Decret 12/2010, de 29 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es deleguen les funcions relatives a la presidència del Patronat de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport) en el conseller de Presidència

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret 12/2010, de 29 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es deleguen les funcions relatives a la presidència del Patronat de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport) en el conseller de Presidència Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 12 d'abril de 2002, es va constituir la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport), a la vegada que se n'aprovaren els Estatuts, els quals varen ser protocol·litzats el dia 22 d'abril de 2002, per mitjà de l'escriptura de constitució corresponent, davant el notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Balears senyor Pedro Garrido Chamorro, amb el número de protocol 824. Així mateix, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 68, de 6 de juny de 2002, es va publicar amb el número 10625, en la secció d'anuncis, la inscripció formalitzada de la Fundació en el Registre de Fundacions de les Illes Balears.

Posteriorment, els Estatuts de la Fundació varen ser modificats i adaptats a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions. Els acords pertinents varen ser protocol·litzats mitjançant l'escriptura corresponent davant el notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Balears senyor Álvaro Delgado Truyols, en data 14 d'octubre de 2005 i amb el número de protocol 4426.

Altrament, l'article 10 dels Estatuts disposa que la presidència de la Fundació i del Patronat, òrgan sobirà de la Fundació, correspon al president del Govern de les Illes Balears. En conseqüència, pot exercir no solament les funcions d'administració i de representació que el Patronat li delegui i que siguin delegables, sinó totes aquelles funcions innates que li corresponguin per raó del càrrec, indicades en l'article 17 dels Estatuts i que són les següents: a) Representar oficialment la Fundació en els actes i els acords en què aquesta hagi d'intervenir; b) Presidir les reunions del Patronat, dirigir-ne les deliberacions i decidir amb el seu vot de qualitat els casos d'empat; c) Ordenar i signar les convocatòries de reunió del Patronat; d) Autoritzar amb el seu vistiplau les actes i els certificats dels acords del Patronat; e) Impulsar les tasques de govern del Patronat i garantir-ne el funcionament normal; f) Complir i fer complir els acords del Patronat, i g) La resta de funcions que siguin pròpies del seu càrrec.

L'article 18 dels Estatuts de la Fundació preveu que el vicepresident pot actuar en representació de la Fundació en els supòsits que el Patronat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA