Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 12 de maig de 2008, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2007-2008

Secció:3.- D'altres disposicions
Emissor:Conselleria d'Educacio i Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 12 de maig de 2008, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2007-2008

El dia 6 de desembre de 2007 es va publicar en el BOIB núm. 182 la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2007-2008.

Atès l'informe de la Comissió Avaluadora, el dia 17 de març de 2008 es va publicar la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de les ajudes. Analitzada la documentació aportada per esmenar i les al·legacions presentades, la directora general d'Universitat dia 2 de maig de 2008 ha elaborat una primera proposta de resolució definitiva de concessió de les ajudes, que ha estat publicada a la pàgina web http://piu.caib.es i al tauler d'anuncis de la Direcció General d'Universitat i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera.

D'acord amb l'apartat 14.1 de la convocatòria, correspon a la consellera d'Educació i Cultura resoldre motivadament el procediment. Per això, en aquesta primera Resolució es concedeix una ajuda de 420 euros a cada una les persones beneficiàries de les prioritats 1 a 4, relacionades a l'annex I, que han acreditat el compliment dels requisits establerts a la convocatòria i que han declarat no haver sol·licitat cap altra ajuda o beca al Ministeri d'Educació i Ciència o a qualsevol altra entitat pública o privada per a la mateixa finalitat.

Una vegada que el Ministeri d'Educació i Ciència comuniqui la relació definitiva de les persones beneficiàries de les seves beques, i d'acord amb el romanent pressupostari de la nostra convocatòria, es realitzarà una segona Resolució de concessió, que indicarà també les sol·licituds excloses.

Per tot això, dict la següent Resolució 1.Concedir, a les persones sol·licitants relacionades a l'annex I, ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 20072008.

  1. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Educació i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 12 de maig de 2008

La consellera d'Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón Annex I Beneficiaris d'ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2007-2008

NÚM NOM LLINATGES IMPORT 1 EUGENIA ACOSTA CARRERAS 420

2 ELENA ADELA ROJAS 420

3 MARGARITA LAURA ADROVER BORRAS 420

4 PEDRO JUAN ADROVER VENDRELL 420

5 IRENE AGUILAR PEREZ 420

6 JAUME AGUILO CAPELLA 420

7 JUAN AGUILO CLADERA 420

8 ARTUR AGUILO FONS 420

9 ALBA AGUILO PALOU 420

10 NURIA AGUILO SOLER 420

11 MARINA AGUILO TRIAY 420

12 ISABEL MARIA ALBADALEJO GOMEZ 420

13 SILVIA ALBERTI COLOMAR 420

14 MARC ALCOVER RIERA 420

15 MARIA ANTONIA ALEMANY GELABERT 420

16 JOSE JUAN ALEMANY JUAN 420

17 MARIA ALEMANY PERELLO 420

18 CAROLINA ALEXANDRE TORRES 420

19 AINA ALOMAR AZCONA 420

20 EUSEBIO ALOMAR JOY 420

21 CARME TERESA ALOMAR MASCARO 420

22 ONOFRE ALOMAR MATEU 420

23 JOAN ALOMAR MATEU 420

24 JORDI ALOMAR PAYERAS 420

25 ANTONI IGNASI ALOMAR SITJES 420

26 JAIME ALOMAR SUREDA 420

27 ISABEL ALONSO VILA 420

28 FEDERICO ALVAREZ LLABRES 420

29 CELIA ALVAREZ RAMOS 420

30 RICARD ALVAREZ-MALDONADO SANS 420

31 CATALINA ALZAMORA CRESPI 420

32 JUANA ANTONIA ALZINA FERRAGUT 420

33 CATERINA ALLES BOSCH 420

34 JORGE AMAT SALVADOR 420

35 CRISTINA AMENGUAL BARRERA 420

36 PABLO AMENGUAL BATLE 420

37 MIQUEL AMENGUAL GARCIA 420

38 JAUME BARTOMEU AMENGUAL GARCIA 420

39 MARGALIDA AMENGUAL GARI 420

40 JUAN AMENGUAL GOMILA 420

41 PATRICK ANTHONY AMENGUAL HACKBARTH 420

42 BARTOMEU AMENGUAL JAUME 420

43 SEBASTIA AMENGUAL MONSERRAT 420

44 JOAN AMENGUAL REINES 420

45 BARTOMEU AMENGUAL RIERA 420

46 JOANA AINA AMENGUAL SASTRE 420

47 ANGELA AMER BARRIENTOS 420

48 RAUL AMER CARDENAS 420

49 JOSE AMER LLOBERA 420

50 JAVIER FRANCISCO AMETLLER BORRAS 420

51 ANA CELSA AMOEIRO BOSCH 420

52 ELISABET AMOROS BOQUE 420

53 JUAN FRANCISCO ANDREO MARROIG 420

54 JAVIER ANDRES SANCHEZ 420

55 MAGDALENA ANDREU CAPELLA 420

56 JAUME ANDREU COLOM 420

57 FRANCISCA ANDREU ESTELRICH 420

58 CLARA ANDREU RIPOLL 420

59 ANTONIO ANDREU ROSELLO 420

60 MARC ANGLADA BARBER 420

61 JORDI ANGRILL JORDA 420

62 MARIONA ANTICH ANDREU 420

63 ELVIRA ARADILLA ROSSELLO 420

64 ALEJANDRO ARAUJO BARCELO 420

65 AINA ARBONA PUJULA 420

66 FRANCISCA ARBONA TERRASA 420

67 MARIA ARBOS TORRES 420

68 MARGARITA ARMENTERAS CABOT 420

69 JOAN ARNAL MORENO 420

70 LUIS ALBERTO AROCA CASTRO 420

71 MARTA LEIRE ARROYO VALERA 420

72 GABRIEL ARTIGUES AGUILO 420

73 MIQUEL ARTIGUES AGUILO 420

74 FRANCISCA AULET GARAU 420

75 MONICA AURRECOECHEA FUERTES 420

76 MARIA DEL MAR AVILES SINTES 420

77 GINES AYALA GINARD 420

78 CRISTINA AZPELETA TARANCON 420

79 HUGO BADIA RODRIGUEZ 420

80 ANTONIO BAENA MARCOS 420

81 JOSE GABRIEL BALAGUER FUSTER 420

82 ARACELI BALAGUER GUTIERREZOTERO 420

83 RAFAEL BALAGUER MESTRE 420

84 ALESSANDRO BALEANI-SPRINGOLO SERRA 420

85 MARTA BALLESTER DE SANTIAGO 420

86 MIQUEL BALLESTER SALVA 420

87 FERNANDO BARANDIARIAIN MONTORO 420

88 JOAN BARBER PONS 420

89 ANTONI BARCELO ADROVER 420

90 JUAN BARCELO AGUILO 420

91 JOSE MIGUEL BARCELO AMENGUAL 420

92 ANTONIO BARCELO BARCELO 420

93 MARIA BARCELO BAUZA 420

94 MARGALIDA BARCELO BAUZA 420

95 CATALINA BARCELO CAMPOMAR 420

96 MIGUEL ANGEL BARCELO FELIU 420

97 MARCOS BARCELO LLADO 420

98 MARIA ANTONIA BARCELO OLIVER 420

99 RAFAEL BARCELO SANCHO 420

100 MARIA DULCE BARCELO SERRA 420

101 RAIMUNDO DE PEÑAFORT BARCELO SERRA 420

102 ROSA MAGDALENA BARCELO TORTELLA 420

103 NOEMI BARRIO DE VALLE 420

104 ESTHER BARRIONUEVO MUNAR 420

105 MARGALIDA BATLE ALOMAR 420

106 GUILLEM BATLE SIQUIER 420

107 CONCEPCIO BAUÇA CEREZO 420

108 JOSEP MIQUEL BAUÇA ROSSELLO 420

109 JUANA MARIA BAUTISTA GILI 420

110 ADRIAN MIGUEL BAUZA AMENGUAL 420

111 JAIME BAUZA BISAÑEZ 420

112 VICTOR BAUZA PICO 420

113 JOSE LUIS BAUZA QUETGLAS 420

114 JOANA MARIA BAUZA RAMIS 420

115 SARA CLAUDIA BAYON KLEIN 420

116 IGNACIO BEATO LOPEZ 420

117 FRANCESC BECERRA RENOM 420

118 JOANA MARIA BELTRAN MULET 420

119 LAIA BELLVER ARBONA 420

120 MARIA DEL MAR BENEDI SASTRE 420

121 VICTOR BENITO GRIMALT 420

122 LUIS BERGA MONTANER 420

123 ANTONI BERGAS BAUZA 420

124 CRISTINA BERMUDEZ GARI 420

125 ANA BERNAT NOGUERA 420

126 PEDRO BERNAT SASTRE 420

127 ENRIQUE BERNAT SERRA 420

128 MARINA BESALDUCH BALAGUER 420

129 FRANCISCO DE BORJA BESALDUCH MARTIN 420

130 MARGARITA BESTARD GILI 420

131 MIQUEL BESTARD NIGORRA 420

132 CATALINA BIBILONI AMOROS 420

133 MARIA NEUS BIBILONI CAPO 420

134 MARIA ISABEL BIBILONI MOLINA 420

135 LAURA BIGORRA GONZALEZ 420

136 AINA BIGORRA GONZALEZ 420

137 ANTONIA BINIMELIS BOSCH 420

138 MARIA MERCE BINIMELIS CODINA 420

139 MARIA MAGDALENA BISAÑEZ RAMON 420

140 JERONI BISAÑEZ RAMON 420

141 CATALINA ISABEL BISBAL NAVARRO 420

142 MARGALIDA BISQUERRA FEMENIA 420

143 MARIA DEL PILAR BLANCO RAMIS 420

144 DANIEL BLANCH VICENS 420

145 MIQUEL BLANQUER JEREZ 420

146 CARLOS BLASCO MARIN 420

147 MIQUEL BONET ALOMAR 420

148 AINA BONET BARCELO 420

149 ANTONI PAU BONET BAUZA 420

150 JOAN MIQUEL BONET CLADERA 420

151 JOAN BONET RIPOLL 420

152 CATALINA BONET RIPOLL 420

153 SILVIA MARGARITA BONNIN MASSANET 420

154 JAUME BONNIN ROCA 420

155 JOAN BORDOY ANDREU 420

156 PABLO BORDOY CIFRE 420

157 ANTONI BORDOY I CARBONELL 420

158 NURIA BORRAS AGUILO 420

159 PAU BORRAS ALBERTI 420

160 IGNASI BORRAS TUDURI 420

161 FRANCISCA BOSCH BELMAN 420

162 FELIP BOYERO LLOMPART 420

163 ALEJANDRO BRAVO SALVA 420

164 MARIA DOLORES BUADES BALLE 420

165 JOSEP MIQUEL BUDESCA LOPEZ 420

166 RAFAEL BUJOSA SALLERAS 420

167 MARGALIDA BURGUERA BURGUERA 420

168 ANA MARIA CABANELLAS CABEZAS 420

169 JUAN CABOT MASCARO 420

170 LUCIA CABOT TALENS 420

171 MARC CABRER CAPO 420

172 MARIA CABRER VIDAL 420

173 FRANCISCA CAIMARI PALOU 420

174 JOAN CALAFAT FRONTERA 420

175 JOAN CALAFAT GARCES 420

176 BARTOMEU CALAFAT GARCES 420

177 MARIA MARGALIDA CALAFAT SARD 420

178 PEDRO CALAFELL MAS 420

179 JOSE MANUEL CALDENTEY POZO 420

180 ANTONI CALDENTEY RIERA 420

181 JULIA CALDES BAUZA 420

182 FRANCESC CALDES BAUZA 420

183 MIGUEL ANGEL CALVIÑO LLINAS 420

184 ADRIANA CALVO RADO 420

185 NESTOR CALVO RADO 420

186 GABRIEL CALVO RIGO 420

187 ALVARO ALEJANDRO CAMACHO CALVENTE 420

188 MARC CAMBLOR CHIMENOS 420

189 ANTONI CAMPS GARMON 420

190 MARIA FRANCESCA CAMPS RODRIGUEZ 420

191 ANTONI CANAVES HIDALGO 420

192 FERNANDO CANO RIUDAVETS 420

193 CARME CANO UGUET 420

194 JOSEP MARIA CANO UGUET 420

195 MARIA ANTONIA CANTALLOPS BORRAS 420

196 MARTA CANTARERO GUTIERREZ 420

197 MARTINA MARIA CANYELLES GAMUNDI 420

198 MARIA LORENA CAÑAS PETRUS 420

199 EVA CAÑELLAS ALDAZ 420

200 BARBARA CAÑELLAS GINARD 420

201 FRANCISCO CAPLLONCH AMER 420

202 FRANCESC CAPO CLAR 420

203 ANTONI CAPO CRESPI 420

204 JORDI CAPO PONS 420

205 CRISTINA CAPO SANTANDREU 420

206 MARTA CARDENAS NADAL 420

207 FEDERICO CARDONA COLL 420

208 JORGE ANGEL CARDONA GARCIA 420

209 CARLOS CARDONA PONS 420

210 MARIA MILAGROSA CARDONA SERRA 420

211 LUIS CARLON LOREDO 420

212 CRISTIAN CARRASCO MUÑOZ 420

213 JUAN LUIS CARRETERO MERCADAL 420

214 MARINA CARRILLO AMENGUAL 420

215 NURIA VICTORIA CARRILLO GONZALEZ 420

216 ANTONIO CARRIO THOMAS 420

217 ALFREDO CARRIO...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA