Decret 21/2009, de 20 de març, de l'Institut Balear d'Economia

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 21/2009, de 20 de març, de l'Institut Balear d'Economia Per a les Illes Balears és fonamental disposar d'una informació econòmica estructural i d'un seguiment continuat sobre l'evolució de la nostra conjuntura econòmica, amb la finalitat de poder actuar amb coneixement de causa i de prendre decisions adients a la nostra realitat econòmica.

L'article 30.21 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic del territori de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb les bases de la coordinació general de l'activitat econòmica.

D'altra banda, l'article 31.6 de l'Estatut atribueix a la Comunitat Autònoma, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria d'ordenació i de planificació de l'activitat econòmica de les Illes Balears.

L'Institut Balear d'Economia es va crear mitjançant el Decret 65/1984, de 9 d'agost, pel qual es regula l'Institut Balear d'Economia. Des d'aleshores, ha actuat com un servei integrat en la Direcció General d'Economia amb les funcions principals d'analitzar, de coordinar i de divulgar la informació econòmica de les Illes Balears; promoure la investigació sobre temes d'interès econòmic i elaborar un sistema de comptabilitat regional.

El Decret 65/1984 va ser modificat pel Decret 4/1990, de 25 de gener, relatiu a la Comissió d'Assessorament de l'Institut Balear d'Economia, amb la finalitat de regular de nou l'organització i les funcions de la Comissió d'Assessorament de l'Institut Balear d'Economia, per la qual cosa quedaren derogats els articles del 10 al 15, ambdós inclosos, del Decret 65/1984.

En aquests moments, cal reorganitzar l'Institut i adaptar-lo a l'actualitat per assumir els nous reptes de la societat i de la situació econòmica de les Illes Balears.

Així, mitjançant aquest Decret, que es dicta en l'exercici de la potestat d'autoorganització, d'acord amb el que estableixen l'article 6.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'article 11 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es configura l'Institut Balear d'Economia com un òrgan administratiu complex, de suport a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA