Decret 119/2007, de 14 de setembre, pel qual es disposa el nomenament del delegat de Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament

Secció:2.- Autoritats i personal
Emissor:Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret 119/2007, de 14 de setembre, pel qual es disposa el nomenament del delegat de Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, determinen, respectivament, que és competència del Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i dels consellers, elevar-ne la proposta.

L'article 3 del Decret 88/2005, de 29 de juliol, pel qual es crea la Delegació del Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament, disposa que al capdavant hi ha d'haver un delegat, que ha de nomenar-se per decret del Consell de Govern a proposta del conseller competent, entre persones de reconegut prestigi i experiència en assumptes relacionats amb la cooperació al desenvolupament.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 14 de setembre de 2007,

DECRET Article únic Es nomena el senyor Andreu Horrach Torrens delegat del Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament, que té la consideració d'alt càrrec d'acord amb el que disposa l'article 3.3 del Decret 88/2005.

Disposició final Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de setembre de 2007

El president Francesc Antich i Oliver La consellera d'Afers...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA