NOTIFICACIÓ DE VALORACIÓ DE BÉNS EMBARGATS ANA NIETO MANSO, RECAPTADORA EXECUTIVA DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL U.R.E. 07/02, PROVÍNCIA DE ILLES BALEARS. FAIG SABER: Que tramitant-se en aquesta Unitat de Recaptació Executiva expedients administratius de constrenyiment contra els deutors que s'esmentaran, per dèbits dels mateixos a la Tresoreria General de la Seguretat Social i ...

Secció:III - Administracio de l'Estat
Emissor:Ministerio de Trabajo e Inmigración
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTIFICACIÓ DE VALORACIÓ DE BÉNS EMBARGATS ANA NIETO MANSO, RECAPTADORA EXECUTIVA DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL U.R.E. 07/02, PROVÍNCIA DE ILLES BALEARS.

FAIG SABER: Que tramitant-se en aquesta Unitat de Recaptació Executiva expedients administratius de constrenyiment contra els deutors que s'esmentaran, per dèbits dels mateixos a la Tresoreria General de la Seguretat Social i havent-se practicat embargament sobre béns de la seva propietat, els mateixos han estat valorats d'acord amb el següent detall:

VEURE RELACIO EN CASTELLA Per la present, de conformitat amb el que disposa l'article 110.2 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat per R.D.

1415/2004 de 11 de Juny us notific expresament de les valoracions efectuades, perquè, en cas de discrepància amb les mateixes, a fi que pugueu presentar valoració contradictòria en el termini de 15 DIES, amb l'advertència de que, en cas de no fer ús d'aquest dret, s'entendrà que renuncien a ell, seguint-se les actuacions processals d'acord amb les disposicions regulades al ja esmentat Reglament.

Palma, 22 desembre 2010.

La Recaptadora Executiva, Ana Nieto Manso _____________________ NOTIFICACIÓN DE VALORACIÓN DE BIENES EMBARGADOS ANA NIETO MANSO, RECAUDADORA EJECUTIVA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL URE 07/02, PROVINCIA DE ILLES BALEARS.

HAGO SABER: Que tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva expedientes administrativos de apremio contra los deudores que se citarán, por débitos de los mismos a la Tesorería General de la Seguridad Social y, habiéndose practicado embargo sobre bienes de su propiedad, los mismos han sido valorados según el siguiente detalle:

Deudor: juan antonio gamez garcia, dni 44327735l Descripción de los bienes: finca 43366-tomo 5188-folio 29 libro1031 del registro de palma nº 4 .-vivienda planta baja y piso en urbanización sa torre- llucmajor. Referencia catastral 8862902dd7686s0008.

Valoración: 126.623,75.

Deudor: gallardo martinez jose luis, dni: 42981076x Descripcion de los bienes: finca 34701-libro 1453-folio 42-tomo 4292 del registro de la propiedad de calvia 1

Vivienda unifamiliar de planta baja y piso con cochera en semisotano es calle es pi gros,con fachada a las calles de ramon llull y de manuel borobia, termino calvia.

Valoracion: 29.074,06

Deudor: ayodele---osayi, nie: 0x2631581j...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA