Decret 20/2009, de 9 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la suplència del director del Gabinet de la Presidència

Secció:1.- Disposicions generals
Emissor:PresidENcia de les Illes Balears
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret 20/2009, de 9 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la suplència del director del Gabinet de la Presidència El Decret 17/2009, de 9 d'octubre, del president de les Illes Balears, modificà l'estructura orgànica bàsica de la Presidència, simplificant-la, de manera que, un cop suprimida la Secretaria de la Presidència, és el director del Gabinet de la Presidència, assimilat en rang a director general, qui dirigeix i coordina tots els òrgans i les unitats que integren aquest Gabinet.

L'article 1 del Decret 17/2009, de 9 d'octubre, del president de les Illes Balears, abans esmentat, disposa que correspon al Gabinet de la Presidència l'assessorament directe del president, com també la secretaria personal del president; la direcció dels actes públics i protocol·laris; les relacions públiques i de premsa, i la seguretat del president.

La naturalesa de les funcions esmentades del Gabinet de la Presidència i del seu director fa que sigui freqüent l'absència del director del Gabinet de la seu de la Presidència, atès que moltes vegades presta suport directe al president de les Illes Balears en els actes públics o institucionals, fora de la seu de la Presidència. Per tant, és necessari fixar una suplència i un suport respecte de la resta de funcions que el director exerceix en els altres àmbits de la seva competència.

Així, d'una banda, l'article 3.1 del Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Secretaria General de la Conselleria de Presidència dóna assistència i suport a l'estructura de la Presidència de les Illes Balears i a la Secretaria del Consell de Govern.

D'altra banda, els articles 1.4 i 4 del Decret 17/2009, de 9 d'octubre, del president de les Illes Balears, preveuen, dins l'estructura del Gabinet de la Presidència, una oficina adjunta a la Direcció del Gabinet de la Presidència, que li dóna suport en l'organització d'actes públics i coordina les oficines de Protocol i de Relacions Públiques.

Per tot això, de conformitat amb els articles 32 i 33 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d'acord amb la proposta del conseller de Presidència, dict el següent DECRET Article 1

El director del Gabinet de la Presidència, en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA