president de les Illes Balears, un 8 % pel que fa als consellers i als membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i un 7 % pel que fa a la resta de càrrecs, sense perjudici de la mensualitat addicional o paga extraordinària que s'hagi d'abonar juntament amb la mensualitat ordinària del mes de juny, la qual no ha d'experimentar cap tipus de variació.

 9. D'acord amb això, les retribucions que fins al 31 de maig de 2010 corresponen als membres del Govern i als alts càrrecs que s'esmenten tot seguit, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, calculades en còmput anual i referides a catorze mensualitats:

  1. President o presidenta de les Illes Balears: 72.071,02 euros.

  2. Consellers del Govern de les Illes Balears: 62.915,62 euros.

   A partir de l'1 de juny de 2010, aquestes retribucions es fixen en les quanties de sou següents, calculades en còmput anual i referides a catorze mensualitats:

  3. President o presidenta de les Illes Balears: 65.584,63 euros.

  4. Consellers del Govern de les Illes Balears: 57.882,37 euros.

 10. Es poden concertar assegurances de vida per cobrir els riscs en què puguin incórrer els membres del Govern en l'exercici de les seves funcions.

 11. Fins al 31 de maig de 2010, les retribucions dels secretaris generals, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou i de complement de destinació següents, calculades en còmput anual i referides a dotze mensualitats, i de complement específic anual:

  1. Sou: 15.476,74 euros.

  2. Complement de destinació: 15.015,96 euros.

  3. Complement específic: 21.913,84 euros.

   A partir de l'1 de juny de 2010, aquestes retribucions es fixen en les quanties de sou i de complement de destinació següents, calculades en còmput anual i referides a dotze mensualitats, i de complement específic anual:

  4. Sou: 14.393,37 euros.

  5. Complement de destinació: 13.964,84 euros.

  6. Complement específic: 20.379,87 euros.

   Quant a les retribucions de l'interventor o interventora general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del director o directora general del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s'ha d'augmentar en la quantia de 27.800 euros fins al 31 de maig de 2010 i en la quantia de 25.854 euros, en còmput anual, a partir de l'1 de juny de 2010.

   Les dues pagues extraordinàries seran d'una mensualitat del sou, triennis, si s'escau, i complement de destinació, que s'han d'abonar els mesos de juny i de desembre, d'acord amb les retribucions meritades entre els mesos de desembre de l'any anterior i maig de l'any corrent, ambdós inclosos, la primera, i entre els mesos de juny i novembre de l'any corrent, ambdós inclosos, la segona.

 12. Les retribucions que fins al 31 de maig de 2010 corresponen als membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sense perjudici de les que corresponguin pel concepte d'antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, calculades en còmput anual i referides a catorze mensualitats:

  1. Síndics de comptes: 97.096,59 euros.

  2. Secretari o secretària general: 75.472,59 euros.

   A partir de l'1 de juny de 2010, aquestes retribucions es fixen en les quanties de sou següents, calculades en còmput anual i referides a catorze mensualitats:

  3. Síndics de comptes: 89.328,86 euros.

  4. Secretari o secretària general: 69.434,78 euros.

 13. Fins al 31 de maig de 2010, les retribucions de la resta d'alts càrrecs a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, com també les retribucions del personal eventual al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma i, si n'és el cas, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que fa l'article 11 de la present Llei, integren el sector públic autonòmic, seran les mateixes que les corresponents a l'any 2009, segons l'instrument jurídic determinant de la retribució en cada cas.

  A partir de l'1 de juny de 2010 les retribucions corresponents al personal esmentat han d'experimentar l'adequació oportuna per tal que la seva quantia, en còmput anual, disminueixi un 7 %, sense perjudici de la paga extraordinària corresponent al mes de juny que, si s'escau, s'hagi pogut meritar. Això no obstant, aquest percentatge de reducció ha de ser del 5 % pel que fa al personal eventual que, el 31 de maig de 2010, tengui una retribució, en còmput anual, inferior als 49.000 euros.

 14. No obstant el que disposa l'apartat anterior, en tot cas, les retribucions corresponents als gerents i a la resta d'òrgans unipersonals de direcció, a què es refereix l'article 2.2, lletres d i e, de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que fa l'article 11 de la present Llei, integren el sector públic autonòmic, no poden excedir de les retribucions corresponents als directors generals que estableix l'apartat 4 anterior, amb excepció dels alts càrrecs del Servei de Salut de les Illes Balears.

  D'acord amb això, els contractes i la resta d'instruments jurídics que estableixin les retribucions d'aquests càrrecs han d'experimentar l'adequació oportuna.' 3. Es modifica l'apartat 4 de l'article 14 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, que passa a tenir la redacció següent:

  '4. D'acord amb l'article 9.1, paràgraf primer, de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, els membres del Consell Consultiu han de percebre l'any 2010 una indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l'estudi i l'elaboració de dictàmens a raó de 985,17 euros per sessió, fins al 31 de maig de 2010, i de 916,21 euros per sessió, a partir de l'1 de juny de 2010.' 4. Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, que passa a tenir la redacció següent:

  '1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador, és el que s'indica tot seguit:

  1. Personal docent: 39.738.578,14 euros.

  2. Personal no docent: 15.880.747,01 euros.

  En tot cas, els diversos complements retributius addicionals a favor del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, a què es refereix el Decret 19/2008, de 22 de febrer, que es meritin al llarg de l'any 2010 han d'experimentar la mateixa variació percentual que la que estableix l'article 11.2 d'aquesta Llei per al conjunt de les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.' Article 2

  Altre personal A partir de l'1 de juny de 2010, les retribucions que, d'acord amb la normativa vigent, hagi de satisfer l'Administració de la Comunitat Autònoma, o qualsevol entitat del sector públic autonòmic, fins i tot a títol de pagament delegat, que no s'integrin en les previsions que es contenen en els articles 11 i 12 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010, s'han de reduir, per a cada concepte retributiu a càrrec de la Comunitat Autònoma, de manera que el conjunt de les retribucions, per a cada persona i en còmput anual, es redueixi un 5 % respecte de les retribucions meritades fins al 31 de maig de 2010.

  Capítol II Altres mesures de reducció i de control de la despesa Article 3

  Limitació de l'import total de les despeses de les entitats del sector públic autonòmic 1. Per a l'any 2010, el límit màxim de despesa de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic que s'indiquen a continuació, és el següent:

  Entitat Euros Entitats de dret públic Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 58.357.400

  Agència del Turisme de les Illes Balears 39.866.388

  Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 93.886.388

  Institut Balear de la Natura 12.921.478

  Institut Balear de l'Habitatge 85.388.189

  Serveis Ferroviaris de Mallorca 116.042.902

  Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears 6.609.025

  Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals 20.838.404

  Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears 56.425.854

  Ports de les Illes Balears 55.917.209

  Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears 7.555.387

  Consorci de Transports de Mallorca (CTM) 26.022.202

  Espais de Natura Balear 11.525.971

  Institut Balear de la Joventut 1.628.147

  Societats mercantils Fires i Congressos de Balears, SA 7.562.623

  ParcBit Desenvolupament, SA 4.929.892

  Institut de Biologia Animal, SA 6.735.927

  Serveis de Millora Agrària, SA 15.304.167

  Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA 1.494.474

  CAIB Patrimoni, SA 7.536.345

  Balears Innovació Telemàtica, SA 8.955.365

  Ràdio de les Illes Balears, SA 5.035.000

  Televisió de les Illes Balears, SA 52.662.400

  Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA 5.023.369

  Multimèdia de les Illes Balears, SA 2.070.097

  Tramvia de les Illes Balears, SA 361.000

  Fundacions del sector públic Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear - illesport 10.681.090

  Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears 3.042.847

  Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears 4.067.009

  Fundació per al Desenvolupament Sostenible 3.093.785

  Fundació Robert Graves 322.612

  Fundació Teatre Principal d'Inca 209.950

  Fundació Balears a l'Exterior 1.187.500

  Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 9.480.433

  Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears 905.795

  Fundació Caubet-CIMERA Illes Balears 1.635.179

  Fundació Santuari de Lluc 150.100

  Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica 4.537.615

  Les quanties que s'acaben d'indicar fan referència a les previsions inicials a 1 de gener de 2010 dels estats de dotacions corresponents, de manera que aquestes quanties màximes s'han de modificar pels imports que, si és el cas, resultin de les modificacions dels estats esmentats degudament autoritzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 15. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, en l'any 2010 es poden dur a terme modificacions dels estats de recursos i de dotacions d'aquestes entitats en els termes que preveu, amb caràcter general, la normativa economicofinancera de la Comunitat Autònoma aplicable.

Article 4

Transferències nominatives 1. Només es poden autoritzar despeses amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents a transferències nominatives no finalistes a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, fins als límits quantitatius següents:

Entitat Euros Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 57.957.400

Agència del Turisme de les Illes Balears 39.686.388

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 7.238.630

Institut Balear de la Natura 12.071.477

Institut Balear de l'Habitatge 0

Serveis Ferroviaris de Mallorca 59.698.500

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears 6.076.705

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals 8.724.957

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears 14.365.125

Ports de les Illes Balears 3.729.931

Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears 7.540.387

Consorci de Transports de Mallorca (CTM) 12.417.000

Espais de Natura Balear 11.525.971

Institut Balear de la Joventut 1.378.147

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) 11.422.087

Universitat de les Illes Balears (UIB) 60.123.100

Fires i Congressos de Balears, SA 4.583.933

Institut de Biologia Animal, SA 6.240.067

Serveis de Millora Agrària, SA 9.696.098

Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA 1.221.343

Balears Innovació Telemàtica, SA 0

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA 5.017.526

Multimèdia de les Illes Balears, SA 1.051.048

Carn Illa, SA 190.000

Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear - illesport 10.596.347

Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears 2.864.847

Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears 158.668

Fundació per al Desenvolupament Sostenible 2.993.785

Fundació Robert Graves 222.181

Fundació Teatre Principal d'Inca 48.950

Fundació Balears a l'Exterior 1.187.500

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears 859.795

Fundació Caubet-CIMERA Illes Balears 1.133.194

Fundació Santuari de Lluc 52.100

Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica 41.454

Consorci Escola d'Hoteleria 2.465.470

Consorci Fundació Pública Balears per a la Música 2.050.299

Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (COFUC) 1.182.750

Consorci Agència de Qualitat Universitària 191.900

Consorci de La Gola 148.799

Consorci per a la Recuperació de la Fauna i Vida Silvestre 275.500

Consorci Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB) 1.353.479

Consorci Centre Balears Europa 1.785.050

Consorci Turisme Jove de les Illes Balears 1.810.533

Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE) 3.797.362

Consell Balear de Producció Agrària Ecològica 266.000

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 618.640

Fons Menorquí de Cooperació 313.500

Fons Pitiús de Cooperació 313.500

Les quanties que s'acaben d'indicar fan referència als crèdits inicials a 1 de gener de 2010 dels estats de despeses corresponents, de manera que aquestes quanties màximes s'han de modificar pels imports que, si és el cas, resultin de les modificacions dels estats esmentats degudament autoritzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

En tot cas, es poden autoritzar despeses amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents a transferències nominatives que estiguin codificades com a partides finalistes.

 1. Els crèdits no autoritzats com a conseqüència del que disposa l'apartat anterior quedaran en situació d'indisponibilitat fins al tancament de l'exercici pressupostari de 2010.

 2. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, en l'any 2010

es poden dur a terme modificacions dels estats pressupostaris de la Comunitat Autònoma en els termes que preveu, amb caràcter general, la normativa economicofinancera aplicable.

Article 5

Contractes de col·laboració publicoprivada i de concessió d'obra pública 1. Els òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de tots els ens instrumentals que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma, inclosos els consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic, abans d'aprovar l'expedient corresponent a la preparació dels contractes de col·laboració publicoprivada o de concessió d'obra pública, tipificats en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, han de demanar un informe a la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts sobre les repercussions pressupostàries i els compromisos financers que impliqui el contracte i sobre la incidència d'aquest en el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, segons el que preveu el Text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. Aquest informe és preceptiu i vinculant, i ha de tenir en compte els criteris que estableix la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en l'elaboració del dèficit en termes de comptabilitat nacional.

 1. L'òrgan de contractació ha de proporcionar a la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts informació completa sobre tots els aspectes financers i pressupostaris del contracte, amb inclusió dels mecanismes de captació de finançament i les garanties que prevegi utilitzar durant la vigència del contracte, com també, si n'és el cas, el document d'avaluació prèvia a què es refereix l'article 118 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Article 6

Acords marc 1. Un o diversos òrgans de contractació del sector públic autonòmic poden concloure acords marc amb un o diversos empresaris amb la finalitat de fixar les condicions a què s'han d'ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a aquests instruments no s'efectuï de manera abusiva o de manera que la competència quedi obstaculitzada, restringida o falsejada.

 1. En el cas que l'acord marc hagi d'afectar diversos òrgans de contractació, aquests han de designar prèviament, per mitjà d'un conveni, a un d'ells, que ha de tenir caràcter d'administració pública als efectes de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, com a òrgan que ha de tramitar i resoldre el procediment de licitació i adjudicació de l'acord marc.

  En el cas que cap dels òrgans de contractació tengui el caràcter d'administració pública als efectes de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, han de designar prèviament, per mitjà d'un conveni, a un d'ells, que ha de tenir, si n'hi ha qualcú, caràcter de poder adjudicador, com a òrgan que ha de tramitar i resoldre el procediment de licitació i adjudicació de l'acord marc.

  En tots aquests casos, i sense perjudici del que estableix l'article 181.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, el règim jurídic aplicable a l'acord marc és el règim jurídic que sigui aplicable a la contractació de l'entitat adjudicadora designada per tramitar i resoldre el procediment de licitació i adjudicació de l'acord marc.

  El conveni que han de signar els òrgans de contractació que, de forma conjunta, subscriguin un acord marc, com també aquest acord, ha d'indicar la informació relativa als òrgans de contractació que hi intervenen i el finançament que assumeix cada un d'ells.

 2. En els casos en que hi intervenen diversos òrgans de contractació, els contractes basats en l'acord marc es regeixen per les normes aplicables a l'ens que adjudiqui el contracte derivat de l'acord marc.

Article 7

Centrals de contractació 1. S'autoritza la creació d'una central de contractació en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens que integren el sector públic autonòmic, inclosos els consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic, i d'una central de contractació en l'àmbit sanitari, per a la centralització de la contractació d'obres, serveis i subministraments.

 1. La creació de les centrals de contractació a què es refereix l'apartat anterior s'ha de fer per mitjà d'un decret del Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni o de la persona titular de la conselleria competent en matèria de salut, respectivament, i amb l'informe previ de la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni. Aquests decrets han de determinar els tipus de contractes i l'àmbit subjectiu a què s'estenen les centrals.

 2. Les centrals de contractació s'han de subjectar, en l'adjudicació dels contractes i dels acords marc que subscriguin, a les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i les seves normes de desplegament.

  En tot cas, l'adquisició centralitzada de béns per mitjà d'una central de contractació requereix un acord previ del Consell de Govern, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes reglamentàries de desplegament.

 3. Els consells insulars i les entitats que integren l'Administració local, inclosos els organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com també la Universitat de les Illes Balears i la resta d'institucions i organismes públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es poden adherir al sistema de contractació centralitzada autonòmic, per a la totalitat dels subministraments, serveis i obres inclosos en aquest o només per a determinades categories d'aquests. L'adhesió requereix la conclusió de l'acord corresponent amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la persona titular de la conselleria competent en matèria de patrimoni.

  Capítol III Impost sobre la renda de les persones físiques Article 8

  Escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques L'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques aplicable als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2011 és la següent:

  Base liquidable Quota íntegra Resta de base Tipus aplicable Fins a euros Euros liquidable Fins a euros Percentatge 0 0 17.707,20 12

  17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

  33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

  53.407,20 8.040,86 en endavant 21,5

  Disposició addicional primera Aplicació de les mesures retributives 1. Les variacions de les retribucions que, d'acord amb el que estableixen els articles 1 i 2, hagin de tenir lloc a partir l'1 de juny de 2010 s'han de fer efectives en les nòmines que es tanquin i s'hagin de satisfer a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, d'acord amb un criteri de proporcionalitat, de manera que el 31 de desembre de 2010 s'hagi aplicat íntegrament la variació retributiva corresponent a l'any 2010.

 4. Així mateix, la disminució de la quantia de les indemnitzacions que, a partir de l'1 de juny de 2010, es meritin per raó de l'assistència a les sessions que tenguin lloc per a l'estudi i l'elaboració de dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears, es pot fer efectiva en el moment del pagament de les indemnitzacions que s'hagin d'abonar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, de manera que el 31 de desembre de 2010 s'hagi aplicat íntegrament la disminució que pertoqui.

  Disposició addicional segona Indisponibilitat de crèdits pressupostaris 1. En l'any 2010, i amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no es poden autoritzar despeses a favor de la Universitat de les Illes Balears per al finançament de les despeses de personal docent i no docent per una quantia superior a la que estableix la disposició addicional primera de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 5. En tot cas, i a més del que estableix l'article 4.2, es declaren indisponibles els crèdits dels estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les partides pressupostàries afectades per la resta de mesures de reducció de despeses que es contenen en els articles 1 i 2 d'aquesta Llei, per la mateixa quantia que resulti de l'aplicació d'aquestes mesures de reducció i fins al tancament de l'exercici pressupostari de 2010.

  Disposició addicional tercera Modificacions pressupostàries 1. Les entitats del sector públic autonòmic que es regeixen pel que disposa el capítol IV del títol II del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, han de modificar els estats de dotacions i de recursos per tal d'adaptar-los a les disminucions de les previsions inicials que resulten dels nous límits màxims de despesa i de transferències nominatives no finalistes a què es refereixen, respectivament, els articles 3 i 4 d'aquesta Llei.

 6. Aquestes modificacions s'han de tramitar de conformitat amb el que estableix, amb caràcter general, l'article 64.3 Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en un termini màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2010.

  Disposició addicional quarta Suspensió d'acords 1. D'acord amb el que disposa l'article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i pel que fa als increments retributius prevists per a l'any 2010, se suspèn l'aplicació dels acords següents:

  1r L'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154, d'1 de novembre de 2008, quant als complements retributius i a l'homogeneïtzació dels complements específics a què es refereixen, respectivament, els punts 5 i 7 de l'Acord esmentat, i l'Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010 de ratificació de l'Acord relatiu a la reprogramació dels punts 5 i 7 de l'Acord signat entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral per al període 2008-2011, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37, de 6 de març de 2010.

  2n L'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de 2006, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 189 ext., de 30 de desembre de 2006, quant a la retribució per incentivació a què es refereix l'article 9 i la disposició transitòria primera de l'Acord esmentat.

  3r L'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 98, de 15 de juliol de 2008, quant al complement de carrera professional a què es refereix el punt 6 de l'Acord esmentat.

  4t L'Acord de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears de 8 de juliol de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 105, de 29 de juliol de 2008, quant a la paga extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei, a la paga extraordinària de 25 anys al professorat en règim especial de treballadors autònoms, al complement lligat a l'antiguitat i formació del professorat, i a l'equiparació gradual de la remuneració amb el personal docent públic a què es refereixen, respectivament, els apartats segon, tercer i el punt 1 de l'apartat quart de l'Acord esmentat.

 7. Durant els anys 2010 i 2011, les entitats i els òrgans competents per subscriure aquests acords poden negociar la reprogramació en el temps dels increments retributius esmentats. En defecte d'acord, s'entendrà que els acords esmentats s'han d'aplicar a partir de l'any 2012, amb el retard corresponent respecte de les previsions inicialment acordades.

  Disposició addicional cinquena Extensió de les mesures retributives de reducció salarial a les societats mercantils públiques Les persones que, per raó del seu càrrec a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a alguna de les entitats que en depenen, formin part dels òrgans als quals correspon negociar els convenis col·lectius aplicables a les societats mercantils integrades en el sector públic de la Comunitat Autònoma i afectades pel que estableix la disposició addicional novena del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, han de procurar, en l'exercici de les seves funciones en aquests òrgans, que la negociació col·lectiva prevegi una reducció de les retribucions del personal laboral no directiu d'aquestes societats equivalent a la reducció que, amb efectes des d'1 de juny de 2010, s'estableix en l'article 11 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 respecte del personal laboral no directiu integrat en la resta d'entitats del sector públic autonòmic.

  Disposició addicional sisena Adequació de conceptes retributius Una vegada que s'hagin complit efectivament els objectius d'estabilitat pressupostària del sector públic de la Comunitat Autònoma establerts en els acords del Consell de Política Fiscal i Financera, i sempre que la legislació de l'Estat aplicable en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ho permeti, s'han d'adoptar les mesures que pertoquin per tal de recuperar gradualment el nivell retributiu dels conceptes retributius afectats per les mesures de reducció que es contenen en aquesta Llei i sobre els que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tengui competències normatives.

  Disposició derogatòria única Normes que es deroguen Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta Llei.

  Disposició final primera Normes de desplegament i execució S'autoritza el Govern perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, dicti les disposicions que calguin per al desplegament i l'execució de tot el que es preveu en aquesta Llei.

  Disposició final segona Entrada en vigor Aquesta Llei comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, disset de juny de dos mil deu EL PRESIDENT,

  Francesc Antich Oliver El Conseller d'Economia i Hisenda Carles Manera Erbina